Dz.U. 2001 nr 71 poz. 737

Dziennik Ustaw Nr 71 — 5344 — Poz. 737 Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz nia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 132

3) zarządza się, co następu je:

§1.

1. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględnia się:

1) wynagrodzenie zasadnicze,

2) dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy,

3) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i go dziny doraźnych zastępstw,

4) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze noc nej,

5) odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy,

6) wynagrodzenie za pracę w święto,

7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela.

2. W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się:

1) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,

2) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwio nej nieobecności w pracy,

3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

§2.

1. Składniki wynagrodzenia określone w staw kach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu wy korzystywania urlopu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego jest krótszy niż okres roku szkolnego, wysokość dodatku oblicza się, mnożąc otrzymywaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, w których nauczyciel wykonywał zadania lub zajęcia. Uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających mie siąc rozpoczęcia urlopu.

§3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4—6, oblicza się, dodając otrzymane wynagrodze nie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego, a następnie uzyskaną kwotę dzieli się przez liczbę mie sięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpo częcia urlopu.

§4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oblicza się, mnożąc przeciętną miesięczną liczbę godzin z okresu miesięcy danego roku szkolnego poprzedzających miesiąc roz poczęcia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego — z tego okresu, przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wy korzystywania urlopu.

§5. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za jeden dzień urlopu przyjmuje się 1/30 miesięcznej wysokości wynagrodzenia obliczonego według zasad określo nych w § 1—4.

§6.

1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynko wy ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obli czaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlo pu przyjmuje się 1/30 wysokości tak ustalonego ekwi walentu.

2. Ekwiwalent za niewykorzystany przez nauczycie la urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc ekwiwa lent za jeden dzień urlopu przez liczbę dni tego urlopu.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt 737 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn kowy nauczycieli.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-06-26
Data wejścia w życie: 2001-07-18
Data obowiązywania: 2001-07-18
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 71 poz. 737