Dz.U. 2001 nr 80 poz. 870

Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 29

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospo darki Morskiej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie wy sokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifika cji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepi sami Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 8, poz. 112 i Nr 53, poz. 64

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, z za strzeżeniem ust. 3—6, za egzamin:

1) teoretyczny w zakresie każdej kategorii pra wa jazdy lub pozwolenia wynosi: a) 20 zł — jeżeli przeprowadzany jest w for mie pisemnego testu lub przy użyciu kom puterowego urządzenia egzaminacyjne go, b) 40 zł — jeżeli przeprowadzany jest w for mie ustnej,

2) praktyczny wynosi: a) 74 zł — przy kategorii A1, A lub B prawa jazdy, b) 91 zł — przy kategorii B1, C1, D1 lub T pra wa jazdy, c) 110 zł — przy kategorii C, D lub B+E prawa jazdy, d) 143 zł — przy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy, e) 67 zł — przy pozwoleniu.”;

2) w § 3 tabela nr 1 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 80 — 5933 — Poz. 870 870 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym. „Tabela nr 1 Poz. Zakres egzaminu Opłaty egzaminacyjne (w zł) za część teoretyczną za część praktyczną 1 2 3 4 1 Kategoria A1 lub A prawa jazdy 54 50 2 Kategoria B1, B lub T prawa jazdy 54 66 3 Kategoria B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D,D+E prawa jazdy 54 73 4 Pozwolenie 48 45”

3) w § 4 tabela nr 2 otrzymuje brzmienie: „Tabela nr 2 Poz. Zakres egzaminu Opłaty egzaminacyjne (w zł) za część teoretyczną za część praktyczną 1 2 3 4 1 Kategoria A prawa jazdy 56 54 2 Kategoria B lub T prawa jazdy 56 68 3 Kategoria C lub D prawa jazdy 56 76 4 Pozwolenie 50 48” Dziennik Ustaw Nr 80 — 5934 — Poz. 870

4) w § 6: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) prawa jazdy — 70 zł,” b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) świadectwa kwalifikacji — 30 zł,”;

5) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Za sprawdzenie kwalifikacji osoby egzami nowanej w zakresie kategorii T prawa jazdy lub pozwolenia egzaminatorowi, z zastrze żeniem ust. 2, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 3,70 zł — za egzamin teoretyczny prze prowadzany w formie testu pisemnego lub przy użyciu komputerowego urządze nia egzaminacyjnego,

2) 10,60 zł — za egzamin teoretyczny prze prowadzany w formie ustnej,

3) 14,10 zł — za egzamin praktyczny.”;

6) w § 8 tabela nr 3 otrzymuje brzmienie: „Tabela nr 3 Poz. Pełniona funkcja Wynagrodzenie (w zł) za część teoretyczną za część praktyczną 1 2 3 4 1 Przewodniczący komisji 6,00 7,60 2 Członek komisji 5,80 7,00 3 Sekretarz komisji 3,60 3,60”

7) w § 9 tabela nr 4 otrzymuje brzmienie: „Tabela nr 4 Poz. Pełniona funkcja Wynagrodzenie (w zł) za część teoretyczną za część praktyczną 1 2 3 4 1 Przewodniczący komisji weryfikacyjnej 6,60 8,20 2 Członek komisji weryfikacyjnej 6,40 7,60 3 Sekretarz komisji weryfikacyjnej 4,20 4,20”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-07-16
Data wejścia w życie: 2001-09-01
Data obowiązywania: 2001-09-01
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 80 poz. 870