Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814

Dziennik Ustaw Nr 76 — 5731 — Poz. 814 814 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa ¸ączności. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje: Dziennik Ustaw Nr 76 — 5732 — Poz. 814

§1.

1. Przekształca się Ministerstwo Gospodarki, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. Nr 91, poz. 1021), w sposób okre ślony w ust. 2.

2. Przekształcenie polega na włączeniu do Minister stwa Gospodarki komórek organizacyjnych dotychcza sowego Ministerstwa ¸ączności obsługujących spra wy działu łączność.

§2. Znosi się Ministerstwo ¸ączności.

§3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Mini sterstwa ¸ączności (Dz. U. Nr 91, poz. 1022).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-07-24
Data wejścia w życie: 2001-07-25
Data obowiązywania: 2001-07-25
Data uchylenia: 2003-01-08
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814