Dz.U. 2001 nr 64 poz. 658

Dziennik Ustaw Nr 64 — 4711 — Poz. 658 658 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 7 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 20/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wiesław Johann — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Jadwiga Skórzewska-¸osiak — sprawozdawca, Janusz Trzciński, protokolant: Joanna Szymczak, po rozpoznaniu w dniach 15 maja i 7 czerwca 2001 r. na rozprawie sprawy z połączonych wniosków: Rady Gminy Kleszczów, Rady Gminy i Miasta w Boga tyni, Rady Miejskiej w Policach oraz Rady Gminy Rud na, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestni ków postępowania: wnioskodawców, Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej, Ministra Ârodowiska i Prokura tora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136), wprowadzonego ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmia nie niektórych ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), z art. 2, art. 7 i art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, orzeka: Art. 87d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochro nie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 46, poz. 296, Nr 96, poz. 592, Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718 i Nr 109, poz. 1157 oraz z 2001 r. Nr 38, poz. 452 i Nr 45, poz. 49

7) jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 167 Konsty tucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesław Johann Jerzy Ciemniewski Zdzisław Czeszejko-Sochacki Jadwiga Skórzewska-¸osiak Janusz Trzciński

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-06-07
Data wejścia w życie: 2001-06-23
Data obowiązywania: 2001-06-23
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 64 poz. 658