Dz.U. 2001 nr 66 poz. 667

Dziennik Ustaw Nr 66 — 4964 — Poz. 667 667 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ¸ÑCZNOÂCI z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania przez operatorów publicznych planu działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz jego aktualizacji. Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 85

2) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb spo rządzania przez operatora publicznego, zwanego dalej „operatorem”, planu działań w sytuacjach szczegól nych zagrożeń, zwanego dalej „planem”, oraz jego ak tualizacji.

§2. Plan sporządza się na wypadek wystąpienia szczególnych zagrożeń, w szczególności wprowadze nia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.

§3.

1. Plan sporządza się po dokonaniu:

1) identyfikacji i analizy potencjalnych, szczególnych zagrożeń na obszarze prowadzenia działalności te lekomunikacyjnej przez operatora, Dziennik Ustaw Nr 66 — 4965 — Poz. 667

2) oceny wpływu szczególnych zagrożeń na infra strukturę telekomunikacyjną, eksploatację sieci te lekomunikacyjnej oraz zdolność świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych,

3) analizy potrzeb oraz warunków i sposobów świad czenia lub udostępniania usług telekomunikacyj nych podmiotom, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomu nikacyjne, zwanym dalej „właściwymi organami i służbami”.

2. Identyfikacji danych o szczególnych zagroże niach dokonuje się w porozumieniu z właściwym tery torialnie, określonym odrębnymi przepisami, organem odpowiedzialnym za obronę cywilną i zarządzanie kry zysowe.

3. Operator jest obowiązany do dokonywania, co najmniej raz w roku, weryfikacji danych o szczególnych zagrożeniach.

4. Określenia potrzeb, warunków i sposobów, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje się w porozumie niu z właściwymi organami i służbami.

§4.

1. Operator sporządza plan rejonowy, z zastrze żeniem ust. 2, odrębnie dla części lub całości każdego województwa, na którego obszarze prowadzi działal ność telekomunikacyjną.

2. Operator sieci publicznej przeznaczonej do roz prowadzania lub rozpowszechniania programów ra diofonicznych lub telewizyjnych, której infrastruktura oraz wszystkie zakończenia są zlokalizowane w całości na obszarze jednej gminy lub powiatu, sporządza plan lokalny dla całości obszaru, na którym prowadzi dzia łalność telekomunikacyjną.

3. Operator prowadzący działalność telekomunika cyjną na obszarze przekraczającym granice administra cyjne jednego województwa oraz świadczący usługi międzystrefowe lub międzynarodowe sporządza rów nież plan ogólny dla całego obszaru tej działalności.

§5.

1. Plan ogólny sporządza się w uzgodnieniu z:

1) właściwymi organami i służbami, wskazanymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, zwanego dalej „Prezesem URT”,

2) Prezesem URT w zakresie: a) struktur organizacyjnych i kompetencji persone lu i służb eksploatacyjnych operatora, obowią zujących w sytuacjach szczególnych zagrożeń, b) procedur działania i środków wdrażanych w sy tuacjach szczególnych zagrożeń dla zabezpie czenia funkcjonowania własnych urządzeń i sie ci telekomunikacyjnej, c) wielkości, struktury rozmieszczenia, zasad uru chamiania i użycia technicznych rezerw operato ra, przeznaczonych do realizacji planu, d) procedur współpracy z innymi operatorami,

3) ministrem właściwym do spraw łączności, za po średnictwem Prezesa URT, w zakresie: a) sposobów i środków realizacji oraz warunków świadczenia pomocy w zakresie telekomunikacji w ramach wypełniania zobowiązań wynikają cych z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, b) sposobów i środków realizacji zadań oraz wy pełniania zobowiązań wynikających z członko stwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach NATO.

2. Plan rejonowy sporządza się w uzgodnieniu z:

1) organami administracji rządowej szczebla woje wódzkiego, odpowiednio do obszaru prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przez operatora,

2) Prezesem URT w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2.

3. Plan lokalny sporządza się w uzgodnieniu z wła ściwym terytorialnie organem administracji publicz nej, odpowiednio do obszaru prowadzenia działalności telekomunikacyjnej.

4. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3, dotyczą w szczególności:

1) warunków i sposobów świadczenia lub udostęp niania usług telekomunikacyjnych, z uwzględnie niem niezbędnego zakresu i priorytetów ich utrzy mania oraz odtwarzania,

2) procedur współpracy, form współdziałania, sposo bów wzajemnego przekazywania informacji oraz powiadamiania o konieczności podjęcia lub za przestania działań określonych w planie.

§6. Po dokonaniu uzgodnień operator przesyła:

1) po jednym egzemplarzu planu, o którym mowa w § 4 ust. 3, do ministra właściwego do spraw łącz ności, za pośrednictwem Prezesa URT, i Prezesa URT,

2) jeden egzemplarz planu, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2, do Prezesa URT.

§7.

1. Plan podlega aktualizacji okresowej — nie rzadziej niż raz na 3 lata, w trybie określonym w § 3—6.

2. Plan podlega aktualizacji w przypadku wystąpie nia okoliczności wpływających na jego zawartość, a w szczególności:

1) w przypadku zmian w infrastrukturze telekomunika cyjnej oraz zakresie świadczonych lub udostępnia nych przez operatora usług telekomunikacyjnych, wpływających na zmianę sposobu i formę realiza cji planu,

2) na wniosek właściwych organów i służb, uzasad niony zmianami warunków, sposobów i procedur określonych w § 5 ust. 4,

3) w przypadku wykonywania obowiązków wynikają cych z decyzji ministra właściwego do spraw łącz ności, wydanej w trybie art. 66 ustawy — Prawo te lekomunikacyjne.

3. Plan podlega aktualizacji poprzez wykorzystanie wniosków i doświadczeń uzyskanych w wyniku udzia łu operatora w ćwiczeniach i treningach dotyczących Dziennik Ustaw Nr 66 — 4966 — Poz. 667 przedmiotu planu, organizowanych przez Prezesa URT lub właściwe organy i służby.

4. O wprowadzonych w planie zmianach powiada mia się odpowiednio ministra właściwego do spraw łączności lub Prezesa URT.

§8. Operator jest obowiązany do przedkładania Prezesowi URT corocznie, w terminie do dnia 31 mar ca, informacji dotyczących realizacji w poprzednim ro ku kalendarzowym zadań określonych w rozporządze niu.

§9. Pierwszy plan sporządza się w terminie dzie więciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub sześciu miesięcy od dnia rozpoczę cia świadczenia usług przez operatora.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister ¸ączności: T. Szyszko

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-06-07
Data wejścia w życie: 2001-07-13
Data obowiązywania: 2001-07-13
Data uchylenia: 2005-07-22
Organ wydający: MIN. ŁĄCZNOŚCI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 66 poz. 667