Dz.U. 2001 nr 77 poz. 823

Dziennik Ustaw Nr 77 — 5758 — Poz. 823 823 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie nadania statutu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad. Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958 i Nr 109, poz. 115

7) za rządza się, co następuje: Dziennik Ustaw Nr 77 — 5759 — Poz. 823

§1. Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad nada je się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini strów z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie nadania statu tu Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (Dz. U. Nr 52, poz. 283).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Załącznik do rozporządzenia Prezesa Ra dy Ministrów z dnia 16 lipca 2001 r. (poz. 823) STATUT AGENCJI BUDOWY I EKSPLOATACJI AUTOSTRAD Dział I Postanowienia ogólne

§1. Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad, zwa na dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958 i Nr 109, poz. 1157), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniej szego statutu.

§2.

1. Agencja jest państwową osobą prawną.

2. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warsza wa.

3. Agencja przygotowuje i koordynuje budowę i eksploatację autostrad oraz wykonuje w zakresie określonym ustawą prawa majątkowe.

§3.

1. Agencja realizuje zadania, określone w art. 7 ustawy, w granicach wyznaczonych rocznymi planami finansowymi, odpowiednio do gromadzonych środ ków.

2. Do zadań Agencji należy:

1) prowadzenie prac studialnych dotyczących auto strad, przygotowywanie dokumentów wymaga nych w postępowaniu w sprawie oceny oddziały wania na środowisko, na etapie udzielenia wska zań lokalizacyjnych i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, o którym mowa w przepi sach o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środo wisko,

2) współpraca z organami właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, obrony naro dowej, geodezji i gospodarki gruntami, ewidencji gruntów i budynków, scalania i wymiany gruntów, melioracji wodnych, ochrony gruntów rolnych i le śnych, środowiska oraz ochrony zabytków,

3) nabywanie nieruchomości pod autostrady na rzecz Skarbu Państwa, przejmowanie tych nieruchomo ści w użytkowanie, gospodarowanie nimi w ra mach posiadanego prawa i udostępnianie ich kon cesjonariuszom,

4) opracowywanie projektów kryteriów oceny ofert w postępowaniu przetargowym,

5) przeprowadzanie postępowań przetargowych i opracowywanie projektów koncesji,

6) uzgadnianie projektu budowlanego autostrady lub jej odcinka w zakresie zgodności z przepisami tech niczno-budowlanymi, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy,

7) kontrola budowy i eksploatacji autostrady w zakre sie zgodności z udzieloną koncesją i przestrzegania warunków umowy koncesyjnej,

8) prowadzenie gospodarki finansowej na zasadach wynikających z ustawy i niniejszego statutu,

9) współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie gospodarowania środkami Krajowego Funduszu Autostradowego na zasadach określo nych umową, o której mowa w art. 12a ustawy,

10) gospodarowanie środkami pochodzącymi z pomo cy zagranicznej, o których mowa w art. 12a ustawy, na podstawie umów lub deklaracji dawcy, 1

1) wykonywanie innych zadań w sprawie autostrad, określonych przez ministra właściwego do spraw transportu.

3. Agencja współpracuje z Radą do Spraw Auto strad w zakresie jej działania.

§4. W realizacji zadań Agencja kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania powierzonymi jej składnikami majątkowymi i środkami finansowymi. Dział I I Struktura Agencji Rozdział 1 Prezes Agencji

§5.

1. Organem Agencji jest Prezes Agencji, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz Dziennik Ustaw Nr 77 — 5760 — Poz. 823 i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji określonych ustawą.

2. Prezes Agencji jest uprawniony do dokonywa nia czynności prawnych samodzielnie w imieniu Agencji.

§6.

1. Prezes Agencji działa przy pomocy zastęp ców Prezesa, naczelników wydziałów i kierowników sekcji Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.

2. Podział zadań między Prezesa Agencji, jego za stępców, naczelników wydziałów i kierowników sekcji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, a także ich za dania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes Agencji w regulaminie organizacyjnym Agencji.

§7.

1. Zastępcy Prezesa Agencji są powoływani i odwoływani przez ministra właściwego do spraw transportu na wniosek Prezesa Agencji.

2. Naczelnicy wydziałów i kierownicy sekcji Agen cji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych są powoły wani i odwoływani przez Prezesa Agencji. Rozdział 2 Organizacja Agencji

§8. W skład Agencji wchodzą wydziały, sekcje i od działy terenowe.

§9. Szczegółowy tryb pracy oraz strukturę Agencji określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Preze sa Agencji.

§10.

1. W związku z realizacją zadań Prezes Agen cji może powoływać stałe i doraźne zespoły problemo we, określając zakres działania i tryb pracy tych zespo łów.

2. W skład zespołów problemowych mogą wcho dzić pracownicy Agencji, doradcy i eksperci.

3. Na posiedzenia zespołów problemowych mogą być zapraszani przedstawiciele organów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2. Rozdział 3 Oddziały terenowe Agencji § 1

1.

1. Oddziały terenowe Agencji tworzy, łączy i znosi Prezes Agencji.

2. Akt o utworzeniu oddziału terenowego powinien określać:

1) datę utworzenia oddziału, siedzibę, przedmiot i za sięg terytorialny działania,

2) składniki majątkowe przekazane do oddziału,

3) sposób prowadzenia ewidencji finansowo-księgo wej. § 1

2. Pracami oddziału terenowego Agencji kieruje dyrektor oddziału reprezentujący oddział na zewnątrz, odpowiedzialny przed Prezesem Agencji i działający w granicach określonych przez statut i pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Agencji. § 1

3.

1. Prezes Agencji wykonuje czynności z zakre su prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Agencji.

2. Prezes Agencji może upoważnić dyrektora od działu terenowego bądź innego pracownika Agencji do wykonywania w swoim imieniu czynności, o których mowa w ust. 1. § 1

4. Prezes Agencji koordynuje działalność oddzia łów terenowych oraz kontroluje i nadzoruje dyrekto rów oddziałów terenowych. § 1

5.

1. Strukturę i zadania oddziału terenowego określa regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrek tora oddziału terenowego.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, podlega za twierdzeniu przez Prezesa Agencji. Dział I I I Udzielanie pełnomocnictw § 1

6. Prezes Agencji może udzielić dyrektorom od działów terenowych pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych, związanych z zakresem działania Agencji. § 1

7. Prezes Agencji może w pełnomocnictwie, udzielonym dyrektorowi oddziału, zawrzeć postano wienie zezwalające na ustanowienie przez dyrektora oddziału innych pełnomocników do dokonywania po szczególnych czynności prawnych w granicach udzie lonego mu pełnomocnictwa. § 1

8. W sprawach nieuregulowanych statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepi sy Kodeksu cywilnego o przedstawicielstwie. Dział IV Zasady gospodarki f inansowej Agencji § 1

9. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę fi nansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyski wanych przychodów koszty działalności i zobowiąza nia oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby.

§20.

1. Prezes Agencji, w uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw transportu oraz finansów pu blicznych, ustala roczny plan finansowy Agencji.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, wyma ga przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzgodnienia z ustalenia mi strategii i programu wsparcia rozwoju regionalne go. Dziennik Ustaw Nr 77 — 5761 — Poz. 823 § 2

1. Sprawozdania finansowe Agencji, sporządzo ne zgodnie z przepisami o rachunkowości, zatwierdza minister właściwy do spraw transportu. § 2

2.

1. Przychodami Agencji są:

1) wpływy z działalności,

2) wpływy z opłat za udzielanie koncesji,

3) wpływy z innych tytułów.

2. Przychodami Agencji mogą być również środki z Krajowego Funduszu Autostradowego przyznane w trybie art. 39d ust. 3 ustawy. § 2

3.

1. Dotacje budżetowe wymienione w art. 12 ust. 3 ustawy nie stanowią przychodu Agencji.

2. Dotacje budżetowe, o których mowa w ust. 1, zwiększają fundusz statutowy Agencji i są rozliczane z budżetem na koniec roku, na który została przyznana dotacja. § 2

4.

1. Agencja tworzy fundusz statutowy.

2. Na fundusz statutowy Agencji składają się w szczególności:

1) równowartość przejętej części majątku, stanowią cej pierwsze wyposażenie Agencji,

2) część zysku netto przeznaczona na ten fundusz,

3) dotacje budżetowe, o których mowa w § 23.

3. Do majątku Agencji nie zalicza się gruntów naby tych lub przejętych na rzecz Skarbu Państwa pod budo wę autostrad.

4. Fundusz statutowy Agencji przeznacza się na fi nansowanie zadań statutowych Agencji, o których mo wa w § 3, oraz bieżącej działalności Agencji. § 2

5. Agencja tworzy fundusze specjalne, wynikają ce z odrębnych przepisów, oraz inne fundusze o cha rakterze celowym lub rezerwowym po uzyskaniu zgo dy ministra właściwego do spraw finansów publicz nych. § 2

6. Ârodki finansowe uzyskiwane z przychodów przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania Agencji, w tym finansowania wynagrodzeń Prezesa Agencji, zastępców Prezesa Agencji i pracowników Agencji. § 2

7.

1. Podziału zysku netto dokonuje Prezes Agen cji, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zysk netto Agencji przeznacza się na powiększe nie funduszu statutowego (lub innych funduszy rezer wowych i celowych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) oraz funduszu nagród.

3. Prezes Agencji ustala regulamin funduszu na gród. § 2

8. Agencja może zaciągać, na poczet przyszłych przychodów, kredyty krótkoterminowe (wymagalne do roku) samodzielnie, a zaciągać kredyty długotermino we lub emitować obligacje — po uzyskaniu zgody mi nistra właściwego do spraw transportu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dział V System kontroli wewnętrznej § 2

9.

1. Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzysty wanie wyników kontroli, odpowiedzialny jest Prezes Agencji.

2. Czynności kontrolne, w zakresie swojego działa nia, wykonują z urzędu także zastępcy Prezesa Agencji, naczelnicy wydziałów, główny księgowy oraz dyrekto rzy oddziałów terenowych. § 30. Kontroli wewnętrznej podlegają jednostki or ganizacyjne Agencji. § 3

1. Kontrola wewnętrzna jest sprawowana w po staci:

1) kontroli bieżącej, polegającej na badaniu czynności w toku ich wykonywania, w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności; kon trola ta obejmuje również badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pieniężnych składników mająt kowych oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem i in nymi szkodami,

2) kontroli wynikowej, obejmującej badanie stanu fak tycznego i dokumentów odzwierciedlających czyn ności już dokonane. § 3

2. W razie ujawnienia w toku kontroli czynu ma jącego cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym Prezesa Agencji lub dyrektora od działu terenowego, jak również zabezpiecza dokumen ty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa oraz zawiadamia organy ścigania. § 3

3. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imien ne upoważnienie wystawione przez Prezesa Agencji. § 3

4.

1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udzia łu w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw lub obowiązków albo praw i obowiązków jego małżonka, krewnych i powinowatych bądź osób zwią zanych z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub ku rateli, a także innych osób bliskich.

2. Czynności kontrolne nie mogą być podjęte przed rozstrzygnięciem przez Prezesa Agencji sprawy wyłą czenia od udziału w kontroli. § 3

5. Pracownicy Agencji oraz inne kontrolowane podmioty są obowiązani do udzielania kontrolującemu niezbędnych wyjaśnień i pomocy oraz udostępnienia dokumentów. § 3

6. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez Prezesa Agencji działań w celu zapobieżenia po wstawaniu nieprawidłowości.

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-07-16
Data wejścia w życie: 2001-08-12
Data obowiązywania: 2001-08-12
Data uchylenia: 2002-04-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 77 poz. 823