Dz.U. 2001 nr 64 poz. 657

657 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 18/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska — sprawoz dawca, Stefan J. Jaworski, Wiesław Johann, Andrzej Mączyński, protokolant: Joanna Szymczak, Dziennik Ustaw Nr 64 — 4710 — Poz. 657 po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2001 r. na rozpra wie sprawy z połączonych wniosków Powiatu Kłobuc kiego i Powiatu Puckiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wniosko dawców, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokuratora Generalnego oraz Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej:

1) wniosku Rady Powiatu Kłobuckiego o stwierdzenie niezgodności art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1998 r. — Przepisy wprowadzające usta wy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) z art. 2 i art. 7 Konsty tucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2) wniosku Rady Powiatu Puckiego o stwierdzenie niezgodności przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grud nia 1998 r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz bę dących ich częściami zarządów drogowych i dro gowej służby liniowej do organizacji administra cji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz. 102

7) z: — art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126), — art. 43 ust. 5 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 sierp nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa mi (Dz. U. Nr 115, poz. 741, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 86, poz. 966), — art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa morządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), — art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa morządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014), — art. 103 ust. 4 i 5 w związku z art. 60 ust. 1 usta wy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administra cję publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126), — art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, orzeka:

1. Art. 103 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformują ce administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), rozumiany w ten sposób, iż nie obej muje on odpowiedzialności odszkodowaw czej nowo utworzonych jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym przed utworzeniem tych jed nostek, jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji Rze czypospolitej Polskiej.

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodar ki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie dosto sowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicz nych oraz będących ich częściami zarządów drogo wych i drogowej służby liniowej do organizacji admi nistracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1027) jest zgodne z art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformują ce administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497) nie jest niezgodne z: — art. 43 ust. 5 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), — art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), — art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497), — art. 103 ust. 4 i 5 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowa dzające ustawy reformujące administrację publicz ną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497). Krzysztof Kolasiński Biruta Lewaszkiewicz- Stefan J. Jaworski -Petrykowska Wiesław Johann Andrzej Mączyński

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-06-05
Data wejścia w życie: 2001-06-23
Data obowiązywania: 2001-06-23
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 64 poz. 657