Dz.U. 2001 nr 66 poz. 666

Dziennik Ustaw Nr 66 — 4963 — Poz. 666 Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 listo pada 1999 r. — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 50

9) zarządza się, co następuje:

§1. Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią obowiąza ny jest dołączyć do wniosku następujące dokumenty wskazujące, że spełnia warunki organizacyjne zapew niające prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją:

1) aktualny odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębior ców, uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu,

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię za świadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów go spodarki narodowej REGON, wydanego przez wła ściwy urząd statystyczny,

3) w przypadku spółek handlowych — listę wspólni ków w spółce osobowej lub wspólników (akcjona riuszy) w spółce kapitałowej, posiadających co naj mniej 5 % udziałów (akcji),

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego o nieka ralności przedsiębiorcy,

5) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadło ści oraz że nie znajduje się w stanie likwidacji,

6) oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urzą dzeń elektroenergetycznych posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energe tyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099), uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń.

§2. Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, określonej w § 1, jest także obowiązany dołączyć nastę pujące dokumenty wskazujące, że spełnia warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej:

1) w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyła nia i dystrybucji oraz obrotu paliwami gazowymi, energią elektryczną i ciepłem: a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przed siębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją, b) opis parametrów technicznych urządzeń służą cych do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub paliw gazowych, z określeniem rodzaju wy korzystywanego paliwa oraz stanu technicznego tych urządzeń, c) opis sieci cieplnych, elektroenergetycznych lub gazowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności objętej koncesją, wraz ze schemata mi tych sieci, d) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu, e) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uzgodnień, decyzji i pozwoleń wymaganych na podstawie odrębnych przepisów, a w szczegól ności w zakresie warunków technicznych, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożaro wej oraz opis planowanych inwestycji,

2) w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyła nia i dystrybucji oraz obrotu paliwami ciekłymi: a) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przed siębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym zawierające informacje o łącznej pojem ności magazynowej posiadanych baz lub stacji paliw oraz liczbie, roku produkcji i pojemności poszczególnych zbiorników na paliwa ciekłe, b) opis technologii wytwarzania paliw ciekłych wraz ze wskazaniem obiektów wykorzystywa nych w tym procesie oraz informację o spełnie niu wymagań wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie pro duktów (Dz. U. Nr 15, poz. 17

9) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgod ności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636), z poświadczeniem zgodności wytwarzanego produktu z normami przewidzianymi do obo wiązkowego stosowania, wydanym przez uprawnioną jednostkę, c) oświadczenie o posiadaniu, dla użytkowanych baz lub stacji paliw, wymaganych na podstawie odrębnych przepisów uzgodnień, pozwoleń i de cyzji w zakresie dotyczącym warunków technicz nych, ochrony środowiska oraz ochrony przeciw pożarowej, a także poświadczone za zgodność 666 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywa nie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią. Dziennik Ustaw Nr 66 — 4964 — Poz. 666 z oryginałem kopie protokołów badań szczelno ści zbiorników, decyzji o dopuszczeniu bazy lub stacji paliw do eksploatacji, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uzgod nienia z podmiotem zarządzającym portem lub przystanią morską warunków prowadzenia dzia łalności gospodarczej zlokalizowanej w grani cach administracyjnych portu lub przystani mor skiej oraz pozwolenia wodnoprawnego, d) opis wyposażenia posiadanych baz i stacji paliw w instalacje i urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem paliw do gruntu i wód gruntowych oraz urządzenia zabezpieczające przed emisją węglowodorów do atmosfery podczas proce sów zasilania baz lub stacji w paliwa oraz pod czas przeładunku i wydawania paliw do cystern samochodowych i kolejowych, e) wykaz posiadanych środków transportu prze znaczonych do transportu paliw, własnych lub eksploatowanych na podstawie innego tytułu prawnego, f) wykaz posiadanych przyrządów do pobierania próbek paliw ciekłych zgodnych z Polską Normą oraz przyrządów pomiarowych służących do określania ilości paliw ciekłych w poszczegól nych zbiornikach na paliwa ciekłe.

§3.

1. Przedsiębiorca składający wniosek o udziele nie koncesji na wykonywanie działalności gospodar czej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy łania i dystrybucji oraz obrotu paliwami gazowymi, energią elektryczną i ciepłem, oprócz dokumentów, o których mowa w § 1 i § 2 pkt 1, jest obowiązany do łączyć do wniosku następujące dokumenty wskazują ce, że posiada możliwości finansowe zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności objętej konce sją:

1) zestawienie planowanych przychodów i kosztów odrębnie dla każdej z działalności objętej wnio skiem koncesyjnym, na okres, na jaki koncesja ma być udzielona,

2) w przypadku podmiotów obowiązanych do prowa dzenia ksiąg rachunkowych — poświadczone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań finanso wych z ostatnich trzech lat, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata — dokumenty te za cały okres działalności,

3) w przypadku podmiotów nieobowiązanych do pro wadzenia ksiąg rachunkowych — zestawienie przy chodów i kosztów działalności gospodarczej za ostatnie trzy lata, a jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż trzy lata — dokumenty te za cały okres działalności, 4)zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z zobo wiązaniami wobec budżetu państwa,

5) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przed siębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpie czenia społeczne,

6) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy, określające wielkość obrotów oraz zdolność płatniczą i kredy tową przedsiębiorcy,

7) poświadczone za zgodność z oryginałem kopie za wartych umów ubezpieczenia, związanych z przed miotem działalności.

2. Przedsiębiorca składający wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami ciekłymi, oprócz do kumentów, o których mowa w § 1 i § 2 pkt 2, jest obo wiązany dołączyć do wniosku dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2—7.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2001 r. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-06-13
Data wejścia w życie: 2001-06-30
Data obowiązywania: 2001-06-30
Data uchylenia: 2004-08-21
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 66 poz. 666