Dz.U. 2002 nr 1 poz. 6

Dziennik Ustaw Nr 1 — 12 — Poz. 6 Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 114

9) zarządza się, co następuje:

§1. Równorzędność stopni wojskowych, funkcjo nariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Pań stwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu określa załącznik do rozporządze nia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 6 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Dziennik Ustaw Nr 1 — 13 — Poz. 6 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. (poz. 6) RÓWNORZ¢DNOÂå STOPNI WOJSKOWYCH, FUNKCJONARIUSZY POLICJI, STRA˚Y GRANICZNEJ, S¸U˚BY WI¢ZIENNEJ I URZ¢DU OCHRONY PA¡STWA ORAZ UZYSKANYCH W PA¡STWOWEJ STRA˚Y PO˚ARNEJ ZE STOPNIAMI FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZÑDU Dziennik Ustaw Nr 1 — 14 — Poz. 6

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-01-08
Data wydania: 2001-12-29
Data wejścia w życie: 2002-01-23
Data obowiązywania: 2002-01-23
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 1 poz. 6