Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953

Dziennik Ustaw Nr 86 — 6316 — Poz. 953 953 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

1. Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwo wych (Dz. U. Nr 66, poz. 78

7) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214), z uwzględnie niem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniającą ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 35, poz. 187),

2) ustawą z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektó rych ustaw regulujących zasady funkcjonowania terenowych organów władzy i administracji pań stwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132),

3) ustawą z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24),

4) ustawą z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotych czasowych kompetencji Rady Państwa Prezyden towi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym or ganom państwowym (Dz. U. Nr 34, poz. 178),

5) ustawą z dnia 29 maja 1989 r. zmieniającą ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 34, poz. 182),

6) ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 20, poz. 121),

7) ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodo wych (Dz. U. Nr 55, poz. 234),

8) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400),

9) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa ty (Dz. U. Nr 95, poz. 425),

10) ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), 1

1) ustawą z dnia 16 października 1992 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznacze niach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), 1

2) ustawą z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 136, poz. 704), 1

3) ustawą z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 640), 1

4) ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), 1

5) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), 1

6) ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycz nych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), 1

7) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach są dowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882), 1

8) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), 1

9) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach admini stracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122),

20) ustawą z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpie czeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 860), 2

1) ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), 2

2) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamię ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciw ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), 2

3) ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), 2

4) ustawą z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), 2

5) ustawą z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), 2

6) ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 66, poz. 787), 2

7) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r. sygn. akt K. 35/99 (Dz. U. Nr 109, poz. 1165) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 49 i 50 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214), które stanowią: „Art. 4

9.

1. W Prawie o ustroju sądów powszech nych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40, z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 r. Nr 50, poz. 316, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183 oraz z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 19, poz. 145) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 65 otrzymuje brzmienie: «Art. 6

5. W sprawach nieunormowa nych w niniejszej ustawie lub w przepisach szczegól nych do sędziów stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach urzędów państwowych.»;

2) art. 139 skreśla się.

2. W ustawie z dnia 25 maja 1951 r. — Pra wo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278, z 1965 r. Nr 52, poz. 318 oraz z 1974 r. Nr 50, poz. 31

7) w art. 28 skreśla się § 3.

3. W ustawie z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospoli tej Ludowej (Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 57 w ust. 1 wyrazy «wydanego na podstawie art. 298 Kodeksu pracy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków pra cowników urzędów państwowych — chyba ż e Rada Państwa postanowi ina czej» zastępuje się wyrazami «o pra cownikach urzędów państwowych»;

2) w art. 64 skreśla się ust. 3.

4. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 oraz z 1975 r. Nr 16, poz. 9

1) w art. 298 w § 1 wyrazy «urzędach państwowych, w innych» zastępuje się wyrazem «nie których».

5. W ustawie z dnia 23 października 1975 r. o Państwowym Arbitrażu Gospodar czym (Dz. U. Nr 34, poz. 18

3) w art. 27 wy razy «wydane na podstawie art. 298 Ko deksu pracy w sprawie praw i obowiąz ków pracowników urzędów państwo wych» zastępuje się wyrazami «o pra cownikach urzędów państwowych».

6. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wy nagradzaniu osób zajmujących kierow nicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 10

1) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: «

2. Do osób zajmujących kierowni cze stanowiska państwowe stosu je się odpowiednio przepisy art. 22—24 oraz art. 28 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwo wych (Dz. U. Nr 31, poz. 214).»; Dziennik Ustaw Nr 86 — 6317 — Poz. 953

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: «

1. Szczegółowe zasady wynagradza nia osób wymienionych w art. 2 oraz wynagradzania ryczałtowe go, o którym mowa w art. 4 ust. 1, ustala Rada Państwa.»” „Art. 50.

1. W okresie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy kierownicy urzędów dokonają mianowania pra cowników zatrudnionych na stanowi skach określonych w art. 4 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełniają warunki określone w art. 3 i wyrażają zgodę na mianowa nie, a dotychczasowy przebieg pracy uzasadnia mianowanie.

2. Jeżeli przed dniem wejścia w życie usta wy zapadła decyzja w sprawie odwoła nia od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem pań stwowym, przewidziana w przepisach wydanych na podstawie art. 298 Kodek su pracy, dalsze postępowanie odwo ławcze będzie toczyć się według przepi sów ustawy.”;

2) art. 2 i 3 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniającej ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 35, poz. 187), które stanowią: „Art.

2. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 11, poz. 54, z 1972 r. Nr 23, poz. 166, z 1974 r. Nr 39, poz. 231 i z 1980 r. Nr 4, poz.

8) w art. 47 wyrazy «dla członków Biura Orzecznictwa oraz dla in nych pracowników tego Sądu» zastępuje się wyrazami «oraz członków Biura Orzecz nictwa tego Sądu». Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

3) art. 19 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady funkcjo nowania terenowych organów władzy i admini stracji państwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132), który stanowi: „Art. 1

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1989 r., z wyjątkiem art. 18, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

4) art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształto waniu środków na wynagrodzenia w sferze budże towej (Dz. U. Nr 4, poz. 24), który stanowi: „Art. 1

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia z mocą od dnia 1 stycznia 1989 r.”;

5) art. 21 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Pre zydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i in nym organom państwowym (Dz. U. Nr 34, poz. 178), który stanowi: „Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem objęcia urzędu przez Prezydenta, z tym że art. 15 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 29 maja 1989 r. zmieniającej ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 34, poz. 182), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1989 r.”;

7) art. 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 20, poz. 121), który stanowi: „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 mar ca 1990 r.”;

8) art. 49 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach za wodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), który stanowi: „Art. 4

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 135 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwo wej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400), który stanowi: „Art. 13

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1992 r.”;

10) art. 115 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425), który stanowi: „Art. 11

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z tym że przepisy rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.”; 1

1) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie niach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w ży cie z dniem ogłoszenia.”; 1

2) art. 14 ustawy z dnia 16 października 1992 r. — Prze pisy wprowadzające ustawę o orderach i odznacze niach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), który stanowi: „Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

3) art. 2—5 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 136, poz. 704), które stanowią: „Art.

2.

1. Począwszy od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy z pracownikami urzędów państwowych, wymienionych w art. 1 ustawy o pracownikach urzędów pań stwowych wymienionej w art. 1 niniej szej ustawy, nie nawiązuje się stosunku pracy na podstawie mianowania. Na wiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę lub, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią, na podstawie powołania. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6318 — Poz. 953

2. (skreślony).a)

3. Stosunki pracy nawiązane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie mianowania pozostają w mocy i mogą być zmieniane i rozwiązywane na zasa dach określonych w ustawie o pracowni kach urzędów państwowych w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą. W przy padku przeniesienia urzędnika miano wanego, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów pań stwowych, przepisu ust. 1 nie stosuje się.

4. Do mianowania pracowników niewy mienionych w ust. 1 stosuje się dotych czasowe zasady. Art.

3. Przepisy art. 131 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy i w brzmieniu określonym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio do pracowników, którzy po bierali wynagrodzenie ze środków budżetu państwa i podjęli pracę po ustaniu zatrud nienia w urzędzie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

4. Ukończenie z wynikiem pozytywnym, przed dniem wejścia w życie ustawy, apli kacji legislacyjnej prowadzonej w Urzędzie Rady Ministrów jest równoznaczne ze zda niem egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 niniej szej ustawy. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

4) art. 9 ustawy z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 640), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogło szenia.”; 1

5) art. 98 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywil nej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), który stanowi: „Art. 9

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z tym że przepisy art. 1—25, art. 28—30, art. 83 i 90, art. 93 w odniesie niu do Szefa Służby Cywilnej i art. 94 wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

6) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”; 1

7) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stanowi: „Art. 6

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 58, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

8) art. 110 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komor nikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882), który stanowi: „Art. 1

10. Ustawa wchodzi w życie po upływie mie siąca od dnia ogłoszenia.”; 1

9) art. 62 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), który stanowi: „Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) art. 8—11, art. 13 i 45 wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłosze nia,

2) art. 55—59 wchodzą w życie po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

20) art. 97 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi: „Art. 9

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 1999 r.”; 2

1) art. 8 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje pu bliczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 860), który stanowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

2) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi: „Art. 19

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z tym że art. 182 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.”; 2

3) art. 70 i 73 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty tucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Dziennik Ustaw Nr 86 — 6319 — Poz. 953 ——————— a) Przez art. 91 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), które stanowią: „Art. 70. Do pracowników Instytutu Pamięci in nych niż prokuratorzy i pracownicy na ukowi stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzę dów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860).” „Art. 7

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

4) art. 137, 138, 140—142 i art. 150 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), które stanowią: „Art. 13

7.

1. Stosunki pracy nawiązane w urzę dach, o których mowa w art. 2, przed dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie mianowania na zasadach określonych w ustawie o pracowni kach urzędów państwowych, pozosta ją w mocy nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r., chyba że wcześniej w sposób określony w niniejszej usta wie zostały przekształcone, rozwiąza ne lub wygasły.

2. Z dniem 1 stycznia 2004 r. dotychcza sowe stosunki pracy osób zatrudnio nych na podstawie mianowania na za sadach określonych w ustawie o pra cownikach urzędów państwowych przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Art. 13

8.

1. Do pracowników zatrudnionych na podstawie mianowania zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach urzędów państwowych stosuje się art. 10 ust. 1a, 1b i 5, art. 13—16 oraz art. 27 ust. 3 tej ustawy.

2. Osoby odwołane z funkcji organu ad ministracji państwowej lub innego stanowiska kierowniczego w admini stracji państwowej, które przed powo łaniem na tę funkcję lub stanowisko były urzędnikami państwowymi mia nowanymi zgodnie z przepisami usta wy o pracownikach urzędów pań stwowych, stają się pracownikami służby cywilnej i w stosunku do nich stosuje się odpowiednio art. 45 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów pań stwowych.” „Art. 140. Do czasu wejścia w życie ustawy, o któ rej mowa w art. 2 ust. 4, do członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w służbie dyplomatyczno-konsularnej stosuje się przepisy niniejszej ustawy ze zmianami i uzupełnieniami wynikający mi z aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o pracownikach urzę dów państwowych. Art. 14

1. Do członków korpusu służby cywilnej za trudnionych w administracji celnej prze pisy niniejszej ustawy stosuje się ze zmianami i uzupełnieniami wynikający mi z aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 47 ustawy o pracowni kach urzędów państwowych. Art. 14

2. Przepisy wydane na podstawie art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 471 ust. 3 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pracownikach urzędów pań stwowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do cza su wydania przepisów, o których mowa w art. 48 w brzmieniu ustalonym niniej szą ustawą.” „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia.”; 2

5) art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie usta wy o działach administracji rządowej oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), który stanowi: „Art. 2

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11 w zakresie dotyczącym Pre zesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, art. 2, art. 3, art. 5 oraz art. 8 pkt 2, któ re wchodzą w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.,

2) art. 1 pkt 4 lit. b) w zakresie dotyczącym Głównego Urzędu Administracji Pu blicznej, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2000 r.”; 2

6) art. 21 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), który stanowi: „Art. 2

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2000 r.”; 2

7) art. 2 i 4 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 66, poz. 787), które stanowią: „Art.

2. Postępowanie dyscyplinarne w sprawie niezakończonej prawomocnym orzecze niem przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy toczy się według przepisów tej ustawy.” „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 86 — 6320 — Poz. 953 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1) 1.

2) Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników zatrudnionych w:

1) Kancelarii Sejmu,

2) Kancelarii Senatu,

3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 3a) (skreślony),3)

4) (skreślony),4)

5) (skreślony),4)

6) Biurze Trybunału Konstytucyjnego,

7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, 7a)

5) Biurze Rzecznika Praw Dziecka,

8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 9)

6) Krajowym Biurze Wyborczym, 9a)

7) Biurze Rzecznika Interesu Publicznego,

10) Państwowej Inspekcji Pracy, 1

1) (skreślony),4) 1

2) regionalnych izbach obrachunkowych, 13)

8) Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 14)

9) Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2.

10) Ustawa określa obowiązki i prawa osób za trudnionych w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzę dach centralnych organów administracji rządowej,

3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach sta nowiących aparat pomocniczy terenowych orga nów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

4) Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, 4a)1

1) Rządowym Centrum Legislacji,

5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255). Art.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określa stanowiska, na których w urzędach wymie nionych w art. 1 zatrudniani pracownicy są urzęd nikami państwowymi w rozumieniu ustawy, Dziennik Ustaw Nr 86 — 6321 — Poz. 953 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2001 r. (poz. 953) ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzę dów państwowych (Dz. U. Nr 136, poz. 704), która weszła w życie z dniem 27 stycznia 1995 r.

2) Oznaczenie nadane przez art. 126 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

3) Dodany przez art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., a następnie skreślony przez art. 126 pkt 1 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 2.

4) Przez art. 126 pkt 1 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 2.

5) Dodany przez art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy — Ordynacja wybor cza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 132, poz. 640), która weszła w życie z dniem 1 grudnia 1995 r.

7) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 czerwca 1998 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w orga nach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la tach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 860), która weszła w życie z dniem 27 listopada 1998 r. ———————

8) Dodany przez art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), który wszedł w życie z dniem 13 listopada 1997 r.

9) Dodany przez art. 57 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), która weszła w życie z dniem 19 stycznia 1999 r.

10) Dodany przez art. 126 pkt 1 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 2. 1

1) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o zmia nie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 778), który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

2) może rozciągnąć w całości lub w części przepisy ustawy na pracowników innych urzędów państwo wych niż określone w art. 1. Rozdział 2 Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy Art. 3.1

2) Urzędnikiem państwowym może być oso ba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) ukończyła osiemnaście lat życia i ma pełną zdol ność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) jest nieskazitelnego charakteru,

4) ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplikację administracyjną,

5) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. Art. 4—

6. (skreślone).13) Art.

7.

1. Aplikacja administracyjna ma na celu teo retyczne i praktyczne przygotowanie pracownika po dejmującego po raz pierwszy pracę w urzędzie pań stwowym do należytego wykonywania obowiązków urzędnika państwowego.

2. Aplikacja administracyjna trwa dwanaście mie sięcy i kończy się oceną kwalifikacyjną. Kierownik urzę du może zaliczyć na poczet aplikacji uprzednie zatrud nienie aplikanta i skrócić mu okres aplikacji do sześciu miesięcy.

3. Aplikant, który otrzymał pozytywną ocenę kwali fikacyjną, powinien być zatrudniony na stanowisku, do którego został przygotowany w toku aplikacji.

4. Aplikant, który otrzymał negatywną ocenę kwali fikacyjną, może być zatrudniony na stanowisku, do któ rego objęcia nie jest wymagana aplikacja administra cyjna.

5. Ponownej ocenie kwalifikacyjnej poddaje się aplikanta po rocznej pracy na stanowisku, o którym mowa w ust. 4.

6. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre śla zasady i tryb odbywania aplikacji, wykaz stanowisk objętych aplikacją, a także zasady i wypadki dopuszcza jące zaliczenie aplikacji oraz zwolnienie od jej odbywa nia. Art. 71.1

4)

1. Kierownik urzędu może skierować urzędnika mającego wykształcenie prawnicze do odby cia aplikacji legislacyjnej. Wzajemne prawa i obowiąz ki urzędu i urzędnika, związane ze skierowaniem na aplikację legislacyjną, określa umowa zawarta między kierownikiem urzędu a urzędnikiem.

2. Aplikacja legislacyjna kończy się egzaminem.

3. Szczegółowe zasady i tryb organizowania i odby wania aplikacji określają odrębne przepisy. Art.

8. (skreślony).15) Art.

9. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze so bą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie mogą być zatrudnieni w tym samym urzędzie, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek służbowej podległości. Art.

10.

1. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnikowi państwowemu można zlecić, na okres do trzech miesięcy w roku kalendarzowym, wykonywanie innej pracy niż określona w akcie mianowania lub w umowie o pracę, zgodnej z jego kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje mu wynagrodzenie stosow ne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotych czasowego. 1a.1

6) W razie reorganizacji urzędu urzędnika pań stwowego mianowanego1

7) można przenieść na inne stanowisko służbowe, odpowiadające kwalifikacjom pracownika, jeżeli ze względu na likwidację stanowiska zajmowanego przez urzędnika nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku. Po przeniesieniu przysługuje wynagrodzenie stosowne do wykonywa nej pracy, lecz przez okres sześciu miesięcy nie niższe od dotychczasowego. 1b.1

6) Jeżeli jest to konieczne ze względu na szcze gólne potrzeby urzędu, urzędnika państwowego mia nowanego1

7) można przenieść na inne stanowisko, od powiadające kwalifikacjom urzędnika i równorzędne pod względem wynagrodzenia.

2. Urzędnika państwowego można, na jego wnio sek lub za jego zgodą, przenieść do pracy w innym urzędzie w tej samej lub innej miejscowości. Przenie sienia dokonuje kierownik urzędu, w którym urzędnik ten ma być zatrudniony, w porozumieniu z kierowni kiem urzędu dotychczas zatrudniającego urzędnika. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6322 — Poz. 953 ——————— 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

3) Przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

4) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi sie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 126 pkt 2 usta wy wymienionej w przypisie 2. ——————— 1

5) Przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

6) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 1

7) Od dnia 27 stycznia 1995 r. stosownie do art. 2 ustawy wy mienionej w przypisie 1 z pracownikami urzędów pań stwowych wymienionych w art. 1 nie nawiązuje się sto sunku pracy na podstawie mianowania. Stosunki pracy nawiązane przed tym dniem na podstawie mianowania pozostają w mocy nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r. zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy wymienionej w przypi sie

2. Z dniem 1 stycznia 2004 r. dotychczasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony zgodnie z art. 137 ust. 2 usta wy wymienionej w przypisie 2.

3. W uzasadnionych wypadkach urzędnik państwo wy mianowany1

7) może być przeniesiony, na okres do sześciu miesięcy, do innego urzędu w tej samej lub in nej miejscowości, do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. W okresie przeniesienia przysługuje mu wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. Przeniesienie ta kie dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata.

4. Niedopuszczalne jest czasowe przeniesienie, bez zgody zainteresowanego, do urzędu mającego siedzi bę w innej miejscowości kobiety w ciąży lub urzędnika państwowego sprawującego opiekę nad dzieckiem w wieku do czternastu lat, a także w wypadkach, gdy stoją temu na przeszkodzie ważne względy osobiste lub rodzinne urzędnika.

5. W razie trwałej utraty zdolności do pracy na zaj mowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem ko misji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia18), urzędnika państwowego mianowanego1

7) można za je go zgodą przenieść na inne, także niższe stanowisko, z tym że przez okres trzech miesięcy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Jeżeli urzędnik państwowy zostaje poddany rehabilitacji zawodowej lub przysposobieniu do innej pracy, zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres dwu nastu miesięcy. Art. 1

1.

1. Urzędnik państwowy zostaje z mocy pra wa zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych w razie tymczasowego aresztowania do czasu wyga śnięcia stosunku pracy, chyba ż e wcześniej rozwiązano z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy lub upłynął już okres wypowiedzenia przed tymczaso wym aresztowaniem urzędnika.

2. Wynagrodzenie w okresie tymczasowego aresz towania urzędnika państwowego ulega ograniczeniu do połowy. Jeżeli zapadł wyrok uniewinniający lub po stępowanie karne zostało umorzone, urzędnikowi pań stwowemu wypłaca się pozostałą część wynagrodze nia, chyba ż e postępowanie karne umorzono warunko wo lub na podstawie amnestii, a zainteresowany w przepisanym trybie nie domagał się rehabilitacji. Art. 1

2.

1. Kierownik urzędu może zawiesić w peł nieniu obowiązków służbowych urzędnika państwo wego mianowanego17), jeżeli zostało wszczęte prze ciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, urzędnik państwowy mianowany1

7) zachowuje prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących na podstawie stosunku pracy. Art. 1

3.

1. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędni kiem państwowym mianowanym1

7) może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie:

1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwier dzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesię cy, 2)1

9) likwidacji urzędu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika państwowe go mianowanego1

7) na inne stanowisko w tym sa mym urzędzie,

3) niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidz twa i zatrudnienia18), jeżeli nie ma możliwości za trudnienia urzędnika państwowego mianowane go1

7) na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy urzędnik państwowy mianowany1

7) odmawia przejścia do takiej pracy, 5)

20) nabycia prawa do emerytury na podstawie prze pisów dotyczących ogółu pracowników.

2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 urząd powinien zaproponować urzędnikowi państwowemu mianowanemu1

7) podjęcie pracy na innym stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom, jeżeli ta kim stanowiskiem dysponuje. 4.2

1) Do rozwiązania stosunku pracy w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1—3 stosuje się przepis art. 38 Kodeksu pracy. Art. 131.2

2)

1. W razie rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym17), z przy czyn określonych w art. 13 ust. 1 pkt 2, w okresie mię dzy ustaniem zatrudnienia w likwidowanym lub reor ganizowanym urzędzie a podjęciem pracy lub działal ności gospodarczej, urzędnikowi temu przysługuje świadczenie pieniężne ze środków budżetu państwa, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, obliczane Dziennik Ustaw Nr 86 — 6323 — Poz. 953 ——————— 1

8) Obecnie: lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Spo łecznych, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopa trzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1 września 1997 r. ——————— 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 1.

20) Z dniem 13 grudnia 2000 r. art. 13 ust. 1 pkt 5 w zakresie, w jakim stwarza podstawę do rozwiązania stosunku pra cy w drodze wypowiedzenia z mianowanym urzędnikiem państwowym — kobietą wcześniej niż z mianowanym urzędnikiem państwowym — mężczyzną, został uznany za niezgodny z art. 32 i 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2000 r., sygn. akt K. 35/99 (Dz. U. Nr 109, poz. 1165). 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 1. 2

2) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w przypi sie 1. jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Âwiadczenie to nie przysługuje urzędnikowi państwo wemu, który nabył prawo do emerytury.

2. W razie gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, były urzędnik pobiera zasiłek wychowawczy, chorobo wy albo macierzyński, wysokość świadczenia pienięż nego ulega odpowiedniemu obniżeniu.

3. Okres pobierania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, wlicza się do okresów pracy wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz do okresów zatrudnienia w rozu mieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pra cowników i ich rodzin2

3) — na takich warunkach, na ja kich wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobot nych, określonych w przepisach o zatrudnieniu i bez robociu. Od świadczenia pieniężnego urząd odprowa dza składkę na ubezpieczenie społeczne na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia wypłacanego w czasie trwania stosunku pracy. Art. 1

4. 1.2

4) Stosunek pracy z urzędnikiem pań stwowym mianowanym1

7) ulega z mocy prawa rozwią zaniu z jego winy bez wypowiedzenia, w razie:

1) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu,

2) prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną wyda lenia z pracy w urzędzie,

3) zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wyko nywania pracy na zajmowanym stanowisku. 2.2

4) Stosunek pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym1

7) ulega z mocy prawa rozwiązaniu bez wypowiedzenia również w razie utraty obywatelstwa polskiego.

3. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem pań stwowym mianowanym1

7) bez wypowiedzenia może nastąpić także w razie jego nieobecności w pracy z po wodu choroby trwającej dłużej niż rok lub odosobnie nia ze względu na chorobę zakaźną w okresie pobiera nia z tego tytułu zasiłku, a także w razie usprawiedli wionej nieobecności w pracy z innych przyczyn — po upływie okresów przewidzianych w art. 53 Kodeksu pracy.

4. Stosunek pracy z urzędnikiem państwowym mia nowanym1

7) wygasa w wypadkach określonych w Ko deksie pracy oraz przepisach szczególnych. Art. 15.2

5) Stosunek pracy z urzędnikiem państwo wym mianowanym1

7) ulega rozwiązaniu w drodze po rozumienia stron lub z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego przez tego urzęd nika. Art. 151.2

6) W okresie wypowiedzenia urzędnik pań stwowy mianowany1

7) może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodze nia. Art. 1

6. Postanowienia niniejszego rozdziału nie naruszają przepisów dotyczących szczególnej ochrony pracowników w zakresie wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy. Rozdział 3 Obowiązki i prawa urzędnika państwowego Art. 1

7. 1.2

7) Urzędnik państwowy jest obowiązany chronić interesy państwa oraz prawa i słuszne interesy obywateli. 2.2

7) Urzędnik państwowy obowiązany jest w szcze gólności:

1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dą żyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa,

3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi,

4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wyko nywać powierzone zadania,

5) dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej,

6) rozwijać własną wiedzę zawodową,

7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią.

3. Kierownik urzędu jest obowiązany zapewnić urzędnikowi państwowemu właściwe warunki do wy konywania obowiązków określonych w ustawie.

4. Urzędnik państwowy jest obowiązany złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym przy nawią zaniu stosunku pracy oraz na żądanie kierownika urzę du. Art. 1

8.

1. Urzędnik państwowy jest obowiązany sumiennie wypełniać polecenia służbowe przełożo nych.

2. Jeżeli polecenie służbowe w przekonaniu urzęd nika państwowego jest niezgodne z prawem, godzi w interes społeczny lub zawiera znamiona pomyłki, urzędnik ten powinien przedstawić swoje zastrzeżenia przełożonemu; w razie pisemnego potwierdzenia pole Dziennik Ustaw Nr 86 — 6324 — Poz. 953 ——————— 2

3) Obecnie: przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stosownie do art. 192 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymie nionej w przypisie 1. ——————— 2

6) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy wymie nionej w przypisie 1. cenia powinien je wykonać, zawiadamiając jednocze śnie o zastrzeżeniach kierownika urzędu, a gdy polece nie wydał kierownik urzędu — organ nadrzędny nad urzędem. Zawiadomienia należy dokonać niezwłocz nie. O ile w toku dalszego postępowania okaże się, że zastrzeżenia urzędnika były uzasadnione, przełożony, który wydał polecenie, ponosi z tego tytułu odpowie dzialność.

3. Urzędnikowi państwowemu nie wolno wykony wać poleceń, których wykonanie stanowiłoby prze stępstwo lub groziłoby niepowetowanymi stratami. Art. 1

9.

1. Urzędnik państwowy nie może podejmo wać dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzed niej zgody kierownika urzędu, w którym jest zatrudnio ny.

2. Urzędnik państwowy nie może wykonywać za jęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obo wiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stron niczość lub interesowność.

3. Urzędnikowi państwowemu nie wolno uczestni czyć w strajkach lub akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu albo w działalności sprzecznej z obowiązkami urzędnika państwowego. Art.

20. 1.2

8) Urzędnik państwowy mianowany17) podlega okresowym ocenom kwalifikacyjnym. Oceny dokonuje kierownik urzędu, w którym urzędnik jest za trudniony, biorąc pod uwagę opinię bezpośredniego przełożonego i zakładowej organizacji związkowej. Dla dokonania tej czynności kierownik urzędu może powo łać komisję.

2. O treści oceny kwalifikacyjnej kierownik urzędu zawiadamia urzędnika.

3. Od oceny kwalifikacyjnej urzędnik państwowy może, w terminie siedmiu dni, odwołać się do kierow nika jednostki nadrzędnej nad urzędem. Urzędnik za trudniony w ministerstwie może odwołać się do mini stra.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre śla szczegółowe zasady i tryb postępowania przy doko nywaniu ocen urzędników państwowych mianowa nych1

7) oraz tryb postępowania odwoławczego w tych sprawach. Art. 2

1.

1. Urzędnikowi państwowemu przysługuje wynagrodzenie zależne od zajmowanego stanowiska, posiadanych kwalifikacji zawodowych, jakości oraz stażu pracy.

2. Urzędnik państwowy, który wykazuje inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, powi nien być awansowany do wyższej grupy wynagrodze nia lub na wyższe stanowisko. 3.2

9) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa zasady wynagradzania i awansowania oraz wy magane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i prakty ki zawodowej urzędników państwowych, z zastrzeże niem ust. 3a. 3a.30) Prezes Rady Ministrów określa, w drodze roz porządzenia, zasady wynagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształce nia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Pre zesa Rady Ministrów. 4.3

1) Zasady corocznego podwyższania przeciętne go wynagrodzenia urzędników państwowych określa ją przepisy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwo wej sferze budżetowej. Do urzędników państwowych, w tym do Prezesa i wiceprezesów jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 4a, przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących nie którymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 i z 2001 r. Nr 85, poz. 92

4) nie stosuje się. Art. 2

2.

1. Urzędnikowi państwowemu przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w urzędach państwo wych, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Doda tek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasad niczego. 2.3

2) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady przyznawania i wypłaca nia dodatku określonego w ust. 1, a także wypadki i wa runki, w jakich do okresu pracy w urzędach państwo wych wlicza się okres zatrudnienia w innych zakładach pracy. Art. 2

3. 1.3

3) Urzędnikom państwowym przysługu ją nagrody jubileuszowe w wysokości:

1) po 20 latach pracy — 75% wynagrodzenia miesięcz nego,

2) po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia mie sięcznego,

3) po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia mie sięcznego,

4) po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia mie sięcznego, Dziennik Ustaw Nr 86 — 6325 — Poz. 953 ——————— 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. zmieniającej ustawę o pracownikach urzę dów państwowych (Dz. U. Nr 35, poz. 187), która weszła w życie z dniem 19 lipca 1984 r., oraz przez art. 1 pkt 13 ustawy wymienionej w przypisie 1. ——————— 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 30) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 3 jako pierwsza. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzę dów państwowych (Dz. U. Nr 66, poz. 787), która weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2000 r. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 3

3) Oznaczenie nadane przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 1.

5) po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia mie sięcznego, 6)3

4) po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia mie sięcznego. 2.3

5) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa zasady ustalania okresów pracy i innych okre sów uprawniających do nagrody jubileuszowej, a tak że zasady jej obliczania i wypłacania. Art. 2

4. 1.3

6) W urzędach państwowych tworzy się zakładowy fundusz nagród wynoszący 8,5% funduszu płac. Wysokość i zasady przyznawania indywidualnych nagród z tego funduszu określają odrębne przepisy. 2.3

7) Rada Ministrów może, w drodze rozporządze nia, utworzyć dodatkowy fundusz nagród dla urzędni ków państwowych, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysoko ści 3% planowanych wynagrodzeń osobowych pozo stających w dyspozycji kierowników urzędów. Art. 24

1. (skreślony).38) Art. 2

5. (uchylony).39) Art. 2

6.

1. Urzędnikowi państwowemu delegowa nemu służbowo do zajęć poza siedzibą urzędu, w któ rym jest zatrudniony, przysługują zwrot kosztów po dróży, zakwaterowania oraz diety na zasadach stoso wanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju. 2.40) Urzędnikowi państwowemu przenoszonemu do pracy w innej miejscowości przysługują zwrot kosz tów przeniesienia, diety, zwrot kosztów podróży oraz inne świadczenia. 2a.4

1) Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, wysokość i warunki wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości, w szczególności diet za czas przejazdu i za pierwszą dobę pobytu w nowym miejscu zamieszkania, zwrotu poniesionych kosztów podróży, przewozu urządzenia domowego, zakwaterowania oraz dodatku za rozłąkę, z uwzględnieniem okresu, na jaki urzędnik został przeniesiony, jak również jego sta nu rodzinnego, biorąc pod uwagę, że za członków ro dziny uważa się małżonka, dzieci oraz inne osoby pro wadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe, jeże li przesiedlają się wraz z urzędnikiem. 3.4

2) Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa świadczenia przysługujące absolwentom Kra jowej Szkoły Administracji Publicznej, którzy przesie dlają się na pobyt stały do innej miejscowości w związ ku z podjęciem zatrudnienia na stanowiskach wskaza nych przez Prezesa Rady Ministrów. Art. 2

7.

1. Urzędnikowi państwowemu przysługują świadczenia emerytalne i rentowe na zasadach okre ślonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin23), z wyjątkiem pracowników państwowych, których uprawnienia w tym zakresie regulują odrębne przepisy. 2.4

3) W razie rozwiązania z urzędnikiem państwo wym stosunku pracy z powodu likwidacji urzędu albo jego reorganizacji uniemożliwiającej dalsze zatrudnie nie pracownika, urzędnikowi państwowemu przysłu guje emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdzie siąt lat, a kobieta — pięćdziesiąt pięć lat i ma wymaga ny okres zatrudnienia.

3. W razie rozwiązania z urzędnikiem państwowym mianowanym1

7) stosunku pracy z przyczyn określonych:

1) w art. 13 ust. 1 pkt 3, o ile urząd nie dysponuje sta nowiskiem, o którym mowa w art. 13 ust. 3,

2) w art. 13 ust. 1 pkt 4, z wyłączeniem wypadku, gdy pracownik odmówi zatrudnienia na stanowisku, o którym mowa w tym przepisie, urzędnikowi temu przysługuje pełna emerytura, jeżeli mężczyzna ukończył sześćdziesiąt lat, a kobieta — pięć dziesiąt pięć lat i ma wymagany okres zatrudnienia. 4.4

4) Przepisy ust. 1—3 stosuje się do osób urodzo nych przed dniem 1 stycznia 1949 r. Art. 2

8.

1. Urzędnikowi państwowemu przechodzą cemu na emeryturę lub rentę inwalidzką4

5) przysługu je jednorazowa odprawa:

1) po dziesięciu latach pracy w urzędach — w wyso kości dwumiesięcznego wynagrodzenia,

2) po piętnastu latach pracy w urzędach — w wysoko ści trzymiesięcznego wynagrodzenia,

3) po dwudziestu latach pracy w urzędach — w wyso kości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6326 — Poz. 953 ——————— 3

4) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 31. 3

8) Dodany przez art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., a następnie skreślony przez art. 126 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 2. 3

9) Przez art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 31. 4

1) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 31. ——————— 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 4

4) Dodany przez art. 151 ustawy wymienionej w przypisie 23. 4

5) Obecnie: rentę z tytułu niezdolności do pracy, stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej w przypisie 18. 2.4

6) Do okresu pracy w urzędach wlicza się okres zatrudnienia w innych zakładach pracy na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w art. 22 ust. 2. 3.4

7) Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ob licza się jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczyn kowy. Art. 2

9. 1.4

8) Czas pracy urzędników państwowych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 go dzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni. 1a.4

9) W wypadkach uzasadnionych rodzajem pra cy i jej organizacją mogą być stosowane rozkłady cza su pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie cza su pracy do 12 godzin na dobę. W tych rozkładach czas pracy nie może jednak przekraczać średnio 40 godzin na tydzień, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 12 tygodni.

2. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, urzędnik państwowy może być zatrudniony poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjątkowych wypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta. 3.50) Przepisów ust. 1a i 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży, kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat oraz w innych wypadkach określonych w od rębnych przepisach. Art. 30. 1.5

1) Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia usta la kierownik urzędu zgodnie z zasadami określonymi, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Mini strów. 1a.5

2) Dni tygodnia niebędących dniami pracy w urzędzie nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego. 2.5

3) Urzędnikowi państwowemu za pracę wykony waną na polecenie przełożonego poza normalnymi godzinami pracy przysługuje według jego wyboru wynagrodzenie lub wolny czas, z tym że wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprze dzającym urlop wypoczynkowy lub po jego zakończe niu.

3. Urzędnikom państwowym zatrudnionym w urzę dach naczelnych i centralnych organów administracji państwowej na stanowiskach kierowniczych i samo dzielnych przysługuje wolny czas za pracę poza nor malnymi godzinami pracy wykonywaną w porze noc nej oraz w niedzielę lub święto. Art. 301.5

4) Do urzędników państwowych zatrud nionych w niepełnym wymiarze czasu pracy nie stosu je się przepisów art. 7 i 27 ust. 2. Rozdział 4 Nagrody i wyróżnienia55) Art. 3

1.

1. Urzędnikom państwowym, którzy wzoro wo wykonują obowiązki, przejawiają inicjatywę w pra cy i doskonalą sposób jej wykonywania, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia określone w Ko deksie pracy.

2. Za osiągnięcia w pracy zawodowej urzędnikowi państwowemu może być nadana odznaka honorowa „Zasłużony Pracownik Państwowy”.

3. Odznakę honorową „Zasłużony Pracownik Pań stwowy” nadaje Prezes Rady Ministrów.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okre śla szczegółowe zasady nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Pracownik Państwowy”, tryb przedstawia nia wniosków o nadanie odznaki, wzór odznaki oraz tryb jej wręczania i sposób noszenia. Art. 3

2. (skreślony).56) Art. 33.5

7) Urzędnik państwowy, wyróżniony w myśl art. 31 ust. 2, może być awansowany do wyższej grupy wynagrodzenia poza przewidzianymi terminami prze szeregowania lub na wyższe stanowisko. Rozdział 5 Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego Art. 3

4.

1. Urzędnicy państwowi mianowani1

7) po noszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinar ną za naruszenie obowiązków pracownika.

2. Karę porządkową za przewinienie mniejszej wa gi stanowi upomnienie. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6327 — Poz. 953 ——————— 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

7) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 88 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 38 jako pierwsza. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 31. 5

2) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 31. 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 28 jako pierwsza. ——————— 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi sie 28 jako pierwsza oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

5) Tytuł rozdziału 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 16 października 1992 r. — Przepisy wprowa dzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektó re ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), która weszła w życie z dniem 23 grudnia 1992 r. 5

6) Przez art. 10 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 55. 5

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 55.

3. Karami dyscyplinarnymi są:

1) nagana,

2) nagana z ostrzeżeniem,

3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do dwóch lat do wyższej grupy wyna grodzenia lub na wyższe stanowisko,

4) przeniesienie na niższe stanowisko,

5) wydalenie z pracy w urzędzie. Art. 3

5. Upomnienia udziela kierownik urzędu. Urzędnik państwowy może, w ciągu trzech dni od za wiadomienia go o ukaraniu, odwołać się do kierowni ka jednostki nadrzędnej. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli karę wymierzył minister. Art. 3

6.

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji powoływane przez kierowników urzędów, przy których działają. 2.5

8) Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, po wołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy któ rym komisja działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji dyscypli narnej może być urzędnik mianowany17), zatrudniony w urzędzie co najmniej pięć lat, dający rękojmię nale żytego pełnienia tej funkcji. 3.5

9) Komisja dyscyplinarna orzeka w składach trzy osobowych. 4.60) Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z tym że woje woda może powołać komisję dyscyplinarną I instancji dla urzędników zatrudnionych w urzędach kilku rejono wych organów rządowej administracji ogólnej61). Uprawnienie takie przysługuje również innym orga nom rządowej administracji specjalnej stopnia woje wódzkiego w stosunku do podległych im urzędów. 5.60) Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoław cze) powołuje się przy: 1)6

2) Marszałku Sejmu — dla urzędników Kancelarii Sejmu, Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowego Biura Wyborczego, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamię ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciw ko Narodowi Polskiemu,

2) Marszałku Senatu — dla urzędników Kancelarii Se natu,

3) Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej — dla urzęd ników Kancelarii Prezydenta, 4)6

3) Prezesie Rady Ministrów — dla urzędników Kan celarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów podle głych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rzą dowej,

5) właściwym ministrze — dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym organom ad ministracji państwowej, 6)6

4) ministrze właściwym do spraw administracji pu blicznej6

5) — dla urzędników urzędów wojewódz kich i regionalnych izb obrachunkowych,

7) Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Tele wizji — dla urzędników Biura Krajowej Rady Radio fonii i Telewizji, z uwzględnieniem ust. 5a,

8) Prezesie Trybunału Konstytucyjnego — dla urzęd ników Biura Trybunału Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5a,

9) Rzeczniku Praw Obywatelskich — dla urzędników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 9a)6

6) Rzeczniku Interesu Publicznego — dla urzędni ków Biura Rzecznika Interesu Publicznego, 9b)6

7) Rzeczniku Praw Dziecka — dla urzędników Biu ra Rzecznika Praw Dziecka,

10) (skreślony),68) 1

1) wojewodzie — dla urzędników urzędów rejono wych organów rządowej administracji ogólnej61). 5a.6

9) Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoław cza) dla urzędników wymienionych w ust. 5 pkt 7 mo że być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla urzędników wymienionych w ust. 5 pkt 8 — przy Marszałku Sejmu, na wniosek Pre zesa Trybunału Konstytucyjnego. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6328 — Poz. 953 ——————— 5

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 31. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 6

1) Obecnie nie ma rejonowych organów rządowej admini stracji ogólnej, gdyż ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o te renowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 17

6) utraciła moc z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24 lip ca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powia towym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631). 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 8 oraz przez art. 57 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 9. ——————— 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 3 jako pierwsza. 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 17 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 3 jako pierwsza. 6

5) Zgodnie z art. 4 ust.1, art. 5 pkt 1 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 6

6) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 7. 6

7) Dodany przez art. 16 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi sie 5. 6

8) Przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 6. 6

9) Dodany przez art. 1 pkt 23 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1.

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakre sie orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. 7.70) Prezes Rady Ministrów określa, w drodze roz porządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, zasady i tryb powo ływania i odwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając w szcze gólności przebieg postępowania wyjaśniającego i dys cyplinarnego, a także zapewnienie należytego działa nia komisji i rzeczników dyscyplinarnych. Art. 361.7

1)

1. Rzecznika dyscyplinarnego urzędu, na okres kadencji komisji dyscyplinarnej, powołuje kie rownik urzędu spośród podległych mu urzędników państwowych mianowanych17).

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na polecenie kierownika urzędu. O wszczęciu tego postępowania rzecznik dyscyplinarny zawiadamia urzędnika, którego ono dotyczy.

3. Decyzja o przekazaniu komisji dyscyplinarnej I instancji wniosku o wszczęcie postępowania dyscypli narnego należy do kierownika urzędu. Art. 362.7

1) Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowania wyjaśniającego,

2) składanie wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli wyniki postępowania wyja śniającego to uzasadniają,

3) udział w rozprawach w charakterze strony,

4) wnoszenie odwołań od orzeczeń komisji dyscypli narnej I instancji,

5) udział w postępowaniu odwoławczym. Art. 363.7

1)

1. Komisja dyscyplinarna I instancji wszczyna postępowanie dyscyplinarne z dniem zgło szenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wy branego przez siebie obrońcy, z zastrzeżeniem przepi sów o ochronie tajemnicy ustawowo chronionej.

3. W wypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniósł o orzeczenie kary wydalenia z pracy w urzędzie, a ob winiony nie ma obrońcy z wyboru, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę spośród urzęd ników państwowych.

4. Komisja dyscyplinarna I instancji wydaje orzecze nie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której wysłu chuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz je go obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także po rozpa trzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie.

5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwi nionego lub jego obrońcy na rozprawie nie wstrzymu je rozpoznania sprawy.

6. Rozprawa jest jawna dla urzędników państwo wych mianowanych17). W uzasadnionych wypadkach skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy, jednakże ogłoszenie orzeczenia jest jawne. Art. 364.7

1)

1. Orzeczenie powinno być ogłoszone bezpośrednio po naradzie.

2. W wyjątkowych wypadkach można odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 3 dni. O terminie ogłoszenia orzeczenia przewodniczący skła du orzekającego zawiadamia strony bezpośrednio po zakończeniu narady.

3. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie zasadnicze motywy roz strzygnięcia.

4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom z urzędu, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego ogłoszenia. Art. 365.7

1)

1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji strony mają prawo wniesienia odwołania. W odwołaniu można zaskarżyć całość orzeczenia lub jego część.

2. Odwołanie wnosi się do komisji dyscyplinarnej II instancji za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej I in stancji, która wydała zaskarżone orzeczenie, w termi nie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasad nieniem. Art. 366.7

1)

1. Przed upływem terminu do wniesie nia odwołania orzeczenie nie ulega wykonaniu.

2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie orzeczenia. Art. 367.7

1)

1. W postępowaniu przed komisją dys cyplinarną II instancji stosuje się odpowiednio przepi sy o postępowaniu przed komisją dyscyplinarną I in stancji.

2. Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej II instancji stronom służy skarga do Naczelnego Sądu Administra cyjnego. Art. 368.7

1)

1. Odpis prawomocnego orzeczenia ko misji dyscyplinarnej dołącza się do akt osobowych urzędnika państwowego mianowanego17).

2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega nie zwłocznemu wykonaniu. Art. 3

7. 1.7

2) Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie miesiąca od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego od powiedzialność dyscyplinarną ani po upływie roku od Dziennik Ustaw Nr 86 — 6329 — Poz. 953 ——————— 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy wy mienionej w przypisie 31. 7

1) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w przypi sie 31. ——————— 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy wymie nionej w przypisie 1. dnia popełnienia takiego czynu. Jeżeli z powodu nie obecności w pracy urzędnik nie ma możliwości złoże nia wyjaśnień, bieg miesięcznego terminu nie rozpo czyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia sta wienia się urzędnika do pracy. Jeżeli jednak czyn za wiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscy plinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie karne.

2. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary wydalenia z pracy w urzędzie, uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z akt komisji dyscyplinarnej i urzę du po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Komisja dyscyplinarna, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i zachowanie się pracownika, mo że na wniosek pracownika lub jego przełożonego uznać karę za niebyłą i zarządzić jej wykreślenie w ter minie wcześniejszym.

3. Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej ukarany może wy stąpić o uznanie za niebyłą kary wydalenia z pracy w urzędzie. Art. 371.7

3) W postępowaniu przed komisjami dys cyplinarnymi I i II instancji w sprawach nieuregulowa nych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Rozdział 6 Rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędników ze stosunku pracy Art. 3

8. 1.7

4) Od decyzji w sprawach wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy z urzędnikiem pań stwowym mianowanym17), przeniesienia albo zlecenia mu wykonywania innej pracy, przeniesienia na niższe lub inne stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obo wiązków urzędnik ten może, w terminie siedmiu dni, wnieść odwołanie do kierownika organu nadrzędnego nad urzędem, w którym jest zatrudniony. Od decyzji wydanej przez ministra odwołanie nie przysługuje.

2. Od decyzji w sprawach określonych w ust. 1 urzędnikowi państwowemu mianowanemu1

7) przysłu guje skarga do sądu administracyjnego na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania administra cyjnego74a). Art. 3

9. Spory o roszczenia ze stosunku pracy urzędników państwowych w sprawach niewymienio nych w art. 38 ust. 1 rozpatrywane są w trybie określo nym w Kodeksie pracy. Rozdział 7 (skreślony).75) Rozdział 8 Przepisy szczególne Art. 421.7

6) Przewidziane w ustawie oraz w odręb nych przepisach zadania dla kierownika urzędu wyko nuje w urzędach administracji rządowej, z wyłącze niem urzędów rejonowych6

1) i urzędów terenowych administracji specjalnej — dyrektor generalny urzędu. Art. 4

3.

1. Przepisy ustawy, z zastrzeżeniem przepi sów ust. 2 i 3, stosuje się do pracowników zatrudnio nych w jednostkach wojskowych. 2.7

7) Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, jednostki wojskowe oraz stanowiska, na których stosunek pracy z pracownikami określony mi w ust. 1 nawiązuje się w drodze mianowania lub umowy o pracę, a także dostosuje organizację komisji dyscyplinarnych do struktury organizacyjnej jednostek wojskowych. 3.7

8) Uprawnienia wynikające z ust. 2 przysługują ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w pod ległych mu jednostkach wojskowych.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może określać w sposób szczególny niektóre obowiązki i pra wa pracowników, o których mowa w ust. 1, uwzględ niając charakter i warunki pracy w jednostkach wojsko wych. Art. 44.7

9) Przepisy ustawy stosuje się do pracow ników administracyjnych, pomocniczych, technicz nych i obsługi Sądu Najwyższego i innych sądów, pro kuratury, a także do kuratorów zawodowych, ze zmia nami wynikającymi z przepisów szczególnych. Art. 45.80)

1. Przepisów ustawy dotyczących nawią zywania i rozwiązywania stosunku pracy nie stosuje się do osób powoływanych do pełnienia funkcji orga nów administracji państwowej oraz na inne stanowi ska kierownicze w administracji państwowej, w trybie określonym w przepisach szczególnych. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6330 — Poz. 953 ——————— 7

3) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy wymienionej w przypi sie 31. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 74a) Obecnie: ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Są dzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368), która we szła w życie z dniem 1 października 1995 r., gdyż dział VI Kodeksu postępowania administracyjnego „Zaskarżanie decyzji do sądu administracyjnego” został skreślony przez art. 61 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r., która obecnie reguluje sprawy związane z zaskarżaniem decy zji do sądu administracyjnego. ——————— 7

5) Przez art. 1 pkt 26 ustawy wymienionej w przypisie 1. 7

6) Dodany przez art. 88 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi sie 38 jako pierwsza. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie nionej w przypisie 31. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 46 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), któ ra weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy wymie nionej w przypisie 1 oraz przez art. 96 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882), która weszła w życie z dniem 30 listopada 1997 r. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 ustawy z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie niektórych ustaw regulują cych zasady funkcjonowania terenowych organów wła dzy i administracji państwowej (Dz. U. Nr 19, poz. 132), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.

2. Osobie odwołanej z funkcji lub stanowiska, okre ślonych w ust. 1, która przed powołaniem na tę funkcję lub stanowisko była urzędnikiem państwowym miano wanym17), przysługuje prawo do mianowania na sta nowisko równorzędne z zajmowanym przed powoła niem, jeżeli osoba ta spełnia wymogi, o których mowa w art. 3 pkt 4. Art. 451.8

1)

1. Urzędnikom państwowym zatrudnio nym w Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie wolno publicz nie manifestować swoich przekonań politycznych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pra cowników zatrudnionych na podstawie art. 471 ust. 1, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wy mienione w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wy nagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowi ska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552). Art. 46.8

2) Przepisy art. 21—31 i 33 stosuje się rów nież do pracowników urzędów państwowych niebędą cych urzędnikami. Art. 4

7. Do urzędników służby dyplomatyczno-kon sularnej oraz urzędników administracji celnej8

3) przepi sy niniejszej ustawy stosuje się ze zmianami i uzupeł nieniami, które określa, w drodze rozporządzenia, Ra da Ministrów w zakresie, jaki jest konieczny ze wzglę du na szczególny charakter pracy tych pracowników. Art. 471.8

4)

1. Zatrudnienie:

1) pracownika w gabinecie politycznym Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra oraz innego członka Rady Ministrów,

2) doradców lub pełniących funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe inne niż wymienione w pkt 1 następuje na podstawie umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji przez osobę zajmującą kierow nicze stanowisko państwowe. Wcześniejsze rozwiąza nie umowy o pracę może być dokonane za dwutygo dniowym wypowiedzeniem.

2. Przepisu art. 421 nie stosuje się do stosunku pra cy pracowników, o których mowa w ust. 1.

3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządze nia, zasady wynagradzania oraz inne świadczenia, w tym odprawy z tytułu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, przysługujące z tytułu zatrudnienia określonego w ust. 1. Art. 48.8

5) 1.8

6) Przepisy określone w art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6, art. 71 ust. 2, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 1, art. 31 ust. 4, art. 36 ust. 7 i art. 471 ust. 3 wydaje, w drodze zarządzenia:

1) (skreślony),87)

2) (skreślony),87)

3) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej — w odniesie niu do pracowników Kancelarii Prezydenta, Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Sądu Naj wyższego. 1a.8

8) Przepisów art. 2 pkt 1, art. 7 ust. 6 i art. 30 ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do pracowników urzędów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 7a, 9, 10 i 1

3. Kierownicy tych urzędów są uprawnieni do określania:

1) stanowisk, na których zatrudnieni pracownicy są urzędnikami państwowymi,

2) wykazu stanowisk objętych aplikacją administra cyjną oraz zasad i trybu odbywania tej aplikacji,

3) rozkładu czasu pracy w tygodniu i jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia. 1b.8

9) W ramach posiadanych środków na wyna grodzenia określonych w ustawie budżetowej kierow nicy urzędów, o których mowa w ust. 1a, ustalają regu lamin wynagradzania w urzędzie. Regulamin ten w od niesieniu do Kancelarii Sejmu zatwierdza Marszałek Sejmu, a w odniesieniu do Kancelarii Senatu — Mar szałek Senatu. Przepisów art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 471 ust. 3 nie stosuje się. 1c.8

9) Dodatkowy fundusz nagród dla urzędników państwowych za szczególne osiągnięcia w pracy zawo dowej utworzony na podstawie art. 24 ust. 2 w urzę dach, o których mowa w ust. 1a, pozostaje w dyspozy cji kierowników tych urzędów i może być przez nich Dziennik Ustaw Nr 86 — 6331 — Poz. 953 ——————— 8

1) Dodany przez art. 51 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), która we szła w życie z dniem 19 września 1997 r. 8

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 133 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400), która weszła w życie z dniem 1 stycz nia 1992 r. 8

3) Art. 1 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 80

2) określa, że pracownicy zatrudnia ni w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej, do któ rych stosuje się ustawę z dnia 16 września 1982 r. o pra cownikach urzędów państwowych, podlegają regulacjom tej ustawy jedynie w zakresie określonym w art. 46 tej ustawy. 8

4) Dodany przez art. 88 pkt 5 ustawy wymienionej w przypi sie 38 jako pierwsza. ——————— 8

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 88 pkt 6 ustawy wymie nionej w przypisie 38 jako pierwsza oraz przez art. 126 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypi sie 2. 8

7) Przez art. 126 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy wymienionej w przypisie 2. 8

8) Dodany przez art. 126 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 16 pkt 3 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 5. 8

9) Dodany przez art. 126 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 86 — 6332 — Poz. 953 podwyższany w ramach posiadanych środków na wy nagrodzenia. 2.90) Uprawnienie wynikające z art. 31 ust. 3 przy sługuje odpowiednio organowi wymienionemu w ust. 1 oraz Marszałkowi Sejmu w odniesieniu do pra cowników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wybor czego, Państwowej Inspekcji Pracy i Biura Generalne go Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także Marszałkowi Senatu w odniesieniu do pracowników Kancelarii Senatu oraz kierownikom urzędów wymie nionym w art. 1 ust. 1 pkt 6, 7 i 7a w odniesieniu do pra cowników tych urzędów. 3.9

1) Przewidziane w ustawie uprawnienia mini strów przysługują odpowiednio kierownikom urzędów wymienionych w ust. 1 oraz w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7, 7a, 9, 10 i 13.

4. (skreślony).92) Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 4

9. (pominięty).93) Art. 49

1. (wygasł).94) Art. 50. (pominięty).93) Art. 5

1. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie stosuje się przepisy dotychczasowe ze zmianami wynikającymi z ustawy. Art. 52.9

5) Przepisy odnoszące się do ministrów i wojewodów stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów centralnych oraz Szefa Kancelarii Prezesa Ra dy Ministrów. Art. 5

3. 1.9

6) Urzędnikom państwowym zatrudnio nym na stanowisku kuratora oświaty lub zatrudnio nym w urzędach organów administracji państwowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji peda gogicznych przysługują uprawnienia określone w art. 30, 31, 32 ust. 397), art. 33, 36, 4698), 5099)—5299), 57100)—60, 86 i 88—90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, a okres zatrudnienia na tych sta nowiskach wlicza się do okresu zatrudnienia, od które go zależą uprawnienia nauczyciela określone w tej ustawie.

2. (skreślony).101)

3. Rada Ministrów może określać kategorie urzęd ników państwowych, którzy korzystać będą z upraw nień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń przewidzianych w przepisach obowiązujących w dniu wejścia w życie ustawy. Art. 5

4. Tracą moc dotychczasowe przepisy doty czące praw i obowiązków pracowników urzędów pań stwowych, wydane na podstawie art. 298 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91). Art. 5

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r. ——————— 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 126 pkt 4 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 16 pkt 3 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 5. 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 126 pkt 4 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 2 oraz przez art. 16 pkt 3 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 5. 9

2) Przez art. 126 pkt 4 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 2. 9

3) Zamieszczony w obwieszczeniu. 9

4) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 28 jako pierwsza, wygasł w związku z art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy wymienionej w przypisie 39. 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy wymie nionej w przypisie 1 oraz przez art. 17 pkt 5 ustawy wymie nionej w przypisie 3 jako pierwsza. ——————— 9

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 98 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425), która weszła w życie z dniem 25 października 1991 r. 9

7) Art. 32 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczy ciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239), która weszła w życie z dniem 6 kwietnia 2000 r., nie ma ust. 3. 9

8) Art. 46 skreślony przez art. 1 pkt 32 ustawy wymienionej w przypisie 97. 9

9) Art. 50 skreślony przez art. 1 pkt 35 ustawy wymienionej w przypisie 97, natomiast art. 52 skreślony przez art. 9 ustawy wymienionej w przypisie 55. 100) Art. 57 skreślony przez art. 49 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio wych (Dz. U. Nr 105, poz. 509), która weszła w życie z dniem 12 listopada 1994 r. 10

1) Przez art. 1 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. zmienia jącej ustawę o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 34, poz. 182), która weszła w życie z dniem 1 września 1989 r.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data wydania: 2001-08-02
Data wygaśnięcia: 2013-02-27
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 49 i 50 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 poz. 214).
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 86 poz. 953