Dz.U. 2002 nr 100 poz. 906

906 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. W Taryfie celnej stanowiącej załącznik do roz porządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 i z 2002 r. Nr 1, poz. 18), w części drugiej Ta bela Stawek Celnych wprowadza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 100 — 6534 — Poz. 906 1) p o zy cj a to w ar o w a o kr eś lo n a ko d em P C N 0 40 7 00 1 1 0 w b rz m ie n iu : o tr zy m u je b rz m ie n ie : 2) p o zy cj a to w ar o w a o kr eś lo n a ko d em P C N 2 20 4 21 8 0 0 w b rz m ie n iu : Dziennik Ustaw Nr 100 — 6535 — Poz. 906 o tr zy m u je b rz m ie n ie : 3) p o zy cj a to w ar o w a o kr eś lo n a ko d em P C N 2 50 1 00 5 1 0 w b rz m ie n iu : o tr zy m u je b rz m ie n ie : Dziennik Ustaw Nr 100 — 6536 — Poz. 906

§2.

1. Do towarów objętych kontraktami zawarty mi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia stosuje się stawki celne określone w rozporzą dzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej, jeżeli stawka celna określona w niniejszym rozporządzeniu jest wyż sza albo kraj lub region pochodzenia towaru był obję ty preferencjami celnymi, które zostały ograniczone lub zniesione na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem ż e towarom tym nadano przeznaczenie cel ne w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejsze go rozporządzenia.

2. Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozu mie się kontrakty potwierdzone fakturami wystawiony mi w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejsze go rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-05
Data wydania: 2002-06-25
Data wejścia w życie: 2002-07-19
Data obowiązywania: 2002-07-19
Data uchylenia: 2003-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 100 poz. 906