Dz.U. 2001 nr 54 poz. 572

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Stępień — przewodniczący, Lech Garlicki, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Marek Safjan — sprawozdawca, protokolant: Lidia Banaszkiewicz, po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2001 r. na rozpra wie skargi konstytucyjnej Anny Wicher, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępo wania: skarżącej, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Pro kuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatel skich, w sprawie zgodności art. 228 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej, orzeka:

1. Art. 228 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 ze zm.) w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 21 października 1999 r. o zmianie ustawy — Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 99, poz. 115

1) jest niezgodny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 oraz z art. 31 ust. 3 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis określony w pkt 1 nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jerzy Stępień Lech Garlicki Stefan J. Jaworski Wiesław Johann Marek Safjan 572 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 21 maja 2001 r. sygn. akt SK. 15/2000.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-05-21
Data wejścia w życie: 2001-05-31
Data obowiązywania: 2001-05-31
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 54 poz. 572