Dz.U. 2001 nr 90 poz. 998

Na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro ny Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925 i Nr 88, poz. 96

1) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb zawieszania spłat pożyczek i kredytów, o których mowa w art. 131 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopa da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy pospolitej Polskiej, uznanym za posiadających na wy łącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnym:

1) żołnierzom: a) odbywającym zasadniczą służbę wojskową, b) absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe, c) rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające co najmniej trzydzieści dni, d) pełniącym czynną służbę wojskową w razie ogło szenia mobilizacji i w czasie wojny, jeżeli odręb ne przepisy na czas wojny nie stanowią inaczej, — zwanym dalej „żołnierzami”,

2) poborowym: a) odbywającym służbę zastępczą, b) odbywającym zasadniczą służbę w obronie cy wilnej — zwanym dalej „poborowymi”.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, odbywających ćwicze nia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni.

§2.

1. Zawieszenia spłaty pożyczki lub kredytu pra codawca albo właściwy oddział banku lub inny pod miot uprawniony do udzielania kredytów lub pożyczek, który udzielił pożyczki lub kredytu, dokonuje po złoże niu udokumentowanego wniosku przez żołnierza lub poborowego.

2. Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu następu je od dnia złożenia wniosku.

3. Wznowienie spłaty pożyczki lub kredytu następu je od dnia:

1) zwolnienia żołnierza lub poborowego z odbywania służby albo

2) w którym żołnierz lub poborowy utracił status sa motnego lub posiadającego na wyłącznym utrzy maniu członków rodziny.

4. Zawieszenie spłaty pożyczki lub kredytu za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 raty miesięcznej za każdy dzień.

§3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, nale ży załączyć odpowiednio:

1) zaświadczenie właściwego wojskowego komen danta uzupełnień lub dowódcy jednostki wojsko wej, stwierdzające odbywanie służby przez żołnie rza lub poborowego oraz podające okres, na jaki został on powołany do odbycia służby,

2) decyzję o uznaniu żołnierza lub poborowego za po siadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo

3) oświadczenie żołnierza lub poborowego, że jest osobą samotną.

§4. Tracą moc § 16 i 17 rozporządzenia Rady Mini strów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 85, poz. 430 i z 1994 r. Nr 82, poz. 376).

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek Dziennik Ustaw Nr 90 — 6527 — Poz. 998 998 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-08-14
Data wejścia w życie: 2001-09-15
Data obowiązywania: 2001-09-15
Data uchylenia: 2012-06-13
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 90 poz. 998