Dz.U. 2001 nr 84 poz. 918

Dziennik Ustaw Nr 84 — 6184 — Poz. 918 918 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samo rządu terytorialnego w latach 1999—2001 (Dz. U. Nr 55, poz. 574 i Nr 84, poz. 90

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemy śle hutnictwa ż elaza i stali (Dz. U. Nr 67, poz. 69

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a.

1. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio, gdy postanowieniem właściwego sądu ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Z wnioskiem o przyznanie środków z do tacji, z przeznaczeniem na dofinansowa nie odpraw, o których mowa w § 5 ust. 1, występuje syndyk.

3. Przepisy § 3 ust. 3, § 9 i 10 stosuje się od powiednio.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2001-08-14
Data wydania: 2001-08-13
Data wejścia w życie: 2001-08-14
Data obowiązywania: 2001-08-14
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 84 poz. 918