Dz.U. 2001 nr 64 poz. 649

Dziennik Ustaw Nr 64 — 4653 — Poz. 649 649 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką. Na podstawie art. 594 Kodeksu postępowania cy wilnego zarządza się, co następuje:

§1. Gotówkę osoby pozostającej pod opieką, jeże li nie jest potrzebna do zaspokojenia uzasadnionych potrzeb tej osoby, opiekun składa w instytucji banko wej na oprocentowanym rachunku oszczędnościo wym, z zastrzeżeniem, że wypłata z tego rachunku na stępuje wyłącznie do rąk opiekuna na podstawie ze zwolenia sądu opiekuńczego. Dziennik Ustaw Nr 64 — 4654 — Poz. 649

§2.

1. Instytucja bankowa wystawia na imię i na zwisko osoby pozostającej pod opieką książeczkę oszczędnościową lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego, doko nując zastrzeżenia, o którym mowa w § 1.

2. Instytucja bankowa na żądanie opiekuna doko nuje zastrzeżenia, o którym mowa w § 1, także w ksią żeczkach oszczędnościowych lub innych dokumentach potwierdzających zawarcie umowy rachunku oszczęd nościowego, otwartych przez osobę pozostającą pod opieką albo przez inne osoby na jej rzecz, bez takiego zastrzeżenia.

§3. Instytucja bankowa dokonuje czynności, o któ rych mowa w § 2, po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu go opiekunem.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-06-05
Data wejścia w życie: 2001-07-08
Data obowiązywania: 2001-07-08
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 64 poz. 649