Dz.U. 2001 nr 96 poz. 1049

Dziennik Ustaw Nr 96 — 7164 — Poz. 1049 1049 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych. Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 10 grud nia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy za wodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, z 1996 r. Nr 1, poz. 1, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 122, poz. 1313 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 87

7) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 1994 r. w sprawie orzekania o inwalidz twie żołnierzy zawodowych, emerytów i rencistów wojskowych (Dz. U. Nr 131, poz. 66

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „

9) ustalenia zdolności do samodzielnej egzysten cji.”;

2) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 1

7.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpo wiednio do ż ołnierzy zawodowych pełnią cych służbę w jednostkach organizacyj nych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpo wiednio do emerytów i rencistów wojsko wych, będących byłymi żołnierzami zawo dowymi, którzy pełnili służbę w jednost kach organizacyjnych podległych lub nad zorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. O inwalidztwie oraz związku inwalidztwa lub śmierci z czynną służbą wojskową w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy pełnią służbę w jednostkach organi zacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw we wnętrznych, orzekają wojskowe komisje lekarskie podległe temu ministrowi.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski

Status prawny: uz. za uchylony
Data wydania: 2001-08-30
Data wejścia w życie: 2001-09-25
Data obowiązywania: 2001-09-25
Data uchylenia: 2006-02-01
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 96 poz. 1049