Dz.U. 2001 nr 83 poz. 898

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 126

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Mi nisterstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 110, poz. 117

5) w załączniku do rozporządze nia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 skreśla się pkt 8 i 9;

2) w § 4 skreśla się pkt 3 i 4.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Dziennik Ustaw Nr 83 — 6042 — Poz. 898 898 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data wydania: 2001-08-09
Data wejścia w życie: 2001-08-28
Data obowiązywania: 2001-08-28
Data uchylenia: 2002-07-01
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 83 poz. 898