Dz.U. 2002 nr 101 poz. 927

Dziennik Ustaw Nr 101 — 6633 — Poz. 927 927 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach rolniczych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) ogłasza się w załączniku do niniejsze go obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 14 grud nia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

2) ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów admi nistracji publicznej — w związku z reformą ustrojo wą państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

3) ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustro jowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875),

4) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 50—55 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 3), które sta nowią: Dziennik Ustaw Nr 101 — 6634 — Poz. 927 „Art. 50.

1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚yw nościowej, w drodze rozporządzenia, ustala termin pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb, na wniosek wojewody, po zasięgnięciu opinii sej miku samorządowego, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypada jący najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W rozpo rządzeniu określa się jednocześnie ter minarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadze niem wyborów.

2. Tryb przeprowadzenia wyborów, o któ rych mowa w ust. 1, ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej.

3. Komisję wojewódzką powołuje woje woda, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego. Na sekretarza komisji może być powołany kierownik woje wódzkiego biura wyborczego lub oso ba przez niego wskazana.

4. Protokół wyników wyborów do walne go zgromadzenia komisja wojewódzka przekazuje niezwłocznie wojewodzie. O wynikach wyborów wojewoda infor muje Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej.

5. Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów wyko nuje wojewoda we współdziałaniu z wojewódzkim biurem wyborczym. Zasady udziału wojewódzkiego biura wyborczego w wyborach określa poro zumienie wojewody i kierownika woje wódzkiego biura wyborczego.

6. Zarząd gminy zapewnia obsługę i tech niczno-materialne warunki pracy komi sji okręgowej, jako zadanie zlecone gminie.

7. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, w tym na zadania zlecone gminie, oraz środki materialne i finan sowe na podjęcie działalności izby za pewnia wojewoda, w wysokości okre ślonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. Art. 5

1. Pierwsze posiedzenie walnego zgroma dzenia wybranego w wyborach, o których mowa w art. 50 ust. 1, zwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej najpóźniej w 30 dniu od dnia wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia prze wodniczy senior izby, którym jest najstar sza wiekiem osoba wybrana do walnego zgromadzenia. Art. 5

2.

1. Utworzenie izby następuje, jeżeli w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do głoso wania.

2. W przypadku gdy w wyniku pierwszych wyborów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głoso wania, złożony właściwemu wojewo dzie.

3. Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawidłowości złożonego wnio sku, o którym mowa w ust. 2, występu je niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej o zarządze nie ponownych wyborów.

4. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w art. 50.

5. Do ponownych wyborów nie stosuje się przepisu ust. 1. Art. 5

3. W wypadku utworzenia izb w co najmniej połowie województw, izby tworzą Krajową Radę. Art. 5

4.

1. Minister Rolnictwa i Gospodarki ˚yw nościowej zwołuje pierwsze posiedze nie Krajowej Rady nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia utworzenia izb w co najmniej połowie województw.

2. Krajowa Rada na pierwszym posiedze niu wybiera zarząd i komisję rewizyjną. Art. 5

5. Minister Finansów w porozumieniu z Mini strem Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościo wej określi, w drodze rozporządzenia, źró dła finansowania i szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajo wej Rady w I kadencji.”;

2) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie których ustaw określających kompetencje orga nów administracji publicznej — w związku z refor mą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), który stanowi: „Art. 150. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r., z wyjątkiem art. 26, art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem ogłosze nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;

4) art. 33 i 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmia nie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem re formy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126 i z 2001 r. Nr 81, poz. 875), które stanowią: „Art. 3

3.

1. Członkowie walnych zgromadzeń izb rolniczych, działających w dniu Dziennik Ustaw Nr 101 — 6635 — Poz. 927 31 grudnia 1998 r., zachowują swoje mandaty do czasu nowych wyborów i z dniem wejścia w życie ustawy stają się członkami walnego zgromadzenia izby rolniczej, na terenie działania któ rej położony jest okręg wyborczy, z któ rego uzyskali mandaty.

2. Właściwy miejscowo wojewoda, w ter minie do dnia 28 lutego 1999 r., zwoła nadzwyczajne zgromadzenie walnego zgromadzenia izby rolniczej, które do kona wyboru komisji rewizyjnej, zarzą du izby rolniczej i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

3. Kadencja walnych zgromadzeń, o któ rych mowa w ust. 2, upływa z dniem, w którym upływa kadencja organów stanowiących jednostek samorządu te rytorialnego wybranych w wyborach w dniu 11 października 1998 r.

4. Mienie, będące we władaniu izby rolni czej działającej w dniu 31 grudnia 1998 r., z dniem wejścia w życie ustawy staje się z mocy prawa mieniem izby rolniczej, na terenie działania której znajdowała się siedziba izby rolniczej działającej w dniu 31 grudnia 1998 r.

5. Pracownicy biur izb rolniczych działają cych w dniu 31 grudnia 1998 r. z dniem wejścia w życie ustawy stają się pra cownikami biur właściwych izb rolni czych.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 31 marca 1999 r., zwoła nadzwyczajne posiedzenie Kra jowej Rady Izb Rolniczych, która doko na wyboru komisji rewizyjnej i zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.” „Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”;

5) art. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2002 r. (poz. 927) USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i repre zentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

2. Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:

1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami po datku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami po datku dochodowego z działów specjalnych pro dukcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku docho dowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady grunto we. Art.

2.

1. Samorząd rolniczy jest niezależny w wy konywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom.

2. Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej. Art.

3.

1. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej „izbami”. 2.

1) Terenem działania izby jest obszar wojewódz twa.

3. Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2, płacące podatek na terenie dzia łania izby oraz osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3, będące członkami rolniczych spółdzielni produk cyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby.

4. Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realiza cji.

5. Izby posiadają osobowość prawną. ———————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6636 — Poz. 927 Art.

4. W celu realizacji wspólnych zadań izby mo gą zawierać porozumienia regionalne. Rozdział 2 Zadania i zasady działania izb Art.

5.

1. Do zadań izb należy w szczególności:

1) sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z za kresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przed stawianie ich organom administracji rządowej i sa morządu terytorialnego, 2)

2) występowanie do organów administracji rządo wej w województwie i organów samorządu teryto rialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rol nych oraz opiniowanie projektów tych przepisów,

3) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rol nego oraz poprawy warunków zbytu płodów rol nych i produktów rolnych,

4) prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produk cji rolnej, 5)

3) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie in formacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców,

6) doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiej skiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwa nia przez rolników dodatkowych dochodów,

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruk tury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrar nej,

8) podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rol nictwie,

9) prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyzna wanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnic twa, na zasadach określonych w odrębnych prze pisach,

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rze telnego postępowania w działalności gospodar czej, 1

1) działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpie czeństwa w rolnictwie, 1

2) współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szko ły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk, 1

3) kształtowanie świadomości ekologicznej produ centów rolnych, 14)

4) inicjowanie działań mających na celu powoływa nie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producen tów rolnych i leśnych, 1

5) działanie na rzecz poprawy jakości produktów rol nych, 1

6) promowanie eksportu produktów rolnych, 1

7) rozwijanie współpracy z zagranicznymi organiza cjami producentów rolnych, 18)

5) współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzic twa kulturowego.

2. Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami admi nistracji rządowej. 3.

6) Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu tery torialnego z zakresu zadań własnych jednostek samo rządu terytorialnego.

4. Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykony wane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samo rządową. Art. 5a.

7)

1. Organy administracji rządowej w woje wództwie oraz organy samorządu terytorialnego zasię gają opinii właściwej miejscowo izby o projektach ak tów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, roz woju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów po rządkowych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu — dla projektów przesłanych przez organy admini stracji rządowej w województwie,

2) 14 dni od dnia doręczenia projektu — dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialne go.

3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wy znaczonym terminie uważa się za akceptację przedło żonego projektu. Art.

6. 1.

6) Sprawy indywidualne z zakresu admini stracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań wła snych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego. ———————

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolni czych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, poz. 875), która weszła w życie z dniem 22 sierpnia 2001 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 84 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który wszedł w życie z dniem 22 października 1997 r. ———————

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 110 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej — w związ ku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6637 — Poz. 927

2. Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, o którym mowa w ust. 1, wydaje prezes izby. 3.

8) Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych członków zarządu, a także przewodniczących rad powiatowych izby, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4, do wydawania decyzji admi nistracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu pre zesa izby.

4. W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:

1) w sprawach z zakresu administracji rządowej — wojewoda, 2)

6) w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego — samorządowe kole gium odwoławcze. Art. 7.

9)

1. Izba:

1) nie może prowadzić działalności gospodarczej,

2) może wyłącznie: a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowie dzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej, b) tworzyć fundacje, c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowa rzyszeń — które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby.

2. Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub ak cji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na re alizację zadań ustawowych i statutowych izby. Art.

8.

1. Izby działają na podstawie ustawy i statu tu.

2. Statut izby określa w szczególności:

1) nazwę i siedzibę izby,

2) teren działania,

3) prawa i obowiązki członków izby,

4) zadania izby oraz sposoby ich realizacji,

5) strukturę organizacyjną, 6)

10) tryb wyboru i odwoływania komisji rewizyjnej i zarządu izby,

7) zasady reprezentowania izby na zewnątrz,

8) zasady zawierania porozumień regionalnych,

9) zasady powoływania i pracy komisji problemo wych,

10) zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dys ponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, 11)1

1) szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby. Rozdział 3 Organy izby Art.

9.

1. Organami izby są:

1) walne zgromadzenie,

2) komisja rewizyjna,

3) zarząd, 4)1

2) rady powiatowe izby.

2. (skreślony).13) Art.

10.

1. Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie. 2.1

4) Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Art. 1

1.

1. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku.

2. Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek komisji rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia. Art. 1

2.

1. Do wyłącznej właściwości walnego zgro madzenia należy:

1) uchwalanie i zmiana statutu,

2) wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarzą du, poszczególnych jego członków oraz komisji re wizyjnej i poszczególnych jej członków,

3) uchwalanie regulaminu obrad,

4) uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu,

7) uchwalanie budżetu,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksy malnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd,

9) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości skład ki członkowskiej,

10) 1

5) uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów po dróży służbowych członków walnego zgromadze ———————

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. ——————— 1

1) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 1

2) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 1

3) Przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi sie 2. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 2. 1

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6638 — Poz. 927 nia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemo wych, rad powiatowych izby oraz delegata do Kra jowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty, 1

1) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w dro dze porozumienia, zadań należących do właściwo ści administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ust. 2, 1

2) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez or gany samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 3, 13)1

6) podejmowanie uchwał w sprawach: a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograni czoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, b) utworzenia fundacji, c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego, d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpie nia do takiego związku, 1

4) wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych or ganizacjach krajowych i zagranicznych, 1

5) ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.

2. Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżo ne do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia. Art. 1

3.

1. Uchwały walnego zgromadzenia zapada ją większością głosów w obecności co najmniej poło wy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Statut izby lub jego zmiana uchwalane są więk szością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia. Art. 1

4.

1. Walne zgromadzenie powołuje spośród swoich członków komisje problemowe.

2. Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie może rozszerzyć ich skład o oso by niebędące członkami walnego zgromadzenia. Oso by te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komi sji. Art. 1

5. W obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delego wani przedstawiciele: 1)1

7) organów samorządu województwa,

2) związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych,

3) społeczno-zawodowych organizacji rolników, ma jących struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-za wodowych. Art. 1

6.

1. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wy branych spośród członków walnego zgromadzenia.

2. Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczegól ności:

1) kontrola wykonywania uchwał walnego zgroma dzenia,

2) kontrola działalności finansowej izby,

3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absoluto rium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnie niem o odwołanie zarządu lub poszczególnych je go członków,

4) podejmowanie uchwały w sprawie wyboru pod miotu uprawnionego do badania rocznego spra wozdania finansowego.

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jedno cześnie członkiem zarządu. 4.1

8) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzu pełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadają cym po dniu wygaśnięcia mandatu. 5.1

8) W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej do tychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wybo ru nowej komisji. Art. 1

7. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają więk szością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Art. 1

8.

1. Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby.

2. W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie. 3.1

9) Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedze niu nowo wybranego walnego zgromadzenia, nie póź niej jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu. 4.

20) Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wybo ru zarządu w terminie określonym w ust. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa. 5.

20) Informację o rozwiązaniu walnego zgromadze nia z mocy prawa z przyczyny określonej w ust. 4 wo jewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolni czych, który zarządza przeprowadzenie wyborów do walnego zgromadzenia. ——————— 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 1

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 2. ——————— 1

8) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przy pisie 2. 1

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 11 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2.

20) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6639 — Poz. 927 6.

20) Do czasu wyboru zarządu przez nowe walne zgromadzenie wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów izby. 7.

20) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniające go na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu. 8.

20) W przypadku odwołania zarządu bez równo czesnego wyboru nowego zarządu dotychczasowy za rząd działa do czasu wyboru nowego zarządu. Art. 1

9. Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla in nych organów, a w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał walnego zgro madzenia,

2) opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym,

3) przedstawianie walnemu zgromadzeniu do za twierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej,

4) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kre dytów i innych zobowiązań finansowych do wyso kości ustalonej przez walne zgromadzenie,

5) ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dy rektora biura,

6) (skreślony),21) 7)2

2) podejmowanie czynności związanych z działal nością izby, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2. Art.

20. 1.2

3) Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos pre zesa. 2.2

4) Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych mo że uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach za rządu izby, o których terminie powinien być powiada miany. Art. 2

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obo wiązków oraz zobowiązań majątkowych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pracownik biura upoważniony przez zarząd. Art. 21a.2

5) Członkom walnego zgromadzenia, za rządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rol niczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie. Art. 2

2.

1. Zarząd realizuje swoje zadania przy po mocy biura. 2.2

6) Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu pra wa pracy.

3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd. Art. 22a.2

7)

1. Rada powiatowa izby działa na obsza rze powiatu.

2. Pracami rady powiatowej izby kieruje jej prze wodniczący.

3. Do zadań rady powiatowej izby należy:

1) sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wnio sków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby,

2) wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby,

3) realizacja innych obowiązków określonych w statu cie izby.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach po wiatu. Rozdział 4 Zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgro madzenia izby Art. 2

3.

1. Czynne i bierne prawo wyborcze w wy borach do walnego zgromadzenia mają członkowie izby.

2. Osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego przez władze tej osoby, uprawnionego do jej reprezentowa nia przy czynnościach prawnych. Art. 24.2

8)

1. Członkowie walnego zgromadzenia są wybierani spośród członków izby w wyborach pośred nich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głoso waniu tajnym.

2. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są według zasad:

1) w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się członków rady powiatowej izby, z tym że: a) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha, wybie ra się jednego członka tej rady, ——————— 2

1) Przez art. 1 pkt 12 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi sie 2. 2

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 2

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 2

4) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w przy pisie 2. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w przy pisie 2. ——————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 2

7) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przy pisie 2. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6640 — Poz. 927 b) w okręgu wyborczym, w którym powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha, wybiera się dwóch członków tej rady,

2) na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa izby wybiera spośród swoich członków większością głosów przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie i niezwłocznie zgłasza ich wybór ustępującemu zarządowi izby.

3. W przypadku gdy w głosowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, największą liczbę głosów otrzymało dwóch lub więcej kandydatów, o pierwszeństwie roz strzyga losowanie przeprowadzone przez radę powia tową izby.

4. Przewodniczący oraz delegat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wchodzą w skład walnego zgromadze nia izby.

5. W okręgu wyborczym stanowiącym obszar mia sta na prawach powiatu wybiera się jednego przedsta wiciela, który wchodzi w skład rady powiatowej izby działającej na obszarze sąsiedniego powiatu. Przepisy dotyczące wyboru do rad powiatowych izby stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli z miastem na prawach powiatu sąsiadu je więcej niż jeden powiat, radę powiatową izby, w skład której wchodzi przedstawiciel, o którym mowa w ust. 5, ustala, w drodze uchwały, ustępujące walne zgromadzenie izby, na której obszarze działania poło żone jest miasto na prawach powiatu, najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji tego zgromadzenia.

7. Do czasu wyboru przewodniczącego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, obradom posiedzenia przewodni czy najstarszy wiekiem członek rady powiatowej obec ny na posiedzeniu. Art. 25.2

8)

1. Wybory do walnego zgromadzenia za rządza, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolni czych najpóźniej na 30 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji walnego zgromadzenia izby.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się terminarz wykonania poszczególnych czynności zwią zanych z przeprowadzeniem wyborów. Art. 2

6. 1.2

9) Wybory do rady powiatowej izby prze prowadzają:

1) komisja wojewódzka, w liczbie 11 osób, wybrana przez ustępujące walne zgromadzenie spośród osób uprawnionych, o których mowa w art. 23,

2) komisje okręgowe, w liczbie 5—7 osób, powołane przez komisję wojewódzką spośród osób upraw nionych, o których mowa w art. 23.

2. Komisje, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród swoich członków przewodniczącego, jego za stępcę i sekretarza komisji. 3.30) W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

4. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Art. 2

7. 1.3

1) Prawo zgłaszania kandydatów w wy borach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby. 2.3

2) Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wy nosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga po parcia co najmniej 10% członków danej izby posiadają cych czynne prawo wyborcze w danym okręgu wybor czym.

3. Poparcia, o którym mowa w ust. 2, można udzie lić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzie lonego poparcia jest nieskuteczne.

4. Do zgłoszenia załącza się:

1) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kan dydowanie,

2) listę członków popierających kandydata, zawierają cą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobiste go osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.

5. Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje oso biście kandydat lub pisemnie wskazana przez niego osoba.

6. W przypadku udzielenia poparcia przez osobę prawną podaje się odpowiednio jej nazwę, adres sie dziby oraz imię i nazwisko przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.

7. W przypadku zgłoszenia kandydata przez osobę prawną przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Do zgłoszenia załącza się dokument o ustanowieniu przedstawiciela, o którym mowa w art. 23 ust. 2.

8. Kandydować można tylko w jednym okręgu wy borczym. Art. 2

8. 1.3

3) Głosowanie w wyborach do rady po wiatowej izby przeprowadza się na obszarze okręgu wyborczego, który jest równocześnie obwodem głoso wania. Komisja okręgowa może postanowić o podzia le okręgu wyborczego na dwa lub więcej obwodów głosowania.

2. Spis uprawnionych do udziału w głosowaniu, o których mowa w art. 3 ust. 3, sporządza się w urzę ——————— 2

9) Zdanie wstępne ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. ——————— 30) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 3

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 19 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 3

2) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 3

3) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6641 — Poz. 927 dzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleco nym gminie.

3. Spis, o którym mowa w ust. 2, udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.

4. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.

5. Od decyzji nieuwzględniającej zażalenia przysłu guje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu spo rządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu 3 dni.

6. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu niepro cesowym w składzie jednego sędziego w terminie 3 dni od daty wniesienia skargi. Postanowienie sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, oraz organo wi, który sporządził spis. Od postanowienia sądu nie przysługują środki odwoławcze. Art. 2

9.

1. W przypadku podziału okręgu wyborcze go na obwody głosowania:

1) komisja okręgowa powołuje komisje obwodowe w liczbie 5—7 osób,

2) spis uprawnionych, o których mowa w art. 28 ust. 2, sporządza się odrębnie dla każdego obwodu głosowania,

3) głosowanie przeprowadzają komisje obwodowe, sporządzając po jego zakończeniu protokół wyni ków głosowania w obwodzie; protokół ten przeka zywany jest niezwłocznie do komisji okręgowej.

2. Przepisy art. 26 ust. 2—4 stosuje się odpowied nio. Art. 30.3

4)

1. Wyniki głosowania i wynik wyborów w okręgu wyborczym do rady powiatowej izby ustala komisja okręgowa.

2. W okręgu jednomandatowym mandat członka rady powiatowej izby uzyskuje kandydat, który otrzy mał największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierw szeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.

3. W okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przy padku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania man datu i kandydatów tych jest więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję okręgową.

4. Komisja okręgowa sporządza protokół przepro wadzonego głosowania i wyborów w okręgu wybor czym, który przekazuje niezwłocznie komisji woje wódzkiej. Art. 31.3

4)

1. Komisja wojewódzka na podstawie protokółów otrzymanych od komisji okręgowych stwierdza protokolarnie wyniki wyborów do rad po wiatowych izby i przedkłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby.

2. Zarząd izby zwołuje pierwsze posiedzenia rad powiatowych izby nie później niż w terminie 21 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Art. 32.3

4) Szczegółowe zasady i tryb przeprowa dzania wyborów do walnego zgromadzenia, w tym do rady powiatowej izby, określa, w drodze uchwały, Kra jowa Rada Izb Rolniczych. Art. 33.3

4) Pierwsze posiedzenie nowo wybranego walnego zgromadzenia zwołuje ustępujący zarząd, nie później niż w terminie 42 dni od dnia wyborów do rad powiatowych izby. Do czasu wyboru przewodniczące go obrady pierwszego posiedzenia walnego zgroma dzenia prowadzi najstarszy wiekiem członek walnego zgromadzenia obecny na posiedzeniu. Art. 3

4.

1. Wygaśnięcie mandatu członka walnego zgromadzenia następuje wskutek:

1) utraty prawa wybieralności,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za prze stępstwo umyślne,

4) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu stwierdza walne zgroma dzenie. 3.3

5) W przypadku wygaśnięcia mandatu członka rady powiatowej izby rada powiatowa izby, po stwier dzeniu wygaśnięcia mandatu, podejmuje na następ nym posiedzeniu uchwałę o wstąpieniu na jego miej sce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno naj wyższą liczbę głosów w tym samym okręgu, a nie utra cił biernego prawa wyborczego. W przypadku uzyska nia równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kan dydatów o uzyskaniu mandatu rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową. Rozdział 5 Zasady gospodarki finansowej izb Art. 35.3

6)

1. Dochody izb pochodzą:

1) z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby,

2) ze środków na realizację zadań zleconych przez ad ministrację rządową lub samorządową, ——————— 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. ——————— 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6642 — Poz. 927

3) z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a),

4) z innego majątku izby,

5) z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat,

6) ze składek członkowskich,

7) z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę,

8) z wpływów z oprocentowania rachunków banko wych oraz lokat.

2. Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 gminy odprowadzają na ra chunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty po datku rolnego.

3. Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu za ległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym ter minie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

4. Zarząd gminy przekazuje na wniosek zarządu izby kwartalne informacje o stanie i terminach realiza cji dochodów izb, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki usta wowe.

6. W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej do chodów z tytułu odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świad czenia wraz z odsetkami ustawowymi. Art. 35a.3

7)

1. Izby są obowiązane do przekazywa nia na wyodrębniony rachunek bankowy Krajowej Ra dy Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od dochodów, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu tych do chodów na rachunki bankowe izb.

2. W przypadku niedotrzymania terminu określone go w ust. 1 Krajowej Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z od setkami ustawowymi.

3. Ârodki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podat ku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru te go podatku lub jego raty.

4. Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy do łączyć zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podat ku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru te go podatku lub jego raty.

6. Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb, o któ rych mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały, Krajo wa Rada Izb Rolniczych. Art. 3

6. Izby prowadzą rachunkowość i sprawoz dawczość zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa mi prawa. Rozdział 6 Reprezentacja krajowa izb Art. 3

7.

1. Izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, zwaną dalej „Krajową Radą”.

2. Krajowa Rada posiada osobowość prawną.

3. W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jed nym z każdej izby. Art. 3

8. Do zadań Krajowej Rady należy w szczegól ności: 1)3

8) reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczą cych rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz za łożeń i programów polityki rolnej, 3)3

9) przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorial nego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych,

4) udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich za dań, 5)40) zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb. Art. 3

9.

1. Organem Krajowej Rady jest zarząd wy bierany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Kra jową Radę spośród jej członków.

2. Zarząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wicepre zes oraz trzej członkowie. ——————— 3

7) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w przy pisie 2. ——————— 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 40) Dodany przez art. 1 pkt 25 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6643 — Poz. 927 Art. 40. Uchwały zarządu zapadają większością gło sów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos pre zesa. Art. 4

1.

1. Zarząd realizuje swoje zadania przy po mocy biura. 2.4

1) Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu pra wa pracy.

3. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd. Art. 4

2.

1. Organem Krajowej Rady jest również ko misja rewizyjna wybierana i odwoływana w głosowa niu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.

2. Komisja rewizyjna składa się z 5 osób.

3. Członek komisji rewizyjnej nie może być jedno cześnie członkiem zarządu Krajowej Rady. Art. 42a.4

2)

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady będącego członkiem komisji re wizyjnej lub członkiem zarządu Krajowej Rady, Krajo wa Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliż szym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.

2. W przypadku odwołania komisji rewizyjnej lub zarządu Krajowej Rady, bez równoczesnego wyboru nowego organu, dotychczasowy organ działa do czasu wyboru nowego organu.

3. Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.

4. Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu, wyboru zarządu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia tego posiedzenia. Art. 42b.4

2) Członkom Krajowej Rady, komisji pro blemowych, zarządu oraz komisji rewizyjnej Krajowej Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Krajową Radę. Art. 43.4

3)

1. Dochody Krajowej Rady pochodzą:

1) ze składek opłacanych przez izby,

2) z darowizn, spadków i zapisów,

3) z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę,

4) z wpływów z oprocentowania rachunków banko wych oraz lokat,

5) z innych źródeł.

2. Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokry wane z odpisów od dochodów izb, określonych w art. 35 ust.

1. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.

3. Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartal ne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 ust. 1, do 15 dnia miesią ca następującego po upływie danego kwartału.

4. Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajo wej Rady nie zostaną przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe.

5. W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi. Art. 44.4

3) Szczegółowe zasady organizacji i gospo darki finansowej Krajowej Rady określa jej statut. Art. 45.4

4)

1. Organy administracji rządowej zasię gają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.

2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia dorę czenia projektu.

3. Nieprzedstawienie przez Krajową Radę stanowi ska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu. Rozdział 7 Nadzór nad izbami Art. 4

6. Nadzór nad działalnością izb sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Art. 4

7. 1.4

5) Nadzór nad działalnością Krajowej Ra dy sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, a nad działalnością izb — właściwi wojewodowie.

2. Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzy stania środków przekazanych na realizację zadań zleco nych sprawuje organ zlecający te zadania. 3.4

6) Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio prze pisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu blicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676). ——————— 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przy pisie 2. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. ——————— 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. 4

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 2. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 2. Dziennik Ustaw Nr 101 — 6644 — Poz. 927 Art. 4

8.

1. Zarząd izby przedstawia organom nadzo ru uchwały organów izby oraz zatwierdzone przez wal ne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.

2. Organy nadzoru, o których mowa w art. 47 ust. 1, mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręcze nia.

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji or ganów nadzoru stwierdzających nieważność uchwał organów izby zarządowi izby przysługuje prawo za skarżenia tych decyzji do Naczelnego Sądu Admini stracyjnego. Art. 49.4

7) W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd izby, minister właściwy do spraw rolnictwa może zwołać, na wniosek wojewody, walne zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku o od wołanie zarządu i powołanie nowego zarządu. Rozdział 8 Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe Art. 50—5

5. (pominięte).48) Art. 5

6.

1. Nazwa „izba rolnicza” może być używa na wyłącznie w odniesieniu do izb, o których mowa w ustawie.

2. Podmioty posługujące się nazwą „izba rolnicza” przed dniem wejścia ustawy w życie są obowiązane dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy.

3. Wniosek o zmianę wpisu we właściwym dla nich rejestrze jest wolny od opłat sądowych. Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia.49) ——————— 4

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 2. ——————— 4

8) Zamieszczone w obwieszczeniu. 4

9) Ustawa została ogłoszona dnia 4 stycznia 1996 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-06
Data wydania: 2002-06-17
Uwagi: Załączony do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje art. 50-55 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz. 3).
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 101 poz. 927