Dz.U. 2001 nr 54 poz. 567

Na podstawie art. 124 § 2 ustawy z dnia 20 czerw ca 1985 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Za przeprowadzenie egzaminu dla kandyda tów na stanowisko kuratorów i referendarzy sądowych członkowie komisji egzaminacyjnych otrzymują wyna grodzenie w wysokości 0,5% miesięcznego wynagro dzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego za każdą osobę zdającą egzamin.

2. Wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 członek komisji egzaminacyjnej otrzymuje również za sprawdzenie jednej pracy pisemnej.

§2.

1. Za przewodniczenie komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na stanowisko kuratorów i referenda rzy sądowych przewodniczący otrzymuje wynagrodze nie w wysokości 0,6% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego sędziego sądu apelacyjnego za każdą osobę zdającą egzamin.

2. Za sprawdzenie jednej pracy pisemnej przewod niczący otrzymuje również wynagrodzenie w wysoko ści określonej w § 1 ust. 1.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli wości z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wy Dziennik Ustaw Nr 54 — 3606 — Poz. 567 567 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów i referendarzy sądowych. nagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegóło wych zasad wynagradzania referendarzy sądowych (Dz. U. Nr 65, poz. 427, z 1999 r. Nr 29, poz. 277 i z 2000 r. Nr 49, poz. 577).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński Dziennik Ustaw Nr 54 — 3607 — Poz. 567

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-05-24
Data wejścia w życie: 2001-06-15
Data obowiązywania: 2001-06-15
Data uchylenia: 2003-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 54 poz. 567