Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56

56 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia łaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31, poz. 38

4) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 34) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciw działaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 47, poz. 211),

2) ustawą z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100, poz. 459),

3) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

4) ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie ogłosze nia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i prze ciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 25, poz. 128),

5) ustawą z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153),

6) ustawą z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 255),

7) obwieszczeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjne go z dnia 12 czerwca 1997 r. o utracie mocy obowią zującej art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. Nr 63, poz. 403),

8) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 569),

9) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r.— Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

10) ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie pełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), 1

1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnieniu i prze ciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 107, poz. 692), 1

2) ustawą z dnia 8 maja 1998 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopa trzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 66, poz. 431), 1

3) ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz usta wy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń spo łecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), 1

4) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), 1

5) ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), 1

6) ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegól nych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41), 1

7) ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), 1

8) ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustro jowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), 1

9) ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636),

20) ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), 2

1) ustawą z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31, poz. 384 i Nr 119, poz. 1249), 2

2) ustawą z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspiera nia rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), 2

3) ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 70, poz. 8

20) , 2

4) ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), 2

5) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, usta wy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administra cji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 31 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 68 — 73 ust. 1 i 2 oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz.1), które stanowią: Art. 3

1.

1. „2)a) świadczenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które są udziela ne na podstawie wpisu do legity macji ubezpieczeniowej, dokony wanego przez rejonowy urząd pra cy. 2.b) Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługują również członkowi rodziny osoby pobierają cej zasiłek lub stypendium. 3.c) Âwiadczenia wymienione w ust. 1 pkt 2 przysługują bezrobotnemu Dziennik Ustaw Nr 6 — 397 — Poz. 56 ————— a) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. b) Skreślony przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 34), która weszła w życie z dniem 1 marca 1996 r., a następnie dodany przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy wymie nionej w przypisie a) oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecz nych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie z dniem 5 września 1998 r. c) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. c) ustawy wy mienionej w przypisie a). nie uprawnionemu do zasiłku, dla którego nie ma propozycji odpo wiedniego zatrudnienia lub szkole nia albo skierowania do prac inter wencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy, oraz członkom jego rodzi ny.” „Art. 6

8. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r.— Ko deks postępowania administracyjnego w art. 210 po wyrazach «ubezpieczeń spo łecznych» skreśla się przecinek i dodaje wyrazy «oraz z zakresu zatrudnienia i bez robocia». Art. 6

9. W ustawie z dnia 9 maja 1991 r. o zatrud nianiu i rehabilitacji zawodowej osób nie pełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz.12

7) w art. 26 w ust.1 w pkt 2 wyraz «bezrobotni» zastępuje się wyraza mi «poszukujący pracy». Art. 70. W ustawie z dnia 10 marca 1994 r. o zmia nie ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz.U. Nr 43, poz.16

5) skreśla się art. 3. Art. 7

1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i bezro bociu oraz o zmianie ustawy o zaopatrze niu emerytalnym pracowników i ich ro dzin (Dz.U. Nr 108, poz. 51

6) skreśla się art. 3. Art. 7

2.

1. Bezrobotnemu, który z mocy art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu utra cił prawo do zasiłku, przyznane na pod stawie art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu (Dz. U. Nr 75, poz. 446, z 1990 r. Nr 9, poz. 57 i Nr 56, poz. 323 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24 i Nr 46, poz. 201), przywraca się, od dnia 1 stycznia 1995 r., prawo do za siłku uzupełniającego przez okres do 9 miesięcy, jeżeli od dnia utraty prawa do zasiłku posiada status bezrobotne go.

2. Przywrócenie prawa do zasiłku na okres uzupełniający, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek bezro botnego. Art. 7

3.

1. Zasiłki, zasiłki szkoleniowe oraz inne świadczenia przyznane bezrobotnym przed dniem wejścia w życie ustawy wypłaca się nadal według dotychczas obowiązujących przepisów, z zastrzeże niem ust. 2 i 4.

2. Skrócenie okresu pobierania zasiłku, o którym mowa w art. 25 ust. 8, może nastąpić jedynie, gdy przyczyny wy mienione w art. 27 ust.1 pkt 1— 3 wy stąpiły po dniu wejścia w życie usta wy.” „Art. 7

4.

1. Po dniu wejścia w życie ustawy rady zatrudnienia działają w składzie powo łanym według dotychczasowych prze pisów do końca kadencji, na którą zo stały powołane, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy na obszarze rejonu rządowej administracji ogólnej działa więcej niż jedna rejonowa rada zatrud nienia, powołuje się nową rejonową radę zatrudnienia na zasadach okre ślonych w niniejszej ustawie.

3. Do czasu powołania rejonowych rad zatrudnienia, o których mowa w ust. 2, działają rejonowe rady zatrudnienia powołane na podstawie dotychczaso wych przepisów. Art. 7

5. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie, nie dłu żej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, obowiązują do tychczasowe akty wykonawcze, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą.”;

2) art. 4—6 i 8 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmia nie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 34), które stanowią: „Art.

4.

1. Absolwenci zarejestrowani jako bezro botni przed dniem wejścia w życie usta wy uprawnieni są do zasiłków, zasiłków szkoleniowych i innych świadczeń na dotychczasowych zasadach.

2. Bezrobotni, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nabyli prawo do zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, za chowują do niego prawo także w przy padku, gdy zamieszkują w rejonie admi nistracyjnym (gminie) nie uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezro bociem strukturalnym.

3. Stypendia, o których mowa w art. 37a, 37b i 37d ustawy wymienionej w art. 1, mogą być przyznane absolwentom, któ rzy zarejestrują się jako bezrobotni po cząwszy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy.

4. Przepis art.1 pkt 11 lit. f) ustawy stosuje się do bezrobotnych skierowanych do prac interwencyjnych lub robót publicz nych począwszy od dnia jej wejścia w ży cie. Art.

5. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na Dziennik Ustaw Nr 6 — 398 — Poz. 56 podstawie upoważnienia zawartego w art. 49 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, zachowują moc do czasu wydania przepisów na podstawie upoważnienia w brzmieniu określonym w niniejszej usta wie, nie dłużej niż 6 miesięcy. Art.

6.

1. Okres zatrudnienia od 1 lipca do 31 grud nia 1994 r. w wymiarze niższym od poło wy wymiaru czasu pracy obowiązujące go w danym zawodzie lub służbie zalicza się do okresu, od którego zależy nabycie prawa i długość okresu pobierania zasił ku, jeżeli w okresie tego zatrudnienia nie był pobierany zasiłek.

2. Zasiłek, uzyskany na podstawie ust. 1, przyznawany jest na wniosek bezrobot nego od dnia złożenia wniosku; zasiłek przysługuje, jeżeli bezrobotny w dniu re jestracji spełniał warunki do jego otrzy mania po zaliczeniu okresów zatrudnie nia, o których mowa w ust.1.” „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 1996 r., z wyjątkiem przepisów:

1) art.1 pkt 13 dotyczącego art. 27 ust.1 pkt 3, który wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następujące go po miesiącu ogłoszenia ustawy,

2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995r.”;

3) art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrud nieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 100, poz. 459), który stanowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym ż e art. 35 ust. 3 i 4 oraz art. 46 ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

4) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).” ;

5) art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687), które stanowią: „Art.

8.

1. Bezrobotnemu, który nabył prawo do zasiłku lub zasiłku szkoleniowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zasiłki te wypłaca się w wysokości i przez okres wynikający z dotychczaso wych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2—5.

2. Bezrobotny, który nabył prawo do zasił ku przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy, ma prawo do zasiłku w wy sokości określonej w niniejszej ustawie, jeżeli jest to korzystniejsze. Ustalenie te go prawa następuje na wniosek bezro botnego.

3. Bezrobotnemu nie posiadającemu pra wa do zasiłku w dniu wejścia w życie ni niejszej ustawy dodatek szkoleniowy przysługuje, jeżeli szkolenie rozpoczął po dniu wejścia w życie niniejszej usta wy.

4. Bezrobotny, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera zasiłek na pod stawie dotychczasowego przepisu art. 25 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 1, zachowuje prawo do jego po bierania na dotychczasowych zasadach przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że zajdą okolicz ności powodujące wcześniejszą utratę prawa do zasiłku.

5. Bezrobotny, który od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy uzyskuje wynagro dzenie lub dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w wysokości niższej od połowy najniższego wynagro dzenia, zachowuje status osoby bezro botnej oraz prawo do zasiłku na dotych czasowych zasadach przez okres 6 mie sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Prawo do zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego przy sługuje osobom spełniającym warunki do jego przyznania, jeżeli:

1) zarejestrowane zostały w rejonowym urzędzie pracy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) w dniu wejścia w życie niniejszej usta wy uprawnione były do zasiłku do Dziennik Ustaw Nr 6 — 399 — Poz. 56 czasu uzyskania uprawnień emerytal nych.

7. Do okresu, od którego w myśl ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zależy na bycie prawa, wysokość i okres pobiera nia zasiłku, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zalicza się również okresy zatrudnie nia, innej pracy zarobkowej i prowa dzenia pozarolniczej działalności, przy padające przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli w tym okresie podstawę wymiaru składki na ubezpie czenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej połowę najniższego wynagrodzenia miesięcz nie.

8. Stopę bezrobocia, o której mowa w art. 35 ustawy wymienionej w art. 1 ni niejszej ustawy, według stanu na dzień 30 czerwca 1996 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia ni niejszej ustawy.” „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłosze nia, z tym że:

1) art. 23 ust.1 pkt 2, ust. 2 i 4, art. 25 ust. 11 i 12, art. 27 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 40 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, wchodzą w życie pierwsze go dnia siódmego miesiąca następują cego po dniu ogłoszenia,

2) art. 25 ust.1 pkt 1, 2 i 3 lit. a) ustawy, o której mowa w art.1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wchodzi w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po dniu ogło szenia,

3) art. 2 wchodzi w życie z dniem ogłosze nia,

4) art. 3 wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r.,

5) art. 4 z wyłączeniem pkt 8 lit. c), pkt 10 i pkt 14 lit. a) oraz art. 7 wchodzą w ży cie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 września 1996 r.,

6) art. 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”;

6) art. 172 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech nym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), który stanowi: „Art. 17

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 167 i 168, któ re wchodzą w życie z dniem ogłosze nia.”;

7) art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie usta wy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 255), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 569), które stanowią: Art.

6. „

2. Urzędy pracy wypłacają do 31 grudnia 1997 r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne osobom pobierającym gwarantowany zasiłek okresowy, jeżeli osobom tym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy urząd pracy wypłacał zasiłek rodzinny lub pielęgnacyjny albo nabędą prawo do gwarantowanego zasiłku okresowego od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy.” „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1997 r., z wyjątkiem art. 13 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., oraz z wyjątkiem art. 3, art. 4, art. 5 i art. 6 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy.”;

9) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.— Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

10) art. 70 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), który stanowi: „Art. 70. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że:

1) art. 6 ust. 7 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1997 r.,

2) art. 21 wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.,

3) art. 31 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 1

1) art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań Dziennik Ustaw Nr 6 — 400 — Poz. 56 w związku z likwidacją skutków powodzi, która mia ła miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o zatrudnie niu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 107, poz. 692), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”; 1

2) art. 4 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i prze ciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 66, poz. 431), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 1998 r.”; 1

3) art. 2 i 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finansowa niu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), które stanowią: „Art.

2. Absolwentom odbywającym szkolenie lub staż przysługuje, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stypendium w wysoko ści i na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Art.

3.

1. Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego w myśl ustawy wymienionej w art. 1 zależy nabycie prawa do zasiłku przedemerytalnego, zalicza się okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pra cę, w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników bez wzglę du na wysokość uzyskiwanego wyna grodzenia stanowiącego podstawę wy miaru składki na ubezpieczenie społecz ne, przypadające także przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy.

2. Osobom uprawnionym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy do zasiłku oraz które utraciły do niego prawo po dniu 1 lipca 1997 r. w związku z wyczerpaniem okresu jego pobierania, przysługuje od dnia złożenia wniosku zasiłek przedeme rytalny, jeżeli po zaliczeniu okresu za trudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników spełniają warunki do otrzymania zasiłku przed emerytalnego.” „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

4) art. 149 i 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmia nie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), które stanowią: „Art. 14

9. Właściwi ministrowie do dnia 30 czerw ca 2000 r. ogłoszą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite tek sty ustaw, o których mowa w art. 14, 15, 18, 19, 23, 27, 33, 36, 47, 50—53, 60, 61, 62, 64, 74—76, 78, 82, 86, 90, 91, 97, 107, 126, 137, 139, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitych tek stów ustaw. Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”; 1

5) art. 127 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o sys temie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), który stanowi: „Art. 12

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem:

1) art. 24—31, 33, 73 ust. 2, art. 74 ust. 1 i 5, art. 75 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 9 i 10 oraz ust. 3, art. 109, 117 ust. 2—4, art. 119 i 120, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 108, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1998 r.,

3) art. 39 ust. 1—4, który wchodzi w życie z dniem 1 października 1999 r.,

4) art. 15 ust. 2, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.,

5) art. 22 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”; 1

6) art. 58 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dosto sowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin gór niczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41), który stanowi: „Art. 5

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r., z wyjątkiem art. 6, art. 8, art. 9, art. 11, art. 42 ust. 8, art. 54 i art. 55, które zachowują moc po dniu 31 grudnia 2002 r.”; 1

7) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi: „Art. 19

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z tym że art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; Dziennik Ustaw Nr 6 — 401 — Poz. 56 1

8) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ ry stanowi: „Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”; 1

9) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636), który stanowi: „Art. 8

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1999 r., z tym że:

1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

2) art. 80 wchodzi w życie z dniem 1 listo pada 1999 r.”;

20) art. 74 i 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmia nie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136 i Nr 122, poz. 1323), które stanowią: „Art. 7

4. Przepisy wykonawcze, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie upoważnień zmienianych w ustawach nowelizowanych tą ustawą, zachowują moc do dnia 30 czerwca 2000 r. Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia, z wyjątkiem:

1) art. 71, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26 i art. 29 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4 i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26 pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a), art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3 i art. 62, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.”; 2

1) art. 2 i 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31, poz. 384 i Nr 119, poz. 1249), które stanowią: „Art.

2. Waloryzacja zasiłków następująca z dniem 1 września 2000 r., na podstawie art. 24 ust. 6a ustawy wymienionej w art. 1, doko nywana jest o wskaźnik wzrostu cen towa rów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2000 r. w stosunku do drugiego półrocza 1999 r., pomniejszony o wskaźnik, o jaki zasiłki zostaną zwaloryzowane z dniem 1 czerwca 2000 r. Art.

3.

1. Minister właściwy do spraw pracy, w try bie określonym w art. 57 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, zapewni środki na dokończenie inwestycji realizowanych dla potrzeb powiatowych (rejonowych) urzędów pracy, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 2000 r., w tym:

1) w 2000 r. — na uregulowanie zobo wiązań powstałych do dnia 5 maja 2000 r.,

2) do dnia 30 czerwca 2001 r. — na do kończenie tych inwestycji, w tym ure gulowanie zobowiązań powstałych po dniu 5 maja 2000 r.

2. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, art. 57 ust. 4 ustawy wymienio nej w art. 1 stosuje się bez ograniczenia określonego w tym przepisie.” „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 13 lit. a) i b), które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2000 r., oraz art. 1 pkt 30 lit. a), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”; 2

2) art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), który stanowi: „Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

3) art. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo ciu (Dz. U. Nr 70, poz. 8

20) , które stanowią: „Art.

2. W 2000 r.:

1) art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się również w zakresie dotyczącym zasiłków przedemerytal nych i świadczeń przedemerytalnych,

2) łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 55 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 12,5% dochodów Fundu szu Pracy, planowanych na ten rok,

3) okres spłaty kredytów i pożyczek, o któ rym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy, o któ rej mowa w art. 1, może wykraczać po za rok budżetowy i może przekroczyć trzy miesiące, nie więcej jednak niż sześć miesięcy, Dziennik Ustaw Nr 6 — 402 — Poz. 56 Dziennik Ustaw Nr 6 — 403 — Poz. 56 Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 stycznia 2001 r. (poz. 56) USTAWA z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa zadania państwa w zakre sie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób po szukujących pracy.

2. Ustawa ma zastosowanie do:

4) w zakresie określonym w art. 55 ust. 3—5 ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550). Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”; 2

4) art. 45 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatria cji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), który stanowi: „Art. 4

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z wyjątkiem art. 43, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

5) art. 6—8 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodaro waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Pań stwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skar bowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciw działaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem admi nistracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323), które stanowią: „Art. 6.

1. W 2001 r.:

1) art. 55 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 4 stosuje się również w zakresie dotyczącym zasiłków przedemerytal nych i świadczeń przedemerytalnych,

2) łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 4, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 12,5% dochodów Fun duszu Pracy, planowanych na ten rok,

3) okres spłaty kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 4, może wykraczać poza rok budżetowy i może przekro czyć trzy miesiące, nie więcej jednak niż sześć miesięcy,

4) w zakresie określonym w pkt 1—3 nie stosuje się art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315).

2. Zasiłki przedemerytalne przyznane przed dniem wejścia w życie ustawy przysługu ją uprawnionym osobom w dotychczaso wej wysokości, z uwzględnieniem art. 24 ust. 6a ustawy wymienionej w art. 4. Art.

7. Zachowuje moc rozporządzenie Rady Mini strów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczą cych zakładu pracy z podmiotów gospodar ki narodowej objętych programem restruk turyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce (Dz. U. Nr 36, poz. 341 i Nr 77, poz. 867). Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.” Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

1) obywateli polskich zamieszkałych w Polsce, poszu kujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie za granicą u pracodaw ców zagranicznych,

2) cudzoziemców przebywających na terytorium Rze czypospolitej Polskiej i posiadających kartę stałego pobytu lub którym nadano status uchodźcy w Rze czypospolitej Polskiej, poszukujących i podejmują cych zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na te rytorium Polski, 3)

1) cudzoziemców, którym starosta udzielił zgody na zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu pozostawania bez pracy przysłu gują osobom, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. Art.

2.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1)

2) absolwencie — oznacza to bezrobotnego w okre sie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie ukończenia szkoły lub za świadczeniu o ukończeniu kursu, jeżeli jest: a) absolwentem ponadpodstawowej szkoły pu blicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko ły publicznej albo szkoły wyższej państwowej lub niepaństwowej — dla młodzieży, b) absolwentem studiów podyplomowych lub dok toranckich, podjętych w okresie 6 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, c) absolwentem szkoły, o której mowa w lit. a), dla dorosłych, jeżeli w ostatnich 12 miesiącach trwania nauki nie był zatrudniony, d) absolwentem co najmniej 12-miesięcznego przygotowania zawodowego, odbytego w ra mach Ochotniczych Hufców Pracy, e) absolwentem dziennych kursów zawodowych, trwających co najmniej 24 miesiące, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy ich trwania nie był zatrudniony, f) absolwentem szkoły specjalnej, g) niepełnosprawnym, który uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu, 2)

3) bezrobotnym — oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, nie zatrudnioną i nie wyko nującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służ bie, z zastrzeżeniem lit. g), nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właści wym dla miejsca zameldowania (stałego lub czaso wego) powiatowym urzędzie pracy4), jeżeli: a) ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych ab solwentów, b) kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat, c)

5) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z ty tułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarob kowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności

6) nie pobiera zasiłku przedemerytal nego, świadczenia przedemerytalnego, świad czenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, d)

7) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samo istnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpiecze niu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospo darstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, e)

8) nie jest właścicielem lub posiadaczem (samo istnym lub zależnym) gospodarstwa stanowią cego dział specjalny produkcji rolnej w rozumie niu przepisów podatkowych, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczo ny dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętne go dochodu z pracy w indywidualnych gospo darstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych, ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o po Dziennik Ustaw Nr 6 — 404 — Poz. 56 ——————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związ ku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz.668), która w tej części weszła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 34), która weszła w życie z dniem 1 marca 1996 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierw sze ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 147, poz. 687), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. ——————

4) Zgodnie z art. 97 pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przy pisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 163 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i ren tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 1 lit. a) tiret pierw sze ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o zmianie ustawy o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 31, poz. 384), która weszła w życie z dniem 6 maja 2000 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach ro dzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 93, poz. 569), która w tej części weszła w życie z dniem 8 sierpnia 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 6.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a) pierwszej ustawy wymienionej w przypisie 7, przez art. 78 pkt 1 usta wy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń stwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636), która weszła w życie z dniem 1 września 1999 r., oraz przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 6. datku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospo darstwie, f)

9) nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podle ga — na podstawie odrębnych przepisów — obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wy jątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, lub zaopatrzenia emerytalnego, g) jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązujące go w danym zawodzie lub służbie, h) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, i)

10) nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysoko ści przekraczającej połowę najniższego wyna grodzenia, z zastrzeżeniem lit. d), j)1

1) nie pobiera, na podstawie przepisów o pomo cy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrów nawczego, gwarantowanego zasiłku okresowe go lub renty socjalnej,

3) cudzoziemcach — oznacza to osoby nie posiadają ce obywatelstwa polskiego, 4)1

2) dochodach — oznacza to dochody z innego tytu łu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa pod legające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

5) dodatkowym miejscu pracy — oznacza to miejsce pracy utworzone dla bezrobotnego w wyniku udzielenia pożyczki z Funduszu Pracy, 5a)1

3) dodatku szkoleniowym — oznacza to kwotę wy płaconą bezrobotnemu w okresie szkolenia obej mującego przyuczenie do zawodu, przekwalifiko wanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,

6) klubie pracy — oznacza to zajęcia dla bezrobotnych w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyski wania zatrudnienia,

7) koszcie szkolenia — oznacza to: a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkoleniowej, b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśli wych wypadków, c) koszt przejazdu i zakwaterowania, jeżeli szkole nie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania bezrobotnego, d) koszt niezbędnych badań lekarskich, 8)1

4) najniższym wynagrodzeniu — oznacza to najniż sze wynagrodzenie pracowników, ogłoszone przez ministra właściwego do spraw pracy w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”1

5) na podstawie odrębnych przepisów,

9) nielegalnym zatrudnieniu lub innej nielegalnej pra cy zarobkowej — oznacza to: a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez za warcia z nią w wymaganym terminie umowy o pracę na piśmie, b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonują cej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia spo łecznego, c)1

6) zatrudnienie lub powierzenie innej pracy za robkowej cudzoziemcowi nie posiadającemu karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia lub zgody starosty lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu lub zgodzie, d)1

6) podjęcie przez cudzoziemca nie posiadające go karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej zatrudnienia lub in nej pracy zarobkowej bez zgody starosty,

10) nielegalnej działalności — oznacza to: a) prowadzenie pośrednictwa pracy albo kierowa nie obywateli polskich do pracy za granicą bez wymaganego upoważnienia, b) prowadzenie pośrednictwa pracy albo kierowa nie obywateli polskich do pracy za granicą u pra codawców zagranicznych, w celu osiągnięcia zy sku, 11)1

7) odpowiednim zatrudnieniu — oznacza to za trudnienie, do którego bezrobotny ma wystarcza jące kwalifikacje lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu, jego stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie tego zatrudnienia, a łączny czas dojazdu do miejsca zatrudnienia i z powro tem środkami komunikacji publicznej nie przekra cza 3 godzin, Dziennik Ustaw Nr 6 — 405 — Poz. 56 ——————

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 6.

10) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy wy mienionej w przypisie 3. 1

1) Dodany przez art. 4 pkt 1 lit. b) pierwszej ustawy wymie nionej w przypisie 7. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 1 lit. b) usta wy wymienionej w przypisie 3. 1

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3. —————— 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

5) Obecnie: w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczy pospolitej Polskiej. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy wy mienionej w przypisie 2. 12)1

8) organach zatrudnienia — oznacza to Prezesa Kra jowego Urzędu Pracy, marszałków województw i starostów, 1

3) osobie samotnie wychowującej dzieci — oznacza to osobę, o której mowa w przepisach o podatku do chodowym od osób fizycznych, 1

4) osobie współpracującej — oznacza to osobę współ pracującą w rozumieniu przepisów o ubezpiecze niu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin, a także przepisów o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, 1

5) poszukującym pracy — oznacza to osobę nie za trudnioną, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, poszukującą zatrudnienia oraz osobę zatrudnioną zgłaszającą zamiar i gotowość podjęcia zatrudnie nia w wyższym wymiarze czasu pracy, albo dodat kowego lub innego zatrudnienia, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy4), 15a)1

9) pozarolniczej działalności — oznacza to pozarol niczą działalność w rozumieniu przepisów o syste mie ubezpieczeń społecznych, 1

6) innej pracy zarobkowej — oznacza to wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członko stwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spół dzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), 1

7) pracodawcy — oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one pra cowników, 1

8) pracach interwencyjnych — oznacza to zatrudnie nie bezrobotnego przez pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, jeżeli zatrudnienie to na stąpiło w wyniku umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy4), 18a)

20) pożyczce szkoleniowej — oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na sfinansowanie kosz tów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu pracy

4) na to szkolenie, 1

9) programach specjalnych — oznacza to działania, w celu promocji zatrudnienia, inicjowane przez or gany zatrudnienia na rzecz osób zakwalifikowa nych do grup ryzyka na lokalnych rynkach pracy,

20) przeciętnym wynagrodzeniu — oznacza to przecięt ne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce naro dowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 20a)2

1) przyczynach dotyczących zakładu pracy — oznacza to rozwiązanie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu ogłoszenia upadłości pra codawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, a także wy gaśnięcie stosunku pracy (stosunku służbowego) z powodu śmierci pracodawcy lub gdy przepisy ustawy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego czę ści na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy, 21)2

2) robotach publicznych — oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 mie sięcy przy wykonywaniu prac zorganizowanych przez organy samorządu terytorialnego lub insty tucje użyteczności publicznej oraz organizacje sta tutowo zajmujące się problematyką: ochrony śro dowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu teryto rialnego, budżetu państwa, funduszy celowych lub środków instytucji, organizacji, spółek wodnych i ich związków, 21a)2

3) stażu — oznacza to nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wy konywanie zadań w miejscu pracy przez absolwen ta, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, 21b)2

3) stypendium — oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu, zarejestrowane mu w powiatowym urzędzie pracy

4) po raz pierw szy jako absolwent, w okresie odbywania: szkole nia, stażu u pracodawcy oraz przez okres nauki w szkole ponadpodstawowej dla dorosłych, 21c)2

4) staroście — oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu sprawują cego zwierzchnictwo nad działalnością powiato wego urzędu pracy, 22)2

5) szkoleniu — oznacza to przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji za wodowych lub naukę umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia, Dziennik Ustaw Nr 6 — 406 — Poz. 56 —————— 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

9) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret trzecie ustawy wymie nionej w przypisie 6.

20) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy wymienione w przy pisie 3. —————— 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret czwarte ustawy wymie nionej w przypisie 6. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. e) ustawy wy mienionej w przypisie 3 oraz przez art. 97 pkt 2 lit. d) usta wy wymienionej w przypisie 1. 2

3) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 2. 2

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) tiret piąte ustawy wymie nionej w przypisie 6. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. f) ustawy wy mienionej w przypisie 3. 22a)2

6) składkach na ubezpieczenia społeczne — ozna cza to składki na ubezpieczenia emerytalne, rento we i wypadkowe, finansowane z własnych środ ków płatnika tych składek, 2

3) zasiłku — oznacza to zasiłek dla bezrobotnych, 2

4) (skreślony),27) 2

5) zatrudnieniu — oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

2. Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przedłuża się o czas odbywania przez absolwenta zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charak terze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej oraz zasad niczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej. 3.2

8) Badania lekarskie, mające na celu stwierdze nie zdolności bezrobotnego do pracy, przeprowadzają, na wniosek kierownika powiatowego urzędu pracy4), lekarze ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot nym. Rozdział 2 Organy zatrudnienia i rady zatrudnienia Art. 3.2

9) Zadania określone w ustawie realizuje mi nister właściwy do spraw pracy przy pomocy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz samorząd wojewódz twa, wojewoda i samorząd powiatowy, którzy współ działają z organami, organizacjami i instytucjami zaj mującymi się problematyką zatrudnienia i przeciw działania bezrobociu, a w szczególności z organizacja mi związków zawodowych, pracodawców i bezrobot nych. Art. 4.30)

1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest centralnym organem administracji rządowej i podlega ministrowi właściwemu do spraw pracy.

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływa ny i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopi niowany przez Naczelną Radę Zatrudnienia.

3. Wiceprezesów Krajowego Urzędu Pracy powołu je i odwołuje minister właściwy do spraw pracy na wniosek Prezesa Krajowego Urzędu Pracy.

4. Prezes Krajowego Urzędu Pracy w zakresie obję tym ustawą:

1) współdziała z jednostkami samorządu terytorialne go, 2)3

1) realizuje politykę państwa w zakresie rynku pra cy,

3) inicjuje i stosuje instrumenty polityki rynku pracy, w tym poprzez zawierane z organami zatrudnienia kontrakty na realizację zadań określonych w usta wie, 4)3

2) opracowuje projekty standardów realizacji zadań określonych w ustawie,

5) realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta głównego Funduszu Pracy,

6) zapewnia jednolitość stosowania prawa poprzez m. in.: a) udzielanie wyjaśnień dotyczących przepisów ustawy, b) opracowywanie wzorów dokumentów oraz dru ków, c) prowadzenie szkoleń kadr realizujących zadania objęte ustawą, d)3

3) nadzór systemu informatycznego w organach zatrudnienia,

7) realizuje zadania w zakresie ochrony roszczeń pra cowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

8) jest organem odwoławczym od decyzji wydawa nych przez wojewodę jako organu pierwszej in stancji,

9) wykonuje zadania określone w odrębnych usta wach.

5. Zadania określone w ust. 4 Prezes Krajowego Urzędu Pracy wykonuje przy pomocy Krajowego Urzę du Pracy.

6. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozpo rządzenia, organizację, szczegółowe zasady i zakres działania Krajowego Urzędu Pracy oraz zadania woje wody w zakresie realizacji przepisów ustawy. Dziennik Ustaw Nr 6 — 407 — Poz. 56 —————— 2

6) Dodany przez art. 163 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 grud nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie czeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 2

7) Przez art. 1 pkt 1 lit. g) ustawy wymienionej w przypisie 3. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r. —————— 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 38 ustawy z dnia 12 ma ja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. Nr 48, poz. 550), która weszła w życie z dniem 15 lipca 2000 r. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 3

3) Dodany przez art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowa niem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136), któ ra weszła w życie z dniem 23 lutego 2000 r. 7.3

4) Minister właściwy do spraw pracy może okre ślać, w drodze rozporządzenia, standardy realizacji przez organy zatrudnienia zadań określonych w usta wie, a w szczególności pośrednictwa pracy, poradnic twa zawodowego, organizacji szkoleń, prowadzenia centrów informacji zawodowych i klubów pracy, za wierające zwłaszcza procedury postępowania, wzory dokumentacji, druków i zaświadczeń oraz metody oce ny efektywności realizowanych zadań. Art. 4a. (skreślony).35) Art. 5.3

6)

1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy w szczególności:

1) opracowywanie analiz i ocen dotyczących proble matyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie,

2) współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skut ków, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, 3)3

7) planowanie wydatków i gospodarowanie środ kami finansowymi przeznaczonymi na realizację polityki rynku pracy, 3a)3

8) inicjowanie i współfinansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów i pro gramów specjalnych,

4) organizowanie pośrednictwa pracy w skali woje wódzkiej i międzywojewódzkiej,

5) współdziałanie z organami właściwymi w spra wach oświaty w planowaniu i podejmowaniu przedsięwzięć w zakresie szkolenia bezrobotnych oraz w organizowaniu kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem potrzeb wojewódzkiego rynku pracy,

6) organizowanie i koordynowanie rozwoju usług po radnictwa zawodowego oraz informacji zawodo wej na terenie województwa, a także wspieranie działalności klubów pracy,

7) ustalanie kryteriów wydawania zezwoleń w spra wach zatrudnienia cudzoziemców, 8)3

9) prowadzenie polityki regionalnej w zakresie prze ciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realiza cji programów wojewódzkich, 9)40) organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych ja ko zadania własne gmin lub powiatów, w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożo nych szczególnie wysokim bezrobociem struktural nym,

10) 4

1) organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych, 10a)4

2) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom, również za pośrednic twem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia te mają znaczący wpływ na lokalny rynek pracy, 1

1) realizacja innych zadań przewidzianych w odręb nych ustawach. 2.4

3) Zadania określone w ust. 1 realizowane są przez wojewódzki urząd pracy będący wojewódzką sa morządową jednostką organizacyjną samorządu woje wództwa.

3. Dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy powołu je i odwołuje marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz woje wódzkiej rady zatrudnienia.

4. Wicedyrektorów wojewódzkich urzędów pracy powołuje i odwołuje marszałek województwa na wnio sek dyrektora.

5. Sejmik województwa co najmniej raz w roku do konuje oceny sytuacji na rynku pracy. Art. 6.4

4) Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

1) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszuku jących pracy, przedstawianie im propozycji zatrud nienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,

2) przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przed emerytalnych, Dziennik Ustaw Nr 6 — 408 — Poz. 56 —————— 3

4) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 3

5) Dodany przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który wszedł w życie z dniem 1 października 1996 r., a następnie skreślony przez art. 97 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 6 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 33. 3

8) Dodany przez art. 36 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 33. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 33. —————— 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 33. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 2 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 33. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 6. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 7 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

3) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz infor macji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

4) wydawanie biletów kredytowych osobom skiero wanym do pracy poza miejsce stałego zamieszka nia,

5) wydawanie zezwoleń i zgód w sprawach dotyczą cych zatrudnienia lub wykonywania innej pracy za robkowej przez cudzoziemców, na podstawie kry teriów ustalonych przez samorząd województwa,

6) wydawanie decyzji w sprawach o : a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobot nej, b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawie niu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, c)4

5) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego za siłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, za siłku przedemerytalnego, świadczenia przed emerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowa nych z Funduszu Pracy, d)4

5) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia lub pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy, e) refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocia nych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodo wego, f) refundowaniu pracodawcom dodatków i premii przysługujących pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich,

7) wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczą cych zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

8) wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy,

9) wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach. Art. 6a.4

6) Do zadań samorządu powiatowego nale ży w szczególności :

1) udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników,

2) podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,

3) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finanso wymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziała nia bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

4) inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmo waniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odnie sieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,

5) inicjowanie i finansowanie: a) prac interwencyjnych, b) robót publicznych, c) zatrudnienia absolwentów, d) programów specjalnych, e) szkoleń,

6) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnie nia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego nega tywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wy korzystania środków Funduszu Pracy oraz Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno sprawnych,

7) inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy,

8) opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczą cych problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkie go urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnie nia, 9)4

7) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie udzielania pomocy i udzielanie pomocy przewidzianym do zwolnienia pracownikom, również za pośrednic twem pracodawców, w przypadku gdy zwolnienia te mają znaczący wpływ na lokalny rynek pracy. Art. 6b.4

6)

1. Zadania, o których mowa w art. 6 i 6a, wykonywane są przez powiatowe urzędy pracy wchodzące w skład powiatowej administracji zespolo nej.

2. Kierownika powiatowego urzędu pracy powołu je i odwołuje starosta po zasięgnięciu opinii powiato wej rady zatrudnienia.

3. Zastępców kierownika powiatowego urzędu pra cy powołuje i odwołuje starosta na wniosek kierowni ka. Art. 6c.4

6)

1. Do zadań wojewody w zakresie prze ciwdziałania bezrobociu należy :

1) kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rzą dowej, wynikających z przestrzegania przepisów Dziennik Ustaw Nr 6 — 409 — Poz. 56 —————— 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 6. 4

6) Dodany przez art. 97 pkt 8 ustawy wymienionej w przypi sie 1. —————— 4

7) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi sie 6. ustawy, wykonywanych przez jednostki samorzą du terytorialnego,

2) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wyma ganym standardem usług świadczonych przez urzędy pracy oraz odpowiednim poziomem kwali fikacji kadr w urzędach pracy na terenie wojewódz twa.

2. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

1) organem właściwym jest starosta,

2) organem wyższego stopnia jest wojewoda. Art.

7. 1.4

8) Naczelna Rada Zatrudnienia jest orga nem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw pracy w sprawach zatrudnienia.

2. Do zakresu działania Naczelnej Rady Zatrudnie nia należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do peł nego i racjonalnego zatrudnienia,

2) opiniowanie planów Funduszu Pracy oraz rocznych sprawozdań z działalności tego Funduszu, 3)4

9) wydawanie opinii w sprawach, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 21 i 23, 3a)50) opiniowanie zasad i kryteriów przyznawania przez ministra właściwego do spraw pracy, z fun duszy będących w jego dyspozycji, środków na do finansowanie programów i przedsięwzięć realizo wanych w ramach zadań statutowych przez insty tucje i organizacje na rzecz bezrobotnych oraz mło dzieży wchodzącej na rynek pracy,

4) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą cych zatrudnienia oraz wnioskowanie w sprawie wydania lub zmiany obowiązujących przepisów,

5) współdziałanie z wojewódzkimi radami zatrudnie nia, 6)5

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw pracy okresowych informacji o swojej dzia łalności. Art.

8. 1.5

2) Wojewódzkie rady zatrudnienia są orga nami opiniodawczo-doradczymi marszałków woje wództw.

2. Do zakresu działania wojewódzkich rad zatrud nienia należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do peł nego i racjonalnego zatrudnienia w województwie,

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Fundu szu Pracy,

3) opiniowanie projektów planów finansowych, opra cowywanych przez wojewódzkie urzędy pracy, oraz sprawozdań z ich wykonania, 4)5

3) składanie wniosków i wydawanie opinii w spra wach dotyczących kierunków kształcenia, szkole nia zawodowego oraz zatrudnienia w wojewódz twie,

5) (skreślony),54)

6) opiniowanie kryteriów wydawania decyzji w spra wach zatrudnienia cudzoziemców lub wykonywa nia przez nich innej pracy zarobkowej na terenie województwa,

7) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Naczelnej Radzie Zatrudnienia okresowych spra wozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia, 8)5

5) opiniowanie kryteriów przyznawania pożyczek z Funduszu Pracy,

9) opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy oraz wnioskowanie o jego odwołanie,

10) delegowanie przedstawiciela do komisji konkurso wej w przypadku powoływania dyrektora woje wódzkiego urzędu pracy w drodze konkursu. Art.

9. 1.5

6) Powiatowe rady zatrudnienia są orga nami opiniodawczo-doradczymi starostów. 2.5

7) Do zakresu działania powiatowych rad zatrud nienia stosuje się odpowiednio przepisy art. 8 ust. 2 pkt 1—4 i 7—10. 3.5

8) Powiatowe rady zatrudnienia opiniują kryteria refundowania kosztów szkolenia, o których mowa w art. 15 ust. 5. Dziennik Ustaw Nr 6 — 410 — Poz. 56 —————— 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. b) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 1. 50) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi sie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. b) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 9 lit. b) tiret trze cie ustawy wymienionej w przypisie 1, przez art. 36 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 33 oraz przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 6. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 3. 5

4) Przez art. 97 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypi sie 1. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 3. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 11 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 11 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypi sie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 11 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Art. 9a. (skreślony).59) Art.

10.

1. Naczelna Rada Zatrudnienia składa się z 24 osób, powoływanych w równych częściach spo śród przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych, organizacji pracodawców, organów ad ministracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. 2.60) Wojewódzkie rady zatrudnienia składają się z 15 osób, powołanych w równych częściach spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji związków zawodowych, izb rolniczych, or ganizacji pracodawców, wojewody oraz jednostek sa morządu terytorialnego (powiatów i gmin). Przewodni czącym wojewódzkiej rady zatrudnienia jest marszałek województwa. 3.6

1) Powiatowe rady zatrudnienia składają się z 12 osób powołanych w równych częściach spośród przedstawicieli działających na terenie danego powia tu organizacji związków zawodowych, izb rolniczych, organizacji pracodawców oraz jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Przewodniczącym powiatowej rady zatrudnienia jest starosta lub prezy dent miasta na prawach powiatu, w przypadkach okre ślonych ustawą. 4.60) Członków Naczelnej Rady Zatrudnienia po wołuje minister właściwy do spraw pracy, członków wojewódzkich rad zatrudnienia — marszałek woje wództwa, natomiast członków powiatowych rad za trudnienia — starosta, spośród kandydatów zgłoszo nych przez organy i organizacje, o których mowa w ust. 1—3.

5. Członek rady zatrudnienia może zostać odwoła ny:

1) na wniosek organu lub organizacji, która zgłosiła kandydaturę członka rady, 2)6

2) z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa oraz sta rosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organiza cji, która zgłosiła kandydatury członka rady.

6. Kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata. 7.6

3) Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, organizację oraz tryb działa nia rad zatrudnienia oraz zasady, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach rad zatrudnienia przed stawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i in stytucji nie reprezentowanych w radach zatrudnienia.

8. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracowni ka od pracy w celu wzięcia udziału w posiedzeniach ra dy zatrudnienia. Za czas zwolnienia pracownik zacho wuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według za sad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Koszty wynagrodzenia ponoszo ne przez pracodawcę mogą być refundowane z Fundu szu Pracy.

9. Na wniosek członków rad zatrudnienia zamiesz kałych poza miejscem obrad rady koszty przejazdów publicznymi środkami komunikacji finansowane są ze środków Funduszu Pracy. 10.6

3) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady refun dacji kosztów, o których mowa w ust. 8 i 9. Rozdział 3 Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz ła godzenia jego skutków Art. 1

1. Organy zatrudnienia realizują zadania pań stwa w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezro bociu i łagodzenia jego skutków. Art. 1

2.

1. Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowni ków.

2. Pośrednictwo pracy prowadzą powiatowe urzę dy pracy4). Pośrednictwo pracy jest wykonywane nie odpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

1) dostępności usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

2) dobrowolności — oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez po szukujących pracy,

3) równości — oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy

4) udzielania wszystkim poszukują cym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodowość, przynależność do or ganizacji politycznych, społecznych, na płeć, wy znanie i inne okoliczności,

4) jawności — oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wia domości poszukującym pracy. Dziennik Ustaw Nr 6 — 411 — Poz. 56 —————— 5

9) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu oraz ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpie czeń społecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie z dniem 5 września 1998 r., a następnie skreślony przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia nie ustawy — Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowa niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjo nowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 6. 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 12 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3.6

4) Pracodawcy mają obowiązek na bieżąco infor mować powiatowe urzędy pracy4), właściwe dla siedzi by pracodawcy, o wolnych miejscach zatrudnienia lub miejscach przygotowania zawodowego.

4. Pracodawca przed zatrudnieniem pracownika obowiązany jest uzyskać od niego oświadczenie o po zostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobot nych. 5.6

5) Pracodawca obowiązany jest zawiadomić w formie pisemnej w ciągu 5 dni właściwy powiatowy urząd pracy

4) o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej ja ko bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarob kowej. Art. 1

3.

1. Powiatowe urzędy pracy

4) rejestrują bez robotnych i inne osoby poszukujące pracy oraz prowa dzą karty rejestracyjne tych osób. 1a.6

6) Rejestracja i ewidencja bezrobotnych i in nych osób poszukujących pracy następuje po przedsta wieniu przez te osoby niezbędnych dla ustalenia ich statusu i uprawnień danych osobowych, informacji oraz dokumentów, określonych w rozporządzeniach, o których mowa w art. 36 ust.1.

2. Bezrobotni mają obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy

4) w wyznaczo nych terminach w celu potwierdzenia swojej gotowo ści do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwo ściach zatrudnienia lub szkolenia. 3.6

7) Starosta, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 3, pozba wia statusu bezrobotnego osobę, która:

1) nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2,

2) (skreślony),68) 3)6

9) otrzymała pożyczkę z Funduszu Pracy lub Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno sprawnych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej, 4)70) dwukrotnie odmówiła, bez uzasadnionej przy czyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrud nienia albo wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych; pozbawienie statusu bezro botnego następuje na okres 6 miesięcy, 5)7

1) nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy4) w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w cią gu 5 dni o uzasadnionej przyczynie tego niesta wiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia niestawie nia się w powiatowym urzędzie pracy4), 6)7

2) odmówiła poddania się badaniom lekarskim ma jącym na celu ustalenie zdolności do pracy; pozba wienie statusu bezrobotnego następuje na okres 3 miesięcy od dnia tej odmowy,

7) na wniosek bezrobotnego. Art. 1

4. Powiatowe urzędy pracy

4) w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnym odpowiedniego zatrudnienia: 1)7

3) inicjują i finansują szkolenia bezrobotnych oraz przyznają i wypłacają dodatki szkoleniowe,

2) inicjują organizowanie dodatkowych miejsc pracy i udzielają pracodawcom pomocy finansowej w za kresie określonym w ustawie,

3) inicjują oraz finansują, w zakresie ustalonym w ustawie, prace interwencyjne, a także roboty pu bliczne,

4) udzielają pożyczek z Funduszu Pracy na podjęcie działalności na własny rachunek,

5) przyznają i wypłacają zasiłki,

6) aktywizują bezrobotnych w ramach programów specjalnych oraz w ramach zajęć w klubach pracy, 7)7

4) inicjują i realizują inne zadania przewidziane w ustawie oraz w odrębnych przepisach. Art. 1

5.

1. Powiatowy urząd pracy

4) inicjuje szkole nie bezrobotnych w celu zwiększenia ich szans na uzy skanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

1) braku kwalifikacji zawodowych,

2) konieczności zmiany kwalifikacji w związku z bra kiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotych czas wykonywanym zawodzie.

2. Powiatowy urząd pracy

4) kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyska nie pracy, koszt tego szkolenia nie przekroczy dwukrot Dziennik Ustaw Nr 6 — 412 — Poz. 56 —————— 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 2. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie nionej w przypisie 3. 6

6) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 13 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 6

8) Przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 2. —————— 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. d) ustawy wy mienionej w przypisie 3. 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 7

4) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. nego przeciętnego wynagrodzenia, a także spełniony jest przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1.

3. Szkolenie powinno trwać nie dłużej niż 6 miesię cy, a w przypadkach uzasadnionych programem szko lenia w danym zawodzie — nie dłużej niż 12 miesięcy.

4. Skierowanie na szkolenie może być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowe go urzędu pracy

4) predyspozycji bezrobotnego do wy konywania zawodu, który uzyska w wyniku szkolenia, oraz, w uzasadnionych przypadkach, skierowaniem na specjalistyczne badania lekarskie. 5.7

5) Na wniosek pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, powiatowy urząd pracy4) może zrefundować z Funduszu Pracy koszty szkolenia pracowników, do wysokości 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę, jeżeli po ukończeniu szkolenia zostaną zatrud nieni zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia przez tego pracodawcę na innych stanowiskach pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy.

6. Pracodawca, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 5, obowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Art. 1

6. 1.7

6) Dodatek szkoleniowy przysługuje bez robotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez powiatowy urząd pracy4). 2.7

6) Wysokość dodatku szkoleniowego wynosi miesięcznie 20% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.

3. W przypadku skierowania bezrobotnego na szko lenie, koszty tego szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 4. 4.7

7) Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, obowiązana jest do zwrotu kosztów szkole nia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia. 5.7

8) Bezrobotnym skierowanym na szkolenie przez powiatowy urząd pracy w okresie odbywania szkolenia przysługują na zasadach przewidzianych dla pracowni ków świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i cho rób zawodowych powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. 6.7

9) Âwiadczenia, o których mowa w ust. 5, z wy jątkiem renty z tytułu niezdolności do pracy, renty ro dzinnej i szkoleniowej, wypłacane są z Funduszu Pracy, z zastrzeżeniem ust. 7, przez powiatowy urząd pracy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubez pieczeń Społecznych, po sporządzeniu protokołu oko liczności i przyczyn wypadku przez zespół powypadko wy jednostki szkoleniowej lub po stwierdzeniu przez państwowego80) inspektora sanitarnego choroby za wodowej. 7.8

1) Osobom skierowanym na szkolenie przez po wiatowy urząd pracy, nie posiadającym statusu bezro botnego, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpie czenia od następstw nieszczęśliwych wypadków po wstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia — wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpie czone. 8.7

7) Jednostka szkoleniowa obowiązana jest ubez pieczyć osobę, o której mowa w ust. 7, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. (skreślony).82) 10.8

3) Powiatowy urząd pracy

4) może sfinansować z Funduszu Pracy koszty szkolenia osoby poszukującej pracy, skierowanej na szkolenie, która:

1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

2) jest zatrudniona u przedsiębiorcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwida cji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, 3)8

4) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny — przewidziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grud nia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 4

1) lub w odrębnych przepisach, Dziennik Ustaw Nr 6 — 413 — Poz. 56 —————— 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie nionej w przypisie 3. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 2 ustawy wy mienionej w przypisie 26. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 2 ustawy wy mienionej w przypisie 26 oraz przez art. 1 pkt 9 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 6. —————— 80) Obecnie: inspektora sanitarnego, gdyż stosownie do art. 51 pkt 1 ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 1999 r., Państwowa Inspekcja Sani tarna została przekształcona w Inspekcję Sanitarną. 8

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 2 ustawy wy mienionej w przypisie 26 oraz przez art. 1 pkt 9 lit. b) usta wy wymienionej w przypisie 6. 8

2) Przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy wymienionej w przypi sie 3. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciw działaniu bezrobociu oraz ustawy o organizacji i finanso waniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 108, poz. 684), która weszła w życie z dniem 5 września 1998 r. 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 51 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla ka miennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41), która weszła w życie z dniem 14 stycznia 1999 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2002 r.

4) pobiera gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej. Art. 16a.8

5)

1. W celu umożliwienia podjęcia zatrud nienia wymagającego szczególnych kwalifikacji, po wiatowy urząd pracy

4) może na wniosek bezrobotnego udzielić mu pożyczki na sfinansowanie kosztów szkole nia do wysokości czterokrotnego przeciętnego wyna grodzenia obowiązującego w dniu podpisania z nim umowy.

2. Pożyczka, o której mowa w ust. 1, jest nie opro centowana, a okres jej spłaty może wynosić do 18 mie sięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szko lenia.

3. W przypadku wykorzystania pożyczki na inne ce le niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukoń czenia szkolenia, pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie.

4. Przepis art. 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Art. 1

7.

1. Poradnictwo zawodowe polega na udzie leniu bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

2. Poradnictwo zawodowe kieruje się następujący mi zasadami:

1) dostępności usług dla wszystkich osób bezrobot nych i innych osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

2) dobrowolności korzystania z usług poradnictwa za wodowego,

3) równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawo dowego bez względu na narodowość, płeć, wyzna nie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz inne okoliczności,

4) swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,

5) bezpłatności korzystania z usług poradnictwa za wodowego,

6) poufności i ochrony danych osobistych bezrobot nych i innych osób poszukujących pracy, korzysta jących z usług poradnictwa zawodowego.

3. Poradnictwo zawodowe prowadzą powiatowe urzędy pracy4).

4. Poradnictwo zawodowe świadczone jest w for mie porad indywidualnych i grupowych.

5. Porady indywidualne mogą być poprzedzone specjalistycznymi badaniami lekarskimi i psycholo gicznymi. Koszty badań nie obciążają bezrobotnego i innych osób poszukujących pracy.

6. Przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 5, może nastąpić wyłącznie za zgodą bezrobot nego lub innej osoby poszukującej pracy. Art. 1

8.

1. Powiatowy urząd pracy

4) może udzielać z Funduszu Pracy pożyczek:

1) pracodawcom na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych skierowanych na te miejsca, 2)8

6) bezrobotnym, pracownikom w okresie wypowie dzenia zwalnianym z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz poszukującym pracy otrzymują cym świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, przewi dziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowni ków zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowa niu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowa nia w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 4

1) lub odrębnych przepisach — na podjęcie pozarolniczej działalności lub działalności rolniczej, z wyjątkiem zakupu ziemi.

2. Wysokość pożyczki nie może przekraczać dwu dziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; w razie pożyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy wysokość ta dotyczy utworzenia jednego miejsca pracy.

3. Pracodawca, któremu udzielono pożyczki, jest zobowiązany do zorganizowania dodatkowych miejsc pracy w terminach określonych w umowie pożyczki i zatrudniania skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy. 4.8

7) Pożyczka dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może być umorzona na wniosek pożyczkobiorcy przez starostę do wysokości 50%, pod warunkiem pro wadzenia działalności przez okres co najmniej 24 mie sięcy oraz po spełnieniu innych warunków określo nych w umowie. 4a.8

8) Starosta może odroczyć termin spłaty, rozło żyć na raty albo po zasięgnięciu opinii rejonowej8

9) ra dy zatrudnienia umorzyć w części lub w całości pożycz kę, o której mowa w ust. 1, jeżeli: Dziennik Ustaw Nr 6 — 414 — Poz. 56 —————— 8

5) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w przy pisie 3. —————— 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 83, przez art. 51 pkt 2 ustawy wy mienionej w przypisie 84 oraz przez art. 1 pkt 10 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 6. 8

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 8

8) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., i przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 8

9) Obecnie: powiatowej rady zatrudnienia, gdyż stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy są one organami opiniodawczo-do radczymi starostów.

1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że pożyczkobiorca nie posiada mająt ku, z którego można dochodzić należności,

2) w wyniku egzekucji pożyczkobiorca lub osoby po zostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych środków utrzymania,

3) pożyczkobiorca zmarł nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności,

4) wydatki egzekucyjne będą wyższe od należności,

5) przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wy każe, że za umorzeniem przemawiają szczególne względy gospodarcze lub społeczne. 4b.90) Umorzenie pożyczki, za spłatę której odpo wiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastą pić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie, o któ rych mowa w ust. 4a, zachodzą co do wszystkich zobo wiązanych.

5. Warunki udzielania pożyczek, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty określa się w umowie zawieranej przez powiatowy urząd pracy

4) z pożyczko biorcą. 5a.9

1) Umowa zawarta z osobą, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może przewidywać dokonanie przez po wiatowy urząd pracy

4) zwrotu do 80% udokumentowa nych kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa do tyczących podejmowanej działalności, poniesionych w okresie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, w kwocie nie przekraczającej jednak przeciętnego wy nagrodzenia.

6. Wykazy pracodawców i osób, którym udzielono pożyczki, podawane są do wiadomości publicznej w powiatowym urzędzie pracy4).

7. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do jednoosobowego przedsiębiorcy92) w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, zwanego dalej „jednoosobowym przedsiębiorcą92)”, jeżeli zamierza zatrudnić pracownika.

8. (skreślony).93) 9.9

4) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady udziela nia pożyczek, wysokość stopy procentowej oraz wa runki spłat, o których mowa w ust. 5. Art. 1

9. 1.9

5) Starosta9

6) zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobot nych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekra czającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby za trudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wy miar czasu pracy oraz kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. 1 obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnie nia każdego rozliczanego miesiąca i składki na ubezpie czenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta9

6) może dokonywać, w zakresie i na za sadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów, z tytułu zatrudnienia do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgod nionej, nie przekraczającej jednak najniższego wyna grodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od re fundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotne go, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

3. Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesię cy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy, zawierając po upływie tego okre su umowę o pracę na czas nie określony w pełnym wy miarze czasu pracy, powiatowy urząd pracy

4) może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wyna grodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do jednoosobowego przedsiębiorcy92), jeżeli zamierza za trudnić bezrobotnego w ramach prac interwencyj nych.

5. Powiatowy urząd pracy4), kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy. Art.

20. 1.9

7) Starosta9

8) zwraca organizatorowi ro bót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezro botnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów po niesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pra cy oraz 75% przeciętnego wynagrodzenia obowiązują Dziennik Ustaw Nr 6 — 415 — Poz. 56 —————— 90) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 83. 9

1) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 9

2) Zgodnie z art. 76 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), która w tej części we szła w życie z dniem 22 października 1997 r. 9

3) Przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 9

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy wymie nionej w przypisie 2. 9

6) Zgodnie z art. 97 pkt 15 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie nionej w przypisie 2. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., oraz przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie nionej w przypisie 6. cego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczane go miesiąca i składki na ubezpieczenie społeczne od re fundowanego wynagrodzenia.

2. Starosta9

8) może dokonywać, w zakresie i na za sadach określonych w ust. 1, zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów, z tytułu zatrudnienia do 12 miesięcy skierowanych bezrobot nych, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie prze kraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowane go wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli re fundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi mie siąc ich zatrudnienia. 3.9

9) Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków Fundu szu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne, a także rzeczowych kosz tów organizacji robót publicznych. 4.100) Na wniosek organizatora robót publicznych, w powiatach (gminach)10

1) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, starosta, po uzy skaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia, może wy razić zgodę na refundowanie do 50% rzeczowych kosz tów organizacji robót publicznych, jednakże w wysoko ści nie wyższej niż 25% kwoty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne bezrobotnych, finansowa nych z Funduszu Pracy.

5. Przepis art. 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio. 6.10

2) Minister właściwy do spraw pracy może, w drodze rozporządzenia, określić powiaty (gminy)101) nie uznane za zagrożone szczególnie wysokim bezro bociem strukturalnym, w których, na zasadach określo nych w ust. 4, mogą być refundowane rzeczowe kosz ty organizacji robót publicznych. Art. 21.10

3)

1. Starosta zwraca organowi samorzą du terytorialnego, który zatrudnił skierowanego bez robotnego w ramach robót publicznych trwających nie dłużej niż 7 dni w miesiącu, wynagrodzenie w wy sokości jednej dwudziestej piątej najniższego wyna grodzenia wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne za każdy dzień zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Przepis art. 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Art. 22.10

4) Minister właściwy do spraw pracy okre śla, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady or ganizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych. Art. 22a.10

5)

1. Starosta9

6) może zawrzeć z praco dawcą umowę przewidującą zrefundowanie poniesio nych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpie czenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowa nego bezrobotnego.

2. Kwota zrefundowanych składek, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć trzykrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia warunków wymienionych w ust. 3.

3. Refundacja następuje w przypadku, gdy:

1) pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotne go w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz

2) po upływie 12 miesięcy zatrudnienia umowa o pra cę będzie nadal umową o pracę na czas nie okre ślony. Art. 2

3. 1.10

6) Prawo do zasiłku przysługuje bezro botnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiato wym urzędzie pracy4), z zastrzeżeniem art. 27, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniego zatrud nienia, skierowania do prac interwencyjnych, ro bót publicznych lub na utworzone dodatkowe miej sce pracy oraz

2) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zare jestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni: a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwo cie co najmniej najniższego wynagrodzenia; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlo pów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, jeżeli osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej najniższego wynagro dzenia, c) wykonywał pracę na podstawie umowy agencyj nej lub umowy zlecenia albo współpracował Dziennik Ustaw Nr 6 — 416 — Poz. 56 —————— 9

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o stosowaniu szcze gólnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powo dzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., oraz ustawy o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 107, poz. 692), która weszła w życie z dniem 15 września 1997 r., oraz przez art. 97 pkt 16 lit. a) ustawy wymienio nej w przypisie 1. 100) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 16 lit. b) usta wy wymienionej w przypisie 1. 10

1) Zgodnie z art. 97 pkt 37 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 10

2) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypi sie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 17 ustawy wy mienionej w przypisie 1. —————— 10

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 18 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 10

5) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy wymienionej w przypi sie 3. 10

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3, z tym że ust. 1 pkt 2 wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r. przy wykonywaniu tych umów, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia, d) podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub zaopa trzeniu emerytalnemu z tytułu prowadzenia po zarolniczej działalności lub współpracy, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub zaopatrzenie emerytalne i Fun dusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co naj mniej najniższe wynagrodzenie, e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresz towania lub odbywania kary pozbawienia wolno ści, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpie czenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwo ta co najmniej najniższego wynagrodzenia, f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produk cyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), będąc członkiem tej spółdzielni, je żeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej najniższego wynagrodzenia, g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z za trudnieniem za granicą u pracodawcy zagranicz nego, h)10

7) był zatrudniony za granicą i przybył do Rze czypospolitej Polskiej jako repatriant. 2.10

8) Do 365 dni, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za licza się również okresy:

1) zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej za sadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojsko wego absolwentów szkół wyższych, służby woj skowej pełnionej w charakterze kandydata na żoł nierza zawodowego, ćwiczeń wojskowych, okreso wej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, 2)10

9) urlopu wychowawczego, udzielonego na pod stawie odrębnych przepisów, 3)1

10) pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wyko nywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności — okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków stanowiła kwota w wysokości co najmniej najniższego wynagrodzenia, 4)10

8) nie wymienione w ust. 1 pkt 2, za które opłaca na była składka na ubezpieczenie społeczne i Fun dusz Pracy lub zaopatrzenie emerytalne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składki stanowiła kwota wynosząca co najmniej najniższe wynagro dzenie, 5)11

1) okres, za który przyznano odszkodowanie z tytu łu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy (stosunku służbowe go), oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypo wiedzenia umowy o pracę.

3. (skreślony).112) 4.11

3) Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i w ust. 2, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności, oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w od bywaniu kary. 4a.11

4) Prawo do zasiłku przysługuje również bezro botnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co naj mniej 350 dni.

5. W razie równoczesnego spełnienia kilku warun ków uprawniających do zasiłku, bezrobotnemu przy sługuje wybór podstawy jego przyznania. 6.11

5) W przypadku udokumentowania przez bezro botnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzę dzie pracy, lecz w okresie posiadania statusu bezrobot nego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udoku mentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 25 ust. 1. Art. 2

4. 1.11

6) Wysokość zasiłku wynosi 260 złotych miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz 6a. Dziennik Ustaw Nr 6 — 417 — Poz. 56 —————— 10

7) Dodany przez art. 39 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), która weszła w ż ycie z dniem 1 stycznia 2001 r. 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r. 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecz nej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu (Dz. U. Nr 100, poz. 459), która weszła w życie z dniem 14 września 1996 r. 1

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r., przez art. 163 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 26 oraz przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret pierw sze ustawy wymienionej w przypisie 6. —————— 11

1) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi sie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 6. 11

2) Przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypi sie 2. 11

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r. 11

4) Dodany przez art.1 pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 11

5) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 6. 11

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 2.11

7) Bezrobotnemu, którego łączne okresy zatrud nienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działal ności, wymienione w art. 23 ust. 1 pkt 2, oraz okresy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, zwane da lej „okresem uprawniającym do zasiłku”, wynoszą do 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% kwoty zasił ku określonego w ust. 1. 3.11

8) Bezrobotnemu, którego okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat, przysługuje zasi łek w wysokości 120% kwoty zasiłku określonego w ust. 1. 4.11

9) Do okresu uprawniającego do zasiłku, od któ rego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania, na podstawie przepi sów o pomocy społecznej, gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia na podstawie umo wy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodo cianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach re patriacji w rozumieniu przepisów o obywatelstwie pol skim oraz okresy urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dzieć mi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłat nych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrud nieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:

1) w wieku do 4 lat — w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 2 — bez względu na liczbę dzie ci — do 6 lat,

2) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychicz ny lub psychofizyczny przysługuje pielęgnacyjny zasiłek rodzinny — dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.

5. (skreślony).1

20)

6. (skreślony).1

20) 6a.12

1) Zasiłki podlegają waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim półroczu, w terminach 1 marca i 1 wrze śnia. Zasiłki nie podlegają waloryzacji w przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump cyjnych ogółem nie uległ zmianie lub był ujemny. 6b.12

1) Minister właściwy do spraw pracy, na pod stawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Staty stycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty zasiłków po waloryzacji. 6c.12

2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do 20 dnia pierwszego miesiąca każdego półrocza wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzed nie półrocze. 7.12

3) Zasiłki wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. 7a.12

4) Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do dodatków szkoleniowych, zasiłków przedemerytal nych, świadczeń przedemerytalnych i stypendiów. 8.12

5) Uprawnionym do zasiłku, dodatku szkolenio wego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego oraz świadczenia przedemerytalnego przysługują odsetki ustawowe, jeżeli powiatowy urząd pracy

4) z przyczyn niezależnych od uprawnionych osób nie dokonał ich wypłaty w terminie. Art. 2

5. 1.12

6) Okres pobierania zasiłku, z zastrzeże niem ust.1a, 5, 8, 11 i 12, wynosi:

1) 6 miesięcy — dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy4), jeżeli stopa bezrobo cia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku po przedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,

2) 12 miesięcy — dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze działania powiatowego urzędu pracy4), jeżeli stopa bezrobo cia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku po przedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju,

3) 18 miesięcy dla bezrobotnych: Dziennik Ustaw Nr 6 — 418 — Poz. 56 —————— 11

7) Skreślony przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 2, a następnie dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przy pisie 83. 11

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3. 11

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3, przez art. 4 pkt 2 pierwszej ustawy wymienionej w przypisie 7 oraz przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 83. 1

20) Przez art. 1 pkt 18 lit. d) ustawy wymienionej w przypi sie 3. 12

1) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2000 r. —————— 12

2) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2000 r. 12

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 3. 12

4) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. g) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 6. 12

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. h) ustawy wymienionej w przypisie 3. 12

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3, z tym że przepisy te, z wyjąt kiem pkt 3 lit. b), weszły w życie z dniem 1 kwietnia 1997 r., oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. a) zamieszkałych w dniu nabycia prawa do zasiłku oraz w okresie jego pobierania na obszarze dzia łania powiatowego urzędu pracy4), jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju, oraz posiadających jedno cześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub b) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobot nego jest także bezrobotny i utracił prawo do za siłku z powodu upływu okresu jego pobierania. 1a.12

7) Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnych zamieszkałych w miejscowościach, które w okresie po bierania zasiłku zostały objęte obszarem działania in nego powiatowego urzędu pracy, nie ulega zmianie.

2. (skreślony).128)

3. (skreślony).129)

4. (skreślony).129) 4a. (skreślony).130) 5.13

1) W razie urodzenia dziecka przez kobietę po bierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macie rzyński.

6. (skreślony).132)

7. (skreślony).132) 8.13

3) Okres pobierania zasiłku, o którym mowa w ust. 1 i 5, ulega skróceniu o czas nieprzysługiwania zasiłku z przyczyn wymienionych w art. 27 ust. 1 pkt 113

4) — 4 i ust. 3.

9. (skreślony).135)

10. (skreślony).135) 11.13

6) Bezrobotny, który utracił status bezrobotne go na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia za trudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej dzia łalności lub uzyskiwania dochodu w wysokości prze kraczającej połowę najniższego wynagrodzenia mie sięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy

4) jako bezrobotny w ciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania dochodu przekraczającego połowę naj niższego wynagrodzenia miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego. 11a.13

7) Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio w przypadku powołania i zwolnienia z zasadniczej służ by wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby woj skowej, przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych, służby wojskowej pełnionej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, ćwiczeń wojsko wych, okresowej służby wojskowej oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej. 12.13

8) Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestra cji spełnia warunki określone w art. 23, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku. 1

3. (skreślony).139) 14.140) Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobko wej, pozarolniczej działalności oraz uzyskiwania do chodu, o którym mowa w ust. 11, wlicza się do okre sów, o których mowa w art. 27 ust. 2. Art. 26.14

1) Bezrobotny jest obowiązany zawiado mić w ciągu 5 dni powiatowy urząd pracy

4) o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności po wodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Art. 2

7. 1.14

2) Prawo do zasiłku nie przysługuje bez robotnemu, który: Dziennik Ustaw Nr 6 — 419 — Poz. 56 —————— 12

7) Dodany przez art.1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 12

8) Przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy wymienionej w przypi sie 2. 12

9) Przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy wymienionej w przypi sie 3. 130) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 109, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 13

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3. 13

2) Przez art. 1 pkt 19 lit. d) ustawy wymienionej w przypi sie 3. 13

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 19 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 3. 13

4) Art. 27 ust. 1 pkt 1 został skreślony przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 3. 13

5) Przez art. 1 pkt 19 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 3. —————— 13

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. g) ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy wy mienionej w przypisie 6. 13

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypi sie 83. 13

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. h) ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r. 13

9) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 2, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 19 lit. i) ustawy wymienionej w przypisie 3. 140) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 6. 14

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy wymie nionej w przypisie 3. 14

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wymie nionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 21 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3.

1) (skreślony),143)

2) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia pro pozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, wykonywania prac interwencyjnych lub robót pu blicznych, 3)14

4) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy

4) rozwiązał stosu nek pracy (stosunek służbowy) za wypowiedze niem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnie nia z przyczyn dotyczących pracodawcy albo roz wiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 4)14

5) w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy

4) spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (stosun ku służbowego) bez wypowiedzenia, 5)14

6) otrzymał przewidziane Układem zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. lub w przepisach ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wę gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnie niach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 4

1) świadczenie w po staci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej lub pieniężnej bezwarunko wej, 6)14

7) otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 2.14

8) Bezrobotnemu, o którym mowa w ust. 1, speł niającemu warunki określone w art. 23 zasiłek przysłu guje:

1) po okresie 90 dni — w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 2,

2) po okresie 90 dni, od dnia zarejestrowania się w po wiatowym urzędzie pracy

4) — w przypadku wymie nionym w ust. 1 pkt 3,

3) po okresie 180 dni, od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy

4) — w przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 4, 4)14

9) po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwa lent, odprawę lub odszkodowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6. 3.150) Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy4). Zasiłek za ten okres nie przysługuje.

4. Bezrobotny obowiązany jest do składania powia towemu urzędowi pracy

4) co miesiąc pisemnego oświadczenia o dochodach oraz innych dokumentów niezbędnych dla ustalenia jego uprawnień do świad czeń przewidzianych w ustawie. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia przysługu ją od dnia złożenia oświadczenia i innych wymaganych dokumentów. Art. 2

8. 1.15

1) Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie pieniężne, obowiązana jest do jego zwro tu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 2.15

1) Za nienależnie pobrane świadczenie w rozu mieniu ust. 1 uważa się:

1) świadczenie wypłacone mimo zaistnienia okolicz ności powodujących ustanie prawa do jego pobie rania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczo ny o tych okolicznościach,

2) świadczenie wypłacone na podstawie nieprawdzi wych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowa dzenia w błąd powiatowego urzędu pracy

4) przez osobę pobierającą to świadczenie, 3)15

2) zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium, zasi łek przedemerytalny, świadczenie przedemerytal ne lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy, wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub ren ty rodzinnej, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 29, 4)15

3) koszty szkolenia, w przypadku określonym w art. 16 ust. 4. 3.15

4) Roszczenia z tytułu zasiłków, dodatków szko leniowych, stypendiów, zasiłków przedemerytalnych, Dziennik Ustaw Nr 6 — 420 — Poz. 56 —————— 14

3) Przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienio nej w przypisie 3. 14

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret dru gie ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r., oraz przez art. 1 pkt 9 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 83. 14

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret trze cie ustawy wymienionej w przypisie 3, który wszedł w ży cie z dniem 1 lipca 1997 r. 14

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 6. 14

7) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. a) tiret drugie ustawy wy mienionej w przypisie 6 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 59 ja ko druga. 14

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 83. —————— 14

9) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 15 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 6. 15

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 15

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 4 ustawy wy mienionej w przypisie 26. 15

3) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 15

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń pie niężnych finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia udokumento wania do nich prawa przez uprawnioną osobę, nato miast roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty.

4. (skreślony).155)

5. Roszczenia pracodawców i jednoosobowych przedsiębiorców9

2) z tytułu refundacji z Funduszu Pra cy należnych świadczeń ulegają przedawnieniu z upły wem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

6. (skreślony).155)

7. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń, o któ rych mowa w ust. 2, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji. 8.15

6) Starosta może w szczególnie uzasadnionych przypadkach odroczyć, rozłożyć na raty lub, po zasię gnięciu opinii rejonowej8

9) rady zatrudnienia, odstąpić od żądania zwrotu, całości lub części, nienależnie po branego świadczenia. Art. 28a.15

7) Należności przysługujące bezrobot nym i innym uprawnionym osobom stanowią ich pra wa majątkowe i przechodzą po ich śmierci, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. Art. 2

9. 15

8) 1.15

9) Bezrobotnemu lub innej upraw nionej osobie, którym przyznano prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej poło wę najniższego wynagrodzenia za okres, za który wy płacono zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium, za siłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Fundu szu Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy rentowe, które przyznały świadczenie, wypła cają to świadczenie pomniejszone o kwotę odpowiada jącą wysokości wypłaconych za ten okres zasiłków, do datków szkoleniowych, stypendiów, zasiłków przed emerytalnych, świadczeń przedemerytalnych lub in nych świadczeń pieniężnych i przekazują te kwoty na konto Funduszu Pracy właściwego powiatowego urzę du pracy4).

2. Kwota pomniejszenia, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż przyznana za ten okres kwota emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Art. 30. 1.160) Okresy pobierania zasiłku oraz sty pendiów, przyznanych na podstawie art. 37a i 37b, wli cza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin161). 2.16

2) Okresów pobierania zasiłków oraz stypen diów, o których mowa w ust. 1, nie wlicza się jednak do:

1) okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,

2) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie pra wa do urlopu wypoczynkowego,

3) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawo dów. 3.16

3) Przepisy ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 3 stosuje się od powiednio do okresu pobierania świadczeń socjalnych przysługujących na urlopie górniczym lub górniczych zasiłków socjalnych przewidzianych w Układzie zbioro wym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 listopa da 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamienne go do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko wej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 4

1) lub odrębnych przepisach. Art. 3

1. 1.16

4) Bezrobotnym pobierającym zasiłki, stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stażu u pracodawcy przysługują, na zasadach przewidzia nych dla pracowników: 1)16

5) zasiłki porodowe, Dziennik Ustaw Nr 6 — 421 — Poz. 56 —————— 15

5) Przez art. 1 pkt 22 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 15

6) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy wymienionej w przy pisie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., oraz przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 6. 15

7) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy wymienionej w przy pisie 6. 15

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy wy mienionej w przypisie 3 oraz przez art. 163 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 26. 15

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wy mienionej w przypisie 6. —————— 160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 2, przez art. 1 pkt 24 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art.163 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 26. 16

1) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stosownie do art. 192 ustawy wymienionej w przypisie 26. 16

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 16

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wy mienionej w przypisie 83 oraz przez art. 51 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 84. 16

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art.1 pkt 12 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 83. 16

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 104 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2) (pominięty).166)

2. (pominięty).166)

3. (pominięty).166) 3a.16

7) Bezrobotnym uprawnionym do zasiłku lub stypendium przysługują one również za okres udoku mentowanej niezdolności do pracy, za który na podsta wie odrębnych przepisów pracownicy zachowują pra wo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub ma cierzyństwa.

4. Powiatowy urząd pracy

4) wydaje osobie skiero wanej w celu podjęcia zatrudnienia poza miejscem sta łego zamieszkania bilet kredytowy na przejazd do miej sca przyszłego zatrudnienia najtańszym środkiem ko munikacji publicznej. W przypadku niepodjęcia zatrud nienia z przyczyn nie zawinionych przez osobę skiero waną, bilet powrotny wydaje powiatowy urząd pracy4) właściwy dla pracodawcy, do którego wydano skiero wanie.

5. (skreślony).168) 6.16

9) Starosta9

6) może dokonać zwrotu części lub całości kosztów dojazdów do pracy i zakwaterowania osobie zamieszkałej w powiecie (gminie)10

1) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem struk turalnym, która została skierowana i podjęła zatrudnie nie, staż lub szkolenie poza miejscem stałego zamiesz kania. 7.170) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i okres, przez któ ry mogą być finansowane koszty, o których mowa w ust. 6, oraz szczegółowe warunki i tryb dokonywania zwrotu tych kosztów. 8.17

1) Minister właściwy do spraw pracy może okre ślić, w drodze rozporządzenia, powiaty (gminy)10

1) nie uznane za zagrożone szczególnie wysokim bezrobo ciem strukturalnym, w których powiatowy urząd pra cy

4) może dokonywać zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 6. Art. 3

2. (skreślony).172) Art. 3

3. (skreślony).172) Art. 34.17

3) Kwoty zasiłków, dodatków szkolenio wych, stypendiów, zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych za należny okres za okrągla się w górę do 10 groszy. Art. 35.17

4) Prezes Głównego Urzędu Statystyczne go w terminie do dnia 30 września każdego roku ogła sza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy

4) według stanu na dzień 30 czerwca danego roku. Art. 3

6. 1.17

5) Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasa dy:

1) prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa za wodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych oraz tworzenia zaplecza metodycznego dla po trzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawo dowego,

2) prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy,

3) przyznawania świadczeń określonych w ustawie,

4) ustalania trybu opłacania składek na Fundusz Pra cy przez osoby, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 3,

5) organizowania i finansowania klubów pracy. 2.17

5) Minister właściwy do spraw pracy w porozu mieniu z ministrem właściwym do spraw finansów pu blicznych17

6) określi, w drodze rozporządzenia, szcze gółowe zasady organizacji i realizacji programów spe cjalnych, zakres ich stosowania, sposób klasyfikacji grup ryzyka oraz wysokość i sposób finansowania tych programów z Funduszu Pracy. 3.17

5) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów i spe cjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stoso wania. Art. 3

7.

1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy może upoważnić do prowadzenia pośrednictwa pracy lub Dziennik Ustaw Nr 6 — 422 — Poz. 56 —————— 16

6) Utracił moc na podstawie art. 170 pkt 28 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot nym (Dz. U. Nr 28, poz. 153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tą ustawą. Zamieszczony w obwieszczeniu. 16

7) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art.163 pkt 7 ustawy wymienionej w przypisie 26. 16

8) Przez art. 104 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypi sie 165. 16

9) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 2 . 170) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 20 ustawy wymienionej w przypisie 1. 17

1) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 20 ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 17

2) Przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypisie 2. 17

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy wy mienionej w przypisie 3. 17

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy wy mienionej w przypisie 3. 17

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 21 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 17

6) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. kierowania do pracy za granicą u pracodawców zagra nicznych inne niż urzędy pracy organy, organizacje lub instytucje.

2. Jeżeli warunki i obowiązki określone w upoważ nieniu, o którym mowa w ust. 1, nie są przestrzegane, Prezes Krajowego Urzędu Pracy może cofnąć upoważ nienie. 3.17

7) Przy udzielaniu, odmowie udzielenia lub cof nięciu upoważnień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjne go, z wyłączeniem rozdziału 7 w dziale II.

4. Prowadzenie pośrednictwa pracy lub kierowanie do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych w celu osiągnięcia zysku jest zakazane. 5.17

8) Nie jest pośrednictwem pracy i nie wymaga upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, odpłatne świadczenie na zlecenie pracodawców usług w zakre sie doradztwa personalnego obejmujących wszystkie, kilka lub jedną z następujących usług:

1) dokonanie analizy i określanie niezbędnych i po żądanych kwalifikacji, predyspozycji i innych cech, jakie powinien posiadać kandydat poszuki wany do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy,

2) wskazanie metod i źródeł pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,

3) poszukiwanie, dobór i rekomendowanie kandyda tów na określone stanowiska pracy,

4) opracowanie projektów ogłoszeń, informacji i in nych materiałów dotyczących poszukiwania kan dydatów na określone stanowiska pracy oraz wy konanie czynności związanych z ich publikacją lub rozpowszechnianiem,

5) przygotowanie materiałów i przeprowadzenie lub udział w komisjach konkursowych dotyczących wyboru kandydatów do pracy,

6) doradztwo prawne w zakresie poszukiwania i za trudniania pracowników. 6.17

8) Minister właściwy do spraw pracy może okre ślić, w drodze rozporządzenia, z uwzględnieniem umów międzynarodowych, status prawny, innych niż urzędy pracy, organów, organizacji i instytucji prowa dzących pośrednictwo pracy, wymagane standardy prowadzonego pośrednictwa pracy oraz grupy osób poszukujących pracy i gałęzi działalności gospodar czej, w stosunku do których nie stosuje się przepisów ust. 1 i 4. Rozdział 3a179) Aktywizacja zawodowa absolwentów Art. 37a.180) Absolwentowi skierowanemu przez powiatowy urząd pracy

4) na szkolenie przysługuje, w okresie jego odbywania, stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1; przepisy art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a stosuje się odpowiednio. Art. 37b.

1. Powiatowy urząd pracy

4) może, na wniosek lub za zgodą absolwenta, skierować go do od bycia u pracodawcy stażu przez okres nie przekraczają cy 12 miesięcy.

2. Staż, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy

4) z pracodawcą, który wyraził zgodę na jego od bycie przez absolwenta, według programu określone go w umowie.

3. Nadzór nad odbywaniem stażu przez absolwen ta sprawuje powiatowy urząd pracy4).

4. Powiatowy urząd pracy

4) może, za zgodą praco dawcy, powierzyć na podstawie umowy zlecenia spra wowanie nadzoru nad odbywaniem stażu, przez skie rowanego absolwenta, wyznaczonemu przez tego pra codawcę pracownikowi i przyznać mu z Funduszu Pra cy wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 10% łącznej kwoty stypendium przysługującego nadzoro wanym absolwentom. 5.18

1) Absolwentowi w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, wypłacane przez powiatowy urząd pracy4); przepisy art. 16 ust. 4 i 5 oraz art. 31 ust. 3a stosuje się odpowiednio. 6.18

2) Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odby wania stażu, o którym mowa w ust. 1. Art. 37c.18

3) Powiatowy urząd pracy ustala i opłaca, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, składkę na ubezpieczenie emerytalne, ren towe i wypadkowe od stypendiów wypłaconych na podstawie art. 37a i 37b. Art. 37d. 1.18

4) Bezrobotnemu zamieszkałemu Dziennik Ustaw Nr 6 — 423 — Poz. 56 —————— 17

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy wymie nionej w przypisie 2. 17

8) Dodany przez art.1 pkt 19 ustawy wymienionej w przypi sie 6. —————— 17

9) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypi sie 2. 180) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 13 ustawy wymie nionej w przypisie 83 oraz przez art. 163 pkt 8 ustawy wy mienionej w przypisie 26. 18

1) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 ustawy wymie nionej w przypisie 83 oraz przez art. 163 pkt 9 ustawy wy mienionej w przypisie 26. 18

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 22 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 18

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 10 ustawy wy mienionej w przypisie 26. 18

4) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 20 ustawy wymie nionej w przypisie 6. w powiecie (gminie)10

1) uznanym za zagrożony szcze gólnie wysokim bezrobociem strukturalnym, który po utracie statusu absolwenta, w ciągu 6 miesięcy podjął dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej dla doro słych, powiatowy urząd pracy

4) na wniosek bezrobot nego przyznaje stypendium w wysokości 60% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, wypłacane przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadcze nie wystawione przez szkołę, potwierdzające kontynu owanie nauki.

3. Stypendium nie przysługuje w przypadku prze rwania nauki, podjęcia zatrudnienia lub utraty statusu bezrobotnego. Art. 37e.

1. Starosta9

6) może dokonywać z Fundu szu Pracy, przez okres do 12 miesięcy, zwrotu poniesio nych przez pracodawcę, z tytułu zatrudnienia w peł nym wymiarze czasu pracy skierowanego absolwenta, kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku określonej w art. 24 ust. 1, i składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca.

2. Starosta9

6) może dokonywać z Funduszu Pracy, przez okres do 18 miesięcy, zwrotu poniesionych przez pracodawcę, z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego absolwenta, kosztów wy płaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak najniższego wynagrodzenia, i składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc. 3.18

5) Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do jednoosobowego przedsiębiorcy, jeżeli zamierza za trudnić absolwenta. Art. 37f. 1.18

6) Absolwenci, na swój wniosek lub za ich zgodą, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy nie związanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w instytucjach użyteczności pu blicznej oraz organizacjach zajmujących się problema tyką: kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdro wotnej oraz opieki społecznej.

2. Powiatowy urząd pracy

4) zwraca pracodawcy, który zatrudnił absolwentów skierowanych do prac, o których mowa w ust. 1, część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpie czenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych absolwentów i połowy najniższe go wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne od refundowane go wynagrodzenia. Art. 37g. Pracodawca, który zatrudnił skierowane go absolwenta, zwolniony jest przez okres 12 miesięcy lub przez okres, o którym mowa w art. 37e ust. 2, od dnia zatrudnienia absolwenta od opłacania składki na Fundusz Pracy należnej od wynagrodzenia tego absol wenta. Rozdział 3b179) Wspieranie regionalnych i lokalnych rynków pracy Art. 37h.

1. Rada Ministrów, przyjmując jako pod stawowe kryteria stopę bezrobocia i przewidywany je go wzrost, określa, w drodze rozporządzenia, powiaty (gminy)10

1) zagrożone szczególnie wysokim bezrobo ciem strukturalnym, w których na podstawie odręb nych przepisów mogą być stosowane szczególne in strumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje w celu ograniczenia bezrobocia i jego skutków. 2.18

7) Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, tryb i warunki przyznawania dotacji, której wy sokość ustala ustawa budżetowa, na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych jako za dania własne gmin, powiatów w systemie robót pu blicznych w powiatach (gminach)101), o których mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów może wprowadzić, w drodze roz porządzenia, we wszystkich lub niektórych rejonach, o których mowa w ust. 1, wydłużony okres pobierania zasiłków, określając równocześnie okres i dodatkowe warunki wymagane do wydłużonej wypłaty zasiłków. Art. 37i.18

8) 1.18

9) Programy inicjowane przez orga ny samorządu województwa mające na celu:

1) zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia, utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy,

2) wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów objętych programami restrukturyzacyjnymi przyję tymi przez Radę Ministrów mogą zostać wsparte środkami budżetu państwa określonymi na ten cel w ustawie budżetowej. 2.18

9) Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, zasady, warunki i tryb wspierania programów, o których mowa w ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 6 — 424 — Poz. 56 —————— 18

5) Dodany przez art.1 pkt 21 ustawy wymienionej w przypi sie 6. 18

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 23 ustawy wy mienionej w przypisie 1. —————— 18

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 24 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 18

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r. 18

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymie nionej w przypisie 6.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, powiaty (gminy) zagrożone strukturalną recesją i degradacją społeczną lub w których realizowane są programy, o których mowa w ust. 1, w których mogą być stosowane, określone na podstawie odrębnych przepisów, wszystkie lub niektóre instrumenty ekono miczno-finansowe i inne preferencje, o których mowa w art. 37h ust. 1. 4.190) Rada Ministrów może, w drodze rozporządze nia, przyznać bezrobotnym zamieszkałym we wszyst kich lub niektórych powiatach (gminach), o których mowa w ust. 3, prawo do stypendium, o którym mowa w art. 37d. Rozdział 3c191) Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne Art. 37j.19

2)

1. Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku oraz posiadającej okres uprawniający do emerytury, je żeli:

1) posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn lub

2) posiada okres uprawniający do zasiłku wynoszący 25 lat dla kobiet i 30 lat dla mężczyzn, w tym co naj mniej 15 lat wykonywania prac uznanych w przepi sach emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

2. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3—5.

3. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 160% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, dla osoby zamieszkałej w dniu nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego oraz w okresie jego pobierania w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szcze gólnie wysokim bezrobociem strukturalnym, jeżeli sto sunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zasiłek ten przy sługuje również w przypadku, gdy w okresie pobierania zasiłku przedemerytalnego powiat (gmina) został wy kreślony z wykazu powiatów (gmin) uznanych za zagro żone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

4. Wysokość zasiłku przedemerytalnego nie może przekroczyć 90% przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zgłoszenia wniosku o zasiłek przedemerytalny, i nie może być niższa od 120% kwoty zasiłku, o którym mo wa w art. 24 ust. 1.

5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4, wypłacone za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r., pomniejsza się o naliczone i potrącone od tego wynagrodzenia składki na ubezpie czenia emerytalne, rentowe i chorobowe. Art. 37k.

1. Âwiadczenie przedemerytalne przysłu guje osobie, spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku, jeżeli:

1) osiągnęła wiek co najmniej 58 lat kobieta i 63 lata mężczyzna i posiada okres uprawniający do eme rytury, lub 2)19

3) w roku kalendarzowym, w którym został rozwią zany stosunek pracy lub stosunek służbowy z przy czyn dotyczących zakładu pracy, ukończyła co naj mniej 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna oraz posia da okres uprawniający do emerytury, lub 3)19

4) do dnia rozwiązania stosunku pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osiągnęła okres upraw niający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub 4)19

5) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego roz wiązanie stosunku pracy, posiada okres uprawnia jący do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn, a rozwiązanie sto sunku pracy nastąpiło w związku z niewypłacalno ścią pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowni czych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 137, poz. 887 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550). 2.19

6) Wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 90% kwoty emerytury określonej w decyzji or ganu rentowego ustalającej wysokość emerytury w ce lu ustalenia świadczenia przedemerytalnego, nie mniej jednak niż odpowiednio wysokość zasiłku określona w art. 37j ust. 2 i 3.

3. Decyzję ustalającą wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego organ rentowy wydaje na wniosek powiatowego urzę du pracy4). Dziennik Ustaw Nr 6 — 425 — Poz. 56 —————— 190) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczycie la, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolny mi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów zna kami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i prze ciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektó rych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 122, poz. 1323), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 2001 r. 19

1) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej w przypi sie 3. 19

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 190. ————— 19

3) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 24 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 19

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 12 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 26. 19

5) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 83 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 163 pkt 12 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 26. 19

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 83.

4. Do postępowania w sprawie ustalenia wysokości emerytury w celu ustalenia wysokości świadczenia przedemerytalnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w sprawie świadczeń emery talnych.

5. Od decyzji organu rentowego, o której mowa w ust. 3, przysługują środki odwoławcze, określone w odrębnych przepisach.

6. W przypadku braku możliwości ustalenia wyso kości świadczenia przedemerytalnego z powodu trwa jącego postępowania dotyczącego ustalenia wysoko ści emerytury, świadczenie przedemerytalne wypłaca się w kwocie zaliczkowej, w wysokości odpowiednio określonej w art. 37j ust. 2 i 3.

7. Pracodawca obowiązany jest do przekazywania powiatowym urzędom pracy

4) dokumentacji umożli wiającej wydanie decyzji ustalającej wysokość emery tury w celu ustalenia wysokości świadczenia przed emerytalnego oraz zasiłku przedemerytalnego. Przepi sy dotyczące przygotowania wniosku o emeryturę sto suje się odpowiednio. 7a.19

7) Kwotę emerytury w celu ustalenia wysoko ści świadczenia przedemerytalnego oblicza się zgod nie z art. 53 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948).

8. W przypadku równoczesnego spełnienia kilku warunków uprawniających do zasiłku przedemerytal nego i świadczenia przedemerytalnego, uprawnionej osobie przysługuje wybór podstawy ich przyznania.

9. (skreślony).198) Art. 37l.19

9) 1.200) Prawo do zasiłku przedemerytal nego lub świadczenia przedemerytalnego przysługuje na wniosek osobie, która w dniu rejestracji w powiato wym urzędzie pracy lub w okresie pobierania zasiłku lub zasiłku przedemerytalnego posiadała lub spełniła warunki do ich nabycia; do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedeme rytalnego nie zalicza się okresu aktualnie pobieranego zasiłku. 2.20

1) Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przed emerytalne przysługują od następnego dnia po dniu zarejestrowania się uprawnionej osoby w powiato wym urzędzie pracy

4) albo od następnego dnia po dniu złożenia wniosku i dokumentów niezbędnych do usta lenia tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1 pkt 3—6 i ust. 2 pkt 2—4. 3.20

2) Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przed emerytalne podlegają waloryzacji na zasadach przewi dzianych dla zasiłków dla bezrobotnych. Art. 37ł. Osoby pobierające zasiłek przedemerytal ny lub świadczenie przedemerytalne nie mają obo wiązku zgłaszania się do powiatowego urzędu pracy4) w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. Osoby te mogą być za ich zgodą skierowane przez po wiatowy urząd pracy

4) na szkolenie, do prac interwen cyjnych lub robót publicznych. Art. 37m. 1.20

3) Do osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przepisy art. 23 ust. 4, art. 26, art. 31 ust. 1 i 2 oraz art. 34 stosuje się odpowiednio. 1a.20

4) Osobom pobierającym zasiłek przedemery talny lub świadczenie przedemerytalne przysługują za siłki pogrzebowe, na zasadach przewidzianych dla pra cowników. 2.20

5) Zasiłki, o których mowa w ust. 1a oraz art. 31 ust. 1 pkt 1, finansowane są ze środków Funduszu Pracy. 3.20

6) Okresy pobierania zasiłku przedemerytalne go oraz świadczenia przedemerytalnego są okresami nieskładkowymi w rozumieniu przepisów o zaopatrze niu emerytalnym pracowników i ich rodzin161). Art. 37n.20

7) 1.20

8) Prawo do zasiłku przedemerytal nego i świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem niespełnienia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.20

9) W przypadku podjęcia przez osobę uprawnio ną do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego zatrudnienia, innej pracy zarobko wej lub pozarolniczej działalności, prawo do pobiera nia zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przed emerytalnego ulega zawieszeniu.

3. (skreślony).2

10) Dziennik Ustaw Nr 6 — 426 — Poz. 56 —————— 19

7) Dodany przez art.1 pkt 24 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 19

8) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 83, a następnie skreślony przez art. 4 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 190. 19

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wy mienionej w przypisie 83. 200) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 190. 20

1) Oznaczenie nadane przez art.1 pkt 25 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 6 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypi sie 190. —————— 20

2) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 20

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wy mienionej w przypisie 83. 20

4) Dodany przez art.104 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 165. 20

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 104 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 165. 20

6) Dodany przez art. 4 pkt 3 pierwszej ustawy wymienionej w przypisie 7. 20

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy wy mienionej w przypisie 83. 20

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 7 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 190. 20

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6 i przez art. 4 pkt 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 190. 2

10) Przez art. 4 pkt 7 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 190. Art. 37o.

1. Prawo do zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych ustalają oraz zasiłki i świadczenia przyznają i wypłacają powiatowe urzędy pracy4).

2. Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przed emerytalne finansowane są z budżetu państwa, w ra mach dotacji dla Funduszu Pracy. Rozdział 4 Âwiadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy Art. 3

8. Osobom podlegającym ubezpieczeniu spo łecznemu rolników, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie są upraw nione do zasiłku dla bezrobotnych, przysługują świad czenia na warunkach i w zakresie określonych w niniej szym rozdziale. Art. 3

9. Âwiadczenia obejmują: 1)21

1) pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne rolników za osobę, o której mowa w art. 38, w okre sie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy, 2)21

2) finansowanie kosztów szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności poza gospodarstwem rolnym; przepis art. 16 ust. 4 sto suje się odpowiednio, 3)21

3) prawo do dodatku szkoleniowego określonego w art. 16 ust. 2,

4) świadczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, powstałych w związku z odbywa niem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla pracowników, 5)21

2) jednorazową pożyczkę, o której mowa w art. 18, na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem. Art. 40. Âwiadczenia określone w art. 39 przysługu ją osobie, o której mowa w art. 38, jeżeli: 1)21

4) w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczenia po zostawała w stosunku pracy i osiągała wynagro dzenie stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wyno szące co najmniej najniższe wynagrodzenie przez okres 365 dni i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

2) podatek z gospodarstwa rolnego lub działu spe cjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego nie mającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu nie prze kracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczenio wego. Art. 4

1. Pokrycie składek, przewidziane w art. 39 pkt 1, polega na przekazaniu z Funduszu Pracy na od powiednie fundusze ubezpieczenia społecznego rolni ków, na podstawie decyzji kierownika właściwego po wiatowego urzędu pracy4), wydanej na wniosek rolni ka zobowiązanego do zapłacenia składki, kwot należ ności z tytułu poszczególnych rat kwartalnych. Âwiad czenie to przysługuje począwszy od najbliższej raty kwartalnej, której wymagalność przypada po dniu roz wiązania stosunku pracy. Rozdział 5 Zatrudnienie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy Art. 42.21

5)

1. Zadania w zakresie zatrudnienia wy konują także ochotnicze hufce pracy.

2. Ochotnicze hufce pracy są państwową jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, nadzoro waną przez ministra właściwego do spraw pracy. Art. 43.21

5) Ochotnicze hufce pracy wykonują we współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialne go zadania państwa w zakresie kształcenia, zatrudnie nia i wychowania młodzieży, a w szczególności:

1) prowadzenie działalności wychowawczej, profilak tycznej i resocjalizacyjnej oraz udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej bezrobociem, niedostoso wanej społecznie oraz wymagającej specjalnej tro ski i oddziaływań,

2) organizowanie zatrudnienia młodzieży,

3) tworzenie warunków uzyskania oraz podwyższenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych, a także prze kwalifikowania zawodowego młodzieży. Art. 44.21

5)

1. Zadania, o których mowa w art. 43, re alizowane są przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, wojewódzkie komendy ochotniczych hufców pracy oraz podległe im jednostki organizacyj ne.

2. Współdziałanie ochotniczych hufców pracy z jed nostkami samorządu terytorialnego odbywa się na za sadach określonych w zawieranych umowach lub po rozumieniach określających cele i zadania do realizacji na rzecz młodzieży oraz wzajemne zobowiązania. Art. 45.21

5) Minister właściwy do spraw pracy okre śla, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania oraz organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania ochotniczych hufców pracy. Dziennik Ustaw Nr 6 — 427 — Poz. 56 —————— 21

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 21

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy wy mienionej w przypisie 6. 21

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 21

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy wy mienionej w przypisie 3, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 1997 r. —————— 21

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 4 ustawy wy mienionej w przypisie 33. Rozdział 6 Zatrudnianie obywateli polskich za granicą u praco dawców zagranicznych oraz zatrudnianie cudzoziem ców w Polsce Art. 4

6. Obywatele polscy mogą podejmować pracę za granicą u pracodawców zagranicznych w trybie i na zasadach obowiązujących w kraju za trudnienia oraz określonych w umowach międzyna rodowych. Art. 4

7.

1. Zatrudnienie za granicą następuje w dro dze bezpośrednich uzgodnień i umów zawieranych przez obywateli polskich z pracodawcami zagraniczny mi lub za pośrednictwem upoważnionych w trybie art. 37 ust. 1 organów, organizacji i instytucji, zwanych dalej „jednostkami kierującymi”.

2. Kierowanie do zatrudnienia za granicą przez upo ważnione jednostki kierujące odbywa się na podstawie umów cywilnoprawnych zawieranych przez te jednost ki z obywatelami polskimi. Umowy te powinny okre ślać:

1) pracodawcę zagranicznego,

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące kierowanej osobie świadczenia so cjalne,

4) zasady i warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych,

5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej oraz jednostki kierującej,

6) inne zobowiązania stron,

7) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przy padku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między jednostką kierującą a oby watelem polskim oraz tryb dochodzenia związa nych z tym roszczeń,

8) kwotę należną jednostce kierującej z tytułu faktycz nie poniesionych kosztów związanych ze skierowa niem do pracy za granicą.

3. Jednostka kierująca ma obowiązek poinformo wać osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługu jących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 48.

4. Umów, o których mowa w ust. 2, nie zawiera się w razie wakacyjnego zatrudnienia młodzieży uczącej się i studiującej.

5. (skreślony).216) Art. 4

8. 1.21

7) Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, udokumentowane okresy zatrudnie nia obywateli polskich za granicą u pracodawców za granicznych zaliczane są do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych, pod warunkiem opłacania składek na Fundusz Pracy.

2. Okres zatrudnienia obywateli polskich za grani cą jest traktowany jak okres zatrudnienia w Polsce w zakresie uprawnień, o których mowa w ust. 1, od dnia: 1)21

8) zawiadomienia właściwego terytorialnie powia towego urzędu pracy o podjęciu pracy za granicą i przystąpienia do płatności składki na Fundusz Pracy w wysokości 9,75% przeciętnego wynagro dzenia za każdy miesiąc tego zatrudnienia; jeżeli za wiadomienie i przystąpienie do opłacania składek następuje w ciągu miesiąca, podstawę wymiaru składki dzieli się przez 30 i mnoży przez liczbę dni, za które składka ma być opłacona,

2) (skreślony).219)

3. (skreślony).2

20) Art. 4

9. 1.22

1) Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb dokonywania wpłat na Fundusz Pracy, o któ rych mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1,

2) (skreślony),222)

3) (skreślony).223) 2.22

4) Minister właściwy do spraw gospodarki w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i kryteria rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich za granicą w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców, jeżeli został on ustano wiony w umowie międzynarodowej. Art. 50. 1.22

5) Pracodawca może zatrudnić lub po wierzyć inną pracę zarobkową na terenie Polski cudzo Dziennik Ustaw Nr 6 — 428 — Poz. 56 —————— 21

6) Przez art. 1 pkt 23 ustawy wymienionej w przypisie 2. 21

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. —————— 21

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3, przez art. 97 pkt 28 ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 21

9) Przez art.104 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 165. 2

20) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy wymienionej w przy pisie 2, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 6. 22

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 29 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 22

2) Przez art. 104 pkt 4 ustawy wymienionej w przypisie 165. 22

3) Przez art. 163 pkt 13 ustawy wymienionej w przypisie 26. 22

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy wy mienionej w przypisie 2 i zgodnie z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. — Przepisy wprowadzające usta wy reformujące funkcjonowanie gospodarki i admini stracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., oraz w brzmieniu usta lonym przez art. 76 pkt 1 ustawy wymienionej w przypi sie 92 i przez art. 97 pkt 29 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 22

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 36 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 33. ziemcowi nie posiadającemu karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uzy ska na to zezwolenie starosty powiatu, na terenie któ rego znajduje się siedziba pracodawcy, a cudzoziemiec uzyskał wizę pobytową z prawem do pracy lub kartę czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej oraz zgodę na zatrudnienie lub wykonywanie in nej pracy zarobkowej u tego pracodawcy. 2.22

6) Zezwolenie i zgoda na zatrudnienie lub po wierzenie innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, mi nistrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej i spor tu, ministrowi właściwemu do spraw nauki, ministro wi właściwemu do spraw turystyki, ministrowi właści wemu do spraw szkolnictwa wyższego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, ministrowi właściwe mu do spraw oświaty i wychowania oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk są wydawane przez starostów, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach tej ustawy oraz przepisach innych ustaw. 3.22

7) Zezwolenie i zgodę, o których mowa w ust. 1, starosta wydaje uwzględniając sytuację na rynku pra cy oraz kryteria określone przez samorząd wojewódz twa. Zezwolenie i zgoda są wydawane na czas oznaczo ny dla określonego cudzoziemca, na określone stano wisko lub rodzaj wykonywanej pracy. 4.22

8) Pracodawca zawiera z cudzoziemcem umowę dotyczącą zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej na czas udzielonej zgody. 5.22

9) Jeżeli odrębne przepisy uzależniają możli wość zajmowania określonego stanowiska, wykony wania zawodu lub innej pracy zarobkowej od uzyska nia zgody właściwego organu na ich wykonywanie, pracodawca przed wystąpieniem do starosty obowią zany jest uzyskać taką zgodę. 6.230) Zezwolenie i zgoda, o których mowa w ust. 1, podlegają cofnięciu przez starostę, jeżeli cudzoziemiec jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem i zgodą albo na stąpiła utrata uprawnień do wykonywania zatrudnie nia lub powierzonej pracy.

7. Cofnięcie zezwolenia i zgody, o których mowa w ust. 1, przed upływem okresu, na który zostały wy dane, zobowiązuje pracodawcę do rozwiązania umo wy, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie lub po wierzenie innej pracy zarobkowej, nie później niż w cią gu 3 dni od daty powiadomienia go o cofnięciu zezwo lenia lub zgody.

8. Przepisy ust. 1 oraz ust. 3—7 stosuje się odpo wiednio do jednoosobowego przedsiębiorcy9

2) oraz do osoby fizycznej, zamierzających zatrudnić cudzoziem ca.

9. Przepisy ust. 1 i 5 nie naruszają przepisów regu lujących odrębne warunki zatrudniania lub powierza nia innej pracy zarobkowej cudzoziemcom lub zawie rających zakaz ich wykonywania przez cudzoziemca.

10. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy polski pracodawca zatrudnia cudzoziemca lub powie rza mu wykonywanie innej pracy zarobkowej poza gra nicami Polski. 11.23

1) Pracodawca, który uzyskał zezwolenie, o któ rym mowa w ust. 1, dokonuje na konto Funduszu Pra cy powiatowego urzędu pracy wydającego zezwolenie jednorazowej wpłaty w wysokości najniższego wyna grodzenia, za każdą osobę objętą zezwoleniem. W przypadku przedłużenia ważności zezwolenia wpła ta wynosi połowę najniższego wynagrodzenia. 1

2. Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do pra codawców zagranicznych świadczących usługi ekspor towe w Polsce. 1

3. (skreślony).232) 14.23

3) Minister właściwy do spraw pracy może określać, w drodze rozporządzenia, przypadki, w któ rych zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobko wej cudzoziemcowi jest dopuszczalne bez konieczno ści uzyskania zezwolenia i zgody starosty, jeżeli potrze ba zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobko wej wynika w szczególności z umów i porozumień mię dzynarodowych albo dotyczy usług artystycznych. Art. 5

1. 1.23

4) Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb wydawania zezwoleń i zgód, o których mowa w art. 50 ust.1. 2.23

5) Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, tryb zatrudniania cudzo ziemców przy realizacji usług eksportowych świadczo nych przez pracodawców zagranicznych w Polsce.

3. (skreślony).236) 4.23

7) Minister właściwy do spraw zdrowia w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy okre śla, w drodze rozporządzenia, warunki zatrudniania Dziennik Ustaw Nr 6 — 429 — Poz. 56 —————— 22

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 1 oraz przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 22

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. b) usta wy wymienionej w przypisie 1. 22

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 22

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 230) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. d) usta wy wymienionej w przypisie 1. —————— 23

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. e) usta wy wymienionej w przypisie 1. 23

2) Przez art. 1 pkt 26 ustawy wymienionej w przypisie 2. 23

3) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy wymienionej w przy pisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 30 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 1. 23

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 31 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 1. 23

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 31 lit. b) usta wy wymienionej w przypisie 1. 23

6) Przez art. 97 pkt 31 lit. c) ustawy wymienionej w przypi sie 1. 23

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 31 lit. d) usta wy wymienionej w przypisie 1. i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w służbie zdrowia.

5. Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk okre śla, w drodze zarządzenia, warunki zatrudniania lub po wierzenia cudzoziemcom wykonywania innej pracy za robkowej w placówkach Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 7 Fundusz Pracy Art. 5

2.

1. Fundusz Pracy jest państwowym fundu szem celowym, zwanym dalej „Funduszem Pracy”.

2. Dysponentem Funduszu Pracy jest Prezes Krajo wego Urzędu Pracy. Art. 5

3. 1.23

8) Obowiązkowe składki na Fundusz Pra cy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej najniższe wynagrodzenie, opłacają:

1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby: a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służ bowym, b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej lub umowy zlece nia oraz za osoby z nimi współpracujące, c) wykonujące pracę w okresie odbywania kary po zbawienia wolności, d) pobierające stypendia sportowe, e) będące członkami zespołów adwokackich, f)23

9) otrzymujące świadczenie socjalne przysługu jące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny — przewidziane w Układzie zbiorowym pracy dla pracowników zakładów górniczych z dnia 21 grudnia 1991 r. i w ustawie z dnia 26 li stopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa wę gla kamiennego do funkcjonowania w warun kach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112 i z 2001 r. Nr 5, poz. 41) lub odrębnych przepisach,

2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kó łek rolniczych (usług rolniczych) za swoich człon ków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, 3)240) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlega jące ubezpieczeniu społecznemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyjątkiem osób duchownych, osób pobierających, na podstawie przepisów o po mocy społecznej, zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy i osób podlegających ubezpiecze niu społecznemu rolników, a także żołnierzy nieza wodowych w służbie czynnej , osób odbywających zastępcze formy służby wojskowej, osób przeby wających na urlopach wychowawczych oraz pobie rających zasiłek macierzyński.

2. Wysokość składki, o której mowa w ust. 1, okre śla ustawa budżetowa. 3.24

1) W przypadku gdy kwoty, o których mowa w ust. 1, pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opła cania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z ust. 1 wynosi co najmniej najniższe wynagrodzenie.

4. Osoba, do której ma zastosowanie przepis ust. 3, składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy bądź w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, je żeli sama opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Art. 54.24

2) Zakłady pracy chronionej lub zakłady ak tywności zawodowej oraz przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych ˚ołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Za kład dla Niewidomych w Laskach nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacz nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Art. 5

5.

1. Dochodami Funduszu Pracy są:

1) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, 2)24

3) dotacje budżetu państwa na wypłatę zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytal nych, a także na uzupełnienie środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę innych obowiąz kowych świadczeń, po wykorzystaniu środków ze składek, o których mowa w pkt 1,

3) dochody z tytułów określonych w art. 57 ust. 1 pkt 22—24,

4) wpłaty dokonywane przez partnerów zagranicz nych z tytułu rekrutacji pracowników polskich za trudnionych w ramach umów międzynarodowych, Dziennik Ustaw Nr 6 — 430 — Poz. 56 —————— 23

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3, przez art. 1 pkt 21 lit. a) usta wy wymienionej w przypisie 83 oraz przez art. 104 pkt 5 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 165. 23

9) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy wymienionej w przy pisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 83 i przez art. 51 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 84. —————— 240) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 pierwszej usta wy wymienionej w przypisie 7 oraz przez art. 163 pkt 14 ustawy wymienionej w przypisie 26. 24

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz przez art. 104 pkt 5 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 165. 24

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 190. 24

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. 4a)24

4) odsetki od środków Funduszu Pracy pozostają cych na rachunkach bankowych Krajowego Urzędu Pracy oraz samorządów województw i powiatów, 4b)24

5) dochody z tytułu posiadania oraz zbywania ak cji i udziałów spółek, fundacji i innych osób praw nych, nabytych przed dniem 1 stycznia 2000 r. ze środków Funduszu Pracy,

5) inne wpływy.

2. Dochodami Funduszu Pracy są również wpłaty dokonywane przez obywateli polskich podejmujących zatrudnienie za granicą u pracodawców zagranicz nych, o których mowa w art. 48 ust. 2 pkt 1, oraz wpła ty pracodawców z tytułu uzyskania zezwolenia na za trudnienie cudzoziemca, o których mowa w art. 50 ust. 11 i 12. 3.24

6) Za zgodą ministra właściwego do spraw pra cy oraz ministra właściwego do spraw finansów pu blicznych, Fundusz Pracy może zaciągać kredyty i po życzki na uzupełnienie środków niezbędnych na wypła tę zasiłków dla bezrobotnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 4.24

6) ¸ączna kwota zaciągniętych kredytów i poży czek nie może w żadnym czasie przekroczyć kwoty sta nowiącej równowartość 8,33% dochodów Funduszu Pracy, planowanych na dany rok. 5.24

6) Okres spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz Pracy nie może przekroczyć trzech mie sięcy oraz wykraczać poza rok budżetowy, w którym kredyty lub pożyczki zostały zaciągnięte. Art. 5

6. 1.24

7) Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emery talnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzia nych dla składek na ubezpieczenia społeczne. 2.24

8) Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresach mie sięcznych, łącznie ze składkami na ubezpieczenie spo łeczne i zaopatrzenie emerytalne, oraz przekazuje ze brane tytułem składek kwoty na Fundusz Pracy, w ter minie do 20 dnia następnego miesiąca. 2a.24

9) Koszty poboru składek na Fundusz Pracy ob ciążają ten fundusz i są zwracane Zakładowi Ubezpie czeń Społecznych w wysokości 0,5% przypisu składek na Fundusz Pracy.

3. Od składek na Fundusz Pracy nie opłaconych w terminie Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określo nych przepisami o zobowiązaniach podatkowych. Składki te oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowych opłat, o których mowa w ust. 4, nie opłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji.

4. W razie nieopłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości, Za kład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć praco dawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecz nemu lub zaopatrzeniu emerytalnemu dodatkową opłatą do wysokości 100% należnej kwoty składek. Art. 5

7.

1. Ârodki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie:

1) kosztów przejazdu i wynagrodzenia członków rad zatrudnienia, o których mowa w art. 10 ust. 8 i 9,

2) kosztów szkolenia pracowników, o których mowa w art. 15 ust. 5 i w art. 16 ust. 10, bezrobotnych i in nych uprawnionych osób, 3)250) dodatków szkoleniowych, o których mowa w art. 16, pożyczek szkoleniowych, o których mowa w art. 16a, oraz badań, o których mowa w art. 17 ust. 5, 3a)25

1) świadczeń, o których mowa w art. 16 ust. 5, 4)25

2) pożyczek i kosztów szkolenia, o których mowa w art. 18, kosztów obsługi, a także kosztów postę powania sądowego i egzekucyjnego oraz, w przy padku zawarcia porozumienia w sprawie udziela nia kredytów przez instytucje finansowe bezrobot nym i uprawnionym do pożyczek z Funduszu Pracy osobom, różnicy między stopą procentową kredy tu refinansowego a preferencyjną stopą procento wą stosowaną wobec pożyczkobiorców Funduszu Pracy, 5)25

3) kosztów, o których mowa w art. 19—21 i 37f, re fundowanych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicz nych, oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 22a, 6)25

4) zasiłków wypłacanych bezrobotnym oraz skła dek na ubezpieczenie społeczne od tych zasiłków, a także zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych, Dziennik Ustaw Nr 6 — 431 — Poz. 56 —————— 24

4) Dodany przez art.1 pkt 30 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 24

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziała niu bezrobociu (Dz. U. Nr 70, poz. 8

20) , która weszła w ży cie z dniem 24 sierpnia 2000 r. 24

6) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 245. 24

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 104 pkt 6 ustawy wy mienionej w przypisie 165 oraz przez art.1 pkt 31 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 6. 24

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy wy mienionej w przypisie 3 oraz przez art.1 pkt 31 lit. b) usta wy wymienionej w przypisie 6. 24

9) Dodany przez art. 1 pkt 28 ustawy wymienionej w przy pisie 2. —————— 250) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3. 25

1) Dodany przez art. 163 pkt 15 ustawy wymienionej w przypisie 26. 25

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3. 25

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 1 pkt 39 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 3. 25

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 3. 7)25

5) kosztów, o których mowa w art. 37e, z tytułu za trudnienia skierowanego absolwenta,

8) biletów kredytowych wydawanych osobom skiero wanym w celu zatrudnienia w innej miejscowości, o których mowa w art. 31 ust. 4, oraz poborowym skierowanym do odbycia służby zastępczej,

9) opracowywania i rozpowszechniania informacji za wodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia po radnictwa zawodowego we współpracy z instytu cjami wykonującymi statutowe zadania w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego,

10) wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracow nikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pra cę w celu przygotowania zawodowego, oraz skład ki na ubezpieczenie społeczne od refundowanych wynagrodzeń, 1

1) opracowywania, wydawania i rozpowszechniania informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów na rynku pracy, dla bezrobot nych i innych osób poszukujących pracy oraz pra codawców, 12)25

6) dodatków i premii wypłacanych pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne, 1

3) przedsięwzięć związanych z realizacją programów specjalnych, 1

4) składek na ubezpieczenie społeczne rolników, o których mowa w art. 39, 1

5) kosztów wysyłki wezwań, zawiadomień i przekazy wania bezrobotnym należnych świadczeń pienięż nych oraz kosztów korespondencji z pracodawca mi, 1

6) badań, opracowania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy, 17)25

7) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploata cji systemu informatycznego w urzędach pracy, 1

8) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w ramach umów międzynarodowych, 1

9) kosztów opracowywania i rozpowszechniania ma teriałów informacyjno-szkoleniowych dla klubów pracy, ich wyposażenia oraz kosztów prowadzenia zajęć przez instytucje oraz osoby nie będące pra cownikami urzędów pracy,

20) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego nienależnie pobranych świadczeń i innych wypłat z Funduszu Pracy, 2

1) części kosztów realizacji zadań na rzecz bezrobot nych, wykonywanych w ramach działań statuto wych przez organizacje i instytucje, 2

2) (skreślony),258) 2

3) (skreślony),259) 2

4) depozytów celowych w bankach i innych instytu cjach państwowych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, 2

5) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych z Funduszu Pracy, 26)260) stypendiów, o których mowa w art. 37a i 37b, oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tych stypendiów, a także stypendiów, o których mowa w art. 37d, 27)260) wynagrodzeń, o których mowa w art. 37b ust. 4, 28)260) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 56 ust. 2a, 29)260) kosztów zakwaterowania i dojazdów do pracy, o których mowa w art. 31 ust. 6, 30)26

1) zasiłków porodowych wypłaconych bezrobot nym oraz zasiłków porodowych i pogrzebowych wypłaconych osobom pobierającym zasiłki przed emerytalne lub świadczenia przedemerytalne, 30a)26

2) kosztów badań lekarskich absolwentów kiero wanych na staż, o którym mowa w art. 37b, 31)26

3) kosztów szkolenia kadr realizujących zadania objęte ustawą, 32)26

4) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z od setkami, zaciągniętych przez Fundusz Pracy.

2. Ârodki Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na finansowanie zadań zleconych Ochotniczym Huf com Pracy przez dysponentów Funduszu Pracy, okre ślonych w ust. 1 pkt 2, 9—13 i 19, które wynikają z re alizowanych przez nie zadań. 2a. (skreślony).265) Dziennik Ustaw Nr 6 — 432 — Poz. 56 —————— 25

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 2. 25

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 3. 25

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 2. —————— 25

8) Przez art. 97 pkt 32 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienio nej w przypisie 1. 25

9) Przez art.1 pkt 32 lit. a) ustawy wymienionej w przypi sie 6. 260) Dodany przez art. 1 pkt 29 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 2. 26

1) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 3 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 78 pkt 3 drugiej ustawy wymienionej w przypisie 8. 26

2) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przy pisie 83. 26

3) Dodany przez art. 97 pkt 32 lit. a) tiret drugie ustawy wy mienionej w przypisie 1. 26

4) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 245. 26

5) Dodany przez art. 4 lit. a) ustawy z dnia 21 lutego 1997 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 255), która weszła w życie z dniem 27 maja 1997 r., a następnie skreślony przez art. 97 pkt 32 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 12, zwracane są z Funduszu Pracy do wysokości najniż szych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który dokonywana jest refundacja. 4.26

6) Prezes Krajowego Urzędu Pracy dokonuje przesunięć środków przewidzianych w planie Fundu szu Pracy, stanowiącym załącznik do ustawy budżeto wej, na finansowanie poszczególnych zadań, z tym jed nak że łączna kwota środków przewidzianych na finan sowanie zadań wymienionych w ust. 1 pkt 2—5, 7, 13, 26, 27 i 29 nie może być zmniejszona w celu przezna czenia na inne cele. 5.26

7) Minister właściwy do spraw pracy, po zasię gnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnienia, może okre ślić, w drodze rozporządzenia, inne niż przewidziane w ust. 1 cele, określając przeznaczoną na ten cel kwotę oraz warunki jej wykorzystania. 6.26

8) Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady finanso wania wydatków z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 1, oraz sposób współpracy organów zatrudnie nia z bankami i instytucjami finansującymi. 6a. (skreślony).269)

7. Od wypłat finansowanych z Funduszu Pracy nie ustala się składki na Fundusz Pracy. Art. 57a.270)

1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje samorządom województw i powiatom na wyodrębniony rachunek środki Funduszu Pracy na finansowanie realizowanych zadań według algoryt mu.

2. Algorytm, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać niezbędne środki na wypłatę zasiłków i in nych obligatoryjnych świadczeń, a na finansowanie pozostałych zadań w szczególności: stopę bezrobocia na obszarze poszczególnych powiatów, udział długo trwale bezrobotnych oraz udział bezrobotnych absol wentów w ogólnej liczbie bezrobotnych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Zatrudnie nia oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto rialnego algorytm, o którym mowa w ust. 1, oraz szcze gółowe zasady i terminy przekazywania środków z Funduszu Pracy dla samorządów województw i po wiatów, a także szczegółowe zasady i terminy sporzą dzania przez zarządy województw i zarządy powiatów sprawozdań z wykorzystania środków przekazanych z Funduszu Pracy. Art. 5

8. Dochody Funduszu Pracy zwolnione są od podatku dochodowego. Art. 59.27

1) W sprawach nie uregulowanych w ni niejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie gospodar ki funduszami celowymi. Rozdział 8 Kontrola przestrzegania przepisów ustawy Art. 60.

1. Urzędy pracy sprawują kontrolę prze strzegania przepisów ustawy.

2. Kontrola obejmuje badanie przestrzegania:

1) legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności,

2) obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy

4) o zatrudnianiu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej,

3) obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy,

4) warunków zawartych w upoważnieniach do prowa dzenia pośrednictwa pracy lub kierowania obywa teli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych.

3. Kontrolą mogą być objęte jednostki, wobec któ rych zachodzi podejrzenie, że prowadzą pośrednictwo pracy lub kierują obywateli polskich do pracy za grani cą u pracodawców zagranicznych bez wymaganych upoważnień. 4.27

2) Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, jedno osobowi przedsiębiorcy i inne instytucje oraz osoby fi zyczne.

5. Przeprowadzający kontrolę mogą badać doku menty objęte jej zakresem, sporządzać niezbędne ich kopie, przesłuchiwać świadków, sprawdzać tożsamość osób zatrudnionych i wykonujących inne prace zarob kowe, a także innych osób w celu ustalenia charakteru pobytu na terenie kontrolowanej jednostki w czasie przeprowadzania kontroli.

6. Kontrolowani obowiązani są udostępniać wszel kie dokumenty i udzielać wyjaśnień w sprawach obję tych zakresem kontroli.

7. Pracownicy urzędów pracy są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia. Kontrolują cy obowiązani są do okazania legitymacji służbowej i upoważnienia. Dziennik Ustaw Nr 6 — 433 — Poz. 56 —————— 26

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy wymie nionej w przypisie 2, przez art. 4 lit. b) pierwszej ustawy wymienionej w przypisie 265, przez art. 2 pkt 2 lit. b) pierwszej ustawy wymienionej w przypisie 99 oraz przez art. 97 pkt 32 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 26

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 6. 26

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 32 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1. 26

9) Dodany przez art. 4 lit. c) pierwszej ustawy wymienionej w przypisie 265, a następnie skreślony przez art. 97 pkt 32 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 1. 270) Dodany przez art. 97 pkt 33 ustawy wymienionej w przy pisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 33. —————— 27

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 36 pkt 7 ustawy wymie nionej w przypisie 33. 272 ) W brzmieniu ustalonym przez art. 76 pkt 2 ustawy wy mienionej w przypisie 92. Art. 6

1.

1. Urzędy pracy w zakresie kontroli współ działają w szczególności ze związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Zakładem Ubez pieczeń Społecznych oraz urzędami kontroli skarbo wej.

2. Organy Policji, w razie uzasadnionej potrzeby oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa kontrolują cym, zobowiązane są, na wniosek właściwego urzędu pracy, do udzielenia stosownej pomocy.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb przeprowadzania przez urzędy pracy kontroli oraz zasady współdziałania z innymi organami. Art. 62.27

3) Prezes Krajowego Urzędu Pracy przed stawia ministrowi właściwemu do spraw pracy do koń ca pierwszego kwartału roku zbiorcze wyniki przepro wadzonych w roku poprzednim kontroli oraz ocenę przestrzegania przepisów ustawy. Rozdział 9 Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy Art. 6

3.

1. Kto zatrudnia lub powierza wykonywanie innej pracy zarobkowej bezrobotnemu nie zawiadamia jąc o tym właściwego powiatowego urzędu pracy4), podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność przynoszącą dochód bez powiadomienia o tym właści wego urzędu pracy. Art. 6

4. 1.27

4) Kto zatrudnia lub powierza wykony wanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez ze zwolenia i zgody, o których mowa w art. 50 ust. 1, lub na innym stanowisku albo na innych warunkach niż określone w zezwoleniu i zgodzie, podlega karze grzywny. 2.27

5) Tej samej karze podlega cudzoziemiec nie po siadający karty stałego pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, który podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez zgody starosty. Art. 6

5.

1. Kto bez wymaganego upoważnienia pro wadzi pośrednictwo pracy albo kieruje obywateli pol skich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, podlega karze grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto prowadząc pośred nictwo pracy lub kierując obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych:

1) pobiera od bezrobotnego lub innych osób poszuku jących pracy dodatkowe opłaty nie wymienione w art. 47 ust. 2 pkt 8, lub

2) osiąga zysk. Art. 6

6. Kto:

1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fun dusz Pracy lub nie opłaca ich w przewidzianym przepisami terminie,

2) nie zgłasza wymaganych przepisami danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na wy miar składek na Fundusz Pracy bądź udziela w po wyższym zakresie nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia, podlega karze grzywny. Art. 6

7. Kto udaremnia lub utrudnia przeprowadze nie kontroli przestrzegania przepisów ustawy, podlega karze grzywny. Rozdział 10 Zmiany w obowiązujących przepisach Art. 68 — 7

1. (pominięte).276) Rozdział 11 Przepisy przejściowe Art. 7

2. (pominięty).276) Art. 7

3. 1.(pominięty).276)

2. (pominięty).276)

3. (skreślony).277)

4. Prawo do zasiłku i innych świadczeń przewidzia nych dla bezrobotnych ustaje z dniem utraty statusu bezrobotnego. Art. 73a.27

8) Okresy zatrudnienia obywateli pol skich w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej i w byłej Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej na podstawie umów i porozumień międzynarodo wych, przypadające przed dniem 1 grudnia 1991 r., traktowane są jak okresy zatrudnienia w Państwie Pol skim w zakresie uprawnień pracowniczych oraz w ro zumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pra cowników i ich rodzin161), o ubezpieczeniu społecznym oraz o świadczeniach pieniężnych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Art. 73b.27

9)

1. Okres urlopu bezpłatnego udzielo nego pracownikowi na okres skierowania do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego Dziennik Ustaw Nr 6 — 434 — Poz. 56 —————— 27

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 34 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 27

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy wy mienionej w przypisie 6. 27

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 35 ustawy wy mienionej w przypisie 1. —————— 27

6) Zamieszczone w obwieszczeniu. 27

7) Przez art. 1 pkt 31 ustawy wymienionej w przypisie 2. 27

8) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej w przypi sie 2. 27

9) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 8 maja 1998 r. zmienia jącej ustawę o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także o zmianie ustaw: o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin oraz o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu (Dz. U. Nr 66, poz. 431), która weszła w życie z dniem 2 czerwca 1998 r. i usług związanych z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259, z 1991 r. Nr 78, poz. 346 i z 1993 r. Nr 99, poz. 452), a także przypadający bezpośrednio po zakończe niu tego urlopu okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź ną — wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli pracownik podjął za trudnienie u macierzystego pracodawcy w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.

2. Okres zatrudnienia za granicą pracownika, który nie pozostawał w stosunku pracy przed skierowaniem do pracy za granicą na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, jest traktowany jak okres za trudnienia w Polsce w zakresie uprawnień pracowni czych. Dotyczy to także pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego na okres skierowania do pracy za granicą, a który nie podjął pracy u macierzystego pra codawcy po zakończeniu pracy za granicą lub podjął pracę u macierzystego pracodawcy, lecz po upływie terminu przewidzianego w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1. Art. 7

4. (pominięty).276) Art. 7

5. (pominięty).276) Art. 76.280) Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o:

1) rejonowym urzędzie pracy — należy przez to rozu mieć powiatowy urząd pracy,

2) staroście — należy przez to rozumieć przewodni czącego zarządu miasta w miastach na prawach powiatu. Rozdział 12 Przepisy końcowe Art. 7

7. Traci moc ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457, z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 78, poz. 394 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 165 i Nr 108, poz. 516). Art. 7

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. Dziennik Ustaw Nr 6 — 435 — Poz. 56 —————— 280) W brzmieniu ustalonym przez art. 97 pkt 36 ustawy wy mienionej w przypisie 1.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-01-24
Data uchylenia: 2003-03-07
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 6 poz. 56