Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1079

Dziennik Ustaw Nr 99 — 7327 — Poz. 1079 1079 OBWIESZCZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.

1. Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 2

1) ogłasza się w załączniku do ni niejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492), z uwzględnieniem zmian wprowa dzonych:

1) ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254),

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415),

3) ustawą z dnia 13 października 1995 r. — Prawo ło wieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713),

4) ustawą z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o po datku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lo kalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91, poz. 409),

5) ustawą z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 14, poz. 72),

6) ustawą z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

7) ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079),

8) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmia nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885),

9) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

10) ustawą z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 54—57, art. 60 i 61 ustawy z dnia 16 październi ka 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492), które stanowią: „Art. 5

4.

1. Kto niszczy, poważnie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartość przyrodni czą chronionego terenu, chronionego obiektu przyrodniczego albo wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi do puszcza do zniszczenia, poważnego uszkodzenia lub istotnego zmniejszenia ich wartości przyrodniczej, podlega ka rze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 3.a) Przy wymierzaniu kary za przestęp stwa, o których mowa w ust. 1, orzeka się nawiązkę w wysokości od 500 do 50 000 złotych na rzecz właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej. Art. 5

5.

1. Kto na terenie objętym ochroną przyro dy wbrew przepisom na nim obowiązu jącym pozyskuje, niszczy lub uszkadza rośliny, zabija zwierzęta i powoduje przez to poważną szkodę przyrodniczą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto pozyskuje, uszkadza lub niszczy rośliny, zabija zwierzęta pozostające pod ochroną ga tunkową i powoduje przez to poważną szkodę przyrodniczą. 3.a) Przy wymierzaniu kary za przestęp stwa, o których mowa w ust.1 lub 2, orzeka się nawiązkę w wysokości od 500 do 50 000 złotych na rzecz właści wego wojewódzkiego funduszu ochro ny środowiska i gospodarki wodnej. Art. 5

6.

1. Kto na obszarze objętym ochroną przy rody albo w otulinie takiego obszaru wznosi lub powiększa istniejący obiekt budowlany albo prowadzi działalność gospodarczą wbrew zakazom lub ogra niczeniom obowiązującym na tych te renach, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolno ści albo grzywny.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. 3.a) Przy wymierzaniu kary za przestęp stwa, o których mowa w ust.1, orzeka się nawiązkę w wysokości od 2 500 do 250 000 złotych na rzecz właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej. Art. 5

7.

1. Kto zabija lub łowi chronione gatunki fauny bez wymaganego zezwolenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2.a) Przy wymierzaniu kary za przestęp stwa, o których mowa w ust. 1, orzeka się nawiązkę w wysokości od 500 do 250 000 złotych na rzecz właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony śro dowiska i gospodarki wodnej.” „Art. 60. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Ârodowiska, Zasobów Naturalnych i Le śnictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 433 i z 1991 r. Nr 101, poz. 44

4) w art. 5 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy: «a w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody.» Art. 6

1. W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podzia le zadań i kompetencji określonych w usta wach szczególnych pomiędzy organy gmi ny a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198, Nr 43, poz. 253 i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 46

4) w art. 1 pkt 2 skreśla się.”;

2) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie niach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środ kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w ży cie z dniem ogłoszenia.”;

3) art. 75 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415), któ ry stanowi: „Art. 7

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1995 r.”;

4) art. 64 ustawy z dnia 13 października 1995 r.— Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713), który stanowi: „Art. 6

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art. 8 ustawy z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 91, poz. 409), który stanowi: „Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z tym że art. 7 wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 14, poz. 72), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; Dziennik Ustaw Nr 99 — 7328 — Poz. 1079 —————— a) Wysokość nawiązek ustalona na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101), która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 1992 r., art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karne go, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. U. Nr 95, poz. 475), która weszła w życie z dniem 20 listo pada 1995 r.

7) art. 24 ust.1 i art. 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), któ re stanowią: Art. 2

4. „

1. Przepisy wykonawcze wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na pod stawie upoważnień zawartych w usta wach wymienionych w art. 1—4, 6, 8, 9, 18, 20 i 22, które zostały zmienione ni niejszą ustawą, zachowują moc do cza su wydania przepisów na podstawie upoważnień w brzmieniu określonym niniejszą ustawą.” „Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

8) art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349 i Nr 160, poz. 1079), który sta nowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 1 pkt 43, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

9) art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 22, któ ry wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.”;

10) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art.147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”; 1

1) art. 2—11 i 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21), które stanowią: „Art.

2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro nie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 13

6) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) skreśla się art. 26;

2) w art. 33: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: «

1. Uśmiercanie zwierząt może być uzasadnione wyłącznie:

1) potrzebą gospodarczą,

2) względami humanitarnymi,

3) koniecznością sanitarną,

4) nadmierną agresywnością, po wodującą bezpośrednie zagro żenie dla zdrowia lub życia ludz kiego, a także dla zwierząt ho dowlanych lub dziko żyjących,

5) potrzebami nauki, z zastrzeże niem przepisów rozdziału 9,

6) wykonywaniem zadań związa nych z ochroną przyrody na ob szarach parków narodowych i rezerwatów przyrody.», b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: «3a. Gdy bezzwłoczne uśmiercenie zwierzęcia jest niezbędne do reali zacji zadań związanych z ochroną przyrody na obszarze parku naro dowego, potrzebę uśmiercenia zwierzęcia stanowiącego zagroże nie stwierdza w decyzji admini stracyjnej dyrektor parku narodo wego, na którego obszarze znaj duje się to zwierzę. Uprawniony mi do wykonania decyzji są upo ważnieni przez dyrektora parku narodowego pracownicy wcho dzący w skład Służby Parków Na rodowych.», c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: «

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 i 3a, dopuszczalne jest użycie broni palnej przez osobę uprawnioną.»;

3) w art. 36 skreśla się ust. 2—4. Art.

3. Parki narodowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się parkami narodowymi w rozumieniu usta wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

4. Plany ochrony parków narodowych za twierdzone przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy obowiązują dyrektorów parków narodowych w zakresie realizacji celów ochrony przyrody w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, do czasu ustanowienia planów w trybie art. 13a ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, lecz nie dłużej niż w ciągu roku od dnia jej wejścia w życie. Art.

5. Rady naukowe parków narodowych utwo rzone przed dniem wejścia w życie niniej szej ustawy stają się radami parków naro dowych. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7329 — Poz. 1079 Dziennik Ustaw Nr 99 — 7330 — Poz. 1079 Art.

6.

1. Rezerwaty przyrody utworzone do dnia 31 grudnia 1998 r. na podstawie dotych czasowych przepisów stają się rezerwa tami przyrody w rozumieniu art. 1 pkt 20 lit. b) niniejszej ustawy.

2. W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy właściwi wojewodowie ogłoszą w dzienniku urzędowym województwa wykaz rezerwatów przyrody, o których mowa w ust.

1. Rezerwat przyrody poło żony na terenie kilku województw wyka zuje wojewoda, na którego obszarze działania znajduje się największa część rezerwatu przyrody, w porozumieniu z właściwymi wojewodami.

3. Dla rezerwatów przyrody, dla których nie sporządzono planów ochrony, a utwo rzonych przed dniem wejścia w życie ustawy, organ właściwy sporządzi je nie później niż w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

7. Parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się parkami krajobrazowymi, obsza rami chronionego krajobrazu, pomnikami przyrody w rozumieniu niniejszej ustawy. Art.

8. Pracownicy Służby Parków Narodowych i Służby Parków Krajobrazowych mogą używać umundurowania oraz przedmio tów uzupełniających mundury i oznak we dług dotychczasowo obowiązujących wzo rów, do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Art.

9. W ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w ży cie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w od niesieniu do roślin lub zwierząt gatunków obcych rodzimej florze lub faunie, objętych ochroną, posiadacze upraw tych roślin, ho dowli lub chowu tych zwierząt mają obo wiązek zgłosić je do zarejestrowania. Art.

10. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosu je się przepisy dotychczasowe. Art. 1

1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesię cy od dnia jej wejścia w życie.” „Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” Minister Ârodowiska: A. Tokarczuk Załącznik do obwieszczenia Ministra Ârodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. (poz. 1079) U S TAWA z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1) Ustawa określa cele, zasady i formy ochro ny przyrody ożywionej i nieożywionej oraz krajobrazu. Art. 2.

2)

1. Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz od nawianie zasobów przyrody i jej składników, a w szcze gólności:

1) dziko występujących roślin lub zwierząt,

2) siedlisk przyrodniczych,

3) siedlisk gatunków chronionych roślin lub zwierząt,

4) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia,

5) roślin lub zwierząt, objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów,

6) przyrody nieożywionej,

7) krajobrazu.

2. Ochrona przyrody ma na celu:

1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

2) zachowanie różnorodności biologicznej,

3) zachowanie dziedzictwa geologicznego,

4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu, ——————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21), która weszła w życie z dniem 2 lutego 2001 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

5) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zaso bów przyrody i jej składników,

6) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. Art. 2a.

3) Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) banku genów — rozumie się przez to ośrodek, gdzie genotypy są przechowywane poza ich naturalnym środowiskiem, wyposażony w niezbędne budowle i urządzenia,

2) korytarzu ekologicznym — rozumie się przez to ob szar pomiędzy dwoma lub wieloma obszarami chronionymi, niezabudowany, umożliwiający mi gracje roślin i zwierząt,

3) ochronie ścisłej — rozumie się przez to całkowite zaniechanie ingerencji człowieka w stan ekosyste mów i składników przyrody,

4) ochronie częściowej — rozumie się przez to czynną ochronę ekosystemów i składników przyrody w ce lu przywrócenia stanu naturalnego lub ich utrzy mania w stanie zbliżonym do naturalnego,

5) ochronie krajobrazowej — rozumie się przez to zrównoważony rozwój obszaru oraz zachowanie cech charakterystycznych krajobrazu,

6) ogrodzie botanicznym — rozumie się przez to wy dzielony, odpowiednio wyposażony, zagospodaro wany i urządzony teren, będący miejscem uprawy roślin różnych stref klimatycznych i środowisk ży cia lub roślin określonego rodzaju oraz związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktycz no-wychowawczej, popularyzatorskiej i rekreacyj nej,

7) ogrodzie zoologicznym — rozumie się przez to od powiednio urządzony i zagospodarowany teren wraz z budynkami i budowlami trwale z gruntem związanymi, gdzie zwierzęta należące do gatunków dziko żyjących przetrzymywane są w celu pokazów publicznych co najmniej przez siedem dni w roku, z wyjątkiem cyrków i sklepów zoologicznych,

8) otulinie — rozumie się przez to strefę ochronną wy znaczoną indywidualnie dla określonej formy ochrony przyrody zabezpieczającą ją przed zagro żeniami zewnętrznymi,

9) planie ochrony — rozumie się przez to podstawo wy dokument opracowywany dla wskazanych form ochrony przyrody, zawierający opis formy ochrony oraz cele prowadzenia działań ochron nych, katalog zadań i sposobów ich wykonania,

10) roślinie — rozumie się przez to wybrany element królestwa roślin lub królestwa grzybów, 1

1) siedlisku przyrodniczym — rozumie się przez to ob szar lądowy lub wodny, naturalny lub półnatural ny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, 1

2) siedlisku roślin lub siedlisku zwierząt — rozumie się przez to obszar występowania gatunków roślin lub zwierząt, 1

3) starodrzewiu — rozumie się przez to drzewostan lub pojedyncze drzewa, które przekroczyły fazę kul minacji przyrostu lub osiągnęły wiek rębności w rozumieniu przepisów o gospodarce leśnej, 1

4) środowisku przyrodniczym — rozumie się przez to krajobrazy wraz z tworami przyrody nieożywionej, naturalne i przekształcone siedliska przyrodnicze wraz z występującymi w nich roślinami i zwierzęta mi, 1

5) właściwym stanie siedliska — rozumie się przez to stan, w którym naturalny zasięg siedliska oraz tere ny mieszczące się w obrębie tego zasięgu są stałe lub zwiększają się, a specyficzna struktura i funkcje konieczne do jego długotrwałego zachowania ist nieją i będą istnieć w dającej się przewidzieć przy szłości oraz stan tworzących go gatunków roślin lub zwierząt jest właściwy, 1

6) właściwym stanie gatunku — rozumie się przez to stan, w którym dane o dynamice liczebności popu lacji tego gatunku wskazują, że gatunek utrzymuje się w skali długoterminowej jako trwały składnik swojego siedliska, zasięg gatunku nie zmniejsza się ani też nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości oraz istnieje i będzie istnia ło w przyszłości siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać te populacje przez dłuższy czas, 1

7) zagrożeniach zewnętrznych — rozumie się przez to czynniki mogące wywołać zmiany cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych w składnikach chronionej przyrody, wynikające z działalności człowieka lub z przyczyn naturalnych. Art. 3.

4) Ochrona przyrody jest obowiązkiem każde go obywatela, organów administracji publicznej, a tak że jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych i fi zycznych prowadzących działalność wpływającą na przyrodę. Art. 4.

5) Cele ochrony przyrody są realizowane przez:

1) uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w poli tyce ekologicznej państwa, programach ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przyjmo wanych przez organy jednostek samorządu teryto rialnego, strategiach rozwoju województw, woje wódzkich i miejscowych planach zagospodarowa Dziennik Ustaw Nr 99 — 7331 — Poz. 1079 ——————

3) Dodany przez art.1 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1. ——————

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związ ku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 1. nia przestrzennego, studiach uwarunkowań i kie runków rozwoju przestrzennego gmin,

2) obejmowanie zasobów przyrody i jej składników formami ochrony przewidywanymi ustawą lub przepisami szczególnymi,

3) opracowywanie i wykonywanie planów ochrony określonych w ustawie obszarów objętych ochroną oraz programów ochrony gatunków i ich siedlisk. Art.

5. 1.

6) Popularyzowanie ochrony przyrody jest obowiązkiem organów administracji publicznej, insty tucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu.

2. Szkoły wszystkich stopni są obowiązane objąć programami nauczania zagadnienia ochrony przyrody. Rozdział 2 Organy ochrony przyrody Art.

6. Organami administracji w zakresie ochrony przyrody są:

1) minister właściwy do spraw środowiska7),

2) wojewoda.

3) (skreślony).8) Art.

7.

1. Minister właściwy do spraw środowiska7) wykonuje zadania naczelnego organu administracji państwowej w zakresie ochrony przyrody przy pomo cy Głównego Konserwatora Przyrody.

2. Głównego Konserwatora Przyrody powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska7). Art.

8. 1.

9) Wojewoda wykonuje zadania organu ad ministracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody.

2. Wojewódzkiego konserwatora przyrody powołu je i odwołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii woje wódzkiej komisji ochrony przyrody. Art. 9.

10) Zadania i kompetencje wojewody z zakre su ochrony przyrody na terenie parku narodowego wy konuje dyrektor tego parku. Art.

10. Organami opiniodawczo-doradczymi w za kresie ochrony przyrody są:

1) Państwowa Rada Ochrony Przyrody, działająca przy ministrze właściwym do spraw środowiska7),

2) wojewódzka komisja ochrony przyrody, działająca przy wojewodzie, 3)1

1) rada parku narodowego. Art. 1

1. 1.1

2) Członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody na kadencję trwającą 3 lata w liczbie 30 powo łuje minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli:

1) nauki,

2) praktyki,

3) organizacji społecznych.

2. Państwowa Rada Ochrony Przyrody wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch jego zastęp ców oraz uchwala regulamin. 2a.1

3) W ramach Państwowej Rady Ochrony Przyro dy działają komisje problemowe, do których minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek przewod niczącego Rady, może powołać także osoby spoza jej składu.

3. W posiedzeniach Państwowej Rady Ochrony Przyrody bierze udział Główny Konserwator Przyrody.

4. Do zadań Państwowej Rady Ochrony Przyrody należy w szczególności:

1) ocena stanu ochrony przyrody i wykorzystania ob szarów chronionych do celów naukowych,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą cych ochrony przyrody,

3) przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody,

4) opiniowanie programów badawczych w zakresie ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony przyrody. 5.1

4) Działalność Państwowej Rady Ochrony Przyro dy i komisji problemowych jest finansowana z budże tu Ministerstwa Ârodowiska. Art. 1

2. 1.1

5) Członków wojewódzkiej komisji ochro ny przyrody na kadencję trwającą 3 lata w liczbie 20 po wołuje wojewoda spośród działających na rzecz ochro ny przyrody przedstawicieli: Dziennik Ustaw Nr 99 — 7332 — Poz. 1079 ——————

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 2 ustawy wymie nionej w przypisie 4.

7) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 5 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

8) Przez art. 80 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 4.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 4 ustawy wymie nionej w przypisie 4.

10) Ust. 1 i oznaczenie ust. 2 skreślone przez art. 80 pkt 5 usta wy wymienionej w przypisie 4. —————— 1

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy wy mienionej w przypisie 1. 1

3) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. c) ustawy wy mienionej w przypisie 1. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy wymie nionej w przypisie 1.

1) nauki,

2) praktyki,

3) sejmiku wojewódzkiego,

4) organizacji społecznych,

5) organizacji gospodarczych.

2. Wojewódzka komisja ochrony przyrody wybiera ze swego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin.

3. W posiedzeniach wojewódzkiej komisji ochrony przyrody bierze udział wojewódzki konserwator przy rody. 4.1

6) Do zadań wojewódzkiej komisji ochrony przy rody należy w szczególności:

1) ocena stanu i potrzeb ochrony przyrody,

2) przygotowywanie opinii i wniosków z zakresu ochrony przyrody,

3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony przyrody wydawanych przez wojewodę,

4) opiniowanie projektów inwestycji i programów wpływających na system obszarów chronionych, w tym regulacji rzek, melioracji bagien i dolin rzecznych.

5. Działalność wojewódzkiej komisji ochrony przy rody jest finansowana z budżetu wojewody. Rozdział 3 Formy ochrony przyrody17) Art. 13.1

8)

1. Poddanie pod ochronę następuje przez:

1) tworzenie parków narodowych,

2) uznawanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody,

3) tworzenie parków krajobrazowych,

4) wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu,

5) wprowadzanie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt,

6) wprowadzanie ochrony w drodze uznania za: a) pomniki przyrody, b) stanowiska dokumentacyjne, c) użytki ekologiczne, d) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

2. Obszary wymienione w ust. 1 w pkt 1—4 tworzą krajowy system obszarów chronionych. System ten stanowi układ przestrzenny wzajemnie uzupełniają cych się form ochrony przyrody, łączonych korytarza mi ekologicznymi.

3. Poddanie pod ochronę przez tworzenie parków narodowych lub uznawanie za rezerwaty przyrody ob szarów, które stanowią nieruchomości niebędące wła snością Skarbu Państwa, następuje za zgodą właścicie la, a przy braku tej zgody — w trybie wywłaszczenia za odszkodowaniem. Art. 13a.1

9)

1. Dla obszarów objętych formami ochrony określonymi w art. 13 ust. 1 pkt 1—3 sporzą dza się i realizuje plan ochrony.

2. Projekt planu ochrony dla określonego obszaru sporządza organ zarządzający albo sprawujący bezpo średni nadzór nad tym obszarem, w ciągu 5 lat od dnia utworzenia parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego.

3. Projekt planu ochrony podlega zaopiniowaniu przez zainteresowane jednostki samorządu terytorial nego, w terminie jednego miesiąca od dnia jego przed łożenia. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za brak uwag do projektu.

4. Ustalenia zawarte w planie ochrony są wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodaro wania terenu.

5. Minister właściwy do spraw środowiska w dro dze rozporządzenia ustanawia plan ochrony dla obsza rów objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust.1 pkt 1 i art. 23 ust. 5.

6. Wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 5, w drodze roz porządzenia, ustanawia plan ochrony dla obszarów ob jętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3.

7. Ustanowienie planu ochrony zobowiązuje wła ściwe gminy do sporządzenia miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego planem ochrony lub dokonania zmian w obowiązują cym planie miejscowym, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie aktu ustanawiającego plan ochro ny. Koszt sporządzenia lub zmiany planu miejscowego obciąża budżet państwa.

8. Jeżeli rada gminy w przypadku, o którym mowa w ust. 7, nie podejmie w wyznaczonym terminie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe go planu zagospodarowania przestrzennego, wojewo da wzywa gminę do podjęcia takiej uchwały w termi nie nie dłuższym niż dwa miesiące, a po bezskutecz nym upływie tego terminu sporządza plan w formie ak tu prawa miejscowego. Przyjęty w tym trybie miejsco Dziennik Ustaw Nr 99 — 7333 — Poz. 1079 —————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy wymie nionej w przypisie 1. —————— 1

9) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w przypi sie 1. wy plan zagospodarowania przestrzennego wywołuje takie skutki prawne, jak miejscowy plan zagospodaro wania przestrzennego uchwalony przez radę gminy.

9. Postanowienia ust. 6 stosuje się odpowiednio do ustaleń zawartych w aktach powołujących formy ochrony przyrody określone w art. 13 ust. 1 pkt 4 i 6. Art. 13b.1

9)

1. Plany ochrony dla parków narodo wych, rezerwatów przyrody oraz parków krajobrazo wych sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem:

1) charakterystyki i diagnozy (oceny) stanu przyrody,

2) identyfikacji i oceny zagrożeń wewnętrznych i ze wnętrznych,

3) charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych,

4) analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony,

5) charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego.

2. Plany ochrony dla parku narodowego oraz rezer watu przyrody zawierają w szczególności:

1) cele ochrony z uwzględnieniem przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji,

2) obszary ochrony ścisłej, częściowej i krajobrazowej,

3) program działań ochronnych na obszarach ochro ny ścisłej, częściowej i krajobrazowej,

4) sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń dla przyrody,

5) obszary i sposoby ich udostępniania dla celów na ukowych, dydaktycznych, edukacyjnych, turystycz nych i rekreacyjnych,

6) ustalenia do miejscowych planów zagospodarowa nia przestrzennego.

3. Plany ochrony dla parku krajobrazowego zawie rają w szczególności:

1) cele ochrony z uwzględnieniem przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań ich re alizacji,

2) obszary działań ochronnych,

3) zakres prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu obszarów wymienio nych w pkt 2,

4) sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrożeń dla przyrody,

5) obszary i sposoby ich udostępniania dla celów na ukowych, dydaktycznych, edukacyjnych, turystycz nych i rekreacyjnych oraz dla innych form gospo darowania,

6) ustalenia do miejscowych planów zagospodarowa nia przestrzennego.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady sporzą dzania projektu planu ochrony dla:

1) parku narodowego,

2) rezerwatu przyrody,

3) parku krajobrazowego, uwzględniając formy ochrony przyrody, charakterysty kę ekosystemów oraz dopuszczalne sposoby gospo darczego korzystania z zasobów przyrody w parkach krajobrazowych oraz kierując się potrzebą ochrony róż norodności biologicznej.

5. Dla parków narodowych lub rezerwatów przyro dy, dla których nie sporządzono planów ochrony, or gan sprawujący bezpośredni nadzór sporządza projekt rocznych zadań ochronnych, ustanawianych w drodze rozporządzenia przez właściwe organy. Zadania te obejmują:

1) identyfikację i opis zagrożeń wewnętrznych i ze wnętrznych oraz sposoby ich eliminacji,

2) sposoby i zakres prowadzenia ochrony czynnej.

6. Plany ochrony dla rezerwatów przyrody, o któ rych mowa w art. 23 ust. 3, lub parków krajobrazowych położonych na terenie dwu lub więcej województw właściwi wojewodowie ustanawiają, w porozumieniu, w drodze rozporządzeń. Art. 1

4.

1. Park narodowy obejmuje obszar chronio ny, wyróżniający się szczególnymi wartościami nauko wymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.

2. Wszelkie działania na terenie parku narodowego podporządkowane są ochronie przyrody i mają pierw szeństwo przed wszystkimi innymi działaniami.

3. Nadrzędnym celem parku narodowego jest po znanie, zachowanie całości systemów przyrodniczych danego terenu, wraz z warunkami ich funkcjonowania, oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody. 4.

20) Na obszarach graniczących z parkiem narodo wym wyznacza się otulinę. 5.

20) W otulinie, o której mowa w ust. 4, może być utworzona strefa ochronna zwierząt łownych, której obszar nie podlega włączeniu w granice obwodów ło wieckich. 5a.2

1) Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, ustanawia strefę ochronną zwierząt łownych, określa obszary wchodzące w jej Dziennik Ustaw Nr 99 — 7334 — Poz. 1079 ——————

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

1) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. skład oraz szczegółowe zasady utrzymania właściwej liczebności i struktury populacji poszczególnych ga tunków zwierząt łownych. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, będzie kierował się potrzebą:

1) ochrony zwierząt łownych w parkach narodowych,

2) stworzenia strefy bezpieczeństwa dla zwierząt łow nych wychodzących na żerowiska poza granice parku narodowego,

3) utrzymania właściwej liczebności i struktury popu lacji poszczególnych gatunków zwierząt łownych na obszarze parku narodowego w celu zachowania równowagi przyrodniczej. 5b.2

1) Gospodarowanie zwierzętami łownymi w strefie, o której mowa w ust. 5, należy do zadań dy rektora parku narodowego. 6.2

2) Park narodowy jest udostępniany społeczeń stwu na warunkach określonych w planie ochrony. Wa runki udostępniania parku narodowego obejmują w szczególności czas oraz wyznaczone miejsca, w któ rych możliwe jest przebywanie ludzi. 6a.2

3) Za wstęp lub korzystanie z wartości przyrody parku narodowego, jego urządzeń i obiektów mogą być pobierane opłaty, których stawki ustala dyrektor parku narodowego. Stawka opłaty za wstęp do parku narodowego nie może przekroczyć 0,75% najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego na podstawie Kodeksu pracy. Opłaty są przeznaczane na utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz inne zadania z zakresu ochro ny przyrody. 7.2

4) Utworzenie parku narodowego, powiększenie lub zmniejszenie jego obszaru następuje w drodze roz porządzenia Rady Ministrów, które określa:

1) nazwę parku narodowego,

2) jego obszar,

3) otulinę,

4) nieruchomości Skarbu Państwa nieprzechodzące w trwały zarząd parku narodowego,

5) zakazy właściwe dla danego parku narodowego wybrane spośród wymienionych w art. 23a. 7a.2

5) Likwidacja parku narodowego może nastąpić w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty jego wartości przyrodni czych i kulturowych. 7b.2

5) Utworzenie, powiększenie, zmniejszenie lub likwidacja parku narodowego może nastąpić tylko po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami zain teresowanych jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe zmiany, oraz po zaopiniowaniu, w terminie jednego miesiąca od dnia przedłożenia tych zmian, przez zain teresowane organizacje pozarządowe. Niezłożenie opinii w przewidzianym terminie uznaje się za brak uwag. 8.2

6) Minister właściwy do spraw środowiska nada je statut parku narodowego w drodze rozporządzenia, kierując się zasadami ochrony przyrody na obszarze parku. 9.2

7) Projekty miejscowych planów zagospodaro wania przestrzennego w części dotyczącej parku naro dowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrek torem parku narodowego. 10.2

8) Nieruchomości Skarbu Państwa, z zastrzeże niem ust. 7 pkt 4 i ust. 10a, położone w granicach par ku narodowego, zostają oddane w trwały zarząd parku narodowego, na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 10a.2

9) Administrowanie obszarami morskimi, wchodzącymi w skład parku narodowego, regulują odrębne przepisy. 1

1. Zmiana sposobu wykorzystania gruntu lub nie ruchomości położonej w granicach parku narodowego wymaga zgody dyrektora parku narodowego. Dyrekto rowi parku narodowego przysługuje prawo pierwszeń stwa przy przejęciu w zarząd lub zakupie tej nierucho mości na rzecz parku narodowego. 1

2. Plany zagospodarowania przestrzennego doty czące obszarów, w których skład wchodzi park narodo wy wraz z otuliną, wymagają uzgodnienia z dyrekto rem parku narodowego. 13.30) W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody grunty objęte ochroną ścisłą, częściową lub krajobrazową, budynki i budowle trwale z gruntem związane, służące bezpośrednio osiąganiu celów z za kresu ochrony przyrody, są zwolnione z podatków i opłat określonych w innych ustawach, z wyjątkiem podatku leśnego obliczanego według zasad określo nych dla lasów ochronnych oraz podatku rolnego od gruntów rolnych obliczanego według zasad określo nych w odrębnych ustawach. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7335 — Poz. 1079 —————— 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

3) Dodany przez art.1 pkt 13 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. g) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. h) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. i) ustawy wymienionej w przypisie 1. 2

9) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. j) ustawy wymienionej w przypisie 1. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. k) ustawy wymienionej w przypisie 1. 13a.3

1) Z tytułu zwolnienia z podatków i opłat, o któ rych mowa w ust. 13, jednostkom samorządu teryto rialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraco nych dochodów. Art. 1

5. Park narodowy jest państwową jednostką budżetową. Art. 1

6.

1. Parkiem narodowym zarządza dyrektor parku narodowego. 2.3

2) Dyrektora parku narodowego powołuje mini ster właściwy do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię. 2a.3

3) Minister właściwy do spraw środowiska od wołuje dyrektora parku narodowego po wyrażeniu opi nii przez Państwową Radę Ochrony Przyrody w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię, z wyjątkiem przy padków odwołania z przyczyn, o których mowa w art. 52 Kodeksu pracy.

3. Dyrektor parku narodowego reprezentuje Skarb Państwa w obrocie cywilnoprawnym w zakresie zarzą dzanego mienia i realizuje zadania określone w statu cie, o którym mowa w art. 14 ust. 8. 4.3

4) Przy dyrektorze parku narodowego działa rada parku jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora parku narodowego. 4a.3

5) Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, powołuje radę parku narodowe go spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli:

1) nauki,

2) praktyki,

3) właściwego terytorialnie samorządu gminnego,

4) organizacji społecznych,

5) organizacji gospodarczych na trzyletnią kadencję, określając jej skład i zakres dzia łania. 5.3

6) Dyrektor parku narodowego wydaje, na pod stawie odrębnych przepisów, decyzje administracyjne w sprawach ochrony przyrody na terenie parku naro dowego.

6. Dyrektor parku narodowego ma prawo: 1)3

7) wnoszenia i popierania aktu oskarżenia w postę powaniu uproszczonym w sprawach o przestęp stwa z art. 290 i 291 Kodeksu karnego, jeżeli przed miotem przestępstwa jest drewno z parku narodo wego,

2) prowadzenia postępowania w sprawach o wykro czenia oraz udziału w rozprawach przed kolegiami do spraw wykroczeń w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń tych kolegiów w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

7. Do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 6, dyrektor parku narodowego może upoważnić funkcjonariusza Straży Parku. 8.3

8) Do dyrektora parku narodowego należą odpo wiednio zadania i kompetencje określone w art. 5 ust. 2—4, art. 9 ust. 1 i 2, art. 10, art. 13 ust. 1 pkt 1—3, art. 13a, art. 14a ust.1 i 2, art. 26 ust. 3 i 4, art. 30 ust. 1 pkt 10 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268). Art. 1

7.

1. W parkach narodowych tworzy się Służ bę Parków Narodowych. Do Służby Parków Narodo wych zalicza się pracowników zajmujących się zarzą dzaniem parkami narodowymi, wykonywaniem ochro ny przyrody, prowadzeniem gospodarki rezerwatowej, wykonywaniem badań naukowych i działalnością dy daktyczną, a także ochroną mienia parków narodo wych oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w za kresie ochrony przyrody.

2. Pracownicy parków narodowych stanowiący Służbę Parków Narodowych mają prawo do:

1) bezpłatnego umundurowania,

2) bezpłatnego mieszkania, jeżeli stanowisko oraz charakter pracy związane są z koniecznością za mieszkania w miejscu jej wykonywania,

3) (skreślony).39) 2a.40) Bezpłatne mieszkanie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowi skach: Dziennik Ustaw Nr 99 — 7336 — Poz. 1079 —————— 3

1) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. l) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

3) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 14 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

5) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 1. 3

8) Dodany przez art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 54, poz. 349), która weszła w życie z dniem 5 września 1997 r. 3

9) Przez art. 9 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1993 r. 40) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

1) dyrektora parku,

2) zastępcy dyrektora parku,

3) głównego księgowego,

4) głównego specjalisty do spraw ochrony przyrody,

5) głównego specjalisty do spraw dydaktyki,

6) głównego specjalisty do spraw udostępniania parku,

7) nadleśniczego,

8) konserwatora obrębu ochronnego,

9) leśniczego,

10) konserwatora obwodu ochronnego, 1

1) podleśniczego, 1

2) starszego strażnika, 1

3) strażnika, 1

4) kierownika ośrodka hodowli zwierząt, 1

5) kierownika szkółki, 1

6) komendanta Straży Parku, 1

7) zastępcy komendanta Straży Parku, 1

8) dowódcy grupy terenowej Straży Parku, 1

9) starszego strażnika Straży Parku,

20) strażnika Straży Parku. 2b.40) Przez bezpłatne mieszkanie należy rozumieć przydzielony przez park narodowy lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym lub wolno stojącym, o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2, za który pracow nik uprawniony nie płaci czynszu. 2c.40) W przypadku:

1) braku możliwości dostarczenia mieszkania przez park narodowy uprawnionemu pracownikowi,

2) posiadania przez uprawnionego pracownika lokalu mieszkalnego, który stanowi jego własność, wypłaca się ekwiwalent za niewykorzystywanie bez płatnego mieszkania. 2d.40) Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 2c, wypła ca się w wysokości średniej stawki czynszu w stosun kach wolnego najmu w danej miejscowości przy przy sługującej maksymalnej powierzchni normatywnej dla liczby osób pozostających z pracownikiem we wspól nym gospodarstwie domowym, jednak nie więcej niż za 70 m2. 2e.40) Dla potrzeb obliczenia i wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystywanie bezpłatnego mieszkania ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2d, następujące wielkości nor matywnej powierzchni użytkowej w przeliczeniu na liczbę osób pozostających z pracownikiem we wspól nym gospodarstwie domowym:

1) 35 m2 — dla 1 osoby,

2) 40 m2 — dla 2 osób,

3) 45 m2 — dla 3 osób,

4) 55 m2 — dla 4 osób,

5) 65 m2 — dla 5 osób,

6) 70 m2 — dla 6 lub więcej osób. 2f.40) Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 10 m2, jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnospraw na poruszająca się na wózku. 2g.40) W przypadku zbiegu uprawnień do bezpłat nego mieszkania dwu i więcej osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, zapewnia się tylko jeden lokal, o którym mowa w ust. 2b, albo wypłaca tyl ko jeden ekwiwalent. 2h.40) Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i szczegółowe zasady obliczania oraz tryb i ter miny wypłacania ekwiwalentu za niewykorzysty wanie bezpłatnego mieszkania, uwzględniając specyfikę parków narodowych oraz warunki lokal ne,

2) tryb przydzielania i zwalniania mieszkań pracowni kom zatrudnionym na stanowiskach, o których mo wa w art. 17 ust. 2a, kierując się potrzebą zapew nienia prawidłowego funkcjonowania Służby Par ków Narodowych.

3. Służba Parków Narodowych przy wykonywaniu czynności służbowych ma obowiązek noszenia mun duru i korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy pu blicznych. Art. 1

8.

1. W parkach narodowych ochronę mienia, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochro ny przyrody wykonują funkcjonariusze Straży Parku, zaliczani do Służby Parków Narodowych.

2. Funkcjonariusz Straży Parku przy wykonywaniu zadań określonych w ust.1 ma prawo do:

1) legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, jak również świad ków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustale nia ich tożsamości,

2) nakładania i ściągania grzywny w drodze manda tów karnych za wykroczenia przeciwko przepisom z zakresu ochrony przyrody,

3) zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży w razie zaistnienia Dziennik Ustaw Nr 99 — 7337 — Poz. 1079 uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu za bronionego pod groźbą kary, 4)4

1) przeszukiwania pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o po pełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 5)4

2) zabezpieczenia jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia, a także narzędzi i środków służących do ich popełnienia,

6) kontroli i zatrzymania za pokwitowaniem doku mentów w zakresie legalności posiadania tworów przyrody i obrotu nimi, pochodzących z obszaru parku narodowego, zarówno na jego terenie, jak też poza jego granicami, w tym w punktach przero bu,

7) kontroli podmiotów prowadzących działalność go spodarczą na terenie parku w zakresie przestrzega nia przepisów wynikających z niniejszej ustawy i przepisów wydanych na jej podstawie, a także w strefie ochronnej w zakresie działalności mającej ujemny wpływ na przyrodę parku narodowego, 8)4

3) noszenia broni palnej długiej lub krótkiej, broni gazowej, ręcznego miotacza gazu, pałki służbowej, kajdanek, posługiwania się psem służbowym. 2a.4

4) Przy wykonywaniu czynności, o których mo wa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodek su postępowania karnego lub przepisy Kodeksu postę powania w sprawach o wykroczenia. 3.4

5) Funkcjonariusz Straży Parku może stosować środki przymusu bezpośredniego, polegające na uży ciu siły fizycznej, broni gazowej lub ręcznego miotacza gazu, pałki służbowej, kajdanek, prowadnic dla nielet nich, psa służbowego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w usta wie.

4. Zastosowanie przez funkcjonariusza Straży Par ku środka przymusu bezpośredniego powinno odpo wiadać potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i zmierzać do podporządkowania się osoby wydanym poleceniom.

5. Jeżeli zastosowanie środków przymusu bezpo średniego wymienionych w ust. 3 okaże się niewystar czające, funkcjonariusz Straży Parku ma prawo użycia broni palnej w następujących przypadkach:

1) w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego za machu na życie jego lub innej osoby,

2) przeciwko osobie, która wezwana do natychmia stowego porzucenia broni lub innego niebezpiecz nego narzędzia nie zastosuje się do tego wezwania, a jej zachowanie wskazuje na bezpośredni zamiar ich użycia przeciwko strażnikowi lub innej osobie,

3) przeciwko osobie, która usiłuje przemocą odebrać broń.

6. Użycie broni palnej powinno następować w spo sób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę oso bie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpie czeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.

7. Do wykonywania przez funkcjonariusza Straży Parku czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3, a także do użycia przez niego środków przymusu, o któ rych mowa w ust. 3—6, stosuje się odpowiednio prze pisy ustawy o Policji.

8. Funkcjonariuszowi Straży Parku wykonującemu obowiązki służbowe w granicach parku narodowego przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepi sami odnoszącymi się do: 1)4

6) Państwowej Straży ¸owieckiej — w zakresie zwalczania kłusownictwa,

2) Państwowej Straży Rybackiej — w zakresie kontro li legalności dokonywania połowu.

9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowe zasady:

1) funkcjonowania Straży Parku,

2) współpracy Policji ze Strażami Parku oraz sprawo wania nadzoru przez Policję nad tymi Strażami,

3) przydziału, ewidencjonowania i przechowywania broni i amunicji oraz ręcznych miotaczy gazu w parku narodowym. Art. 19.4

7) Uprawnienia i obowiązki funkcjonariusza Straży Parku, o których mowa w art. 18, przysługują dy rektorowi parku narodowego, jego zastępcom, nadle śniczemu, konserwatorowi obrębu ochronnego, leśni czemu, konserwatorowi obwodu ochronnego, podle śniczemu, starszemu strażnikowi i strażnikowi, wcho dzącym w skład Służby Parków Narodowych. Art. 20.4

8) Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi dla Służby Parków Narodowych:

1) stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na po Dziennik Ustaw Nr 99 — 7338 — Poz. 1079 —————— 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret pierwsze ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret dru gie ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a) tiret trze cie ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

4) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 ustawy z dnia 13 paź dziernika 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713), która weszła w życie z dniem 17 lutego 1996 r. 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy wymie nionej w przypisie 1. szczególnych stanowiskach, z uwzględnieniem wy kształcenia oraz stażu pracy,

2) wzory umundurowania dla osób uprawnionych do ich noszenia oraz oznak służbowych dla poszcze gólnych stanowisk, w tym: wzory umundurowania wyjściowego i polowego na odpowiednie pory ro ku, wzory przedmiotów uzupełniających mundury, kolor, wzór orła umieszczonego na czapkach służ bowych dla pracowników zatrudnionych na okre ślonych stanowiskach, okres ich użytkowania, kie rując się potrzebą rozróżnienia cech szczególnych umundurowania pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, w tym funkcjona riuszy Straży Parku Narodowego. Art. 2

1.

1. Minister właściwy do spraw środowi ska

7) koordynuje i nadzoruje działalność parków naro dowych przy pomocy Krajowego Zarządu Parków Na rodowych. 2.4

9) Dyrektora Krajowego Zarządu Parków Naro dowych powołuje minister właściwy do spraw środo wiska po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochro ny Przyrody w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opi nię. 2a.50) Minister właściwy do spraw środowiska od wołuje dyrektora Krajowego Zarządu Parków Narodo wych po wyrażeniu opinii przez Państwową Radę Ochrony Przyrody w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię, z wyjątkiem przypadków odwołania z przy czyn, o których mowa w art. 52 Kodeksu pracy.

3. Do zadań Krajowego Zarządu Parków Narodo wych należy w szczególności: 1)5

1) zatwierdzanie planów finansowych oraz sporzą dzanie sprawozdań zbiorczych z działalności par ków narodowych,

2) koordynowanie działalności naukowej i dydaktycz nej parków narodowych,

3) udzielanie niezbędnej pomocy parkom narodowym w sprawach wymagających decyzji władz central nych oraz współpracy z zagranicą,

4) kontrola parków narodowych w zakresie ich działal ności,

5) wykonywanie funkcji dysponenta środków budże towych przeznaczonych dla parków narodowych.

4. Koszty działalności Krajowego Zarządu Parków Narodowych pokrywane są z budżetu państwa, z dzia łu dotyczącego parków narodowych. Art. 2

2. Parki narodowe i Krajowy Zarząd Parków Narodowych używają pieczęci okrągłych z wizerun kiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Pol skiej oraz nazwą jednostki organizacyjnej w otoku. Art. 2

3. 1.5

2) Rezerwat przyrody jest obszarem obej mującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodni cze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elemen ty przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

2. Wokół rezerwatu przyrody może być utworzona otulina, zabezpieczająca jego obszar przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. 3.5

3) Wojewoda, w drodze rozporządzenia, uznaje za rezerwat przyrody obszar, o którym mowa w ust. 1, określając jego nazwę, położenie, szczególne cele ochrony, zakazy właściwe dla danego rezerwatu wy brane spośród wymienionych w art. 23a ust. 1, oraz może wyznaczyć otulinę, a także organ sprawujący bezpośrednio nadzór nad rezerwatem. 3a.5

4) Wojewoda po zasięgnięciu opinii wojewódz kiej komisji ochrony przyrody w uzgodnieniu z mini strem właściwym do spraw środowiska może znieść ochronę rezerwatową.

4. (skreślony).55) 5.5

6) Jeżeli obowiązek utworzenia rezerwatu wyni ka z zobowiązań międzynarodowych, a wojewoda ta kiego rezerwatu nie uznał, minister właściwy do spraw środowiska może uznać, w drodze rozporządzenia, za rezerwat przyrody obszar, w granicach którego znajdu ją się siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt uznane za ginące lub zagrożone wyginięciem, jak rów nież elementy przyrody nieożywionej mającej istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych lub krajobrazowych. Rozporządzenie określa nazwę, położenie, szczególne cechy ochrony, zakazy właściwe dla danego rezerwatu przyrody wybrane spośród wymienionych w art. 23a ust. 1 oraz organ sprawujący bezpośrednio nadzór nad rezerwa tem.

6. (skreślony).57) Dziennik Ustaw Nr 99 — 7339 — Poz. 1079 —————— 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 50) Dodany przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

4) Dodany przez art. 80 pkt 7 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 4 oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

5) Przez art. 1 pkt 20 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

6) Dodany przez art. 80 pkt 7 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 4 oraz w brzmieniu ustalonym przez art.1 pkt 20 lit. e) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

7) Dodany przez art. 80 pkt 7 lit. d) ustawy wymienionej w przypisie 4, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 20 lit. f) ustawy wymienionej w przypisie 1. 7.5

8) Wojewoda, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić opłaty za wstęp na obszar rezerwatu przy rody lub za korzystanie z wartości jego przyrody, kieru jąc się potrzebą utrzymania infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w tym rezerwacie przyrody. Art. 23a.5

9)

1. W parku narodowym oraz rezerwacie przyrody zabrania się:

1) polowania, wędkowania, rybołówstwa, chwytania dziko żyjących zwierząt, płoszenia ich i zabijania, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych oraz gniazd ptasich i wybie rania z nich jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,

3) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

4) dokonywania zmian przedmiotów ochrony i obsza rów objętych ochroną,

5) używania, użytkowania, uszkadzania oraz zanie czyszczania przedmiotów oraz obszarów objętych ochroną,

6) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i poto ków, jeżeli służą one innym celom niż ochrona przyrody,

7) wydobywania skał, minerałów, w tym torfu i bursz tynu,

8) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowa nia,

9) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejsca mi wyznaczonymi,

10) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej, a także rolniczej, hodowlanej lub chowu zwierząt, 1

1) zbioru poza miejscami wyznaczonymi dziko rosną cych roślin, grzybów oraz ich części, 1

2) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy konnej wierzchem poza szlakami do tego wyzna czonymi, 1

3) wprowadzania psów bez smyczy i kagańca, 1

4) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wod nych poza miejscami do tego wyznaczonymi, 1

5) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi i inny mi drogami do tego wyznaczonymi, 1

6) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamo wych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego, na przedmiotach lub obszarach obję tych ochroną, 1

7) sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych po za miejscami do tego wyznaczonymi, 1

8) zakłócania ciszy, 1

9) używania łodzi motorowych, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania , ż eglowania po za akwenami lub szlakami do tego wyznaczonymi,

20) używania motolotni, lotni i spadolotni, 2

1) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrz nymi poniżej 2000 metrów wysokości względnej, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożar nej, administracji morskiej oraz związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego lub ochro ną granicy państwowej, 2

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcają cych rzeźbę terenu, 2

3) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi, 2

4) prowadzenia badań naukowych w parku narodo wym bez zgody dyrektora parku, a w rezerwacie przyrody — bez zgody właściwego organu uznają cego obszar za rezerwat przyrody, 2

5) wprowadzania gatunków roślin lub zwierząt poza ich naturalne miejsca występowania, 2

6) wprowadzania organizmów zmodyfikowanych ge netycznie.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) wykonywania zabiegów wynikających z planu ochrony lub rocznych zadań ochronnych, a także w przypadku konieczności likwidacji nagłych za grożeń, czynności nieujętych w planie ochrony lub rocznych zadaniach ochronnych za zgodą organu ustanawiającego plan ochrony lub roczne zadania ochronne,

2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związa nych z bezpieczeństwem publicznym, zapobiega niem lub likwidacją skutków klęski żywiołowej,

3) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jed nostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, w stosun ku do rezerwatu przyrody utworzonego na podstawie art. 23 ust. 3, wojewoda może wprowadzić po uzgod nieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7340 — Poz. 1079 —————— 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. g) ustawy wymienionej w przypisie 1. 5

9) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, nie doty czy prowadzenia działalności na obszarze objętym ochroną krajobrazową, określonej w planie ochrony. Art. 24.60)

1. Park krajobrazowy jest obszarem chro nionym ze względu na wartości przyrodnicze, histo ryczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zacho wanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

2. Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdu jące się w granicach parku krajobrazowego pozostawia się w gospodarczym wykorzystaniu.

3. Wokół parku krajobrazowego może być utworzo na otulina.

4. Utworzenie parku krajobrazowego następuje, w drodze rozporządzenia wojewody, po uzgodnieniu z właściwymi miejscowo organami zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Wojewoda określa w rozporządzeniu nazwę parku krajobrazowego, obszar parku i otuliny, jeżeli została utworzona, oraz wybiera właściwe dla danego parku krajobrazowego zakazy spośród wymienionych w art. 26a ust. 1, kierując się potrzebą ochrony przyrody. Art. 24a.6

1)

1. Działalność parków krajobrazowych koordynuje minister właściwy do spraw środowiska.

2. Parkiem krajobrazowym kieruje dyrektor parku krajobrazowego.

3. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje woje woda po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej komisji ochrony przyrody.

4. Wojewoda odwołuje dyrektora parku krajobrazo wego, po wyrażeniu opinii przez wojewódzką komisję ochrony przyrody, w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię, z wyjątkiem przypadków odwołania z przy czyn, o których mowa w art. 52 Kodeksu pracy.

5. Dyrektora parku krajobrazowego, położonego na terenie kilku województw, powołuje minister właściwy do spraw środowiska w uzgodnieniu z wojewodami po zasięgnięciu opinii właściwych wojewódzkich komisji ochrony przyrody.

6. Minister właściwy do spraw środowiska w uzgodnieniu z wojewodami odwołuje dyrektora par ku krajobrazowego, o którym mowa w ust. 5, po wyra żeniu opinii przez wojewódzkie komisje ochrony przy rody, w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię, z wyjątkiem przypadków odwołania z przyczyn, o któ rych mowa w art. 52 Kodeksu pracy.

7. Do zadań dyrektora parku krajobrazowego nale ży w szczególności:

1) ochrona przyrody zgodnie z rozporządzeniem o utworzeniu parku krajobrazowego,

2) organizacja działalności naukowej, dydaktycznej, turystycznej oraz rekreacyjnej na terenie parku kra jobrazowego i jego otuliny,

3) wydawanie z upoważnienia wojewody decyzji ad ministracyjnych w zakresie ochrony przyrody na terenie parku krajobrazowego i jego otuliny,

4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jed nostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi i fi zycznymi.

8. W celu zarządzania parkami krajobrazowymi mogą być tworzone zespoły parków krajobrazowych.

9. Do dyrektora zespołu parków krajobrazowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące dyrektora parku krajobrazowego.

10. Na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, znajdującym się w granicach parku krajobrazowego, zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samo dzielnie miejscowy nadleśniczy, zgodnie z planem ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionym w planie urządzania lasu. Art. 24b.6

1)

1. Przy dyrektorze parku krajobrazowego działa rada parku jako organ opiniodawczo-doradczy.

2. Radę parku powołuje właściwy wojewoda spo śród działających na rzecz ochrony przyrody przedsta wicieli:

1) nauki,

2) praktyki,

3) właściwego terytorialnie samorządu gminnego,

4) organizacji społecznych,

5) organizacji gospodarczych na trzyletnią kadencję, określając jej skład i zakres dzia łania.

3. Radę parku dla parku położonego na terenie kil ku województw powołuje wojewoda, na którego ob szarze działania znajduje się największa część parku, w porozumieniu z pozostałymi wojewodami.

4. Do rady parku zespołu parków krajobrazowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady par ku krajobrazowego. Art. 24c.6

1)

1. Tworzy się Służbę Parków Krajobra zowych.

2. Pracownicy zaliczeni do Służby Parków Krajobra zowych mają prawo do bezpłatnego umundurowania.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, w dro dze rozporządzenia, określi dla Służby Parków Krajo brazowych: Dziennik Ustaw Nr 99 — 7341 — Poz. 1079 —————— 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 6

1) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

1) stanowiska i wymagania kwalifikacyjne na poszcze gólne stanowiska, z uwzględnieniem wykształce nia oraz stażu pracy,

2) wzory umundurowania dla osób uprawnionych do ich noszenia oraz oznak służbowych dla poszcze gólnych stanowisk, w tym: wzory umundurowania wyjściowego i polowego na odpowiednie pory ro ku, wzory przedmiotów uzupełniających mundury, kolor, wzór orła umieszczonego na czapkach służ bowych dla pracowników zatrudnionych na okre ślonych stanowiskach, okres ich użytkowania, kie rując się potrzebą rozróżnienia cech szczególnych umundurowania pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. Art. 2

5. (skreślony).62) Art. 26.6

3)

1. Obszar chronionego krajobrazu jest te renem chronionym ze względu na:

1) wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnico wanych ekosystemach, wartościowe w szczegól ności ze względu na możliwość zaspokajania po trzeb związanych z masową turystyką i wypoczyn kiem, lub

2) istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

2. Celem tworzenia obszarów chronionego krajo brazu może być w szczególności zapewnienie powiąza nia terenów poddanych ochronie w system obszarów chronionych, o którym mowa w art. 13 ust. 2. Art. 26a.6

4)

1. W parku krajobrazowym oraz na ob szarze chronionego krajobrazu zabrania się:

1) lokalizowania nowych obiektów i instalowania no wych urządzeń, inwestycji szkodliwych dla środo wiska oraz inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska lub trwale naruszyć walory krajobrazo we, lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

2) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ście kowych,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrówno ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej,

4) likwidowania małych zbiorników wodnych, staro rzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia wła snych gruntów rolnych,

6) lokalizacji ośrodków chowu, hodowli — posługują cych się metodą bezściółkową,

7) organizowania rajdów motorowych i samochodo wych oraz pokazów lotów akrobacyjnych,

8) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,

9) likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydroż nych i nadwodnych,

10) umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, nisz czenia nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj, 1

1) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych, wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszcze nia gleby, 1

2) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowym planie zagospoda rowania przestrzennego, 1

3) zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, ponad wielkości określone na podstawie odrębnych prze pisów, 1

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształca jących rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów zwią zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym, 1

5) używania łodzi motorowych na otwartych zbiorni kach wodnych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą za dań realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeń stwa państwa, w przypadkach zagrożenia bezpieczeń stwa państwa.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne.

4. Zakaz określony w ust. 1 pkt 10 i 15 nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odrębne przepisy oraz racjonalnej gospo darki rolnej i leśnej. Art. 27.6

5) Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycz nej. Art. 27a.6

6)

1. W stosunku do rodzimych dziko wy stępujących roślin objętych ochroną gatunkową zabra nia się: Dziennik Ustaw Nr 99 — 7342 — Poz. 1079 —————— 6

2) Przez art. 73 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r. 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 6

4) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy wymienionej w przypi sie 1. —————— 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 6

6) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

1) pozyskiwania, umyślnego niszczenia lub uszkadza nia,

2) umyślnego niszczenia ich siedlisk,

3) zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowa nia, przetwarzania roślin oraz ich części,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, stoso wania środków chemicznych, niszczenia ściółki le śnej, gleby w pobliżu stanowisk roślin chronio nych,

5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, darowizny,

6) wwożenia i wywożenia poza granicę państwa ży wych, martwych, przetworzonych, spreparowa nych w całości albo ich części oraz produktów po chodnych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) wykonywania czynności związanych z prowadze niem racjonalnej gospodarki człowieka, a w szcze gólności: rolnej, leśnej lub rybackiej,

2) zbioru grzybów gatunków objętych ochroną czę ściową w celach konsumpcyjnych,

3) usuwania roślin niszczących materiały lub budynki,

4) zwalczania roślin zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi lub zwierząt,

5) pozyskiwania roślin objętych ochroną częściową, ich części lub produktów pochodnych, jeżeli zainte resowane podmioty uzgodniły z wojewodą miej sca pozyskiwania, ich ilości oraz terminy,

6) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowa nia do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wy wożenia poza granicę państwa, ż ywych, martwych, przetworzonych, spreparowanych w całości albo ich części i produktów pochodnych roślin, o któ rych mowa w pkt 5. Art. 27b.6

6)

1. W stosunku do rodzimych dziko wy stępujących zwierząt objętych ochroną gatunkową za brania się:

1) umyślnego zabijania, okaleczania, chwytania, po zyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych, martwych, w całości lub ich części,

2) płoszenia, niepokojenia, fotografowania, filmowa nia, obserwacji z odległości powodującej zaniepo kojenie zwierząt, w tym w czasie snu zimowego lub w okresie rozrodu i wychowu młodych, bez zezwo lenia wojewody,

3) umyślnego niszczenia ich siedlisk,

4) preparowania martwych, w tym znalezionych, zwierząt lub ich części, bez zezwolenia wojewody,

5) przetrzymywania spreparowanych zwierząt lub ich części, bez zezwolenia wojewody,

6) umyślnego niszczenia ich gniazd, tarlisk, nor, lego wisk, żeremi oraz jaj, ikry, postaci młodocianych i form rozwojowych,

7) wybierania, posiadania i przetrzymywania jaj oraz wydmuszek,

8) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, w tym także urodzonych i hodo wanych w niewoli, na stanowiska naturalne,

9) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wwożenia i wywoże nia poza granice państwa ż ywych, martwych, spre parowanych w całości albo ich części oraz produk tów pochodnych,

10) niszczenia mrowisk w lasach.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) usuwania w okresie od dnia 1 września do końca lutego gniazd ze skrzynek lęgowych dla ptaków,

2) usuwania od dnia 1 września do końca lutego gniazd ptasich z budynków, obiektów inżynieryj nych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego wzglę dy bezpieczeństwa lub sanitarne,

3) filmowania, fotografowania zwierząt w obrębie za budowań i w miejscach ogólnodostępnych,

4) chwytania na terenach zabudowanych, przez uprawnione podmioty, zabłąkanych zwierząt i przemieszczania ich do miejsc regularnego prze bywania,

5) chwytania zwierząt rannych i osłabionych, w celu udzielenia im pomocy weterynaryjnej i przemiesz czenia do ośrodka rehabilitacji,

6) wykonywania czynności związanych z prowadze niem racjonalnej gospodarki człowieka, a w szcze gólności rolnej, leśnej lub rybackiej,

7) pozyskiwania zwierząt gatunków objętych ochroną częściową, ich części lub produktów pochodnych, jeżeli zainteresowane podmioty uzgodniły z woje wodą miejsca pozyskiwania, ich ilości oraz termi ny,

8) przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowa nia do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wy wożenia poza granicę państwa żywych, martwych, spreparowanych w całości albo ich części i produk tów pochodnych zwierząt, o których mowa w pkt 7.

3. W stosunku do miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych, dla któ rych wojewoda ustala granice tych miejsc, zabrania się dokonywania zmian polegających na wycinaniu drzew lub krzewów, prowadzeniu robót melioracyj nych, wznoszeniu obiektów, urządzeń i instalacji oraz prowadzeniu prac mających wpływ na ochronę miejsc rozrodu i regularnego przebywania tych zwierząt, a także zabrania się przebywania ludzi, bez zgody wo jewody. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7343 — Poz. 1079 Art. 27c.6

6)

1. Organy ochrony przyrody podejmują działania w celu ratowania gatunków zagrożonych wy ginięciem.

2. Jeżeli zmiany w środowisku zagrażają roślinom lub zwierzętom gatunków chronionych, wojewoda jest obowiązany, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej ko misji ochrony przyrody, podjąć stosowne działania w celu zapewnienia trwałego zachowania danego ga tunku i jego siedliska bądź zapobieżenia szkodom lub ich ograniczenia.

3. Wojewoda ustala i likwiduje granice miejsc roz rodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych, wymienionych w rozporządzeniu, o któ rym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz prowadzi wykaz tych miejsc.

4. Wojewoda, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na terenie województwa, na czas określo ny, ochronę gatunków roślin lub zwierząt nieobjętych ochroną, o której mowa w ust. 5, a także właściwe dla nich zakazy wybrane spośród wymienionych w art. 27a ust. 1 oraz art. 27b ust. 1, a także odstępstwa od zakazów wybrane spośród wymienionych w art. 27a ust. 2 oraz art. 27b ust. 2.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w drodze rozporządzeń, określi:

1) listę gatunków roślin rodzimych dziko występują cych objętych ochroną gatunkową ścisłą i częścio wą oraz zakazy właściwe dla tych gatunków, wy brane spośród wymienionych w art. 27a ust. 1, a także odstępstwa od zakazów wybrane spośród wymienionych w art. 27a ust. 2,

2) listę gatunków zwierząt rodzimych dziko występu jących objętych ochroną gatunkową ścisłą i czę ściową, w tym gatunków, dla których ustala się granice miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz terminy ochrony tych miejsc, wyróżniając strefę ochrony ścisłej i częściowej, zakazy dla da nych gatunków, wybrane spośród wymienionych w art. 27b ust. 1, a także odstępstwa od zakazów wybrane spośród wymienionych w art. 27b ust. 2.

6. Minister właściwy do spraw środowiska, wyda jąc rozporządzenia, o których mowa w ust. 5, będzie kierował się potrzebą ochrony roślin lub zwierząt ga tunków rzadko występujących, zagrożonych wyginię ciem lub wrażliwych na zmiany środowiska przyrodni czego, ich siedlisk, w tym miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może zezwolić wyjątkowo na pozyskanie roślin i zwierząt chronionych oraz inne czynności podlegające ograni czeniu, zakazom lub nakazom. Art. 27d.6

6)

1. Zabrania się przewożenia przez gra nicę państwa roślin lub zwierząt, ich części i produk tów pochodnych, podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzecz pospolita Polska jest stroną, bez zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy tran zytu, o ile przepisy umowy międzynarodowej nie sta nowią inaczej.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyda wane po spełnieniu warunków wynikających z posta nowień umów międzynarodowych, których Rzeczpo spolita Polska jest stroną, oraz odrębnych przepisów.

4. Minister właściwy do spraw środowiska odma wia wydania zezwolenia pomimo spełnienia warun ków, o których mowa w ust. 3, w przypadku gdy:

1) importer, eksporter lub reeksporter, wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia, został skazany pra womocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepi sów umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, przepisów o ochronie przyrody lub o ochronie zwierząt — w okresie przed upływem 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku,

2) wydanie zezwolenia, na warunkach wskazanych we wniosku o jego wydanie, naruszałoby inne przepisy krajowe albo przepisy drugiego państwa uczestniczącego w obrocie,

3) właściwy organ ustanowiony na mocy postano wień umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, wprowadził czasowe ograniczenia mię dzynarodowego obrotu określonymi roślinami lub zwierzętami, ich częściami lub produktami pochod nymi — w okresie obowiązywania tych ograniczeń albo

4) we wniosku o wydanie zezwolenia podano infor macje niezgodne ze stanem faktycznym.

5. Minister właściwy do spraw środowiska cofa wydane zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

1) po wydaniu zezwolenia zostaną ujawnione okolicz ności, o których mowa w ust. 4, uzasadniające od mowę wydania zezwolenia,

2) właściwy organ ustanowiony na mocy postano wień umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, złożył uzasadniony wniosek o cofnięcie ze zwolenia,

3) organ kontrolujący złożył wniosek o cofnięcie ze zwolenia, które zostało użyte niezgodnie z warun kami w nim zawartymi.

6. Zezwolenie zawiera warunki określające jego ważność.

7. Minister właściwy do spraw środowiska, w dro dze rozporządzenia, określi:

1) listę roślin i zwierząt, o których mowa w ust. 1, oraz ich status ochronny odpowiadający ogranicze niom określonym umowami międzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, Dziennik Ustaw Nr 99 — 7344 — Poz. 1079

2) warunki i tryb wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,

3) wzór wniosku o wydanie zezwolenia oraz spis do kumentów, które należy dołączyć do wniosku,

4) wzory zezwoleń,

5) tryb postępowania z wydanymi zezwoleniami. Art. 27e.6

6)

1. Przetrzymywanie roślin i zwierząt, o których mowa w art. 27d ust. 1, oraz ich uprawa i ho dowla wymaga wpisania do rejestru.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi sta rosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywa nia roślin lub zwierząt oraz prowadzenia upraw i ho dowli. Rejestr powinien zawierać:

1) liczbę porządkową,

2) datę dokonania wpisu lub wykreślenia z niego,

3) imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymu jącego,

4) adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia upra wy lub hodowli,

5) wielkość powierzchni zajętych pod uprawę lub licz bę zwierząt,

6) nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,

7) opis oznakowania, jeżeli istnieje,

8) cel posiadania lub przetrzymywania,

9) numer i datę wydania zezwolenia na wwóz do kra ju lub zezwolenia na pozyskanie,

10) numer i datę dokumentu wydanego przez urzędo wego lekarza weterynarii, potwierdzającego uro dzenie zwierzęcia w hodowli.

3. Obowiązek rejestrowania lub wykreślania z reje stru powstaje z chwilą wejścia w posiadanie lub wy zbycia się rośliny lub zwierzęcia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, a także powstania zmiany w da nych rejestrowych. Wniosek o dokonanie stosownego wpisu lub skreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku.

4. Za dokonanie wpisu oraz wydanie wypisu z reje stru pobierana jest opłata skarbowa.

5. Minister właściwy do spraw środowiska może, w drodze rozporządzenia, określić warunki znakowania określonych roślin i zwierząt objętych ochroną, rozpozna walnych części tych roślin lub zwierząt albo opakowań za wierających produkty pochodne z nich otrzymane.

6. Minister właściwy do spraw środowiska, wyda jąc rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, będzie kierował się potrzebą przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi chronionych roślin i zwierząt, rozpoznawal nych ich części i produktów pochodnych. Art. 2

8. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, histo ryczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Art. 2

9. Stanowiskami dokumentacyjnymi przyro dy nieożywionej są niewyodrębniające się na po wierzchni lub możliwe do udostępnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym miejsca wystę powania formacji geologicznych, nagromadzeń ska mieniałości lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzch niowych i podziemnych. Art. 30. 1.6

7) Użytkami ekologicznymi są zasługują ce na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów geno wych i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wod ne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytko wanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce oraz stanowiska rzadkich lub chro nionych gatunków roślin i zwierząt, w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu.

2. Użytki ekologiczne uwzględnia się w miejsco wym planie zagospodarowania przestrzennego i uwi dacznia w ewidencji gruntów. Art. 3

1. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyzna cza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmen tów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zacho wania jego wartości estetycznych. Art. 31a.6

8) W stosunku do form ochrony przyrody, o których mowa w art. 28—31, zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiek tu,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcają cych rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów związa nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

5) zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego,

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody i zrówno ważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz gospodarki rybackiej, Dziennik Ustaw Nr 99 — 7345 — Poz. 1079 —————— 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 6

8) Dodany przez art. 1 pkt 29 ustawy wymienionej w przypi sie 1.

7) likwidowania małych zbiorników wodnych, staro rzeczy oraz obszarów wodno-błotnych,

8) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia wła snych gruntów rolnych,

9) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miej scami wyznaczonymi w miejscowym planie zago spodarowania przestrzennego,

10) budowy budynków, budowli, obiektów małej ar chitektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chro niony bądź spowodować degradację krajobrazu. Art. 32.6

9) Wprowadzenie form ochrony przyrody, o których mowa w art. 26 i 28—31, następuje, w drodze rozporządzenia wojewody, które określa nazwę obsza ru lub obiektu, jego położenie, w miarę potrzeb otulinę oraz zakazy dla nich właściwe wybrane spośród wy mienionych w art. 26a ust. 1 i art. 31a. Art. 3

3. 1.70) Park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy i stanowisko dokumentacyjne przy rody nieożywionej mogą uzyskać status o znaczeniu międzynarodowym, określony odpowiednimi kon wencjami międzynarodowymi lub uchwałami organi zacji międzynarodowych.

2. W drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne obszary cenne przyrodniczo, w celu ich wspólnej ochrony. Art. 34.7

1) 1.7

2) Rada gminy może wprowadzić for my ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 i 6, jeżeli wojewoda nie wprowadził tych form.

2. Dla obszarów i zespołów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 i w art.13 ust. 1 pkt 6 lit. d), podda wanych ochronie przez radę gminy, miejscowy plan za gospodarowania przestrzennego sporządza się obo wiązkowo. Rozdział 4 Wykonywanie ochrony przyrody Art. 35.7

3)

1. Określenie obszarów poddanych ochronie, o których mowa w rozdziale 3, ustalenie otu lin oraz zasad zagospodarowania tych obszarów nastę puje stosownie do krajowej strategii ochrony i umiar kowanego użytkowania różnorodności biologicznej oraz wynikającego z niej planu działań.

2. Krajową strategię ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, wraz z pro gramem działania, sporządza minister właściwy do spraw środowiska, a zatwierdza Rada Ministrów. Art. 35a.7

4)

1. Siedliska przyrodnicze poddaje się pod ochronę w drodze ustanowienia przez właściwy organ formy ochrony przyrody wybranej spośród wy mienionych w art. 13 ust. 1 pkt 1—4 oraz 6.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje siedlisk przyrodni czych podlegających ochronie, kierując się potrzebą ochrony siedlisk przyrodniczych zagrożonych zani kiem, mających ograniczony zasięg terytorialny wyni kający z właściwości przyrodniczych charakterystycz nych dla regionu przyrodniczo-klimatycznego, a także potrzebą zachowania różnorodności biologicznej. Art. 3

6.

1. Zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów i urządzeń w parku narodowym i rezerwacie przyrody, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku lub rezerwatu oraz związanych z prowa dzeniem gospodarstwa rolnego i leśnego. 1a.7

5) Budowa obiektów i urządzeń służących ce lom parku narodowego lub rezerwatu przyrody oraz związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i leśnego jest dopuszczalna, jeżeli ich lokalizacja, wiel kość lub architektura nie spowoduje degradacji przyro dy lub krajobrazu.

2. Wydawanie przewidzianych odrębnymi przepi sami pozwoleń na budowę lub rozbudowę obiektów i urządzeń na obszarach, o których mowa w ust. 1, wy maga uzgodnienia z wojewodą. Art. 36a.7

6)

1. Wydanie decyzji o warunkach zabu dowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji reali zującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowe go lub obszarze chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwym wojewodą i sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.

2. Wojewoda wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że realizacja nie wpłynie negatywnie na cel ochrony danego obszaru, a w szczególności inwestycja ta nie naruszy spójności krajowego systemu obsza rów chronionych, albo

2) z oceny oddziaływania na środowisko wynika, iż in westycja ta wpłynie negatywnie na cel ochrony da nego obszaru lub naruszy spójność krajowego sys temu obszarów chronionych, ale jednocześnie przy braku rozwiązań alternatywnych możliwe jest uzu pełnienie lub taka zmiana systemu obszarów chro nionych, która zapewni jego spójność. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7346 — Poz. 1079 —————— 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 73 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 62. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy wymie nionej w przypisie 1. —————— 7

4) Dodany przez art. 1 pkt 34 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 7

5) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 7

6) Dodany przez art. 1 pkt 36 ustawy wymienionej w przypi sie 1. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7347 — Poz. 1079

3. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, dotyczy celu publicznego związanego z:

1) ochroną życia lub zdrowia ludzkiego,

2) bezpieczeństwem publicznym,

3) ochroną przyrody, nie ma zastosowania warunek zawarty w ust. 2 pkt 2.

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta informuje ministra właściwego do spraw środowiska o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1. Art. 3

7. (skreślony).77) Art. 38.7

8) Wojewoda może, w drodze rozporządze nia, wprowadzić na okres sześciu miesięcy ogranicze nia i zakazy, o których mowa w art. 23a ust. 1, art. 26a ust. 1 i art. 31a, albo nakazać wykonanie okre ślonych prac lub urządzeń w stosunku do obiektu lub obszaru o stwierdzonych wartościach przyrodniczych lub krajobrazowych, przewidzianego do objęcia ochro ną, a któremu zagraża zmiana lub zniszczenie. Art. 3

9. 1.7

9) Minister właściwy do spraw środowi ska prowadzi rejestr parków narodowych i rezerwatów przyrody, o których mowa w art. 23 ust. 5. 2.80) Wojewoda prowadzi dokumentację stanu przyrody, a w szczególności cennych ze względów na ukowych lub rzadkość występowania tworów przyro dy, obszarów przyrodniczych i innych składników przy rody oraz rejestr rezerwatów przyrody, parków krajo brazowych i obszarów chronionego krajobrazu. 3.8

1) Starosta wykonując zadanie z zakresu admini stracji rządowej prowadzi rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. 4.8

2) Rejestry, dla poszczególnych form ochrony przy rody, o których mowa w ust. 1—3, powinny zawierać:

1) liczbę porządkową,

2) nazwę, jeżeli istnieje, i formę ochrony przyrody,

3) datę utworzenia formy ochrony przyrody,

4) położenie geograficzne i administracyjne formy ochrony przyrody (obręb ewidencyjny, gmina, po wiat, województwo),

5) powierzchnię z wyszczególnieniem formy własno ści i rodzajów gruntów,

6) krótki opis przedmiotu lub obiektu poddanego pod ochronę,

7) miejsce i datę ogłoszenia aktu o uznaniu lub utwo rzeniu szczególnej formy ochrony przyrody,

8) informację, czy dana forma ochrony podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody. Art. 40.

1. Organy ochrony przyrody, o których mo wa w art. 6, przy wykonywaniu ochrony przyrody mo gą korzystać z opinii biegłych w zakresie ochrony przy rody. 2.8

3) Biegłym w zakresie ochrony przyrody upraw nienia są nadawane w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształto waniu środowiska. Rozdział 5 Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody Art. 4

1.

1. Gospodarka zasobami dziko występu jących roślin i zwierząt powinna zapewniać ich trwa łość i optymalną liczebność, przy zachowaniu w moż liwie największym stopniu różnorodności genetycz nej.

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, nastę puje w szczególności przez:

1) ochronę, utrzymanie i racjonalne zagospodarowa nie naturalnych zbiorowisk roślinnych, a przede wszystkim lasów, torfowisk, bagien, muraw, sol nisk, wydm i brzegów wód oraz naturalnych stano wisk roślin i zwierząt,

2) rozmnażanie i rozprzestrzenianie ginących gatun ków roślin i zwierząt, ochronę i odtwarzanie stano wisk zwierząt rzadkich oraz ochronę tras migracyj nych zwierząt. 3.8

4) W parkach narodowych lub rezerwatach przy rody oraz w odniesieniu do gatunków chronionych ro ślin lub zwierząt stosuje się ochronę ścisłą lub ochronę częściową. 4.8

5) W parkach narodowych lub rezerwatach przy rody, w których część gruntów pozostawiona jest w go spodarczym wykorzystaniu, na gruntach tych stosuje się ochronę krajobrazową. —————— 7

7) Przez art. 1 pkt 37 ustawy wymienionej w przypisie 1. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 9 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 4 oraz przez art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 9 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 4. 8

1) Dodany przez art. 80 pkt 9 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 4. 8

2) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i kształto waniu środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 885), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 8

5) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. Art. 42.8

6)

1. Zabrania się wprowadzania do środo wiska przyrodniczego zwierząt lub roślin, a także ich form rozwojowych, obcych rodzimej faunie i florze.

2. Zabrania się przemieszczania w środowisku przyrodniczym zwierząt lub roślin, a także ich form roz wojowych, obcych rodzimej faunie i florze.

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą także roślin lub zwierząt wprowadzonych do środo wiska przyrodniczego przed dniem wejścia w życie ustawy.

4. Odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska wydanego w uzgodnieniu z mini strem właściwym do spraw rolnictwa, po zaopiniowa niu przez Państwową Radę Ochrony Przyrody.

5. Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 2, nie mają za stosowania do gatunków ryb, na których wprowadza nie i przemieszczanie wymagane jest zezwolenie mini stra właściwego do spraw rolnictwa, wydawane na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry bactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875). Art. 43.8

7) Gospodarka zasobami przyrody nieoży wionej powinna być prowadzona w sposób zapewnia jący ochronę innych zasobów, oszczędne użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie jej szczególnie cennych tworów naturalnych, jak przede wszystkim profile geo logiczne i glebowe, jaskinie, turnie, skałki, głazy narzu towe, naturalne zbiorniki wodne, źródła i wodospady, glebowe powierzchnie wzorcowe. Art. 44.8

8) Zmiana przeznaczenia terenów, na któ rych znajduje się starodrzew, może być dokonana jedy nie w miejscowym planie zagospodarowania prze strzennego, po uzyskaniu zgody starosty wykonujące go zadania z zakresu administracji rządowej. Art. 4

5. Zabrania się wypalania roślinności na łą kach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przy drożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin. Art. 46.8

9)

1. Gatunki roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem w stanie naturalnym, utrzymywane w ogrodach zoologicznych, botanicznych lub bankach genów podlegają ochronie w celu zachowania różno rodności biologicznej.

2. Ogrody botaniczne, zoologiczne oraz tereny przewidziane w planie zagospodarowania przestrzen nego na rozbudowę istniejących lub budowę nowych ogrodów podlegają ochronie niezbędnej do zapewnie nia ich prawidłowej działalności i rozwoju.

3. Ochrona, o której mowa w ust. 2, polega na za kazie:

1) wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z ich działalnością,

2) ograniczania obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego na rzecz działalności niezwiązanej z ich rolą i przeznaczeniem,

3) zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoolo gicznego albo w ich otoczeniu stosunków wod nych, zwłaszcza obniżenia wód gruntowych,

4) zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego albo w ich otoczeniu powierzch ni ziemi, wód i powietrza,

5) wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działal ności produkcyjnej lub usługowej wpływającej szkodliwie na warunki przyrodnicze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów.

4. Ogrody botaniczne i zoologiczne funkcjonują w oparciu o sporządzane co 5 lat programy działalno ści i rozwoju uzgadniane z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta i zatwierdzane przez ministra wła ściwego do spraw środowiska.

5. Zasady korzystania z ogrodów botanicznych i zoologicznych określają, w drodze regulaminu, ich zarządy.

6. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w miejsco wych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w swojej działalności uwzględniają potrzeby funkcjo nowania i rozwoju istniejących lub planowanych do utworzenia ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz zapewniają ich ochronę.

7. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przed wy daniem decyzji w sprawie ustalenia warunków zabu dowy i zagospodarowania terenu inwestycji przewi dzianej do realizacji w pobliżu ogrodu botanicznego lub zoologicznego informuje o przygotowywanym przedsięwzięciu zarząd ogrodu, który w terminie jedne go miesiąca może zgłosić swoje zastrzeżenia i wnioski.

8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio przy roz patrywaniu wniosku o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, znajdują cego się w pobliżu ogrodu botanicznego lub zoologicz nego, jeżeli zmiana ta mogłaby mieć wpływ na funkcjo nowanie ogrodu.

9. Chów i hodowla zwierząt w ogrodach zoologicz nych prowadzona jest przy zachowaniu warunków Dziennik Ustaw Nr 99 — 7348 — Poz. 1079 —————— 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 8

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy wymie nionej w przypisie 1. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 73 pkt 6 ustawy wymienionej w przypisie 62 oraz przez art. 80 pkt 10 ustawy wymienionej w przypisie 4. 8

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy wymie nionej w przypisie 1. określonych odrębnymi przepisami, w tym w szczegól ności: ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 i z 2001 r. Nr 29, poz. 3

20) i ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i z 2001 r. Nr 3, poz. 21).

10. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe warun ki dla chowu i hodowli poszczególnych grup zwierząt, biorąc pod uwagę ich wymagania, w tym w szczegól ności:

1) niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia techniczne miejsc przebywania przedstawicieli po szczególnych gatunków lub grup zwierząt,

2) minimalne warunki przestrzenne dla utrzymywania poszczególnych gatunków lub grup zwierząt,

3) warunki niezbędne dla prowadzenia reprodukcji poszczególnych gatunków lub grup zwierząt,

4) warunki, jakie muszą być spełnione dla zapewnie nia bezpieczeństwa zwierząt i ludzi. 1

1. Przeniesienie z ogrodu botanicznego, zoolo gicznego lub banku genów do stanu naturalnego roślin lub zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem na stępuje za zgodą ministra właściwego do spraw środo wiska. Art. 47.90) Starosta, wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej, sprawuje kontrolę nad prze strzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów i poszcze gólnych składników przyrody przez jednostki organiza cyjne oraz osoby prawne i fizyczne. W tym zakresie przysługuje mu prawo wstępu na nieruchomość, prze prowadzania badań i obserwacji, żądania wyjaśnień i przeglądania dokumentacji. Rozdział 6 Uprawnienia organizacji społecznych i obywateli Art. 48.9

1) Działalność statutowa organizacji spo łecznych, mających na celu ochronę przyrody, na ob szarach parków narodowych lub parków krajobrazo wych, wymaga uzgodnienia z dyrektorami tych par ków, na obszarach nadleśnictw — z właściwymi nadle śniczymi, a na pozostałych terenach objętych formami ochrony przyrody — z właściwymi wojewódzkimi kon serwatorami przyrody. Art. 4

9.

1. Osoby fizyczne zainteresowane ochroną przyrody mogą uzyskać uprawnienia społecznych opiekunów przyrody.

2. 9

2) Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nada je starosta.

3. Społecznym opiekunem przyrody może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który wy raził zgodę na objęcie tej funkcji, posiada pełną zdol ność do czynności prawnych, nie był karany za prze stępstwa oraz posiada znajomość przepisów praw nych.

4. Społeczni opiekunowie przyrody mogą działać indywidualnie lub w zespole, zwanym kołem opieku nów przyrody.

5. Społeczny opiekun przyrody przy wykonywaniu swoich obowiązków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody. 6.9

3) Do działalności społecznych opiekunów przy rody na obszarach objętych formami ochrony przyro dy stosuje się odpowiednio przepis art. 48. Rozdział 7 Skutki prawne poddania pod ochronę Art. 50.

1. (skreślony).94) 2.9

5) Na obrzeżach chronionych kompleksów przy rodniczych oraz w pobliżu chronionych tworów przyro dy należy umieszczać tablice obwieszczające o ograni czeniach i zakazach, wprowadzonych w myśl przepi sów rozdziału 3, lub inne oznakowania informujące o poddaniu pod ochronę. 2a.9

6) Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określi wzory tablic, uwzględniając potrzebę ujednolicenia wzoru tablic na terenie kraju, określając kształt i ich wielkość, materiał, z jakiego zostaną wykonane, tło tablic, wielkość i kolor liter oraz miejsca umieszczania tablic.

3. W przypadku przebiegu trasy komunikacyjnej przez park narodowy zasady ruchu oraz wyznaczenie miejsc parkingowych wymaga uzgodnienia z dyrekto rem parku narodowego. Art. 5

1. W przypadku poddania pod ochronę cało ści lub części przedmiotu, dla którego istnieje księga wieczysta, na wniosek wojewody lub dyrektora parku ujawnia się w niej poddanie przedmiotu pod ochronę. Gdy dalsza ochrona stanie się bezprzedmiotowa, od nośny wpis skreśla się. Dziennik Ustaw Nr 99 — 7349 — Poz. 1079 —————— 90) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 11 ustawy wy mienionej w przypisie 4. 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy wymie nionej w przypisie 1. —————— 9

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 80 pkt 12 ustawy wy mienionej w przypisie 4. 9

3) Dodany przez art. 1 pkt 45 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 9

4) Przez art. 1 pkt 46 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. 9

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 1. 9

6) Dodany przez art. 1 pkt 46 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. Art. 52.9

7)

1. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez żubry, niedźwiedzie i bobry. Odpo wiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści.

2. W sprawach o naprawienie szkód, o których mo wa w ust. 1, orzekają sądy powszechne. Wypłaty od szkodowań dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wyrządzenia szkody.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozpo rządzenia, inne gatunki zwierząt chronionych wyrzą dzających szkody, za które odpowiada Skarb Państwa. 4.9

8) Szkody powodowane przez zwierzęta zalicza ne do gatunków łownych, występujące w parkach na rodowych, strefach ochrony zwierząt oraz w rezerwa tach przyrody, szacuje się oraz dokonuje się wypłaty odszkodowań według zasad określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 60, poz. 369, Nr 88, poz. 554, Nr 110, poz. 715 i Nr 133, poz. 884, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 401, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875). 5.9

9) Szacowanie szkód w strefie ochronnej zwierząt łownych, wyrządzanych przez zwierzynę, należy do za dań Służby Parku Narodowego, a w rezerwatach — do organu sprawującego nadzór nad rezerwatem. 6.9

9) Odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzynę w strefie ochronnej zwierząt łownych pokrywane są ze środków parku narodowego, a za szkody spowodowane w rezerwatach przyrody — ze środków budżetowych wojewody. Art. 5

3. Obiekty i urządzenia zbudowane wbrew wprowadzonym zakazom albo bez uzyskania wymaga nej zgody organu ochrony przyrody lub niezgodnie z warunkami uzgodnienia podlegają przymusowej roz biórce w trybie przepisów prawa budowlanego. Rozdział 8 Przepisy karne Art. 54—5

7. (pominięte).100) Art. 5

8. 1.10

1) Kto narusza zakazy lub ograniczenia, obowiązujące na obszarach chronionych oraz w sto sunku do roślin, zwierząt objętych ochroną gatunkową ustanowioną przez właściwy organ oraz w stosunku do siedlisk przyrodniczych, podlega karze aresztu lub grzywny.

2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1, orzeka się:

1) przepadek narzędzi i przedmiotów służących do po pełnienia wykroczenia oraz przedmiotów uzyska nych za pomocą wykroczenia, 2)10

2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki byłby niewykonalny, nawiąz kę do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wy nagrodzenia miesięcznego brutto, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał poprzedzający kwartał, w którym nastąpiło wykroczenie, na rzecz właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wod nej, 3)10

3) przepadek albo odesłanie rośliny lub zwierzęcia do państwa eksportującego na koszt właściciela. 3.10

4) Zwierzęta lub rośliny, ich części oraz produkty pochodne, wobec których orzeczono przepadek, podle gają przekazaniu podmiotowi uprawnionemu do ich po siadania, wskazanemu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. W przy padku gatunków zwierząt lub roślin obcych rodzimej faunie i florze podmiot uprawniony do ich posiadania wskazuje minister właściwy do spraw środowiska. Art. 5

9. Kto wypala roślinność na łąkach, pastwi skach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin, podlega karze aresztu albo grzywny. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy wprowadzające, przejściowe i końcowe Art. 60. (pominięty).105) Art. 6

1. (pominięty).105) Dziennik Ustaw Nr 99 — 7350 — Poz. 1079 —————— 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektórych upoważnień do wy dawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), która weszła w życie z dniem 15 maja 1997 r. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy wy mienionej w przypisie 1. 9

9) Dodany przez art. 1 pkt 48 ustawy wymienionej w przypi sie 1. 100) Utraciły moc z dniem 1 września 1998 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083). Zamieszczone w obwieszczeniu. 10

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1. —————— 10

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach i o postępowa niu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 24, poz. 101), która weszła w życie z dniem 2 kwietnia 1992 r., art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1995 r., art. 3 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 12 lip ca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz. U. 95, poz. 475), która weszła w życie z dniem 20 listopada 1995 r., oraz przez art. 1 pkt 49 lit. b) tiret pierwsze usta wy wymienionej w przypisie 1. 10

3) Dodany przez art. 1 pkt 49 lit. b) tiret drugie ustawy wy mienionej w przypisie 1. 10

4) Dodany przez art. 1 pkt 49 lit. c) ustawy wymienionej w przypisie 1. 10

5) Zamieszczony w obwieszczeniu. Art. 6

2.

1. W ciągu roku od dnia wejścia w życie ni niejszej ustawy:

1) nieruchomości będące własnością Skarbu Pań stwa, a znajdujące się w granicach parków narodo wych, przejmą w zarząd dyrektorzy parków,

2) obsługę ruchu turystycznego na obszarze parków narodowych przejmą dyrektorzy parków.

2. Minister Ochrony Ârodowiska, Zasobów Natural nych i Leśnictwa może określić odstępstwa od spraw, o których mowa w ust. 1. Art. 6

3. Traci moc ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198). Art. 6

4. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych do niniejszej ustawy zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z tą ustawą. Art. 6

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.106) Dziennik Ustaw Nr 99 — 7351 — Poz. 1079 —————— 10

6) Ustawa została ogłoszona dnia 12 grudnia 1991 r.

Status prawny: uchylony
Data wydania: 2001-07-02
Data uchylenia: 2004-05-01
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje art. 54-57, art. 60 i 61 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492).
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2001 nr 99 poz. 1079