Dz.U. 2001 nr 85 poz. 931

Dziennik Ustaw Nr 85 — 6248 — Poz. 931 Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 grud nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 2

5) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa warunki prowadzenia list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, zwanych dalej „rzeczoznawcami”, w tym warun ki i tryb wpisu na listę, skreślenia z niej, tryb weryfikacji rzeczoznawców oraz nadzoru nad ich działalnością.

§2.

1. Wpis na listę rzeczoznawców następuje na wniosek rzeczoznawcy.

2. O wpis na listę rzeczoznawców mogą ubiegać się w szczególności rzeczoznawcy rekomendowani przez właściwe szkoły wyższe, instytuty, jednostki badaw czo-rozwojowe, stowarzyszenia naukowe i naukowo -techniczne lub organizacje zawodowe.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnosi się do właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora In spekcji Handlowej.

§3.

1. Na listę rzeczoznawców wpisuje się rzeczo znawcę, który posiada teoretyczne i praktyczne wiado mości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rze czoznawcy.

2. Posiadanie wiadomości, o których mowa w ust. 1, powinno być potwierdzone dokumentami, w tym w szczególności: świadectwami lub dyplomami właści wych szkół, w tym szkół wyższych, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w ust. 2.

4. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej wery fikuje pod względem formalnym załączone do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 2.

§4. Wojewódzki inspektor dokonuje okresowej we ryfikacji rzeczoznawców wpisanych na listę przez ana lizę prawidłowości wykonywania ich obowiązków, a w szczególności ocenę obiektywizmu wydanych opi nii oraz ich zgodności z przepisami prawa i stanem fak tycznym.

§5.

1. Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje w razie:

1) nienależytego wykonywania obowiązków rzeczo znawcy, a w szczególności: a) oczywistej sprzeczności wydanej opinii z przepi sami prawa lub stanem faktycznym, b) rażącego braku obiektywizmu wydanej opinii, c) wykazania w treści opinii lekceważącego stosun ku do konsumenta, przedsiębiorcy lub organów państwowych,

2) nieuzasadnionej odmowy wydania opinii,

3) śmierci rzeczoznawcy.

2. Skreślenie z listy rzeczoznawców następuje rów nież na wniosek rzeczoznawcy.

§6. Wojewódzki inspektor może, przed podjęciem decyzji w sprawie wpisu na listę rzeczoznawców, od mowy wpisu albo skreślenia z listy, zasięgnąć opinii or ganizacji pozarządowej reprezentującej interesy kon sumentów.

§7. O wpisie na listę rzeczoznawców, odmowie wpisu lub skreśleniu z listy rzeczoznawców wojewódz ki inspektor zawiadamia szkołę wyższą, instytut, jed nostkę badawczo-rozwojową, stowarzyszenie nauko we i naukowo-techniczne lub organizację zawodową, które rekomendowały rzeczoznawcę.

§8.

1. Po uzyskaniu wpisu na listę rzeczoznawców rzeczoznawca otrzymuje zaświadczenie o wpisie, któ rego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Zaświadczenie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia z listy rzeczoznawców.

§9. Lista rzeczoznawców jest dostępna w siedzibie właściwego wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej.

§10. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad rzeczoznawcami wpisanymi na listę rzeczoznawców, a w szczególności:

1) rozpatruje skargi na działalność rzeczoznawców,

2) dokonuje okresowej analizy działalności rzeczo znawców,

3) sporządza roczną informację dotyczącą prowadze nia listy i działalności rzeczoznawców, którą przed kłada Głównemu Inspektorowi Inspekcji Handlo wej. § 1

1. Główny Inspektor Inspekcji Handlowej doko nuje rocznej analizy działalności rzeczoznawców wpi sanych na listę rzeczoznawców oraz prawidłowości prowadzenia przez wojewódzkich inspektorów list rze czoznawców. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 931 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług. Dziennik Ustaw Nr 85 — 6249 — Poz. 931 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. (poz. 931) WZÓR ZAÂWIADCZENIA O WPISIE NA LIST¢ RZECZOZNAWCÓW Pieczęć podłużna Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ZAÂWIADCZENIE O WPISIE NA LIST¢ RZECZOZNAWCÓW DO SPRAW JAKOÂCI PRODUKTÓW LUB US¸UG nr …………………………. ……………………………………………………………. imię, imiona ……………………………………………………………. nazwisko ……………………………………………………………. nr dowodu tożsamości pieczęć pieczęć i podpis wydającego okrągła zaświadczenie ………………………………….., dnia …………… r. miejsce wydania Wymieniony w zaświadczeniu rzeczo znawca jest wpisany na listę rzeczoznaw ców, prowadzoną przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej na pod stawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 grud nia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 2

5) w zakresie: ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. określenie rodzaju specjalności, dla której rzeczoznawca został wpisany na listę ……………………………………… podpis otrzymującego zaświadczenie Rozmiary: 111 mm x 75 mm strona 1 Rozmiary: 111 mm x 75 mm strona 2

Status prawny: obowiązujący
Data wydania: 2001-08-02
Data wejścia w życie: 2001-11-18
Data obowiązywania: 2001-11-18
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 85 poz. 931