Dz.U. 2001 nr 62 poz. 630

Dziennik Ustaw Nr 62 — 4558 — Poz. 630 630 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany granic województw małopolskiego i śląskiego. Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego po działu terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 i Nr 104, poz. 656, z 1999 r. Nr 101, poz. 1182 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 49

7) zarządza się, co następuje:

§1. Z dniem 1 stycznia 2002 r. zmienia się granice następujących województw:

1) małopolskiego przez wyłączenie z powiatu olku skiego gminy o statusie miasta Sławków,

2) śląskiego przez przyłączenie do powiatu będziń skiego gminy o statusie miasta Sławków.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-05-31
Data wejścia w życie: 2001-07-05
Data obowiązywania: 2001-07-05
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 62 poz. 630