Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5879 — Poz. 856 856 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 49

9) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorzą dowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368),

2) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycz nych (Dz. U. Nr 98, poz. 604),

3) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez oso by pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679),

4) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1124),

5) ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 474) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 25—28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 32 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kole giach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593), któ re stanowią: „Art. 2

5. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41, poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 51

3) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) użyte w art. 5 § 2 pkt 6, art. 22 § 1 pkt 1 i 2, art. 27 § 3, art. 127 § 4, art. 150 § 3, art. 152 § 2 w różnych przypadkach i liczbie wyrazy «kolegium odwoławcze przy sejmiku» zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami «samorządowe kolegia od woławcze»;

2) w art. 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie: «

1) w stosunku do organów gmin w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej — wojewodowie, a w po zostałych sprawach — samorządo we kolegia odwoławcze,»;

3) art. 27a skreśla się;

4) w art. 145 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmie nie: «

3) decyzja wydana została przez pra cownika lub organ administracji państwowej, który podlega wyłą czeniu stosownie do art. 24, 25 i 27»;

5) w art. 157 w § 1 po wyrazach «naczelny organ administracji państwowej» do daje się wyrazy «lub samorządowe ko legium odwoławcze» oraz skreśla zda nie drugie. Art. 2

6. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o Na czelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy — Kodeks postępowa nia administracyjnego (Dz. U. Nr 4, poz. 8, Nr 19, poz. 68 i Nr 27, poz. 111, z 1989 r. Nr 73, poz. 436 oraz z 1990 r. Nr 53, poz. 30

6) dodaje się art. 2a w brzmieniu: «Art. 2a.

1. Naczelny Sąd Administracyj ny podejmuje uchwały zawie rające rozstrzygnięcia zagad nień prawnych w kwestiach budzących poważne wątpli wości w konkretnej sprawie, przedstawionych w formie py tań prawnych przez samorzą dowe kolegia odwoławcze.

2. Uchwała sądu, o której mowa w ust. 1, zapada w składzie 5 sędziów i wiąże w danej sprawie.» Art. 2

7. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Try bunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470 i z 1993 r. Nr 47, poz. 213) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 1 po wyrazach «rada gminy lub sejmik samorządowy» doda je się wyrazy «a także samorządowe ko legium odwoławcze»;

2) w art. 25 w ust. 1 po wyrazach «admini stracji państwowej» dodaje się wyrazy «a także samorządowe kolegia odwo ławcze». Art. 2

8. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz. 199, Nr 43, poz. 253 i Nr 89, poz. 518, z 1991 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 110, poz. 473, z 1992 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 100, poz. 499 oraz z 1993 r. Nr 17, poz. 7

8) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 39: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: «

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, od decyzji administracyjnych wydawanych przez organy gminy służy odwo łanie do samorządowego kole gium odwoławczego.», b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: «

5. Od decyzji administracyjnych wydawanych przez organy gmi ny w sprawach zleconych z zakre su administracji rządowej służy odwołanie do wojewody.»;

2) w art. 77 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: «1

1) wybór przewodniczącego oraz po woływanie jego zastępcy i pozo stałych członków samorządowego kolegium odwoławczego, o któ rym mowa w art. 39 ust. 4, a także ich odwoływanie — na zasadach określonych odrębną ustawą,»;

3) art. 81 otrzymuje brzmienie: «Art. 8

1. Ustrój oraz zasady działania samorządowego kolegium odwoławczego określa odręb na ustawa.»;

4) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu: «Art. 101a.

1. Przepisy art. 101 stosuje się odpowiednio, gdy or gan gminy nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez po dejmowane czynności prawne lub faktyczne na rusza prawa osób trze cich.

2. W przypadkach, o któ rych mowa w ust. 1, sąd administracyjny może Dziennik Ustaw Nr 79 — 5880 — Poz. 856 nakazać organowi nad zoru wykonanie niezbęd nych czynności na rzecz skarżącego, na koszt i ry zyko gminy.»;

5) w art. 102 wyrazy «kolegia odwoławcze przy sejmikach» zastępuje się wyraza mi «samorządowe kolegia odwoław cze».” Art. 2

9. „

2. Do dnia 31 grudnia 1994 r. samorządo we kolegia odwoławcze finansowane są według dotychczasowych zasad.

3. Sprawy, w których postępowanie nie zostało zakończone przed kolegiami odwoławczymi przy sejmikach samo rządowych, z dniem wejścia ustawy w życie przejmują do załatwienia samo rządowe kolegia odwoławcze.” „Art. 3

2.

1. Wybór pierwszego przewodniczącego kolegium następuje nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Do tego czasu funkcję przewodniczącego kolegium pełni przewodniczący kolegium odwoław czego przy sejmiku samorządowym.

2. Do pierwszego składu kolegium sejmik wybiera połowę pozaetatowych człon ków kolegium na okres 3 lat, połowę zaś na okres 6 lat.

3. Pierwsze składy kolegiów powołanych na podstawie niniejszej ustawy rozpo czynają działalność nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 r.”;

2) art. 69 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368), który stanowi: „Art. 6

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stanowi: „Art. 6

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 58, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograni czeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że:

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mo wa w art. 19, wchodzą w życie po upły wie 30 dni od dnia ogłoszenia,

2) przepisy art. 24f—24h ustawy, o której mowa w art. 19, mają zastosowanie do radnych rad gmin kadencji następują cych po kadencji, w czasie której niniej sza ustawa weszła w życie,

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mo wa w art. 23, wchodzą w życie z pierw szym dniem kadencji Sejmu i Senatu następującej po kadencji rozpoczętej w dniu 19 września 1993 r.,

4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa w art. 25, stosuje się nadal do radnych rad gmin kadencji, w czasie której ni niejsza ustawa weszła w życie.”;

5) art. 2—7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoław czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1124), które stanowią: „Art.

2. Do czasu określenia obszarów właściwości sądów administracyjnych pierwszej in stancji, obszary właściwości samorządo wych kolegiów odwoławczych określi, w terminie do 31 grudnia 1998 r., Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samo rządowych Kolegiów Odwoławczych, z uwzględnieniem zasadniczego podziału terytorialnego państwa. Art.

3.

1. Przewodniczący kolegiów wybrani w try bie dotychczasowych przepisów pełnią funkcje prezesów kolegiów do końca ka dencji, o której mowa w art. 5 ust. 3 usta wy o samorządowych kolegiach odwo ławczych.

2. Stosunek pracy z zastępcą przewodni czącego kolegium i pozostałymi etato wymi członkami kolegium nawiązany w trybie dotychczasowych przepisów pozostaje bez zmian.

3. Pozaetatowi członkowie kolegium wy brani w trybie dotychczasowych przepi sów pełnią swoje funkcje do końca ka dencji, na którą zostali powołani. Art.

4.

1. Sprawy z zakresu administracji rządo wej, o których mowa w art. 1 ust. 1 usta wy wymienionej w art. 3 ust. 1, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpatrzeniu przez właściwe go miejscowo wojewodę.

2. Sprawy z zakresu dotychczasowej wła ściwości rzeczowej samorządowego ko legium odwoławczego, wszczęte i nieza kończone decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy, podlega ją rozpatrzeniu przez właściwe kole gium. Art.

5. Działające w dniu wejścia w życie ustawy samorządowe kolegia odwoławcze dosto sują swoją strukturę i regulaminy organiza cyjne do wymogów ustawy w terminie do dnia 31 marca 1999 r. Art.

6.

1. Wojewodowie zapewnią samorządo wym kolegiom odwoławczym, na zasa dach określonych w art. 14 ustawy, o któ rej mowa w art. 3 ust. 1, niezbędne po mieszczenia do wykonywania zadań wy nikających z poszerzenia zakresu spraw przez nie rozpatrywanych.

2. Rada Ministrów uwzględni w projekcie budżetu państwa na rok 1999 odpowied Dziennik Ustaw Nr 79 — 5881 — Poz. 856 Dziennik Ustaw Nr 79 — 5882 — Poz. 856 nią wielkość limitów zatrudnienia i środ ków na wynagrodzenia oraz pozostałych wydatków bieżących i majątkowych w zakresie uwzględniającym konse kwencje przejęcia przez samorządowe kolegia odwoławcze zadań wykonywa nych przez wojewodów i inne organy ad ministracji rządowej. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 8 lit. c), pkt 13 lit. c) i d) oraz art. 2 i art. 5 ustawy, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

6) art. 12 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 474), który stano wi: „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.” Marszałek Sejmu: M. Płażyński Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. (poz. 856) USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. 1.

1) Samorządowe kolegia odwoławcze, zwa ne dalej „kolegiami”, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania admi nistracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu admi nistracji publicznej należących do właściwości jedno stek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szcze gólne nie stanowią inaczej.

2. Na zasadach określonych w odrębnych usta wach kolegia orzekają w innych sprawach niż wymie nione w ust. 1. Art. 2.

2) W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1, kolegia są organami właściwymi w szczególno ści do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji. Art. 2a.

3)

1. Obszar właściwości miejscowej kole gium odpowiada obszarowi właściwości miejscowej sądu administracyjnego pierwszej instancji.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do orga nów samorządu województwa — w przypadku istnie nia co najmniej dwóch sądów administracyjnych pierwszej instancji na obszarze województwa — jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzi bą władz samorządu województwa. Art.

3. Kolegia są państwowymi jednostkami bu dżetowymi. Rozdział 2 Ustrój kolegiów Art.

4.

1. Organami kolegium są:

1) zgromadzenie ogólne kolegium,

2) prezes

4) kolegium.

2. W skład kolegium wchodzą: prezes4), wicepre zes

5) oraz pozostali członkowie.

3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy. 4.

6) Liczbę członków kolegium określa zgromadze nie ogólne kolegium na wniosek prezesa kolegium. —————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych ko legiach odwoławczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1124), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. —————

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5.

6) Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Od woławczych, określi, w drodze rozporządzenia, maksy malną liczbę etatowych członków kolegium. Art. 5.

7)

1. Prezes Rady Ministrów na wniosek zgro madzenia ogólnego kolegium powołuje prezesa kole gium spośród dwóch kandydatów będących etatowy mi członkami kolegium.

2. Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wybo ru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu taj nym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyska nia wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większo ści głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, za rządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia od powiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandyda tem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

3. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania.

4. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

5. Zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie, o której mowa w ust. 2, zwołuje się w terminie przypa dającym w ciągu 30 dni od dnia upływu kadencji pre zesa kolegium. O terminie zwołania zgromadzenia pre zes lub wiceprezes kolegium zawiadamia przewodni czącego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kole giów Odwoławczych.

6. Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samo rządowych Kolegiów Odwoławczych ogłasza, w siedzi bach samorządowych kolegiów odwoławczych, infor mację o terminie zwołania zgromadzenia ogólnego ko legium w sprawie wyboru kandydatów na prezesa ko legium oraz o przewidzianym w regulaminie organiza cyjnym trybie zgłaszania kandydatów na to stanowi sko. Art. 6.

7)

1. Odwołanie prezesa kolegium następuje w przypadku:

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska,

2) skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) gdy przestał spełniać warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1,

4) stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonywania.

2. Prezesa kolegium odwołuje Prezes Rady Mini strów.

3. Odwołanie prezesa kolegium z przyczyny, o któ rej mowa w ust. 1 pkt 4, następuje po przeprowadze niu, z udziałem zainteresowanego i po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, postępowa nia wyjaśniającego, w którym ustala się występowanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.

4. Decyzję o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem, do ręcza się zainteresowanemu. Na decyzję o odwołaniu zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie skargi wstrzymuje odwołanie ze stanowiska. Sąd administracyjny wyznacza rozpra wę w tej sprawie w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia złożenia skargi.

5. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarża niu do sądu decyzji administracyjnych. Przepisu art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Są dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 50

9) nie stosuje się.

6. W razie prawomocnego odwołania prezesa kole gium, wiceprezes kolegium zwołuje niezwłocznie zgro madzenie ogólne kolegium w sprawie, o której mowa w art. 5 ust.

2. Przepisy art. 5 ust. 5 i 6 stosuje się odpo wiednio.

7. Po upływie kadencji prezesa kolegium albo od wołaniu prezesa kolegium w związku ze złożoną rezy gnacją jego dotychczasowy stosunek pracy przekształ ca się — na jego wniosek — w stosunek pracy etatowe go członka kolegium, w którym pełnił funkcję albo w którym był zatrudniony przed objęciem stanowiska prezesa.

8. W przypadku gdy przekształcenie stosunku pra cy prezesa kolegium powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium, o której mowa w art. 4 ust. 5, albo wynikającej z budżetu państwa liczby etatów kal kulacyjnych i limitu środków na wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na wy nagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych. Art.

7. 1.

8) Etatowym członkiem kolegium może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,

2) ukończyła magisterskie studia prawnicze lub admi nistracyjne,

3) wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawni czej w zakresie administracji publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe, Dziennik Ustaw Nr 79 — 5883 — Poz. 856 —————

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1. —————

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orze czonym za przestępstwo popełnione z winy umyśl nej. 1a.

9) Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli ma wyższe wykształcenie. 2.

10) Członka kolegium powołuje Prezes Rady Mini strów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzy skaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przy jętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.

3. Kandydatów na członków kolegium przedstawia jego prezes4).

4. Powołanie etatowych członków kolegium nastę puje na czas nieokreślony. 5.1

1) Wiceprezesa powołuje, spośród etatowych członków kolegium, i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa kolegium. 6.1

1) Odwołanie członka kolegium następuje na wniosek prezesa kolegium w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1—3 i w razie prawomocnego orze czenia kary wykluczenia ze składu kolegium przez wła ściwą komisję dyscyplinarną.

7. Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co 3 lata następuje wybór poło wy ich składu. 8.1

2) Prezes

4) kolegium oraz etatowi członkowie ko legium nie mogą należeć do partii politycznej ani pro wadzić działalności politycznej. Art.

8. 1.1

3) Kandydatów na członków kolegium wy łania się w drodze konkursu.

2. Konkurs ogłasza prezes

4) kolegium, który prze wodniczy pracom komisji konkursowej. 3.1

4) W skład komisji konkursowej oprócz prezesa kolegium wchodzi dwóch członków wybranych przez zgromadzenie ogólne kolegium.

4. W miarę potrzeby, konkurs przeprowadza się również w związku z koniecznością uzupełnienia skła du kolegium, w szczególności gdy został on zmniejszo ny z powodów, o których mowa w art. 6 ust.

1. Nowi pozaetatowi członkowie są wybierani na okres do koń ca kadencji ustalonej zgodnie z art. 7 ust. 7. 5.1

5) Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Od woławczych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania konkursu na członków kolegium. Art.

9. 1.1

6) Członkostwa w kolegium nie można łą czyć z:

1) mandatem posła lub senatora,

2) mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialne go,

3) zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim,

4) członkostwem w kolegium regionalnej izby obra chunkowej.

2. Etatowego członkostwa kolegium nie można łą czyć również z zatrudnieniem na stanowisku sędziego i prokuratora oraz zatrudnieniem w tym samym woje wództwie w administracji państwowej. 3.1

7) Członek kolegium może być, na jego wniosek lub za jego zgodą, przeniesiony do innego kolegium. Przeniesienie następuje na podstawie decyzji prezesa kolegium, do którego członek ten ma być przyjęty, pod jętej w porozumieniu z prezesem tego kolegium, które go był członkiem. Art.

10.

1. Członkowie kolegium w zakresie wyko nywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2. Pozaetatowym członkom kolegium, którzy ulegli wypadkowi w czasie wykonywania czynności określo nych ustawą, przysługuje:

1) renta inwalidzka1

8) — w razie zaliczenia do jednej z grup inwalidów19),

2) jednorazowe odszkodowanie — w razie zaliczenia do I lub II grupy inwalidów

20) .

3. Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek wypadków przy pracy określonych w ust. 2, przysłu Dziennik Ustaw Nr 79 — 5884 — Poz. 856 —————

9) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

2) Dodany przez art. 58 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który wszedł w życie z dniem 20 grudnia 1997 r. 1

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ————— 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 30 grudnia 1998 r. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

7) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

8) Obecnie: renta z tytułu niezdolności do pracy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 1

9) Obecnie: w razie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emery talnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r.

20) Obecnie: w razie całkowitej niezdolności do pracy oraz nie zdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej nie zdolności do pracy, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 19. guje renta rodzinna oraz jednorazowe odszkodowa nie.

4. Âwiadczenia wymienione w ust. 2 i 3 wypłaca Za kład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpie czeń Społecznych. Art. 10a.2

1) Członkostwo w kolegium ustaje z powo du:

1) śmierci,

2) odwołania,

3) przeniesienia do innego kolegium. Art. 1

1.

1. Prezes

4) kolegium kieruje pracami kole gium, a w szczególności:

1) reprezentuje kolegium na zewnątrz, 2)22 przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,

3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,

4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kole gium,

5) ogłasza konkurs na członków kolegium,

6) przewodniczy pracom komisji konkursowej,

7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu, 8)2

3) występuje z wnioskami o powołanie i o odwo łanie wiceprezesa kolegium oraz członka kole gium,

9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz spraw nością pracy kolegium,

10) wyznacza przewodniczących składów orzekają cych. 2.2

4) Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów admini stracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekają cego. Art. 1

2. 1.2

5) Zgromadzenie ogólne kolegium zwo łuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu ko legium przewodniczy prezes kolegium.

2. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2.

3. Do właściwości zgromadzenia ogólnego kole gium należy:

1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kole gium,

2) wybór członków komisji konkursowej zgodnie z art. 8 ust. 3,

3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności ko legium, 3a)2

6) wybór kandydatów na prezesa kolegium,

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewi dzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa

4) kolegium. 4.2

7) Z zastrzeżeniem przepisu art. 5 ust. 2, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większo ścią głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzy ga głos prezesa kolegium. Art. 1

3. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia biuro kolegium. Art. 1

4. Wojewoda zapewnia kolegium możliwość korzystania z niezbędnych lokali, za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych faktycznie na ich utrzymanie. Art. 1

5.

1. (skreślony).28)

2. Prezes

4) kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosu nek pracy:

1) na podstawie powołania — z etatowymi członkami kolegium,

2) na podstawie umowy o pracę — z pracownikami biura kolegium. 3.2

9) Podstawą rozwiązania stosunku pracy etato wego członka kolegium jest ustanie członkostwa wsku tek odwołania.

4. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wy nagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży. 5.30) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania pre zesa, wiceprezesa i pozostałych członków kolegium oraz szczegółowe zasady wynagradzania pracowni ków biura kolegium. Dziennik Ustaw Nr 79 — 5885 — Poz. 856 ————— 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret pierw sze ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a) tiret dru gie ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ————— 2

6) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

8) Przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 1. 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 30 grudnia 1998 r. 6.3

1) Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wicepre zesa i etatowych członków kolegium stanowi wielo krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodze nia w państwowej sferze budżetowej. Wysokość wyna grodzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję. 7.3

1) Prezes Rady Ministrów określi, w drodze roz porządzenia, wielokrotność prognozowanego przecięt nego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.

6. Wielo krotność ta nie może być mniejsza niż 3,0. Art. 1

6.

1. Prezes

4) kolegium dokonuje, w imieniu kolegium, czynności z zakresu prawa pracy wobec eta towych członków kolegium i pracowników biura kole gium.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, doty czących stosunku pracy etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium, mają odpowiednie za stosowanie przepisy o pracownikach samorządowych. Art. 16a.3

2) Członek kolegium podlega odpowie dzialności dyscyplinarnej w związku z postępowaniem uchybiającym jego obowiązkom lub godności zawodo wej. Art. 16b.3

2)

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) wykluczenie ze składu kolegium.

2. Odpis orzeczenia kary dyscyplinarnej wraz z uza sadnieniem włącza się do akt osobowych członka kole gium. Art. 16c.3

2)

1. W sprawach dyscyplinarnych człon ków kolegiów orzekają:

1) w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna ko legium,

2) w drugiej instancji — komisja dyscyplinarna przy Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

2. Komisje dyscyplinarne składają się z trzech eta towych członków kolegiów.

3. Tryb wyboru etatowych członków kolegiów do komisji dyscyplinarnych określi regulamin uchwalony przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kole giów Odwoławczych.

4. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego i nie są związane roz strzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku są du, oraz samodzielnie rozstrzygają wszelkie zagadnie nia faktyczne i prawne. Art. 16d.3

2)

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczy na komisja dyscyplinarna pierwszej instancji na wnio sek prezesa kolegium.

2. Prezes kolegium oraz Krajowa Reprezentacja Sa morządowych Kolegiów Odwoławczych mogą powo ływać, spośród etatowych członków kolegiów, rzeczni ków dyscyplinarnych, do których należy prowadzenie w ich imieniu postępowania wyjaśniającego oraz po pieranie przed komisją dyscyplinarną wniosku o uka ranie.

3. Wymierzenie za ten sam czyn kary w postępowa niu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykro czenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępo wania przed komisją dyscyplinarną.

4. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu uczestników postępowania.

5. Obwiniony członek etatowy kolegium ma pra wo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku obwinionych członków poza etatowych kolegium, jeżeli nie wybiorą sobie obroń cy, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród członków etatowych kole gium.

6. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej kolegium każda ze stron może odwołać się do komisji dyscypli narnej przy Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w ciągu 14 dni od dnia dorę czenia orzeczenia. Art. 16e.3

2)

1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 4 miesięcy od dnia po wzięcia przez właściwy organ wiadomości o popeł nieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat od dnia popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego prze stępstwa.

2. Kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upły wie 3 lat od dnia doręczenia ukaranemu prawomoc nego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ponownie ukarany dyscyplinarnie lub są downie.

3. Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych do wodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinar nym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę powania karnego.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. Dziennik Ustaw Nr 79 — 5886 — Poz. 856 ————— 3

1) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 30 grudnia 1998 r. 3

2) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Rozdział 3 Zasady działania kolegium Art. 1

7. 1.3

3) Orzeczenia kolegium zapadają po prze prowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 5, 6 i 9, art. 80 ust. 1 i 3 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), wydawane są w for mie decyzji albo postanowień.

2. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejaw nej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi mo tywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca.

3. Orzeczenia zapadają większością głosów. Czło nek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.

4. Członek składu orzekającego, który został prze głosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orze czenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w ter minie 7 dni od dnia odbycia narady.

5. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy człon kowie składu nie wyłączając przegłosowanego. Art. 1

8.

1. Kolegium orzeka w składzie trzyosobo wym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes

4) lub eta towy członek kolegium.

2. Zasady wyznaczania składów orzekających okre śla regulamin, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.

3. Członkowie kolegium nieposiadający wykształ cenia prawniczego lub administracyjnego są wyzna czani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych. Art. 18a.3

4) W postępowaniu przed kolegium nie może reprezentować strony:

1) adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokac kiej, zespole adwokackim oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem adwokatów lub ad wokatów i radców prawnych albo w spółce koman dytowej, w której komplementariuszami są wyłącz nie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,

2) radca prawny wykonujący zawód w kancelarii rad cy prawnego oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem radców prawnych lub rad ców prawnych i adwokatów albo w spółce koman dytowej, w której komplementariuszami są wyłącz nie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwo kaci, przy czym wyłącznym przedmiotem działal ności takich spółek jest świadczenie pomocy praw nej, 3)3

5) doradca podatkowy wykonujący zawód w spółce niemającej osobowości prawnej z wyłącznym udziałem doradców podatkowych — w których członkiem, wspólnikiem, udziałowcem lub komplementariuszem jest etatowy członek kole gium. Art. 1

9. 1.3

6) Do wykonywania przez kolegium za dań, o których mowa w art. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordy nacji podatkowej, z uwzględnieniem przepisów niniej szej ustawy. 2.3

6) W szczególności kolegium jest uprawnione do:

1) żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia infor macji i dokumentów dotyczących działalności or ganów jednostek samorządu terytorialnego,

2) wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem spraw, o których mowa w art. 1 i 2. 3.3

7) ˚ądając wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem sprawy, członek kolegium przedkłada właściwemu organowi imienne upoważnienie podpi sane przez prezesa kolegium. Upoważnienie załącza się do akt sprawy. Art.

20. 1.3

8) W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu teryto rialnego, prezes kolegium wydaje postanowienie sy gnalizacyjne, którego odpisy przekazuje organowi jed nostki samorządu terytorialnego i, odrębnie, komisji rewizyjnej odpowiednio rady gminy, powiatu albo sej miku województwa oraz właściwemu wojewodzie. 2.3

9) Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, sta nowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscypli narnego w stosunku do pracowników samorządo wych, jeżeli ich działanie lub zaniechanie jest przyczy ną powstania uchybień w pracy organu jednostki sa morządu terytorialnego.

3. Właściwe organy powiadamiają kolegium w ter minie 30 dni o zajętym stanowisku. Art. 2

1. 1.40) Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisa mi powszechnie obowiązującego prawa. Dziennik Ustaw Nr 79 — 5887 — Poz. 856 ————— 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

4) Dodany przez art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. ————— 3

5) Dodany przez art. 10 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 474), która weszła w życie z dniem 11 czerwca 2001 r. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 17 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2.4

1) Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonych przepisami ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyj nym. Art. 2

2. 1.4

2) Kolegium w pełnym składzie może wy stąpić do Naczelnego Sądu Administracyjnego z pyta niem prawnym, od odpowiedzi na które zależy roz strzygnięcie sprawy.

2. (skreślony).43)

3. Wniesienie pytania, o którym mowa w ust. 1, po woduje z mocy prawa zawieszenie postępowania w sprawie, w związku z którą zostało wniesione. 4.4

4) W sprawach, o których mowa w ust. 1, uchwały podejmowane są na wniosek składu orzeka jącego w głosowaniu jawnym bezwzględną większo ścią głosów w obecności co najmniej 3/5 składu kole gium. W razie równości głosów rozstrzyga głos pre zesa.

5. Przepis art. 21 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 23.4

5) Zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu prezesi kolegiów tworzą, z mocy prawa, Krajową Re prezentację Samorządowych Kolegiów Odwoław czych. Art. 2

4.

1. Do zadań zgromadzenia, o którym mowa w art. 23, należy:

1) wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania kolegiów, a także ich działalności orzeczniczej,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych w szcze gólności dotyczących kolegiów i postępowania ad ministracyjnego,

3) określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach dotyczących kolegiów.

2. Obsługę zgromadzenia zapewnia, każdorazowo, biuro kolegium, w którego siedzibie odbywa się posie dzenie zgromadzenia. Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 25—2

8. (pominięte).46) Art. 2

9.

1. Kolegia odwoławcze przy sejmikach sa morządowych, działające na podstawie dotychczaso wych przepisów, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

2. (pominięty).46)

3. (pominięty).46) Art. 30.

1. Członkowie dotychczasowych kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, wy konujący tę funkcję w ramach stosunku pracy, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, etatowymi człon kami terytorialnie odpowiedniego kolegium, chyba że nie spełniają warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1.

2. Do czasu wyboru pozaetatowych członków kole giów w trybie art. 32 ust. 2 członkowie kolegiów odwo ławczych przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 1, niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 1, stają się, z dniem wejścia w życie usta wy, pozaetatowymi członkami kolegiów.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do człon ków kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorzą dowych, którzy do czasu wejścia w życie ustawy poza etatowo wykonywali tę funkcję.

4. Stosunek pracy z członkami kolegiów, o których mowa w ust. 1, przekształca się, z dniem wejścia w ży cie ustawy, w stosunek pracy na podstawie powoła nia.

5. Stosunek pracy z członkami kolegiów odwoław czych przy sejmikach samorządowych, o których mo wa w ust. 2, z dniem wejścia w życie ustawy wygasa. Członkom tym przysługuje od właściwego sejmiku sa morządowego odszkodowanie w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Art. 3

1.

1. Pracownicy sejmiku samorządowego, których zakresy czynności przewidują dotychczas ob sługę kolegium odwoławczego, stają się, z dniem wej ścia w życie ustawy, pracownikami terytorialnie odpo wiedniego kolegium, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą do dnia wejścia w życie ustawy złożyć przewodniczącemu sejmiku oraz przewodniczącemu kolegium oświadcze nie o odmowie zatrudnienia w kolegium. W przypadku tym pozostają oni pracownikami sejmiku, w którym są zatrudnieni w dniu ogłoszenia ustawy, na zasadach obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia. Art. 3

2. (pominięty).46) Art. 3

3. Mienie ruchome będące w używaniu kole giów odwoławczych przy sejmikach samorządowych pozostaje, po dniu wejścia w życie ustawy, w używaniu samorządowych kolegiów odwoławczych. Art. 3

4. Traci moc art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów od woławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego War szawy (Dz. U. Nr 86, poz. 396). Art. 3

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.47) Dziennik Ustaw Nr 79 — 5888 — Poz. 856 ————— 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 64 ustawy z dnia 11 ma ja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368), która weszła w życie z dniem 1 paździer nika 1995 r. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

3) Przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi sie 1. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 4 i 20 usta wy, o której mowa w przypisie 1. 4

6) Zamieszczone w obwieszczeniu. ————— 4

7) Ustawa została ogłoszona dnia 21 listopada 1994 r.

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-06-08
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 25-28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 32 ustawy z dnia 12 października 1994 r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 79 poz. 856