Dz.U. 2002 nr 10 poz. 103

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o In spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 oraz z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 143

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospo darki ˚ywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz po zostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i nie jadalnych surowcach zwierzęcych (Dz. U. Nr 93, poz. 1080 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 487 i Nr 115, poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „

§5.

1. Badaniami kontrolnymi w kierunku wykry wania gąbczastej encefalopatii bydła obej muje się:

1) bydło powyżej 30 miesiąca życia podda ne ubojowi w celu uzyskania mięsa do spożycia,

2) bydło powyżej 24 miesiąca życia podda ne ubojowi z konieczności,

3) bydło powyżej 24 miesiąca życia podda ne ubojowi sanitarnemu,

4) bydło powyżej 24 miesiąca życia, które padło lub zostało zabite, wykazujące za życia zaburzenia neurologiczne.

2. Do badań, o których mowa w ust. 1, pobie ra się pień mózgu bydła.

3. Badanie laboratoryjne wykonuje się:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogenne go,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz w sytuacji, kiedy wynik bada nia szybkim testem jest dodatni lub nie rozstrzygający, przy zastosowaniu meto dy histopatologicznej.

4. Jeżeli wynik badania metodą histopatolo giczną jest nierozstrzygający lub gdy mate riał do badań uległ autolizie, tkanki podda wane są badaniu przy zastosowaniu meto dy immunocytochemicznej lub immuno blottingowej.”;

2) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 1

1.

1. Badaniami kontrolnymi w kierunku wy krywania trzęsawki owiec obejmuje się:

1) 7% owiec powyżej 18 miesiąca życia, poddanych ubojowi w celu uzyskania mięsa do spożycia,

2) owce powyżej 18 miesiąca życia pod dane ubojowi z konieczności w następ stwie chronicznego wycieńczenia,

3) owce powyżej 18 miesiąca życia, które padły lub zostały poddane ubojowi sa nitarnemu, z wyjątkiem zabitych w ra mach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

2. Do badań, o których mowa w ust. 1, po biera się pień mózgu owiec.

3. Badania laboratoryjne wykonuje się:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, przy zastosowaniu szybkiego te stu do wykrywania białka patogennego,

2) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w sytuacji, kiedy wynik ba dania szybkim testem jest dodatni lub nierozstrzygający, przy zastosowaniu metody histopatologicznej.

4. Jeżeli wynik badania metodą histopatolo giczną jest nierozstrzygający lub gdy ma teriał do badań uległ autolizie, tkanki pod dawane są badaniu przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub im munoblottingowej.

5. Pobieranie prób do badań kontrolnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest reprezentatywne dla każdego regionu i pory roku. Próby do badań kontrolnych pobiera się w taki sposób, aby uniknąć Dziennik Ustaw Nr 10 — 634 — Poz. 103 103 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia doku mentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biolo gicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodze nia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych. nadreprezentacji jakiejkolwiek grupy od nośnie do pochodzenia, gatunku, wieku, rasy i typu produkcyjnego.”;

3) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a.

1. Przy prowadzeniu badań w kierunku wy krywania gąbczastej encefalopatii bydła lub trzęsawki owiec laboratorium prze prowadzające badania sporządza mie sięczne zestawienia dotyczące:

1) liczby bydła poddanego badaniom w poszczególnych grupach oraz wyni ków tych badań,

2) liczby owiec poddanych badaniom w poszczególnych grupach oraz wyni ków tych badań.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1, przesyłane są do Głównego Lekarza We terynarii w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy ze stawienie.

3. Dokumenty i materiały związane z bada niami, o których mowa w ust. 1, w posta ci:

1) wyników badań,

2) ksiąg badań laboratoryjnych, zawiera jących opisy prób do przeprowadzania badań,

3) bloków parafiny, służących do prze chowywania prób do badań,

4) zdjęć western blots, przedstawiają cych wyniki badań — są dostępne do wglądu przez okres siedmiu lat.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski Dziennik Ustaw Nr 10 — 635 — Poz. 103

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-02-08
Data wydania: 2002-02-01
Data wejścia w życie: 2002-02-16
Data obowiązywania: 2002-02-16
Data uchylenia: 2002-12-31
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 10 poz. 103