Dz.U. 2001 nr 78 poz. 836

Dziennik Ustaw Nr 78 — 5792 — Poz. 836 836 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny (Dz. U. Nr 60, poz. 64

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „a wnio sek w tej sprawie został złożony przez osobę zobo wiązaną do zachowania tego terminu przed jego upływem,”;

2) w § 2 w pkt 3 wyrazy „licząc od daty odstąpienia” zastępuje się wyrazami „licząc od daty dopuszcze nia do obrotu”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-07-13
Data wejścia w życie: 2001-08-14
Data obowiązywania: 2001-08-14
Data uchylenia: 2003-12-12
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 78 poz. 836