Dz.U. 2001 nr 71 poz. 738

Dziennik Ustaw Nr 71 — 5345 — Poz. 738 Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycz nia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 4

3) zarządza się, co następuje:

§1. Tytułami zawodowymi w dziedzinie kultury fi zycznej są tytuły: trenera, instruktora i menedżera.

§2.

1. Ustala się następujące stopnie trenerskie:

1) trener klasy drugiej,

2) trener klasy pierwszej,

3) trener klasy mistrzowskiej.

2. Ustala się następujące specjalizacje instruktor skie:

1) instruktor dyscypliny sportu,

2) instruktor sportu osób niepełnosprawnych,

3) instruktor odnowy biologicznej,

4) instruktor rekreacji ruchowej.

§3. Trenerem klasy drugiej może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością trenerską albo

2) posiada specjalizację instruktora dyscypliny sportu przez okres co najmniej dwóch lat lub sportową klasę mistrzowską międzynarodową i ukończyła trenerskie studia podyplomowe, albo

3) posiada specjalizację instruktora dyscypliny sportu przez okres co najmniej dwóch lat lub sportową klasę mistrzowską międzynarodową, posiada co najmniej świadectwo dojrzałości, ukończyła spe cjalistyczny kurs na stopień trenera klasy drugiej i zdała egzamin końcowy.

§4. Trenerem klasy pierwszej może być osoba, któ ra:

1) posiada co najmniej świadectwo dojrzałości,

2) posiada co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej,

3) posiada udokumentowany dorobek w pracy szko leniowej,

4) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy pierwszej w wymiarze co najmniej 40 godzin i zdała egzamin końcowy.

§5. Trenerem klasy mistrzowskiej może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe,

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy trener skiej ze stopniem trenera klasy pierwszej,

3) posiada udokumentowany dorobek w pracy szko leniowej,

4) ukończyła specjalistyczny kurs na stopień trenera klasy mistrzowskiej w wymiarze co najmniej 60 go dzin i zdała egzamin końcowy.

§6. Instruktorem dyscypliny sportu: gimnastyki ar tystycznej, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, ko szykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, piłki siatkowej i pływania może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała ocenę bardzo dobrą z końcowe go zaliczenia lub egzaminu z zajęć prowadzonych w danej dyscyplinie sportu, w wymiarze co naj mniej 60 godzin, albo

2) ukończyła studia wyższe na kierunku turystyka i re kreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 60 godzin w danej dyscyplinie sportu, albo

3) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie sportu i zdała egzamin koń cowy.

§7. Instruktorem dyscypliny sportu niewymienio nej w § 6 lub instruktorem rekreacji ruchowej może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godzin w danej dyscyplinie sportu lub rekreacji ruchowej, albo

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów w da nej dyscyplinie sportu lub rekreacji ruchowej i zda ła egzamin końcowy.

§8. Instruktorem sportu osób niepełnosprawnych może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku fizjoterapia i uzyskała ocenę bardzo dobrą z przedmiotu obej mującego zagadnienia sportu osób niepełno sprawnych albo

2) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów sportu osób niepełnosprawnych i zdała egzamin końco wy. 738 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych za sad i trybu ich uzyskiwania. Dziennik Ustaw Nr 71 — 5346 — Poz. 738

§9. Kształcenie instruktorów rekreacji ruchowej i instruktorów sportu osób niepełnosprawnych, o któ rych mowa w § 7 i 8, może odbywać się w specjalno ściach określonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporzą dzenia.

§10.

1. Instruktorem odnowy biologicznej może być osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku fizjoterapia:

1) ze specjalnością instruktorską w zakresie odnowy biologicznej w wymiarze określonym programem studiów albo

2) ukończyła specjalistyczny kurs instruktorów odno wy biologicznej prowadzony przez szkołę wyższą i zdała egzamin końcowy.

2. Instruktorem odnowy biologicznej może być tak że absolwent średniej szkoły zawodowej kształcącej w zakresie fizjoterapii lub fizykoterapii po ukończeniu kursu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i zdaniu egzami nu końcowego. § 1

1. Menedżerem sportu może być osoba, która:

1) ukończyła studia wyższe ze specjalnością organiza cja i zarządzanie sportem albo

2) ukończyła studia podyplomowe w zakresie organi zacji i zarządzania sportem, albo

3) posiada co najmniej średnie wykształcenie i ukoń czyła specjalistyczny kurs w zakresie organizacji i zarządzania sportem, obejmujący co najmniej 180 godzin, realizowanych na co najmniej trzech sesjach szkoleniowych. § 1

2. Menedżerem dyscypliny sportu lub menedże rem imprez sportowych może być osoba, która posia da co najmniej średnie wykształcenie i ukończyła spe cjalistyczny kurs menedżerski, obejmujący co najmniej 120 godzin, realizowanych na co najmniej dwóch se sjach szkoleniowych. § 1

3. Specjalistyczne kursy, o których mowa w roz porządzeniu, mogą prowadzić:

1) szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, pro wadzące kształcenie na kierunkach: wychowanie fi zyczne, fizjoterapia lub turystyka i rekreacja,

2) inne jednostki po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, zwanego dalej „Preze sem Urzędu”, wydanej na czas określony. § 1

4.

1. Prezes Urzędu przy wydawaniu zgody na organizowanie specjalistycznych kursów przez jed nostki, o których mowa w § 13 pkt 2, może zasięgnąć opinii właściwych polskich związków sportowych lub stowarzyszeń kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajo wym.

2. Jednostki posiadające zgodę na organizowanie specjalistycznych kursów składają Prezesowi Urzędu, w terminie co najmniej trzech tygodni przed rozpoczę ciem tych kursów, wniosek o zatwierdzenie ramowego programu kursu oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry wykładowców na tych kursach, według wzoru stano wiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 1

5.

1. Specjalistyczne kursy, o których mowa w § 6 pkt 3, § 7 pkt 2, § 8 pkt 2 i § 10 ust. 1 pkt 2, powinny być prowadzone w wymiarze co najmniej 150 godzin i re alizowane na co najmniej dwóch sesjach szkolenio wych.

2. Liczba godzin zajęć na specjalistycznym kursie trenerskim nie może być niższa niż 300, w tym 60% mu szą stanowić zajęcia praktyczne. § 1

6.

1. Dokumentami stwierdzającymi posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera i menedżera są dyplo my, których wzory określają załączniki nr 4—7 do roz porządzenia.

2. Dokumentami stwierdzającymi posiadanie kwa lifikacji zawodowych instruktora dyscypliny sportu, re kreacji ruchowej, sportu osób niepełnosprawnych oraz odnowy biologicznej są legitymacje instruktora, któ rych wzory określają załączniki nr 8—11 do rozporzą dzenia. § 1

7.

1. Dyplomy trenera i menedżera sportu wyda je Prezes Urzędu na wniosek osoby zainteresowanej lub organizatora kursu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dyplomy trenera klasy drugiej wydają rektorzy akademii wychowania fizycznego dla osób kończących organizowane przez nie kształcenie, o którym mowa w § 3.

3. Legitymacje instruktora: dyscypliny sportu, re kreacji ruchowej, sportu osób niepełnosprawnych i od nowy biologicznej oraz dyplom menedżera dyscypliny sportu i menedżera imprez sportowych wydają rekto rzy szkół wyższych dla osób kończących organizowane przez nie kształcenie. W pozostałych przypadkach do kumenty te wydaje Prezes Urzędu.

4. Do wniosku o wydanie przez Prezesa Urzędu dy plomu trenera, menedżera i legitymacji instruktora na leży dołączyć odpowiednio urzędowo potwierdzone odpisy dokumentów stwierdzających posiadane wy kształcenie, świadectwo ukończenia kursu specjali stycznego i zdania egzaminu, a także dokumenty stwierdzające posiadany dorobek w pracy szkolenio wej.

5. Ewidencję wydanych dyplomów i legitymacji prowadzi Prezes Urzędu, na podstawie nadesłanych, w terminie 30 dni od dnia ich wydania, informacji przez wydających dyplomy lub legitymacje. § 1

8.

1. Tytuły i stopnie zawodowe uzyskane w dzie dzinie kultury fizycznej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność.

2. Osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą złożyć wniosek o wydanie dyplomu i legitymacji.

3. Wydane na podstawie dotychczasowych przepi sów zgody na prowadzenie kursów specjalistycznych oraz kursów kwalifikacyjnych zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane, z tym że zgody wydane na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych stają się zgo Dziennik Ustaw Nr 71 — 5347 — Poz. 738 dami na prowadzenie kursów specjalistycznych, o któ rych mowa odpowiednio w § 4 pkt 4 i § 5 pkt 4.

4. Wnioski o zatwierdzenie programów kursów i składu kadry wykładowców złożone na podstawie do tychczasowych przepisów są rozpatrywane na podsta wie przepisów niniejszego rozporządzenia. § 1

9. Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Kultu ry Fizycznej i Turystyki z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz zasad i trybu ich uzyskiwania (Monitor Polski Nr 45, poz. 445).

§20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

1. Aerobik

2. Badminton

3. Bilard

4. Fitness

5. Golf

6. Gry rekreacyjne

7. Gry zespołowe — koszykówka

8. Gry zespołowe — piłka nożna

9. Gry zespołowe — siatkówka i inne gry zespołowe

10. Hipoterapia 1

1. Jazda konna 1

2. Jogging 1

3. Kajakarstwo 1

4. Kinezygerontoprofilaktyka 1

5. Kinezypsychoprofilaktyka 1

6. Kolarstwo 1

7. Korfball 1

8. Kręglarstwo 1

9. Kulturystyka

20. Lotniarstwo 2

1. ¸ucznictwo 2

2. Modelarstwo lotnicze 2

3. Narciarstwo powszechne 2

4. Nauka pływania 2

5. Paintball 2

6. Płetwonurkowanie 2

7. Ringo 2

8. Samoobrona 2

9. Snowboard 30. Sporty motorowodne 3

1. Surwiwal (szkoła przeżycia) 3

2. Tenis stołowy 3

3. Tenis 3

4. Unihokej 3

5. Windsurfing (żeglarstwo deskowe) 3

6. Wrotkarstwo 3

7. Wspinaczka skałkowa 3

8. ˚eglarstwo powszechne Załącznik nr 1 SPECJALNOÂCI INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ Załącznik nr 2 SPECJALNOÂCI INSTRUKTORÓW SPORTU OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

1. Biathlon

2. Bilard

3. Gry sportowe — dyscyplina (piłka siatkowa, tenis, koszykówka i inne gry sportowe)

4. Jeździectwo

5. Judo

6. Kolarstwo

7. Kręglarstwo

8. Lekka atletyka

9. ¸ucznictwo

10. Narciarstwo 1

1. Pływanie 1

2. Podnoszenie ciężarów 1

3. Strzelectwo 1

4. Szachy 1

5. Szermierka na wózkach 1

6. Taniec na wózkach 1

7. Tenis 1

8. ˚eglarstwo Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 czerwca 2001 r. (poz. 738) Dziennik Ustaw Nr 71 — 5348 — Poz. 738 Załącznik nr 3 WZÓR ………………………………. (pieczęć organizatora) WNIOSEK o zatwierdzenie ramowego programu kursu i wymagań kwalifikacyjnych kadry wykładowców Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu Zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie ramowego programu i wymagań kwalifikacyjnych kadry wykła dowców kursu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… (określenie rodzaju kursu specjalistycznego) ze specjalnością …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (dziedzina, dyscyplina, specjalność)

1. Lokalizacja kursu (miejscowość, adres, tel.) ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czas trwania kursu ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Podział kursu na sesje szkoleniowe: …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Przewidywana liczba uczestników ………………………………………………………………………………………………………………

5. Pracownicy naukowi oraz specjaliści i trenerzy w liczbach: a) profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy oraz trenerzy klasy mistrzowskiej ……………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. b) trenerzy klasy pierwszej ………………………………………………………………………………………………………………………….. c) osoby z wyższym wykształceniem magisterskim, wybitni praktycy oraz trenerzy klasy drugiej …………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. d) pozostałe osoby (kierownik kursu) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… (podpis i pieczęć organizatora kursu) Dziennik Ustaw Nr 71 — 5349 — Poz. 738 Załącznik nr 4 WZÓR DYPLOMU TRENERA A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i ……………………………………………. (imię i nazwisko) ur. …………………………………………….. posiada stopień TRENERA KLASY ……………….. ……………………………………………. (dyscyplina sportu) ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ……………………………………………………… (miejscowość, data) AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i ……………………………………………. (imię i nazwisko) ur. ……………………………………………… posiada kwalifikacje TRENERA KLASY DRUGIEJ ……………………………………………. (dyscyplina sportu) ……………………………………………………… Rektor ……………………………………………………… (miejscowość, data) B Dziennik Ustaw Nr 71 — 5350 — Poz. 738 Załącznik nr 5 WZÓR DYPLOMU MENED˚ERA SPORTU URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i ……………………………………………. (imię i nazwisko) ur. ………………………………………………. posiada kwalifikacje MENED˚ERA SPORTU ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ……………………………………………………… (miejscowość, data) Dziennik Ustaw Nr 71 — 5351 — Poz. 738 Załącznik nr 6 WZÓR DYPLOMU MENED˚ERA DYSCYPLINY SPORTU A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i ………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. ……………………………………………….. posiada kwalifikacje MENED˚ERA DYSCYPLINY SPORTU ……………………………………………. (dyscyplina sportu) ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu …………………………………………………….. (miejscowość, data) Nazwa szkoły wyższej zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i …………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. …………………………………………….. posiada kwalifikacje MENED˚ERA DYSCYPLINY SPORTU ……………………………………………. (dyscyplina sportu) ……………………………………………………… Rektor ……………………………………………………… (miejscowość, data) B Dziennik Ustaw Nr 71 — 5352 — Poz. 738 Załącznik nr 7 WZÓR DYPLOMU MENED˚ERA IMPREZ SPORTOWYCH A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i …………………………………………… (imię i nazwisko) ur. ………………………………………………. posiada kwalifikacje MENED˚ERA IMPREZ SPORTOWYCH ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ……………………………………………………… (miejscowość, data) Nazwa szkoły wyższej zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) DYPLOM Nr ………… Pan/i ………………………………………………. (imię i nazwisko) ur. ……………………………………………….. posiada kwalifikacje MENED˚ERA IMPREZ SPORTOWYCH ……………………………………………………… Rektor ……………………………………………………… (miejscowość, data) B Dziennik Ustaw Nr 71 — 5353 — Poz. 738 Załącznik nr 8 WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ………… Pan/i …………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. ………………………………… posiada specjalizację INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU ……………………………………………. (dyscyplina sportu) ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ……………………………………………………… (miejscowość, data) Nazwa szkoły wyższej zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ………… Pan/i …………………………………………… (imię i nazwisko) ur. …………………………………………. posiada specjalizację INSTRUKTORA DYSCYPLINY SPORTU ……………………………………………. (dyscyplina sportu) ……………………………………………………… Rektor ……………………………………………………… (miejscowość, data) B Dziennik Ustaw Nr 71 — 5354 — Poz. 738 Załącznik nr 9 WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ………… Pan/i ………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. ………………………………… posiada specjalizację INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ …………………………………………………… (specjalność) ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ……………………………………………………… (miejscowość, data) Nazwa szkoły wyższej zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ………… Pan/i ………………………………………… (imię i nazwisko) ur. ……………………………………………… posiada specjalizację INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ ……………………………………………………. (specjalność) ……………………………………………………… Rektor ……………………………………………………… (miejscowość, data) B Dziennik Ustaw Nr 71 — 5355 — Poz. 738 Załącznik nr 10 WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ………… Pan/i …………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. …………………………………………….. posiada specjalizację INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH …………………………………………………… (specjalność) ……………………………………………………… Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ……………………………………………………… (miejscowość, data) Nazwa szkoły wyższej zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………….. (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ………… Pan/i …………………………………………… (imię i nazwisko) ur. ……………………………………………. posiada specjalizację INSTRUKTORA SPORTU OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH ……………………………………………………. (specjalność) ……………………………………………………… Rektor ……………………………………………………… (miejscowość, data) B Dziennik Ustaw Nr 71 — 5356 — Poz. 738 Załącznik nr 11 WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ A URZÑD KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………… (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr …….. Pan/i ………………………………………….. (imię i nazwisko) ur. …………………………………………… posiada specjalizację INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ ………………………………………………….. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu ………………………………………… (miejscowość, data) Nazwa szkoły wyższej zdjęcie formatu 3,5 x 4,5 cm ………………………………………… (podpis) LEGITYMACJA INSTRUKTORA Nr ……… Pan/i …………………………………………… (imię i nazwisko) ur. …………………………………………. posiada specjalizację INSTRUKTORA ODNOWY BIOLOGICZNEJ ………………………………………………….. Rektor ………………………………………… (miejscowość, data) B

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-06-27
Data wejścia w życie: 2001-07-25
Data obowiązywania: 2001-07-25
Data uchylenia: 2010-10-16
Organ wydający: MIN. EDUKACJI NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 71 poz. 738