Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1021

Dziennik Ustaw Nr 92 — 6831 — Poz. 1021 1021 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwiet nia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 50

9) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa ogólne warunki obo wiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cy wilnej rzeczników patentowych za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności prze mysłowej, zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”, od nośnie do:

1) daty powstania obowiązku zawarcia umowy ubez pieczenia OC,

2) podstawowego zakresu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,

3) minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia określonej kwotowo,

4) zakresu praw i obowiązków ubezpieczonego i zakła du ubezpieczeń, wynikających z umowy ubezpie czenia OC.

§2.

1. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się naj później w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wy konywania zawodu przez rzecznika patentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cy wilnoprawnej.

2. Po upływie okresu zawieszenia prawa wykony wania zawodu umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ponownego rozpoczęcia wykonywania zawodu rzecznika patento wego.

§3.

1. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy.

2. Umowa ubezpieczenia OC ulega przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, chyba że ubezpieczający wypowie ją nie później niż ostatniego dnia przed upły wem okresu, na jaki umowa została zawarta.

3. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia OC nie została wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron, to jej przedłużenie nie następuje, jeżeli ubezpieczający do końca okresu ubezpieczenia nie zapłacił składki, a w ra zie płacenia składki w ratach — którejkolwiek raty składki.

§4.

1. Zakład ubezpieczeń odpowiada za skutki zda rzeń powodujących szkodę, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

2. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń trwa przez okres wskazany w umowie i kończy się z upły wem ostatniego dnia tego okresu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2.

3. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wynika jąca z umowy ubezpieczenia OC, ustaje:

1) z dniem skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych,

2) z upływem dnia uprawomocnienia się orzeczenia o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez rzecznika patentowego.

§5. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytu łu umowy ubezpieczenia OC obejmuje także działanie:

1) rzeczników patentowych zatrudnionych na podsta wie umowy o pracę,

2) aplikantów i innych pracowników wykonujących czynności pod kierunkiem rzecznika patentowego.

§6.

1. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w grani cach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, jed nak nie więcej niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia OC.

2. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 50 000 euro.

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro w złotych, ogło szonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku.

§7. Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany w ra mach sumy gwarancyjnej ponadto do:

1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczonego, za zgodą zakła du ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności i roz miarów szkody,

2) zwrotu niezbędnych kosztów mających na celu za pobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finan sowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami da nego zdarzenia,

3) pokrycia kosztów postępowania sądowego w spo rze toczącym się za zgodą zakładu ubezpieczeń,

4) pokrycia kosztów postępowania ugodowego, po noszonych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą zakładu ubezpieczeń.

§8.

1. Umowa ubezpieczenia OC nie może zawie rać postanowień wyłączających odpowiedzialność za kładu ubezpieczeń w zakresie szerszym niż określony w ust. 2.

2. Zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialno ści za szkody:

1) wyrządzone z winy umyślnej i potwierdzone skazu jącym prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego,

2) wyrządzone osobie najbliższej, w rozumieniu Ko deksu karnego, lub wspólnikowi rzecznika patento wego,

3) wyrządzone po skreśleniu z listy rzeczników paten towych, a także w okresie zawieszenia prawa wy konywania zawodu, chyba że szkoda jest następ stwem wykonywania zawodu przed takim skreśle niem lub zawieszeniem,

4) wyrządzone osobom, o których mowa w § 5,

5) wyrządzone przez ubezpieczonego wskutek jego działania w stanie nietrzeźwym, pod działaniem narkotyku lub innego środka odurzającego,

6) powstałe w następstwie działania siły wyższej,

7) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojen nego, rozruchów i zamieszek.

§9. Ubezpieczony jest obowiązany:

1) zawiadomić niezwłocznie zakład ubezpieczeń o zgłoszeniu roszczenia, chyba że byłoby to nie możliwe z uwagi na istniejącą przeszkodę,

2) udzielić zakładowi ubezpieczeń pomocy w dokona niu czynności niezbędnych do ustalenia okoliczno ści powstania szkody i wysokości odszkodowania,

3) udzielić zakładowi ubezpieczeń, na jego żądanie, niezbędnych wyjaśnień i dowodów co do przyczyn powstania szkody.

§10. Zakład ubezpieczeń, niezwłocznie po zgłosze niu roszczenia, przeprowadza postępowanie mające na celu ustalenie stanu faktycznego oraz rozmiarów szkody, zasadności roszczeń i wysokości odszkodowa nia oraz informuje ubezpieczonego lub osobę zgłasza jącą roszczenie, jakie dokumenty są niezbędne do usta lenia odszkodowania. § 1

1. Rzecznicy patentowi, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonują zawód rzecznika pa Dziennik Ustaw Nr 92 — 6832 — Poz. 1021 tentowego w kancelarii patentowej lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, są zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia OC w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc Dziennik Ustaw Nr 92 — 6833 — Poz. 1021

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-08-21
Data wejścia w życie: 2001-10-04
Data obowiązywania: 2001-10-04
Data uchylenia: 2004-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1021