Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968

Dziennik Ustaw Nr 110 — 7132 — Poz. 968 968 OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) ogłasza się w załączniku do niniejsze go obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151), z uwzględnie niem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmia nie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91),

2) ustawą z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spół dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 2

10) ,

3) ustawą z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289),

4) ustawą z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 21, poz. 126),

5) ustawą z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegól nych pomiędzy organy gminy a organy admini stracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43, poz. 253) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa niu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 36, poz. 161),

6) ustawą z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 78),

7) ustawą z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127),

8) ustawą z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecz nych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 426),

9) ustawą z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezyden ta Rzeczypospolitej — Prawo upadłościowe i Pra wo o postępowaniu układowym, Kodeksu postę powania administracyjnego, ustawy o kosztach są dowych w sprawach cywilnych oraz niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189),

10) ustawą z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 146, poz. 680), 1

1) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), 1

2) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach admini stracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), 1

3) ustawą z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie woj skowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), 1

4) ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustro jowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), 1

5) ustawą z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie usta wy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upa dłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyj nym w administracji, ustawy o wydawaniu Moni tora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy — Dziennik Ustaw Nr 110 — 7133 — Poz. 968 Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 114, poz. 1193), 1

6) ustawą z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredy tów bankowych, ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy — Or dynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty zacji przedsiębiorstw państwowych — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), 1

7) ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektó rych upoważnień ustawowych do wydawania ak tów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), 1

8) ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 76, poz. 809), 1

9) ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 98, poz. 1068),

20) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), 2

1) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), 2

2) ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), 2

3) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), 2

4) ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804) i zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje następujących przepisów:

1) art. 171, 172, 174 i 175 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151), które stanowią: „Art. 17

1.

§1. Pozostają w mocy przepisy:

1) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 oraz Nr 74, poz. 439 i 440)a),

2) ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439)b).

§2. W szczególności pozostają w mocy przepisy o niedopuszczalności egze kucji należności przypadających od banków, zawarte w art. 56 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodo wym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439)b). Art. 17

2. Pozostają w mocy przepisy art. 64 i 65 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. — Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr 10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178, Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr 34, poz. 198)c).” „Art. 17

4.

§1. Tracą moc dotychczasowe przepisy w sprawach uregulowanych w ni niejszej ustawie.

§2. W szczególności tracą moc:

1) rozporządzenie z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu przymu sowym w administracji (Dz. U. Nr 36, poz. 342 z późniejszymi zmianami),

2) dekret z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. Nr 21, poz. 84 z późniejszymi zmianami),

3) art. 37 dekretu z dnia 26 paździer nika 1950 r. o zobowiązaniach po datkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami).

§3. Do czasu wydania przepisów wyko nawczych przewidzianych w niniej szej ustawie pozostają w mocy prze pisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. Art. 17

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1967 r.”;

2) art. 53 ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopnio wym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U. Nr 16, poz. 91), który stanowi: „Art. 5

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerw ca 1975 r. z wyjątkiem art. 34 ust. 7, art. 35 ust. 5, art. 36 i 50, które wchodzą w życie z dniem jej ogłoszenia.”;

3) art. 281 ustawy z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 2

10) , który stanowi: ———————— b) Ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 1998 r. przez art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Ban ku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938). c) Ustawa została uchylona z dniem 12 listopada 1994 r. przez art. 67 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509). ———————— a) Ustawa została uchylona z dniem 1 stycznia 1998 r. przez art. 193 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo banko we (Dz. U. Nr 140, poz. 939), z wyjątkiem art. 121 ust. 2 i 3. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7134 — Poz. 968 „Art. 28

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1983 r.”;

4) art. 18 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbo wych (Dz. U. Nr 45, poz. 289), który stanowi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1983 r.”;

5) art. 2 i 5 ustawy z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji (Dz. U. Nr 21, poz. 126), które stanowią: „Art.

2. Postępowanie egzekucyjne i zabezpiecza jące wszczęte przed wejściem w życie ni niejszej ustawy prowadzi się w myśl prze pisów tej ustawy.” „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze nia.”;

6) art. 47 ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale za dań i kompetencji określonych w ustawach szcze gólnych pomiędzy organy gminy a organy admini stracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198), który stanowi: „Art. 4

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 maja 1990 r.”;

7) art. 6 ustawy z dnia 14 lutego 1992 r. o zmianie usta wy — Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 20, poz. 78), który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z tym że:

1) wskaźnik koncentracji kredytów i innych wierzytelności, o których mowa w art. 1 pkt 13 lit. a), stosuje się do umów zawar tych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) art. 1 pkt 19 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.; wnioski banków o za bezpieczenie należności z tytułu udzielo nych kredytów lub z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali, wniesione do dnia 31 grudnia 1991 r., są wolne od opłat sądowych,

3) przewidziane w art. 1 pkt 24 powołanie rad nadzorczych banków państwowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie usta wy,

4) przewidziany w art. 1 pkt 37 wybór przedstawicieli pracowników banków do rad banków nastąpi w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,

5) przewidziane w art. 1 pkt 39 lit. b) upo ważnienie banków do dokonywania w ciężar kosztów odpisów na fundusz ry zyka może być wykonywane od dnia 1 stycznia 1992 r.,

6) art. 1 pkt 41 nie stosuje się do umów, które zostały zawarte przed dniem wej ścia w życie niniejszej ustawy,

7) do kadencji, o której mowa w art. 2 pkt 22, w odniesieniu do Prezesa NBP pełniącego tę funkcję w dniu wejścia w życie ustawy wlicza się również po przedzający ten dzień okres, liczony od dnia powołania.”;

8) art. 17 ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie nie których ustaw regulujących zasady opodatkowa nia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie:

1) z dniem ogłoszenia w zakresie przepi sów: — art. 1 pkt 9 lit. e i pkt 15 (dotyczących art. 14 ust. 4 i 5, art. 23 ust. 1 pkt 2—4 oraz pkt 46 w części doty czącej obowiązku prowadzenia ewi dencji przebiegu pojazdu), — art. 2 pkt 6 lit. g i h oraz pkt 10 (doty czących art. 12 ust. 4a i 7 i art. 16 ust. 1 pkt 2—4 oraz pkt 51 w części dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), — art. 10, — art. 14, 15 i 16,

2) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. w zakresie przepi sów: — art. 1 pkt 1—8, pkt 9 lit. a—c i d (z wy jątkiem części dotyczącej oprocento wania zwrotu różnicy podatku od to warów i usług), pkt 10, 11, 13, 14, pkt 15 (z wyjątkiem art. 23 ust. 1 pkt 2—4 i pkt 43—44 oraz pkt 46 w części dotyczącej obowiązku pro wadzenia ewidencji przebiegu po jazdu), pkt 16, 17 lit. a i c, pkt 18, pkt 20—28, pkt 29 lit. a (z wyjątkiem art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), lit. b, c, d, pkt 30—36, — art. 2 pkt 1—5, pkt 6 lit. a—e, f (z wy jątkiem części dotyczącej oprocento wania zwrotu różnicy podatku od to warów i usług oraz pkt 9 i

10) , pkt 7 lit. a i b, pkt 8 lit. a, pkt 9, pkt 10 (z wy jątkiem art. 16 ust. 1 pkt 2—4 i pkt 46—47 oraz pkt 51 w części do tyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu), pkt 11, pkt 12 lit. a, pkt 13—17, — art. 5, — art. 11 pkt 1, 3, 4, — art. 12 pkt 1, — art. 13,

3) z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1992 r. w zakresie prze pisów art. 12 pkt 2,

4) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w zakresie przepisów: — art. 1 pkt 19 i pkt 29 lit. a (dotyczące go art. 41 ust. 1 pkt 3 i 4), Dziennik Ustaw Nr 110 — 7135 — Poz. 968 — art. 8 i 9, — art. 11 pkt 2,

5) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w zakresie przepisów art. 3 i 4 oraz 6 i 7,

6) z dniem 5 lipca 1993 r. w zakresie prze pisów: — art. 1 pkt 9 lit. d (w części dotyczącej oprocentowania zwrotu różnicy po datku od towarów i usług) i lit. e (w części dotyczącej dodania ust. 6), pkt 12, 15, 17 lit. b (dotyczą cych art. 14 ust. 3 pkt 4 i ust. 6, art. 20a, 23 ust. 1 pkt 43 i 44 i art. 26 ust. 1a), — art. 2 pkt 6 lit. f i h, 7 lit. c, 8 lit. b, 10, 12 lit. b (dotyczących art. 12 ust. 4 pkt 7 w części dotyczącej oprocento wania zwrotu różnicy podatku od to warów i usług oraz pkt 9 i 10 i ust. 8, a także art. 13 ust. 3, art. 14 ust. 4, art. 16 ust. 1 pkt 46 i 47 i art. 18 ust. 1a).”;

9) art. 9 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 426), który stanowi: „Art.

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 3, 6 i 7 ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.”;

10) art. 14 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko deksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Pre zydenta Rzeczypospolitej — Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu po stępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), który stanowi: „Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1996 r., z tym że art. 1 pkt 6, 28, 85, 90, 91, 96, 97, 99 i 101—104, art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 13 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 2 i 4 ustawy z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 146, poz. 680), które stanowią: „Art.

2. W przypadku wszczęcia postępowania eg zekucyjnego przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczaso we.” „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który stanowi: „Art. 34

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że przepisy art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wcho dzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 1

3) art. 97 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi: „Art. 9

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 1999 r.”; 1

4) art. 131 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscy plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 13

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrze śnia 1998 r.”; 1

5) art. 31 i 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmia nie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem re formy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), które stanowią: „Art. 31.

1. Postępowanie egzekucyjne i zabezpie czające, toczące się w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy, prowadzi się na zasadach ustawy, o której mowa w art. 3, i przez organy w niej wskazane.

2. Czynności egzekucyjne dokonane przed wejściem w życie niniejszej ustawy po zostają w mocy.” „Art. 3

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1999 r.”; 1

6) art. 7 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzeku cyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Mo nitora Sądowego i Gospodarczego oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 114, poz. 1193), który stanowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”; 1

7) art. 12 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy — Prawo o publicz nym obrocie papierami wartościowymi, ustawy — Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicz nych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywaty zacji przedsiębiorstw państwowych — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), który stanowi: „Art. 1

2.

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeże niem ust. 2—4.

2. Przepisy art. 5 pkt 1—3 oraz art. 6 pkt 1—3, 6 i 9 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

3. Przepisy art. 2 i art. 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjątkiem art. 6 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ni niejszej ustawy i traci moc z dniem 1 stycznia 2002 r.

4. Z dniem przystąpienia Rzeczypospoli tej Polskiej do Unii Europejskiej wcho Dziennik Ustaw Nr 110 — 7136 — Poz. 968 dzą w życie, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą:

1) art. 44 ust. 4 i ust. 5, art. 45 ust. 1a i ust. 4, art. 46 ust. 5, art. 50 ust. 5 i ust. 6, art. 50a, art. 52a—52c, art. 59a, art. 59b, art. 63 ust. 1 pkt 2 i ust. 5, art. 72 ust. 3 i ust. 4 pkt 2, art. 73 ust. 2 oraz art. 161a ustawy, o której mowa w art. 4,

2) art. 36a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 4 — w zakresie dotyczącym osoby prawnej, której udzielono w państwie członkowskim zezwole nia na co najmniej jedną z czynności, o których mowa w art. 52a ust. 1 tej ustawy,

3) art. 63a ustawy, o której mowa w art. 4 — w zakresie dotyczącym emitenta, którego papiery warto ściowe zostały dopuszczone do ob rotu w państwie członkowskim,

4) art. 43, art. 59 oraz art. 112 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 6.”; 1

8) art. 78 i 79 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmia nie niektórych upoważnień ustawowych do wyda wania aktów normatywnych oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), które stano wią: „Art. 7

8. Akty wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą usta wą zachowują moc do czasu ich zastąpie nia przez akty wydane na podstawie ni niejszej ustawy. Art. 7

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem przepisów:

1) art. 74, który wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2000 r.,

2) art. 27 pkt 5 lit. b) i c), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.,

3) art. 61, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.”; 1

9) art. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 76, poz. 809), który stanowi: „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

20) art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie usta wy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 98, poz. 1068), który stanowi: „Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

1) art. 70 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚an darmerii Wojskowej i wojskowych organach po rządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), który sta nowi: „Art. 70. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2002 r.”; 2

2) art. 12—15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmia nie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi nistracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), które stanowią: „Art. 1

2.

1. Wszczęcie egzekucji administracyjnej z nieruchomości nie może nastąpić, je żeli przed dniem wejścia w życie usta wy wierzyciel skierował do komornika sądowego wniosek o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości. W takim przypadku stosuje się przepisy dotych czasowe.

2. W okresie pierwszych 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy organ eg zekucyjny może zwracać się do bie głych o oszacowanie wartości majątku zobowiązanego na zasadach określo nych w dotychczasowych przepisach.

3. Termin do wniesienia skargi na doko nane przed dniem wejścia w życie usta wy czynności egzekucyjne organu eg zekucyjnego lub egzekutora kończy się z upływem 14 dni od dnia wejścia w ży cie ustawy.

4. Wnioski, zarzuty, skargi i żądania wnie sione przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają rozpatrzeniu na pod stawie dotychczasowych przepisów.

5. Dłużnik zajętej wierzytelności, realizu jąc zajęcie dokonane przed dniem wej ścia w życie ustawy, jest obowiązany obliczyć i przekazać organowi egzeku cyjnemu odsetki z tytułu niewpłacenia w terminie dochodzonej należności, je żeli organ egzekucyjny przesłał mu za jęcie uzupełniające wskazujące kwotę odsetek należnych do dnia wystawie nia tego zajęcia oraz stawkę odsetek, według której są naliczone odsetki na leżne po tym dniu.

6. W przypadku kwestionowania prawi dłowości wykonania przed dniem wej ścia w życie ustawy obowiązków ciążą cych na wierzycielach, zobowiązanych lub dłużnikach zajętej wierzytelności organ egzekucyjny stosuje przepisy do tychczasowe.

7. Wierzyciele, którzy z dniem wejścia w życie ustawy utracili prawo do do chodzenia swych należności w trybie egzekucji administracyjnej, nie tracą te go prawa w stosunku do należności, co do których wszczęto postępowanie eg zekucyjne lub zabezpieczające przed tym dniem. Art. 1

3. Przepisy ustawy stosuje się również do postępowań egzekucyjnych wszczętych przed dniem jej wejścia w życie, z tym że wydane postanowienia oraz czynności egzekucyjne dokonane przed tym dniem z zachowaniem przepisów dotychczaso wych, są skuteczne, z zastrzeżeniem art. 14. Art. 1

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za chowują moc do czasu wydania nowych Dziennik Ustaw Nr 110 — 7137 — Poz. 968 przepisów wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy. Art. 1

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

3) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształce niach w administracji celnej oraz o zmianie niektó rych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stanowi: „Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., i art. 29, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2002 r.”; 2

4) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 2

5) art. 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), który stanowi: „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 2003 r.” Marszałek Sejmu: M. Borowski Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2002 r. (poz. 968) USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. DZIA¸ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1.

1) Ustawa określa prowadzone przez organy egzekucyjne postępowanie i stosowane przez nie środ ki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych obowiązków, o których mowa w art. 2, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków. Art. 1a.

2) Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) biegłym skarbowym — rozumie się przez to rzeczo znawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na li stę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową,

2) czynności egzekucyjnej — rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zreali zowania środka egzekucyjnego,

3) dłużniku zajętej wierzytelności — rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak również bank, pra codawcę, podmiot prowadzący działalność ma klerską, trasata oraz inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie wierzy telności lub innego prawa majątkowego zobowią zanego,

4) egzekutorze — rozumie się przez to pracownika or ganu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywa nia czynności egzekucyjnych,

5) nieruchomości — rozumie się przez to również: a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, b) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, c) prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, w tym także prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spół dzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni,

6) opłacie komorniczej — rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzy cielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowa nia środków egzekucyjnych,

7) organie egzekucyjnym — rozumie się przez to or gan uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiąza nych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków,

8) organie rekwizycyjnym — rozumie się przez to or gan egzekucyjny o tej samej właściwości rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzący egzekucję, któ ————————

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu eg zekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 30 listopada 2001 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7138 — Poz. 968 remu organ egzekucyjny zlecił wykonanie czynno ści egzekucyjnych,

9) poborcy skarbowym — rozumie się przez to pra cownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzeku cji obowiązku o charakterze pieniężnym,

10) pracodawcy — rozumie się przez to podmioty wy płacające wynagrodzenia, o których mowa w pkt 17, 1

1) składkach na ubezpieczenie społeczne — rozumie się przez to również składki na ubezpieczenie zdro wotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwaranto wanych Âwiadczeń Pracowniczych, 1

2) środku egzekucyjnym — rozumie się przez to: a) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym na leżności pieniężnych, egzekucję: — z pieniędzy, — z wynagrodzenia za pracę, — ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, — z rachunków bankowych, — z innych wierzytelności pieniężnych, — z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, — z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych, — z weksla, — z autorskich praw majątkowych i praw po krewnych oraz z praw własności przemysło wej, — z udziału w spółce z ograniczoną odpowie dzialnością, — z pozostałych praw majątkowych, — z ruchomości, — z nieruchomości, b) w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym obowiązków o charakterze niepieniężnym: — grzywnę w celu przymuszenia, — wykonanie zastępcze, — odebranie rzeczy ruchomej, — odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń, — przymus bezpośredni, 1

3) wierzycielu — rozumie się przez to podmiot upraw niony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, 1

4) właściwym organie jednostki samorządu teryto rialnego — rozumie się przez to odpowiednio wój ta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa, 1

5) wstrzymaniu czynności egzekucyjnych — rozumie się przez to wstrzymanie wykonania wszystkich lub części zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie powoduje uchylenia dokonanych czynno ści egzekucyjnych, 1

6) wstrzymaniu postępowania egzekucyjnego — ro zumie się przez to wstrzymanie wykonania zasto sowanych środków egzekucyjnych, które nie po woduje uchylenia dokonanych czynności egzeku cyjnych, oraz niepodejmowanie nowych środków egzekucyjnych, 1

7) wynagrodzeniu — rozumie się przez to wynagro dzenia oraz niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z pracą lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadcze nia pieniężne, 1

8) zajęciu egzekucyjnym — rozumie się przez to czyn ność organu egzekucyjnego, w wyniku której or gan egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakre sie niezbędnym do wykonania obowiązku objętego tytułem wykonawczym, 1

9) zajęciu zabezpieczającym — rozumie się przez to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w zakre sie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania przez niego obowiązku objętego zarządzeniem za bezpieczenia, ale która nie prowadzi do przymuso wego wykonania obowiązku,

20) zobowiązanym — rozumie się przez to osobę praw ną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobę fizyczną, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pie niężnym lub obowiązku o charakterze niepienięż nym, a w postępowaniu zabezpieczającym — rów nież osobę lub jednostkę, której zobowiązanie nie jest wymagalne albo jej obowiązek nie został usta lony lub określony, ale zachodzi obawa, że brak za bezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić sku teczne przeprowadzenie egzekucji, a odrębne prze pisy na to zezwalają, 2

1) zwolnieniu spod egzekucji — rozumie się przez to niepodejmowanie lub odstąpienie od egzekucji z całości lub części składników majątkowych zobo wiązanego. Art.

2.

§1. Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki: 1)

3) podatki, opłaty i inne należności, do których sto suje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804), 1a)

4) grzywny i kary pieniężne wymierzane przez orga ny administracji publicznej, ————————

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret pierw sze ustawy, o której mowa w przypisie 1.

4) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret drugie ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7139 — Poz. 968 1b)

4) należności pieniężne, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, jeżeli pozostają we właściwości rzeczo wej organów administracji publicznej, 1c)

4) należności przypadające od jednostek budżeto wych, wynikające z zastosowania wzajemnego po trącenia zobowiązań podatkowych z zobowiązania mi tych jednostek, 1d)

4) należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw,

2) wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, 2a)

5) należności pieniężne z tytułu: a) zwrotów, interwencji i innych środków będących częścią systemu całkowitego lub częściowego fi nansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, łącznie z sumami, które mają być pobrane w związku z tymi działaniami, b) danin, premii, kwot dodatkowych lub wyrów nawczych i innych obowiązków nakładanych w handlu prowadzonym z państwami nienależą cymi do Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki rolnej, a także wpłat i innych obowiąz ków przewidzianych w systemie organizacji ryn ków cukru państw — członków Unii Europej skiej, c) ceł ustalonych według stawek wspólnych obo wiązujących państwa — członków Unii Europej skiej oraz ceł i innych obowiązków przewidzia nych w handlu z państwami nienależącymi do Unii Europejskiej, d) podatku od towarów i usług, e) naruszenia zasad ruchu wewnętrznego we wnątrz Unii Europejskiej towarów wysyłanych z jednego państwa członkowskiego do czasowe go użytku w jednym lub kilku państwach człon kowskich, f) odsetek i kosztów dodatkowych, związanych z zaspokajaniem należności, o których mowa w lit. a)—e) — na zasadach określonych w dziale I w rozdzia le 7, 2b)

5) należności przekazane do egzekucji administra cyjnej na podstawie ratyfikowanych umów mię dzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospoli ta Polska, 3)

6) obowiązki o charakterze niepieniężnym pozosta jące we właściwości organów administracji rządo wej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego, 4)

7) obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pra cy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pra cę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, nakładane w drodze decyzji orga nów Państwowej Inspekcji Pracy.

§2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia poddać egzekucji administracyjnej inne należności pie niężne niż określone w § 1 pkt 1, jeżeli przypadają one Skarbowi Państwa lub państwowej jednostce organi zacyjnej. Poddanie tych należności egzekucji admini stracyjnej nie przesądza o wyłączeniu sporu o ich ist nienie lub wysokość spod rozpoznania przez sąd, jeże li z charakteru należności wynika, ż e do rozpoznania ta kiego sporu właściwy jest sąd. § 3.

8) Poddanie obowiązku egzekucji administracyj nej nie przesądza o wyłączeniu sporu co do jego istnie nia lub wysokości przed sądem powszechnym, jeżeli z charakteru obowiązku wynika, że do rozpoznania ta kiego sporu właściwy jest ten sąd. Art.

3. § 1.

9) Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, albo — w zakresie administracji rządowej i jednostek samo rządu terytorialnego — bezpośrednio z przepisu pra wa, chyba że przepis szczególny zastrzega dla tych obowiązków tryb egzekucji sądowej. § 2.

10) Egzekucję administracyjną stosuje się rów nież do należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 2a i 2b, wynikających z orzeczeń lub in nych aktów prawnych wydanych przez właściwe orga ny obcych państw. Art. 3a.1

1)

§1. W zakresie zobowiązań: powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i 21 § 1 pkt 1 usta wy — Ordynacja podatkowa, długów celnych powsta łych w przypadkach określonych w art. 209 § 1 oraz art. 217 § 1 Kodeksu celnego, podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, a także składek na ubezpieczenie społeczne stosuje się również egzekucję administracyj ną, jeżeli wynikają one odpowiednio:

1) z deklaracji lub zeznania złożonego przez podatnika lub płatnika,

2) ze zgłoszenia celnego złożonego przez zobowiąza nego, ————————

5) Dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admi nistracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów ban kowych, ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy — Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywa tyzacji przedsiębiorstw państwowych — w związku z do stosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1315), która weszła w życie z dniem 15 stycznia 2001 r.

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. ————————

7) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz usta wy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 76, poz. 809), która weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2001 r.

8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 6; oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

10) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypi sie 5. 1

1) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7140 — Poz. 968

3) z deklaracji rozliczeniowej złożonej przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne.

§2. W przypadkach, o których mowa w § 1, stosu je się egzekucję administracyjną, jeżeli:

1) w deklaracji, zeznaniu, zgłoszeniu celnym albo w deklaracji rozliczeniowej zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wysta wienia tytułu wykonawczego,

2) wierzyciel przed wszczęciem postępowania egze kucyjnego przesłał zobowiązanemu upomnienie, o którym mowa w art. 15 § 1. Art. 4.1

2) Do obowiązków, które wynikają z decyzji, postanowień lub innych orzeczeń niż określone w art. 3 i art. 3a, stosuje się egzekucję administracyjną tylko wówczas, gdy odrębne ustawy tak stanowią. Art.

5. § 1.1

3) Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w art. 2 jest: 1)1

4) w odniesieniu do obowiązków wynikających z de cyzji lub postanowień organów administracji rzą dowej i organów jednostek samorządu terytorial nego — właściwy do orzekania organ I instancji, 2)1

5) dla obowiązków wynikających z orzeczeń sądów lub innych organów albo bezpośrednio z przepi sów prawa — organ lub instytucja bezpośrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiązane go obowiązku albo powołana do czuwania nad wy konaniem obowiązku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynności — podmiot, na któ rego rzecz wydane zostało orzeczenie lub którego interesy prawne zostały naruszone w wyniku nie wykonania obowiązku. § 2.1

6) Wierzycielem uprawnionym do żądania wy konania obowiązku w drodze egzekucji administracyj nej jest również organ lub instytucja państwa obcego, na zasadach i w zakresie określonych w ustawie lub ra tyfikowanej umowie międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska. Art.

6.

§1. W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egze kucyjnych. § 1a.1

7) Na bezczynność wierzyciela w podejmowa niu czynności, o których mowa w § 1, służy skarga pod miotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz or ganowi zainteresowanemu wykonaniem obowiązku. Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyższe go stopnia. Na postanowienie oddalające skargę przy sługuje zażalenie. § 2.1

8) Minister właściwy do spraw finansów pu blicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postę powania wierzycieli należności pieniężnych przy po dejmowaniu czynności, o których mowa w § 1, zapew niający terminowość i prawidłowość przesyłania do zobowiązanych upomnień, o których mowa w art. 15 § 1, a także terminowość i prawidłowość kierowania do organu egzekucyjnego wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych. Art. 7.1

9)

§1. Organ egzekucyjny stosuje środki eg zekucyjne przewidziane w ustawie.

§2. Organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne, które prowadzą bezpośrednio do wykonania obowiąz ku, a spośród kilku takich środków — środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego.

§3. Stosowanie środka egzekucyjnego jest niedo puszczalne, gdy egzekwowany obowiązek o charakte rze pieniężnym lub niepieniężnym został wykonany al bo stał się bezprzedmiotowy. Art. 8.1

9)

§1. Nie podlegają egzekucji administra cyjnej:

1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bieli zna i ubranie niezbędne dla zobowiązanego i będą cych na jego utrzymaniu członków rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wyko nywania zawodu,

2) zapasy żywności i opału, niezbędne dla zobowiąza nego i będących na jego utrzymaniu członków ro dziny na okres 30 dni,

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzeb ne do wyżywienia zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do pracy za robkowej wykonywanej osobiście przez zobowią zanego, z wyłączeniem środka transportu, oraz su rowce niezbędne do tej pracy na okres 7 dni,

5) przedmioty niezbędne do pełnienia służby przez zo bowiązanego lub do wykonywania przez niego za wodu,

6) pieniądze w kwocie, która w dniu zastosowania środka egzekucyjnego skierowanego do pieniędzy odpowiada kwocie najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach,

7) wkłady oszczędnościowe złożone w bankach na za sadach i w wysokości określonej przepisami usta wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665), ———————— 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

3) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 5; ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 6. 1

5) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 6. 1

6) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi sie 5. 1

7) Dodany przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 1

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7141 — Poz. 968

8) wkłady oszczędnościowe złożone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w wysoko ści określonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081),

9) dokumenty osobiste, po jednej obrączce zobowią zanego i jego współmałżonka, wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmio ty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego ro dziny do nauki lub wykonywania praktyk religij nych, a także przedmioty codziennego użytku, któ re mogą być sprzedane znacznie poniżej ich warto ści, a które dla zobowiązanego mają znaczną war tość użytkową,

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbo wych, w tym kosztów podróży i wyjazdów, 1

1) kwoty otrzymane jako stypendia, 1

2) kwoty otrzymane z tytułu zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego, renty socjalnej, gwaran towanego zasiłku okresowego, pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych oraz pomocy dla uczących się i studiujących wychowanków placówek opie kuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, 1

3) rzeczy niezbędne ze względu na ułomność fizyczną zobowiązanego lub członków jego rodziny, 1

4) kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpie czeń majątkowych, 1

5) środki pochodzące z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujące się na wy odrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji, 1

6) rzeczy służące w kościołach i innych domach mo dlitwy do odprawiania nabożeństwa lub do wyko nywania innych praktyk religijnych albo będące obiektami kultu religijnego, choćby były kosztow nościami lub dziełami sztuki.

§2. Za przedmioty niezbędne zobowiązanemu i członkom jego rodziny, w rozumieniu § 1 pkt 1, nie uważa się w szczególności:

1) mebli stylowych i stylizowanych,

2) telewizorów do odbioru programu w kolorze, chy ba ż e zobowiązany wykaże, ż e od roku produkcji te lewizora upłynęło więcej niż 5 lat,

3) stereofonicznych radioodbiorników,

4) urządzeń służących do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dźwięku,

5) komputerów i urządzeń peryferyjnych, chyba że są one niezbędne zobowiązanemu do pracy zarobko wej wykonywanej przez niego osobiście,

6) futer ze skór szlachetnych,

7) dywanów wełnianych i ze skór naturalnych,

8) porcelany, szkła ozdobnego i kryształów,

9) sztućców z metali szlachetnych,

10) dzieł sztuki. Art. 8a.

20)

§1. Jeżeli zobowiązanym jest rolnik pro wadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają również:

1) jeden koń wraz z uprzężą, jedna krowa, dwie kozy, jeden tryk i dwie owce, jedna maciora oraz dziesięć sztuk drobiu,

2) jedna jałówka lub cieliczka w przypadku braku kro wy,

3) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, o którym mo wa w pkt 1 i 2, aż do najbliższych zbiorów,

4) jeden pług, jeden zespół bron, jeden kultywator, je den kierat, jedna sieczkarnia, jeden wóz, jedne sa nie robocze,

5) zboże lub inne ziemiopłody, niezbędne do najbliż szych siewów lub najbliższego sadzenia w gospo darstwie rolnym zobowiązanego,

6) zwierzęta gospodarskie w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz to po tomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,

7) zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,

8) jeden ciągnik na 25 ha powierzchni gruntów, nie mniej jednak niż jeden ciągnik na gospodarstwo rolne, wraz z urządzeniami towarzyszącymi nie zbędnymi do uprawy, pielęgnacji, zbioru i trans portu ziemiopłodów,

9) jeden silnik elektryczny,

10) podstawowe maszyny i narzędzia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym zo bowiązanego, 1

1) podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do za kończenia cyklu danej technologii produkcji w go spodarstwie specjalistycznym zobowiązanego, 1

2) zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do nor malnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych na okres do zakończenia cyklu produkcyjnego, 1

3) nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbęd nej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rol nego zobowiązanego, 1

4) stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesięcy nośności, 1

5) stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca za warł umowę kontraktacyjną na dostawę skór z tych zwierząt, 1

6) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza, o którym mo wa w pkt 6, 7, 14 i 15, aż do najbliższych zbiorów, 1

7) zapasy opału na okres 6 miesięcy, 1

8) zaliczki kontraktacyjne.

§2. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyżka in wentarza ż ywego ponad ilości określone w § 1, jeżeli na ————————

20) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypi sie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7142 — Poz. 968 czelnik urzędu skarbowego, po uzgodnieniu z zarządem gminy, uzna ją za niezbędną do prowadzenia tego go spodarstwa rolnego, a dłużnik zobowiąże się do spłace nia egzekwowanej należności w terminie lub w ratach określonych przez wierzyciela. W przypadku niedotrzy mania przez zobowiązanego warunków spłaty należno ści podjęte zostaną dalsze czynności egzekucyjne.

§3. W przypadku, o którym mowa w § 2, egzekucji nie podlega także taka ilość paszy, jaka jest niezbędna do utrzymania inwentarza żywego objętego wyłącze niem.

§4. Wyłącza się spod egzekucji zajęte zwierzęta go spodarskie, wpisane do ksiąg zwierząt zarodowych al bo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej ho dowli, jeżeli nie mogą być sprzedane osobie, która wy każe, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnie ją warunki do dalszej hodowli.

§5. Wierzytelność pieniężna, przypadająca rolniko wi z tytułu umowy kontraktacji, może być zajęta egze kucyjnie do wysokości 25% należności za dostarczony towar bez uwzględnienia ewentualnych potrąconych pożyczek i zaliczek kontraktacyjnych.

§6. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio do świad czeń w naturze przypadających rolnikowi z tytułu umo wy kontraktacyjnej. Art.

9.

§1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy pod lega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Ko deksu pracy.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należ ności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i członków ich rodzin z tytułu pracy w spółdzielni oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których ce lem jest zapewnienie utrzymania.

§3. Przepisu § 1 nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytu łu udziału w dochodach spółdzielni przypadających im od wniesionych do spółdzielni wkładów.

§4. Dochody wymienione w § 1 i 2 oblicza się wraz ze wszystkimi dodatkami i wartością świadczeń w na turze, lecz po potrąceniu podatków należnych od tych dochodów. Art.

10.

§1. Âwiadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegają egzekucji w zakresie określonym w tych przepisach. § 2.2

1) Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do eme rytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po przeliczeniu ich przez dłużnika zajętej wierzytelności na złote we dług kursu banku z dnia wpłacenia do organu egzeku cyjnego zajętych kwot.

§3. Do egzekucji z rent przysługujących z tytułu wy padku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasą dzonych przez sąd lub ustalonych umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypła canych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze świadczeń pieniężnych, przysługują cych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrze niu emerytalnym pracowników i ich rodzin22).

§4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimenta cyjne oraz zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, po rodowe2

3) i dla sierot zupełnych. Art. 1

1. (skreślony).24) Art. 12.2

5) W przypadku gdy w wyniku zbiegu egze kucji administracyjnej i egzekucji sądowej administra cyjny organ egzekucyjny prowadzi obie egzekucje, przepisy art. 8—10 stosuje się również do należności podlegających egzekucji sądowej, chyba że określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego ogra niczenia egzekucji są mniejsze. Art. 13.2

5)

§1. Organ egzekucyjny, na wniosek zo bowiązanego i ze względu na ważny jego interes, mo że zwolnić z egzekucji określone składniki majątkowe zobowiązanego, jeżeli zobowiązany uzyskał na to zgo dę wierzyciela.

§2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z eg zekucji składników majątkowych zobowiązanego służy zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędące mu jednocześnie organem egzekucyjnym. Art. 1

4.

§1. Przeciwko osobom, które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i w za kresie przewidzianym przez ustawy, umowy lub po wszechnie ustalone zwyczaje międzynarodowe nie podlegają orzecznictwu organów polskich, nie może być prowadzona egzekucja administracyjna, chyba że chodzi o sprawę, w której osoby te podlegają orzecz nictwu polskich organów administracyjnych.

§2. Przeciwko osobom wymienionym w § 1, które podlegają orzecznictwu organów polskich w rezultacie zrzeczenia się ich przywileju lub immunitetu przez pań stwo wysyłające lub odpowiednią organizację między narodową, może być prowadzona egzekucja admini stracyjna tylko w przypadku wyraźnego zrzeczenia się przywileju lub immunitetu także w odniesieniu do eg zekucji administracyjnej.

§3. Jednakże gdy w przypadkach określonych w § 2 prowadzenie egzekucji jest dozwolone, niedo puszczalna jest egzekucja z mienia przeznaczonego do ———————— 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 2

2) Obecnie: przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do art. 192 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu szu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r. 2

3) Zasiłek porodowy przysługujący na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń stwa (Dz. U. Nr 60, poz. 63

6) został zniesiony przez art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie usta wy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzin nych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 154, poz. 1791), który wszedł w życie z dniem 15 stycznia 2002 r. 2

4) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 2

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7143 — Poz. 968 użytku służbowego ani też stosowanie środków egze kucyjnych w stosunku do osoby zobowiązanego. § 4.2

6) W przypadku wątpliwości co do stosowania przepisów § 1—3 organ egzekucyjny zwraca się do mini stra właściwego do spraw zagranicznych, który rozstrzy ga w drodze postanowienia, czy zobowiązany korzysta z immunitetów i przywilejów, o których mowa w § 1. Art. 15.2

7)

§1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wy konania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wyko nania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba ż e prze pisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egze kucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

§2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zo bowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnie nia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określo nym dla kosztów egzekucyjnych.

§3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem eg zekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji.

§4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wy sokość kosztów upomnienia. Wysokość kosztów upo mnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej.

§5. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, należności pie niężne, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. Określając należ ności, których egzekucja może być wszczęta bez uprzed niego doręczenia upomnienia, minister kieruje się ro dzajem należności oraz sposobem ich powstawania. Art. 1

6. Zastosowanie środka egzekucyjnego w po stępowaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wy mierzeniu kary w postępowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiązku. Art. 17.2

8)

§1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzygnięcie i zajmowane przez or gan egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w spra wach dotyczących postępowania egzekucyjnego na stępuje w formie postanowienia. Na postanowienie to służy zażalenie, jeżeli niniejsza ustawa lub Kodeks po stępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia dorę czenia lub ogłoszenia postanowienia.

§2. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje postępo wania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ odwoławczy może jednak w uzasadnionych przypad kach wstrzymać postępowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zażalenia. Art. 1

8. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stano wią inaczej, w postępowaniu egzekucyjnym mają od powiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postępo wania administracyjnego. Rozdział 2 Organy egzekucyjne Art. 19.2

9)

§1. Z zastrzeżeniem § 2—8, naczelnik urzędu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich środków eg zekucyjnych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

§2. Właściwy organ gminy o statusie miasta, wy mienionej w odrębnych przepisach oraz gminy wcho dzącej w skład powiatu warszawskiego30) jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszyst kich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należ ności pieniężnych, dla których ustalania lub określania i pobierania jest właściwy ten organ.

§3. Przewodniczący organu orzekającego w spra wach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodze nia za pracę ukaranego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu kar pieniężnych i kosz tów postępowania orzeczonych w tych sprawach.

§4. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo łecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za pracę, ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, z wierzytelno ści pieniężnych oraz z rachunków bankowych, w egze kucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności po chodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń. § 5.3

1) Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyj nym uprawnionym do stosowania egzekucji z wyna grodzenia za pracę, z rachunków bankowych oraz z za jętych w celu zabezpieczenia pieniędzy, ruchomości i wierzytelności pieniężnych oraz innych praw majątko wych, w egzekucji administracyjnej należności pienięż ———————— 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 2

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 30) Od dnia pierwszych wyborów do Rady m.st. Warszawy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie utworzonych na pod stawie przepisów ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustro ju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361) — m.st. Warszawy, stosownie do art. 31 tej ustawy. 3

1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji cel nej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), która weszła w życie z dniem 1 maja 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7144 — Poz. 968 nych z tytułu należności celnych, wraz z odsetkami, po bieranego na granicy podatku od towarów i usług i po datku akcyzowego od importu towarów, grzywien, kar pieniężnych, kosztów postępowania i innych należno ści pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym w zakresie spraw należących do właściwo ści organów administracji celnej.

§6. Organ, o którym mowa w § 5, jest również uprawniony do zabezpieczenia, w trybie i na zasadach określonych w dziale IV, należności celnych przypada jących od towarów przywiezionych z zagranicy na pol ski obszar celny i dopuszczonych na polski obszar cel ny z zastrzeżeniem powrotnego ich wywozu lub z in nym zastrzeżeniem, na podstawie stwierdzenia nieza stosowania się do dokonanego zastrzeżenia.

§7. Dyrektor rejonowego oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodze nia za pracę oraz ze świadczeń z zaopatrzenia emery talnego albo z ubezpieczenia społecznego, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu czyn szów, opłat i innych świadczeń związanych z zajmowa niem kwater i lokali mieszkalnych, stanowiących zasób mieszkaniowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

§8. Organem egzekucyjnym w egzekucji admini stracyjnej należności pieniężnych może być ponadto inny organ w zakresie określonym odrębnymi ustawa mi. Art.

20.

§1. Organem egzekucyjnym w zakresie eg zekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym jest: 1)3

2) wojewoda, 2)3

3) właściwy organ jednostki samorządu terytorial nego w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu administracji rządowej oraz obo wiązków wynikających z decyzji i postanowień z za kresu administracji publicznej wydawanych przez samorządowe jednostki organizacyjne, 3)3

4) kierownik wojewódzkiej służby, inspekcji lub straży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym lub wojewody decyzji i postanowień, 4)3

4) kierownik powiatowej służby, inspekcji lub stra ży w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości de cyzji i postanowień. § 2.3

5) Ponadto w przypadkach określonych szcze gólnymi przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym działa każdy organ Policji, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej, organ Państwowej Inspekcji Pracy wydający decyzję w pierwszej instancji, organ straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą, a także inne orga ny powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, po rządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego. § 3.3

6) Organem egzekucyjnym w zakresie egzeku cji administracyjnej obowiązków o charakterze niepie niężnym, wynikających z decyzji z zakresu administra cji rządowej wydanych przez przedsiębiorstwa pań stwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, a także przez stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorządowe oraz inne organizacje spo łeczne jest wojewoda. Art. 2

1. (skreślony).37) Art. 22.3

8)

§1. Właściwość miejscową organu egze kucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z nieru chomości ustala się według miejsca jej położenia. Je żeli jednak nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub większej liczby organów — eg zekucję prowadzi organ, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości, a jeżeli nie można w powyższy sposób ustalić właściwości, egzekucję z nieruchomości prowadzi organ wyznaczony przez mi nistra właściwego do spraw finansów publicznych.

§2. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji należności pieniężnych z praw majątkowych lub ruchomości ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, z zastrzeżeniem § 3.

§3. Jeżeli znany przed wszczęciem egzekucji mają tek zobowiązanego lub większa jego część nie znajdu je się na terenie działania organu egzekucyjnego usta lonego zgodnie z § 2, właściwość miejscową ustala się według miejsca położenia składników tego majątku.

§4. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiązanego, a w braku zamieszkania lub siedziby w kraju — według miejsca jego pobytu, z zastrzeże niem § 5.

§5. Właściwość miejscową organu egzekucyjnego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w sprawach o odebranie rzeczy lub opróżnienie budyn ków i pomieszczeń ustala się według miejsca wykona nia obowiązku. Art. 23.3

8)

§1. Nadzór nad egzekucją administracyj ną sprawują organy wyższego stopnia w stosunku do organów właściwych do wykonywania tej egzekucji.

§2. W przypadku braku organu wyższego stopnia w stosunku do organów egzekucyjnych, o których mo wa w art. 19, nadzór nad egzekucją należności pienięż nych sprawuje właściwy miejscowo dyrektor izby skar bowej, z zastrzeżeniem § 3.

§3. W stosunku do organów egzekucyjnych będą cych organami samorządu terytorialnego nadzór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje samorzą dowe kolegium odwoławcze. ———————— 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 5. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 6. 3

4) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 3

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 7, i art. 156 pkt 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), która we szła w życie z dniem 29 czerwca 2002 r. ———————— 3

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 5. 3

7) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 3

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7145 — Poz. 968 § 3a.3

9) W stosunku do dyrektora izby celnej nad zór nad egzekucją należności pieniężnych sprawuje dy rektor izby skarbowej, właściwej ze względu na siedzi bę tego dyrektora izby celnej.

§4. Organy sprawujące nadzór są jednocześnie:

1) organami odwoławczymi dla postanowień wyda nych przez nadzorowane organy egzekucyjne,

2) organami sprawującymi kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.

§5. Dla postanowień wydanych w pierwszej instan cji przez dyrektora izby skarbowej organem odwoław czym jest minister właściwy do spraw finansów pu blicznych.

§6. Organy sprawujące nadzór mogą, w szczegól nie uzasadnionych przypadkach, wstrzymać, na czas określony, czynności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ, z zastrzeżeniem § 7.

§7. Dyrektor izby skarbowej może wstrzymać czyn ności egzekucyjne lub postępowanie egzekucyjne do tyczące innych należności pieniężnych niż pozostają cych we właściwości urzędów skarbowych wyłącznie za zgodą wierzyciela.

§8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyj nego służy zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielo wi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. Art. 2

4. (skreślony).40) Art. 25.4

1) § 1.4

2) Minister właściwy do spraw finan sów publicznych sprawuje zwierzchni nadzór i kontro lę przestrzegania w toku czynności egzekucyjnych przepisów ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyj ne w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

§2. Właściwi ministrowie, centralne organy admi nistracji rządowej oraz inne centralne organy admini stracji publicznej, a także organy sprawujące nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzą kontrolę przestrzegania w toku czynności egzekucyj nych przepisów ustawy — przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym. Rozdział 3 Zasady prowadzenia egzekucji Art. 26.4

3)

§1. Organ egzekucyjny wszczyna egze kucję administracyjną na wniosek wierzyciela i na pod stawie wystawionego przez niego tytułu wykonawcze go, sporządzonego według ustalonego wzoru.

§2. Wzór, o którym mowa w § 1, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wzór ten zawiera treść określoną w art. 27, a ponadto umożliwia elektroniczne przetwa rzanie danych zawartych w tytule wykonawczym.

§3. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego według wzoru, o którym mowa w § 1, spoczywa rów nież na wierzycielu, którego należność pieniężna wyni ka z orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wyko nalności, z tym że w tym przypadku nie wymaga się opatrzenia tytułu wykonawczego pieczęcią urzędową.

§4. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egze kucyjnym, przystępuje z urzędu do egzekucji na podsta wie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego.

§5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej następu je z chwilą:

1) doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wyko nawczego lub

2) doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawia domienia o zajęciu wierzytelności lub innego pra wa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

§6. W przypadku przekształcenia zajęcia zabezpie czającego w zajęcie egzekucyjne zobowiązanemu do ręcza się odpis tytułu wykonawczego. Art. 26a. (skreślony).44) Art. 27.4

5)

§1. Tytuł wykonawczy zawiera:

1) oznaczenie wierzyciela,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiąza nego i jego adresu, a także określenie zatrudniają cego go pracodawcy i jego adresu, jeżeli wierzyciel posiada taką informację,

3) treść podlegającego egzekucji obowiązku, podsta wę prawną tego obowiązku oraz stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny, a w przypadku egzeku cji należności pieniężnej — także określenie jej wy sokości, terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek,

4) wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hi poteką przymusową albo przez ustanowienie za stawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskaza niem terminów powstania tych zabezpieczeń,

5) wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa za spokojenia należności pieniężnej, jeżeli należność ———————— 3

9) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 40) Przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 6. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 4

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 4

4) Dodany przez art. 308 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., a następ nie skreślony przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7146 — Poz. 968 korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z za bezpieczenia należności pieniężnej,

6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzeku cji administracyjnej,

7) datę wystawienia tytułu, podpis z podaniem imie nia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisują cego oraz odcisk pieczęci urzędowej wierzyciela,

8) pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiado mienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu,

9) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu eg zekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia po stępowania egzekucyjnego,

10) klauzulę organu egzekucyjnego o skierowaniu ty tułu do egzekucji administracyjnej, 1

1) wskazanie środków egzekucyjnych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

§2. Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej, w tytule wykonawczym podaje się również imiona i nazwiska oraz adresy wspólników.

§3. Do tytułu wykonawczego wierzyciel dołącza dowód doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podaje w tytule wy konawczym podstawę prawną braku tego obowiązku. Art. 27a.4

6)

§1. W tytule wykonawczym wykazuje się należności pieniężne po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

§2. Przepis § 1 stosuje się również do odsetek z ty tułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej i kosztów egzekucyjnych.

§3. Zaokrąglenie następuje w ten sposób, że kwo ty wynoszące:

1) mniej niż 5 groszy pomija się,

2) 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesią tek groszy.

§4. Zaokrąglenie, o którym mowa w § 1 i 2, stosu je się w każdym przypadku częściowej realizacji egze kwowanej należności pieniężnej, odsetek z tytułu nie zapłacenia jej w terminie oraz kosztów egzekucyjnych.

§5. Różnice występujące w końcowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji, wynikające z zaokrągle nia, traktuje się odpowiednio jako kwoty należne albo umorzone z mocy prawa. Art. 27b.4

6) Wierzyciele, którzy na mocy odrębnych przepisów nie zostali upoważnieni do korzystania z pie częci urzędowej, mogą jej używać do oznaczania tytu łów wykonawczych oraz zarządzeń zabezpieczenia. Art. 27c.4

6) Jeżeli egzekucja ma być prowadzona za równo z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, jak i z ich majątków osobistych, tytuł wyko nawczy wystawia się na oboje małżonków. Art. 28.4

7) We wniosku o wszczęcie egzekucji admi nistracyjnej wierzyciel może wskazać środek egzeku cyjny. Wierzyciel powinien wskazać środek egzekucyj ny, gdy wniosek dotyczy egzekucji obowiązku o cha rakterze niepieniężnym. Art. 28a.4

8) W przypadku przejścia obowiązku obję tego tytułem wykonawczym na następcę prawnego zo bowiązanego, postępowanie egzekucyjne jest konty nuowane, a dokonane czynności egzekucyjne pozosta ją w mocy. Zastosowanie dalszych środków egzekucyj nych może jednak nastąpić po wystawieniu przez wie rzyciela nowego tytułu wykonawczego i skierowaniu go do organu egzekucyjnego wraz z urzędowym doku mentem wykazującym przejście dochodzonego obo wiązku na następcę prawnego. Art. 2

9.

§1. Organ egzekucyjny bada z urzędu do puszczalność egzekucji administracyjnej; organ ten nie jest natomiast uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wyko nawczym. § 2.4

9) Jeżeli obowiązek, którego dotyczy tytuł wy konawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów określonych w art. 27 § 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystępuje do egzekucji, zwracając tytuł wierzycielowi. Na postano wienie organu egzekucyjnego o zwrocie tytułu wyko nawczego przysługuje wierzycielowi, niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym, zażalenie.

§3. (skreślony).50) Art. 30.5

1) Organ egzekucyjny w egzekucji obowiąz ku o charakterze niepieniężnym może zastosować inny środek egzekucyjny niż wskazany we wniosku, jeżeli jest mniej uciążliwy dla zobowiązanego, a prowadzi bezpośrednio do wykonania obowiązku. O powyższym organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela niebędące go jednocześnie organem egzekucyjnym. Art. 3

1. § 1.5

2) Organ egzekucyjny może zlecić orga nowi rekwizycyjnemu wykonanie czynności egzekucyj nych w zakresie składników majątku zobowiązanego znajdujących się na terenie działania tego organu. Or gan egzekucyjny zlecający wykonanie czynności egze kucyjnych sporządza odpis tytułu wykonawczego oznaczając cel, któremu ma służyć, i jego liczbę porząd kową, a także określa kwotowo zakres zlecenia. ———————— 4

6) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. ———————— 4

7) § 2 i oznaczenie § 1 skreślone przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 4

8) Dodany przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 4

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 50) Dodany przez art. 3 pkt 13 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 6, a następnie skreślony przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7147 — Poz. 968 § 1a.5

3) Organ rekwizycyjny wykonuje prawa i obo wiązki organu egzekucyjnego w zakresie zleconych czynności egzekucyjnych.

§2. Egzekutor obowiązany jest przed rozpoczęciem czynności egzekucyjnych bez wezwania okazać zobo wiązanemu zaświadczenie organu egzekucyjnego lub legitymację służbową, upoważniające do czynności egzekucyjnych. Art. 32.5

4) Organ egzekucyjny lub egzekutor, przy stępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobo wiązanemu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie zo stał wcześniej doręczony. Art. 33.5

4) Podstawą zarzutu w sprawie prowadze nia egzekucji administracyjnej może być:

1) wykonanie lub umorzenie w całości albo w części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nie istnienie obowiązku,

2) odroczenie terminu wykonania obowiązku albo brak wymagalności obowiązku z innego powodu, rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej,

3) określenie egzekwowanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia, o którym mowa w art. 3 i 4,

4) błąd co do osoby zobowiązanego,

5) niewykonalność obowiązku o charakterze niepie niężnym,

6) niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego,

7) brak uprzedniego doręczenia zobowiązanemu upo mnienia, o którym mowa w art. 15 § 1,

8) zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyj nego,

9) prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ egzekucyjny,

10) niespełnienie wymogów określonych w art. 27. Art. 34.5

4)

§1. Zarzuty zgłoszone na podstawie art. 33 pkt 1—7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym — także na podstawie art. 33 pkt 8, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyska niu stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych za rzutów, z tym że w zakresie zarzutów, o których mowa w art. 33 pkt 1—5, wypowiedź wierzyciela jest dla orga nu egzekucyjnego wiążąca.

§2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wie rzyciela przysługuje zażalenie.

§3. Jeżeli wierzyciel nie wyraził stanowiska w ter minie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzeku cyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postępo wania egzekucyjnego do czasu wydania postanowie nia, o którym mowa w § 4.

§4. Organ egzekucyjny po otrzymaniu ostateczne go postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela wydaje postanowienie w sprawie zgłoszonych zarzu tów, z tym że jeżeli wierzyciel uznał zarzuty za uzasad nione — o umorzeniu postępowania egzekucyjnego al bo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzeku cyjnego.

§5. Na postanowienie w sprawie zgłoszonych za rzutów służy zobowiązanemu oraz wierzycielowi nie będącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zaża lenie. Zażalenie na postanowienie w sprawie zarzutów podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia dorę czenia organowi odwoławczemu. Art. 35.5

4)

§1. Wniesienie przez zobowiązanego za rzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzeku cyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. Organ eg zekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

§2. Organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać czynności egzekucyjne do czasu roz patrzenia zażalenia. Art. 35a.5

5) Jeżeli ze względu na rodzaj egzekwowa nej należności dopuszczalne jest kwestionowanie ist nienia lub wysokości tej należności w drodze powódz twa, a zobowiązany wniesie takie powództwo do sądu, wierzyciel po otrzymaniu powództwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, żądając wstrzymania postę powania egzekucyjnego do czasu prawomocnego roz strzygnięcia sprawy przez sąd. Art. 3

6. § 1.5

6) W zakresie niezbędnym do prowa dzenia egzekucji organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do orga nów administracji publicznej oraz jednostek organiza cyjnych im podległych lub podporządkowanych, a tak że innych podmiotów. § 1a.5

7) Informacje i wyjaśnienia, o których mowa w § 1, udzielane są nieodpłatnie przez uczestników po stępowania egzekucyjnego oraz organy administracji publicznej i jednostki im podległe lub przez nie nadzo rowane. § 1b.5

7) Udostępnianie informacji przez organy i jed nostki, o których mowa w § 1a, oraz dłużników zajętej wierzytelności nie narusza obowiązku zachowania przez nich tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

§2. Od wykonania żądania określonego w § 1 moż na uchylić się w takim zakresie, w jakim według prze pisów Kodeksu postępowania administracyjnego moż na odmówić zeznań w charakterze świadka albo odpo wiedzi na zadane pytanie. ———————— 5

3) Dodany przez art. 1 pkt 30 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 5

5) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 5

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

7) Dodany przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7148 — Poz. 968

§3. Zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto po stępowanie egzekucyjne, jest obowiązany do powia domienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłu żej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniechania poucza się zobowiązanego przy dorę czaniu mu tytułu wykonawczego. Art. 3

7. (skreślony).58) Art. 37a. (skreślony).59) Art. 3

8.

§1. Kto, nie będąc zobowiązanym, rości so bie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystą pić do organu egzekucyjnego — w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzeku cyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa — z żą daniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania.

§2. Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czter nastu dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe.

§3. Do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czyn ności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, których wyłączenia żądano; jednakże dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. § 4.60) Przepisy § 1—3 stosuje się odpowiednio w przypadku zgłoszenia roszczeń do rzeczy lub praw majątkowych zajętych w celu zabezpieczenia. Art. 39.6

1) Jeżeli w egzekucji obowiązku o charakte rze niepieniężnym rzecz lub prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji ż ądano, zostały również ob jęte środkiem egzekucyjnym wskazanym przez wierzy ciela, organ egzekucyjny doręcza mu postanowienie o wyłączeniu. Na to postanowienie przysługuje wierzy cielowi zażalenie. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy. Art. 40.6

1)

§1. Na postanowienie organu egzekucyj nego w sprawie odmowy wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego przysługuje zażalenie osobie, o której mowa w art. 38 § 1.

§2. Na ostateczne postanowienie w sprawie odmo wy wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego nie przy sługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjne go. Osobie, której ż ądanie wyłączenia rzeczy lub prawa nie zostało uwzględnione, przysługuje natomiast pra wo żądania zwolnienia ich od zabezpieczenia lub egze kucji administracyjnej w trybie przepisów Kodeksu po stępowania cywilnego. Osoba ta odpis pozwu o zwol nienie kieruje równocześnie do organu egzekucyjnego. Art. 4

1. § 1.6

2) Do czasu ostatecznego rozstrzygnię cia żądania w sprawie wyłączenia spod egzekucji rze czy lub prawa majątkowego i w okresie 14 dni po tym rozstrzygnięciu oraz w okresie od dnia skierowania do organu egzekucyjnego pozwu, o którym mowa w art. 40 § 2, do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w sprawie wyłączenia spod egzekucji objęte żą daniem wyłączenia rzeczy nie mogą być sprzedane, a prawa majątkowe wykonywane.

§2. Jeżeli rzecz objęta żądaniem wyłączenia ulega szybkiemu zepsuciu, może ona być sprzedana w trybie przewidzianym dla sprzedaży ruchomości w przepisach o egzekucji należności pieniężnych przed rozstrzygnię ciem żądania wyłączenia, a osiągniętą ze sprzedaży kwotę składa się do depozytu organu egzekucyjnego. W przypadku nieuwzględnienia żądania wyłączenia eg zekucję prowadzi się do kwoty złożonej do depozytu. Art. 4

2. W postępowaniu dotyczącym egzekucji na leżności pieniężnej osoba, która żąda wyłączenia rze czy lub prawa majątkowego, może wpłacić do depozy tu organu egzekucyjnego kwotę, na jaką zostały one oszacowane, albo kwotę równą należności pieniężnej łącznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny uchyli wówczas czynności egzekucyjne odnośnie do rzeczy lub prawa, których żądanie wyłączenia dotyczy, co nie wpływa na dalszy tok postępowania o wyłącze nie. W razie uwzględnienia żądania wyłączenia, kwota złożona do depozytu podlega zwrotowi. Jeżeli żądanie wyłączenia nie zostanie uwzględnione, egzekucję pro wadzi się do kwoty złożonej do depozytu. Art. 4

3. Jeżeli w postępowaniu dotyczącym egze kucji należności pieniężnej zostało zgłoszone, zgodnie z art. 38 § 1, żądanie wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego z tej przyczyny, ż e znajduje się we władaniu innej osoby na podstawie umowy zasta wu lub prawa użytkowania ustanowionego w wyniku umowy o dożywocie, a żądanie to nie zostało uwzględ nione, wierzytelność zabezpieczona zastawem oraz wartość prawa użytkowania podlega zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji, z uwzględnieniem pra wa pierwszeństwa zaspokojenia przysługującego z mocy ustawy należności pieniężnych. Art. 44.6

3) ˚ądanie wyłączenia spod egzekucji rze czy lub prawa majątkowego nie może być zgłoszone, jeżeli z rzeczy lub prawa przeprowadzona została egze kucja przez sprzedaż rzeczy lub wykonanie prawa ma jątkowego. Art. 4

5. § 1.6

4) Organ egzekucyjny i egzekutor są obowiązani odstąpić od czynności egzekucyjnych, jeśli ———————— 5

8) Przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 5

9) Dodany przez art. 120 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r., a następnie skreślony przez art. 1 pkt 34 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 60) Dodany przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 6

4) Oznaczenie § 1 nadane przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7149 — Poz. 968 zobowiązany okazał dowody stwierdzające wykona nie, umorzenie, wygaśnięcie lub nieistnienie obowiąz ku, odroczenie terminu wykonania obowiązku, rozłoże nie na raty spłaty należności pieniężnych, albo gdy za chodzi błąd co do osoby zobowiązanego. Organ egze kucyjny zawiadamia wierzyciela o odstąpieniu od czyn ności egzekucyjnych. § 2.6

5) Organ egzekucyjny i egzekutor są obowiąza ni odstąpić od egzekucji ze składnika majątkowego zo bowiązanego, jeżeli okazał on dowody stwierdzające częściowe wykonanie obowiązku lub umorzenie należ ności pieniężnej, a wartość zajętego składnika mająt kowego znacznie przekracza kwotę ostatecznie docho dzonej należności i zobowiązany posiada inne składni ki majątkowe, z których egzekucja może być prowadzo na. § 3.6

5) Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstąpieniu od czynności egzekucyjnych i na jego ż ą danie wydaje postanowienie w sprawie odstąpienia od czynności egzekucyjnych. Na postanowienie to przy sługuje zażalenie wierzycielowi niebędącemu jedno cześnie organem egzekucyjnym. Art. 4

6. § 1.6

6) Organ egzekucyjny i egzekutor może w razie potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, jeżeli natrafił na opór, który uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jeżeli ist nieje uzasadnione przypuszczenie, że na taki opór na trafi. Jeżeli opór stawia żołnierz w czynnej służbie woj skowej, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego. § 2.6

7) Organy wymienione w § 1 nie mogą odmó wić udzielenia egzekutorowi pomocy. § 3.6

8) Sposób udzielania pomocy organowi egze kucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynno ści egzekucyjnych, przypadki, w których wymagana jest pomoc organów, sposób postępowania, tryb wy stępowania o udzielenie pomocy, sposób jej realizacji, a także sposób dokumentowania wykonywanych czyn ności i rozliczania ich kosztów określi, w drodze rozpo rządzenia:

1) Minister Obrony Narodowej — w przypadku udzie lania pomocy przez ˚andarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe,

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych — w przypadku udzielania pomocy przez Policję lub Straż Graniczną, 3)6

9) Prezes Rady Ministrów — w przypadku udziela nia pomocy przez Agencję Bezpieczeństwa We wnętrznego lub Agencję Wywiadu. Art. 47.70)

§1. Jeżeli cel egzekucji prowadzonej w sprawie należności pieniężnej lub wydania rzeczy te go wymaga, organ egzekucyjny zarządzi otwarcie środków transportu zobowiązanego, lokali i innych po mieszczeń zajmowanych przez zobowiązanego oraz schowków w tych środkach, lokalach i pomieszcze niach.

§2. Przeszukania rzeczy, środków transportu, loka li i innych pomieszczeń oraz schowków dokonuje ko misja powołana przez organ egzekucyjny. Z dokona nych czynności spisuje się protokół. Zakończeniem czynności jest zabezpieczenie przeszukiwanego środka transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokół z doko nanych czynności przekazuje się niezwłocznie zobo wiązanemu.

§3. Zarządzenie, o którym mowa w § 1, doręcza się zobowiązanemu. Art. 4

8.

§1. Egzekutor może przeszukać odzież na osobie zobowiązanego oraz teczki, walizy i tym podob ne przedmioty, które zobowiązany ma przy sobie, jeże li egzekucja dotyczy należności pieniężnej lub wydania rzeczy.

§2. Przeszukanie odzieży na osobie zobowiązane go oraz jego teczek, waliz i tym podobnych przedmio tów poza mieszkaniem, przedsiębiorstwem, zakładem lub gospodarstwem zobowiązanego może nastąpić tylko na podstawie pisemnego polecenia organu egze kucyjnego. Egzekutor obowiązany jest okazać polece nie organu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przy stąpieniem do czynności egzekucyjnych.

§3. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzeku cyjnych, o których mowa w § 1 i 2, egzekutor zauważy, że zobowiązany oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor może przeszukać odzież tej osoby oraz jej teczki, walizy i tym podobne przedmioty, jakie ona ma przy sobie.

§4. Przeszukanie odzieży powinno być dokonane tyl ko przez osobę tej samej płci co osoba przeszukiwana. § 5.7

1) Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura ———————— 6

5) Dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 6

6) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 14 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upo ważnień ustawowych do wydawania aktów normatyw nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268), która weszła w życie z dniem 30 marca 2001 r., i art. 156 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga. 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulu jących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 127), który wszedł w życie z dniem 1 maja 1993 r. 6

8) Dodany przez art. 8 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 67; w brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 66 jako pierwsza. ———————— 6

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 156 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 56 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.; ze zmianą wpro wadzoną przez art. 156 pkt 3 ustawy wymienionej w przy pisie 35 jako druga. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7150 — Poz. 968 Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej przeprowa dza w obecności egzekutora odpowiednio żołnierz ˚andarmerii Wojskowej lub wojskowego organu po rządkowego albo osoba wyznaczona przez przełożone go funkcjonariusza. Art. 49.7

2)

§1. Podczas przeszukania ma prawo być obecny zobowiązany.

§2. Jeżeli zobowiązany lub inna obecna przy prze szukaniu osoba zachowuje się niewłaściwie lub prze szkadza w dokonywaniu czynności egzekucyjnych, eg zekutor może upomnieć, a po bezskutecznym upo mnieniu wydalić z miejsca dokonywania czynności eg zekucyjnych tę osobę. Art. 49a.7

3) Przeszukanie rzeczy dokonywane jest zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości. Art. 49b.7

3)

§1. Jeżeli podczas przeszukania egze kutor natrafi na dokument opatrzony klauzulą tajności, egzekutor odstępuje od jego egzekucji.

§2. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi lub instytucji. Art. 50.

§1. W lokalach i innych pomieszczeniach organów państwowych oraz na terenach kolejowych i lotnisk można dokonywać czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu tych organów pań stwowych lub zarządców (komendantów) tych obiek tów. Przepis ten nie dotyczy przypadków, gdy z mocy szczególnych przepisów organy egzekucyjne właściwe są do działania na terenach kolejowych oraz lotnisk. § 2.7

4) W obrębie budynków wojskowych i zajmo wanych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa We wnętrznego, Agencję Wywiadu lub Straż Graniczną oraz na okrętach wojennych można dokonywać czyn ności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomie niu właściwego komendanta i w asyście wyznaczone go organu wojskowego lub organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej. § 3.7

5) Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w szczegól ności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób postępowania przy wykony waniu asysty, tryb powiadamiania właściwych orga nów, wymagane dokumenty, sposób dokumentowa nia wykonywanych czynności i rozliczania ich kosztów, określi, w drodze rozporządzenia:

1) Minister Obrony Narodowej — w przypadku wyko nywania asysty przez ˚andarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe,

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych — w przypadku wykonywania asysty przez Policję lub Straż Graniczną, 3)7

6) Prezes Rady Ministrów — w przypadku wykony wania asysty przez Agencję Bezpieczeństwa We wnętrznego lub Agencję Wywiadu. § 4.7

7) Przeszukania rzeczy osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy zawodowej dokonuje się w obecności przedstawiciela organizacji zawodowej, do której osoba ta przynależy. Art. 5

1.

§1. Na wniosek zobowiązanego, a także gdy egzekutor uzna to za konieczne, może być przywo łany świadek do obecności przy czynnościach egzeku cyjnych. § 2.7

8) Egzekutor przywołuje co najmniej dwóch świadków, jeżeli zobowiązany nie może być obecny przy czynnościach egzekucyjnych na skutek wydalenia z miejsca dokonywania czynności egzekucyjnych lub z innych przyczyn, chyba że zachodzi obawa, iż wsku tek upływu czasu potrzebnego na przywołanie świad ków egzekucja będzie udaremniona.

§3. Âwiadkami mogą być także pełnoletni członko wie rodziny i domownicy zobowiązanego.

§4. Âwiadkowie nie otrzymują wynagrodzenia. Art. 5

2.

§1. Jeśli cel egzekucji tego wymaga, organ egzekucyjny zezwoli pisemnie egzekutorowi na doko nanie czynności egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze nocnej pomiędzy godziną 21 a godziną

7. Eg zekutor jest obowiązany okazać zezwolenie organu eg zekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych.

§2. Czynności egzekucyjne mogą być dokonywane w porze nocnej tylko w obecności świadka. Art. 53.7

9)

§1. Jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, egzekutor sporządza protokół z czynności eg zekucyjnych, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynności,

2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w czynno ści,

3) sprawozdanie z przebiegu czynności,

4) zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia,

5) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynie bra ku podpisów,

6) podpis egzekutora. ———————— 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

3) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 7

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 156 pkt 4 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga. 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 14 pkt 3 ustawy wymie nionej w przypisie 66 jako pierwsza. ———————— 7

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 156 pkt 4 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga. 7

7) Dodany przez art. 1 pkt 43 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 7

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7151 — Poz. 968

§2. Odpis protokołu, o którym mowa w § 1, dorę cza się niezwłocznie zobowiązanemu. Art. 54.7

9)

§1. Zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

§2. Na przewlekłość postępowania egzekucyjnego skarga przysługuje również wierzycielowi niebędące mu jednocześnie organem egzekucyjnym, a także pod miotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku niewykonania obowiązku oraz or ganowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku.

§3. Skargę na czynności egzekucyjne organu egze kucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postę powania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego.

§4. Skargę na czynności egzekucyjne, o których mowa w § 3, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doko nania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

§5. W sprawie skargi, o której mowa w § 1 i 2, po stanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

§6. Wniesienie skargi, o której mowa w § 1, nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ eg zekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypad kach prowadzenie postępowania egzekucyjnego. Art. 5

5. (skreślony).80) Art. 55a.8

1) Jeżeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądo wym dotyczy należności podatkowych, celnych lub na leżności, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie zostały one uiszczone w terminie 60 dni od daty wszczęcia egzekucji, organ egzekucyjny składa wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego daty wszczęcia egzekucji tych na leżności, wysokości pozostałych do wyegzekwowania kwot oraz daty i sposobu zakończenia egzekucji. Rozdział 4 Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego Art. 5

6.

§1. Postępowanie egzekucyjne ulega za wieszeniu:

1) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia termi nu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej,

2) w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego,

3) w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego,

4) na żądanie wierzyciela, 5)8

2) w innych przypadkach przewidzianych w usta wach.

§2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, do tyczącego obowiązku o charakterze niepieniężnym, z przyczyny określonej w § 1 pkt 2 i 3 może nastąpić tyl ko w przypadkach, gdy nie zagraża to interesowi spo łecznemu.

§3. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

§4. Na postanowienie organu egzekucyjnego o za wieszeniu postępowania lub o odmowie zawieszenia tego postępowania służy zażalenie. Art. 5

7.

§1. Organ egzekucyjny podejmie zawieszo ne postępowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia.

§2. W razie zawieszenia postępowania z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2 — organ egzekucyjny po dejmie zawieszone postępowanie, gdy organ ten zo stanie zawiadomiony przez wierzyciela o ustaleniu we dług przepisów prawa cywilnego spadkobierców zmarłego zobowiązanego, na których przeszedł egze kwowany obowiązek. Wierzyciel może również, nie czekając na sądowe stwierdzenie nabycia spadku, wskazać osobę, którą uważa za spadkobiercę zmarłego zobowiązanego, odpowiedzialną za egzekwowany obowiązek. Jednakże organ egzekucyjny obowiązany jest zastosować się do postanowienia sądu o stwier dzeniu nabycia spadku, jeżeli postanowienie to zosta nie mu złożone przed zakończeniem postępowania eg zekucyjnego.

§3. Jeżeli szczególne przepisy przewidują wydanie przez wierzyciela decyzji o odpowiedzialności za zmar łego zobowiązanego innej osoby, jako spadkobiercy, organ egzekucyjny może podjąć postępowanie egze kucyjne, zawieszone z przyczyny określonej w art. 56 § 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji. Art. 5

8. § 1.8

3) W przypadku zawieszenia postępo wania egzekucyjnego pozostają w mocy dokonane czynności egzekucyjne, z tym że w okresie zawieszenia z przyczyn określonych w art. 56 § 1 pkt 1 i 4 mogą być dokonywane, za zgodą organu egzekucyjnego, wypła ty z rachunków bankowych zobowiązanego po przed stawieniu przez niego dokumentów świadczących o konieczności poniesienia danych wydatków.

§2. Organ egzekucyjny może jednak uchylić doko nane czynności egzekucyjne, jeżeli to jest uzasadnione ———————— 80) Przez art. 1 pkt 46 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 8

1) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa upadłościowego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o wydawaniu Monitora Sądowe go i Gospodarczego oraz ustawy — Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 114, poz. 1193), która weszła w ży cie z dniem 1 stycznia 2001 r. ———————— 8

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7152 — Poz. 968 ważnym interesem zobowiązanego, interes wierzycie la nie stoi temu na przeszkodzie, a osoby trzecie na sku tek tych czynności nie nabyły praw. Uchylenie dokona nych czynności nie powoduje umorzenia należnych za nie kosztów egzekucyjnych. § 3.8

4) Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia czynności egzekucyjnych przysłu guje zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi nie będącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. Art. 59.8

5)

§1. Postępowanie egzekucyjne umarza się:

1) jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczę ciem postępowania,

2) jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umo rzony lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obo wiązek nie istniał,

3) jeżeli egzekwowany obowiązek został określony niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z de cyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądo wego albo bezpośrednio z przepisu prawa,

4) gdy zachodzi błąd co do osoby zobowiązanego lub gdy egzekucja nie może być prowadzona ze wzglę du na osobę zobowiązanego,

5) jeżeli obowiązek o charakterze niepieniężnym oka zał się niewykonalny,

6) w przypadku śmierci zobowiązanego, gdy obowią zek jest ściśle związany z osobą zmarłego,

7) jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobo wiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu,

8) jeżeli postępowanie egzekucyjne zawieszone na ż ą danie wierzyciela nie zostało podjęte przed upły wem 12 miesięcy od dnia zgłoszenia tego żądania,

9) na żądanie wierzyciela,

10) w innych przypadkach przewidzianych w usta wach.

§2. Postępowanie egzekucyjne może być umorzo ne w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu eg zekucyjnym dotyczącym należności pieniężnej nie uzy ska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne.

§3. W przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, or gan egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, chyba że umorzenie postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie art. 34 § 4.

§4. Postanowienie, o którym mowa w § 1, wydaje się na żądanie zobowiązanego albo wierzyciela niebę dącego jednocześnie organem egzekucyjnym, z tym ż e w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku o charakterze niepieniężnym — również z urzędu.

§5. Na postanowienie w sprawie umorzenia postę powania egzekucyjnego przysługuje zażalenie zobo wiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocze śnie organem egzekucyjnym. Art. 60. § 1.8

6) Umorzenie postępowania egzekucyj nego z przyczyny, o której mowa w art. 59 § 1 pkt 1—8 i 10, powoduje uchylenie dokonanych czynności egze kucyjnych, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Pozostają jednak w mocy prawa osób trzecich nabyte na skutek tych czynności.

§2. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby postanowienie dotyczące uchylenia dokonanych czyn ności egzekucyjnych wskutek umorzenia postępowa nia egzekucyjnego.

§3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyj nych lub odmowy uchylenia tych czynności służy zaża lenie. Art. 61.8

7) W razie umorzenia postępowania egze kucyjnego z przyczyny określonej w art. 59 § 2 wszczę cie ponownej egzekucji może nastąpić wówczas, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobo wiązanego przewyższające kwotę wydatków egzeku cyjnych. Rozdział 5 Zbieg egzekucji Art. 62.8

8) W przypadku zbiegu egzekucji admini stracyjnej i egzekucji sądowej do tej samej nierucho mości, rzeczy albo prawa majątkowego lub niemająt kowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynności eg zekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiązanego lub z urzędu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sądowi rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Art. 63.8

8)

§1. W przypadku zbiegu egzekucji admi nistracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majątkowe go, prowadzonej przez organy egzekucyjne, o których mowa w art. 19, łączne prowadzenie egzekucji przej muje naczelnik urzędu skarbowego, który pierwszy za stosował środek egzekucyjny, a jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał takiej czynności lub nie doko nał jej jako pierwszy — łączne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy we dług siedziby lub miejsca zamieszkania zobowiązane go, z zastrzeżeniem § 2.

§2. Jeżeli środek egzekucyjny zastosował naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca położe nia majątku zobowiązanego, łączne prowadzenie egze kucji przejmuje ten organ. ———————— 8

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 8

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 50 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 8

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 8

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7153 — Poz. 968

§3. W przypadku wystąpienia dalszych zbiegów egzekucji łączne prowadzenie egzekucji przejmuje na czelnik urzędu skarbowego, który przejął prowadzenie egzekucji zgodnie z § 1 lub 2. Rozdział 6 Koszty egzekucyjne Art. 64.8

8)

§1. Organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 2, w egzekucji należności pieniężnych pobiera za do konane czynności egzekucyjne opłaty w następującej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64d:

1) za pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego — 5% kwoty pobranej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr,

2) za zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego — 4% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr,

3) za zajęcie wynagrodzenia za pracę — 4% egzekwo wanej należności, nie mniej jednak niż 2 zł 50 gr,

4) za zajęcie innych niż wymienione w pkt 2 i 3 wierzy telności pieniężnych lub innych praw majątkowych — 5% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 4 zł 20 gr,

5) za zajęcie ruchomości — 6% kwoty egzekwowanej należności, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr,

6) za zajęcie nieruchomości — 8% kwoty egzekwowa nej należności, nie więcej jednak niż czterdziesto pięciokrotna wysokość najniższego wynagrodze nia za pracę określonego w odrębnych przepisach, obowiązującego w dniu, w którym opłata stała się należna,

7) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązane go — 5% kwoty wartości szacunkowej tych rucho mości, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr,

8) za odebranie pomieszczeń w zajętej nieruchomości — w wysokości i na zasadach określonych w art. 64a § 1 pkt 6,

9) za ogłoszenie sprzedaży zajętych ruchomości w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czynno ści przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej w inny sposób — 6 zł 80 gr,

10) za ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości — 10 zł, 1

1) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprze daży egzekucyjnej w inny sposób — 5% kwoty uzy skanej ze sprzedaży, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr, 1

2) za spisanie protokołu o udaremnieniu przez zobo wiązanego przeprowadzenia egzekucji z zajętych ruchomości lub praw majątkowych przez ich usu nięcie, zbycie lub uszkodzenie — 10% wartości sza cunkowej tych ruchomości, nie mniej jednak niż 13 zł 50 gr, 13)8

9) za wezwanie pomocy Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, ˚andarmerii Wojskowej lub wojsko wych organów porządkowych — 13 zł 50 gr, 1

4) za spisanie na miejscu u zobowiązanego protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego — 10% kwo ty egzekwowanej należności, nie więcej jednak niż 3 zł.

§2. Organ egzekucyjny pobiera opłaty za czynności egzekucyjne, jeżeli nie później niż po upływie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajęcia nieruchomości, rze czy lub prawa majątkowego nadał w placówce poczto wej za pokwitowaniem lub doręczył zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego lub zawiadomienie o zaję ciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego.

§3. Opłaty za czynności egzekucyjne, o których mo wa w § 1 pkt 1—6, oblicza się oddzielnie od każdego ty tułu wykonawczego, który był podstawą dokonania czynności egzekucyjnych.

§4. Opłaty za zajęcia, o których mowa w § 1 pkt 2—6, pobiera się tylko raz w toku postępowania eg zekucyjnego, chociażby takie same czynności były na stępnie ponawiane.

§5. Jeżeli w celu wyegzekwowania tej samej należ ności pieniężnej dokonano czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1 pkt 2—6, opłatę egzekucyjną po biera się tylko za jedno zajęcie, za które należy się naj wyższa opłata, nie mniej jednak niż 6 zł 80 gr.

§6. Organ egzekucyjny pobiera opłatę manipula cyjną z tytułu zwrotu wydatków za wszystkie czynności manipulacyjne związane ze stosowaniem środków eg zekucyjnych. Opłata wynosi 1% kwoty egzekwowa nych należności objętych każdym tytułem wykonaw czym, nie mniej jednak niż 1 zł 40 gr.

§7. Jeżeli wysokość opłaty egzekucyjnej jest okre ślona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej na leżności pieniężnej, w podstawie obliczenia opłaty uwzględnia się również odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, przypadające w dniu powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§8. Zapłata egzekwowanej należności po dokona niu czynności egzekucyjnych nie zwalnia od obowiąz ku uiszczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłat za czyn ności egzekucyjne i wydatków egzekucyjnych.

§9. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1 i 6, powstaje:

1) za pobranie pieniędzy — z chwilą pobrania,

2) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelno ści — z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wie rzytelności zawiadomienia o zajęciu,

3) za zajęcie wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych w inny sposób niż określony w pkt 2 — z chwilą zawiadomienia zobowiązanego o zajęciu,

4) za zajęcie ruchomości — z chwilą podpisania pro tokołu zajęcia przez poborcę skarbowego, ———————— 8

9) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 156 pkt 5 ustawy wy mienionej w przypisie 35 jako druga. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7154 — Poz. 968

5) za zajęcie nieruchomości — z chwilą doręczenia zo bowiązanemu wezwania, o którym mowa w art. 110c § 2,

6) za odebranie zajętych ruchomości od zobowiązane go lub odebranie pomieszczeń w zajętej nierucho mości — z chwilą podpisania przez poborcę skar bowego protokołu ich odebrania,

7) za ogłoszenie o licytacji ruchomości lub za czynno ści przygotowawcze do sprzedaży egzekucyjnej za jętych ruchomości w inny sposób lub ogłoszenie sprzedaży zajętej nieruchomości — z chwilą dorę czenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o li cytacji lub zawiadomienia o dokonaniu czynności przygotowawczych do sprzedaży w inny sposób,

8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprze daży egzekucyjnej w inny sposób — z chwilą pod pisania przez poborcę skarbowego protokołu sprzedaży,

9) za spisanie protokołu o udaremnieniu egzekucji — z chwilą podpisania przez poborcę skarbowego te go protokołu,

10) za wezwanie pomocy organów, o których mowa w § 1 pkt 13 — z chwilą przybycia funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnej, 1

1) za spisanie protokołu o stanie majątkowym zobo wiązanego — z chwilą podpisania protokołu przez poborcę skarbowego lub innego upoważnionego pracownika oraz przez zobowiązanego lub świadka przywołanego do tej czynności.

§10. Obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej powstaje z chwilą doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego. Jeżeli pierwszą czynnością eg zekucyjną jest zajęcie wierzytelności pieniężnej lub in nego prawa majątkowego u dłużnika zajętej wierzytel ności, obowiązek uiszczenia opłaty manipulacyjnej po wstaje równocześnie z obowiązkiem uiszczenia opłaty za zajęcie. Art. 64a.90)

§1. Organ egzekucyjny w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym pobiera opłaty za dokonane czynności egzekucyjne w następu jącej wysokości, z zastrzeżeniem art. 64d:

1) za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia — 10% kwoty nałożonej grzywny, nie więcej jednak niż 68 zł; w przypadku wielokrotnego nakładania grzywien opłatę pobiera się osobno od każdego postanowienia,

2) za wydanie postanowienia o: a) zastosowaniu wykonania zastępczego, b) wezwaniu zobowiązanego do wydania rzeczy ru chomej albo dokumentu, c) wezwaniu zobowiązanego do wykonania obo wiązku wydania nieruchomości albo opróżnie nia lokalu, d) wezwaniu zobowiązanego do wykonania obo wiązku wskazanego w tytule wykonawczym, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpo średniego — 6 zł 80 gr,

3) za odebranie rzeczy ruchomej — 6 zł 80 gr,

4) za odebranie dokumentu — 4 zł 20 gr,

5) za odebranie nieruchomości — 68 zł,

6) za opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń — 6 zł 80 gr od każdej izby; za opróżnienie pomiesz czeń mieszkalnych nie pobiera się odrębnej opłaty od pomieszczeń pomocniczych, jak przedpokoje, korytarze, werandy, łazienki, spiżarnie, a za opróż nienie pomieszczeń gospodarczych, w szczególno ści garaży i stajni, pobiera się opłatę za każde po mieszczenie jak za izbę,

7) za czynności dotyczące sprzedaży licytacyjnej, za spisanie protokołu o udaremnieniu przeprowadze nia egzekucji oraz za wezwanie pomocy organów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 13, pobiera się od powiednio opłaty określone w art. 64 § 1 pkt 7, 9 i 11—13.

§2. Obowiązek uiszczenia opłat, o których mowa w § 1, powstaje:

1) za wydanie postanowień wymienionych w pkt 1 i 2 — z chwilą doręczenia zobowiązanemu postano wienia,

2) za czynności wymienione w pkt 3—6 — z chwilą podpisania przez egzekutora protokołu czynności egzekucyjnych,

3) za czynności wymienione w pkt 7 — z chwilą dorę czenia zobowiązanemu odpisu obwieszczenia o li cytacji, z chwilą podpisania protokołu przeprowa dzenia licytacji, z chwilą przybycia funkcjonariusza organów, o których mowa w art. 64 § 1 pkt 13, na miejsce wykonywania czynności egzekucyjnych lub z chwilą podpisania protokołu o udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji. Art. 64b.90) Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególno ści na opłacenie:

1) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora,

2) przewozu, załadowania, rozładowania, przechowa nia, utrzymania i dozoru zwierząt oraz ruchomości odebranych albo usuniętych z opróżnionych bu dynków, lokali i pomieszczeń,

3) przymusowego otwarcia środków transportu, po mieszczeń i schowków,

4) należności świadków, biegłych i rzeczoznawców,

5) ogłoszenia w prasie,

6) sporządzenia dokumentów,

7) prowadzenia zarządu zajętej nieruchomości,

8) prowizji i opłat pobieranych w związku z realizacją zajęcia przez dłużnika zajętej wierzytelności lub przekazywaniem dochodzonych kwot do organu egzekucyjnego,

9) kosztu uzyskania informacji o majątku dłużnika, ———————— 90) Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7155 — Poz. 968

10) wykonania zastępczego, 1

1) zastosowania przymusu bezpośredniego. Art. 64c.90)

§1. Opłaty, o których mowa w art. 64 § 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowią koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne, z zastrzeżeniem § 2—4, obciążają zobowiązanego.

§2. Jeżeli tytuł wykonawczy zawiera wady unie możliwiające przeprowadzenie postępowania egzeku cyjnego, które nie mogły być znane organowi egzeku cyjnemu w chwili skierowania tego tytułu do egzeku cji, wierzyciel niebędący jednocześnie organem egze kucyjnym obowiązany jest uiścić, tytułem zwrotu wy datków poniesionych przez organ egzekucyjny, kwotę wynoszącą 3 zł 40 gr.

§3. Jeżeli po pobraniu od zobowiązanego należ ności z tytułu kosztów egzekucyjnych okaże się, że wszczęcie i prowadzenie egzekucji było niezgodne z prawem, należności te, wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzeku cyjny zwraca zobowiązanemu, a jeżeli niezgodne z przepisami ustawy wszczęcie i prowadzenie egzeku cji spowodował wierzyciel, obciąża nimi wierzyciela.

§4. Wierzyciel pokrywa koszty postępowania egze kucyjnego, jeżeli nie mogą być one ściągnięte od zobo wiązanego.

§5. Egzekucja kosztów egzekucyjnych następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne.

§6. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji na leżności pieniężnej są dochodzone na podstawie tytu łu wykonawczego wystawionego na tę należność, chy ba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

§7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych na żądanie zobo wiązanego albo z urzędu, jeżeli koszty te obciążają wie rzyciela. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

§8. ˚ ądanie, o którym mowa w § 7, nie podlega roz patrzeniu, jeżeli zostało wniesione po upływie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, a w przy padku zakończenia postępowania egzekucyjnego wskutek wyegzekwowania wykonania obowiązku — od dnia powiadomienia zobowiązanego o wysokości pobranych kosztów egzekucyjnych.

§9. Koszty egzekucyjne przypadają na rzecz tego organu, który dokonał czynności egzekucyjnych powo dujących powstanie kosztów, z zastrzeżeniem § 10.

§10. W przypadku bezskuteczności egzekucji pro wadzonej przez organy egzekucyjne, o których mowa w art. 19 § 3—5 i 7, i przejęcia dalszego postępowania egzekucyjnego przez naczelnika urzędu skarbowego, opłaty za czynności egzekucyjne przypadają w całości na rzecz komórki organizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną. Art. 64d.90)

§1. Kwoty opłat za czynności egzeku cyjne ulegają podwyższaniu w stopniu odpowiadają cym wzrostowi cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikającemu ze wskaźnika cen towarów i usług kon sumpcyjnych ogółem ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunika tu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, z uwzględnieniem zaokrąglenia, o którym mowa w art. 27a.

§2. Podwyższanie kwot opłat za czynności egzeku cyjne następuje z ostatnim dniem kwartału następują cego po kwartale, w którym wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, liczony od dnia 1 stycznia 2002 r. przekroczył 20% lub wielokrotność tej wielkości.

§3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych ogłasza, w drodze obwieszczenia, podwyższone kwoty opłat za czynności egzekucyjne w Dzienniku Urzę dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§4. Przepisy § 1—3 stosuje się również do innych należności lub wartości określonych w ustawie kwoto wo. Art. 64e.90)

§1. Organ egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz kosz ty egzekucyjne.

§2. Koszty egzekucyjne mogą być umorzone, jeżeli:

1) stwierdzono nieściągalność od zobowiązanego do chodzonego obowiązku lub gdy zobowiązany wy każe, że nie jest w stanie ponieść kosztów egzeku cyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytu acji finansowej,

2) za umorzeniem przemawia ważny interes publicz ny,

3) ściągnięcie tylko kosztów egzekucyjnych spowodo wałoby niewspółmierne wydatki egzekucyjne.

§3. Koszty egzekucyjne powstałe w egzekucji na leżności pieniężnych mogą być umorzone w przypad kach określonych w § 2 pkt 1, jeżeli obciążenie wierzy ciela obowiązkiem uiszczenia tych kosztów byłoby go spodarczo nieuzasadnione.

§4. W przypadku częściowego umorzenia kosztów egzekucyjnych umarza się przede wszystkim opłaty za czynności egzekucyjne.

§5. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosz tów egzekucyjnych służy zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym. Art. 64f.90) Organ egzekucyjny, ze względu na waż ny interes zobowiązanego, może rozłożyć na raty za płatę przypadających na jego rzecz kosztów egzekucyj nych. Na postanowienie w sprawie rozłożenia na raty spłaty kosztów egzekucyjnych przysługuje zażalenie. Art. 65.9

1) Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób ———————— 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7156 — Poz. 968 ustalania i dokumentowania wydatków egzekucyj nych, w szczególności sposób ustalania i rozliczania wydatków wspólnych, poniesionych w związku z egze kucją u dwu lub więcej zobowiązanych oraz przypadki, w których wydatki ustala się w formie zryczałtowanej. Określając sposób ustalania i dokumentowania wydat ków egzekucyjnych minister uwzględnia rodzaj wydat ków oraz ich udział w prowadzonych egzekucjach. Art. 66.9

1)

§1. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub przedmiotu.

§2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ egzeku cyjny pokrywa z wyegzekwowanych kwot.

§3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany, z zastrzeżeniem § 4, do uiszczenia opłaty komorniczej.

§4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od kwot wpłaconych po wystąpieniu wierzyciela z żądaniem za wieszenia albo umorzenia postępowania egzekucyjne go, a także od należności, których wierzycielem jest or gan będący jednocześnie organem egzekucyjnym, również i wtedy, gdy na jego zlecenie część czynności egzekucyjnych wykonał organ rekwizycyjny.

§5. Opłata komornicza przypada na rzecz tego or ganu, który dokonał ściągnięcia należności pieniężnej lub zastosował środki egzekucyjne, w wyniku których należność została zapłacona.

§6. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowied nio § 2.

§7. Jeżeli wierzyciel uchyla się od uiszczenia opła ty komorniczej, opłata ta, w części, w jakiej nie została potrącona przez organ egzekucyjny, podlega przymu sowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyj nej, po uprzednim doręczeniu upomnienia z zagroże niem egzekucją, a następnie wystawieniu tytułu wyko nawczego.

§8. Państwowe jednostki budżetowe, których na leżności dochodzone w trybie egzekucyjnym stanowią dochód budżetu państwa, z zastrzeżeniem § 4, są upo ważnione do przeznaczania odpowiedniej części uzy skanych z egzekucji wpływów na pokrycie opłaty ko morniczej i wydatków, o których mowa w § 1. Rozdział 792) Udzielanie pomocy obcemu państwu przy dochodze niu należności pieniężnych powstałych na jego tery torium oraz korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu takich należności powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Art. 66a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się przy udzielaniu pomocy obcemu państwu lub korzysta niu z jego pomocy w sprawach dotyczących należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 2a, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej. Art. 66b.

§1. Obowiązek udzielenia pomocy obce mu państwu lub możliwość skorzystania z jego pomo cy istnieje, jeżeli ratyfikowana umowa międzynarodo wa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub prawo obcego państwa zobowiązuje do udzielenia podobnej pomocy Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dotyczą cej należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 2a.

§2. Pomoc, o której mowa w § 1, może polegać na:

1) udzieleniu informacji,

2) powiadomieniu zainteresowanej osoby o piśmie lub orzeczeniu jej dotyczącym,

3) prowadzeniu egzekucji lub dokonaniu zabezpiecze nia. Art. 66c.

§1. Organem udzielającym pomocy w sprawie należności pieniężnej powstałej na teryto rium obcego państwa oraz wnioskującym o udzielenie pomocy przez obce państwo w sprawie takiej należno ści powstałej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany dalej odpowiednio „organem wykonującym” albo „organem wnioskującym”.

§2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych nie ma obowiązku udzielenia pomocy obcemu państwu, które odmawia mu udzielenia podobnej po mocy, jeżeli sprawa tej odmowy nie podlega badaniu przez Komitet do Spraw Dochodzenia Należności Unii Europejskiej. Art. 66d.

§1. Wniosek o udzielenie pomocy podpi suje organ wnioskujący oraz opatruje go swoją pieczę cią urzędową.

§2. Do wniosku o udzielenie pomocy dołącza się, w razie potrzeby, odpis dokumentu lub pisma, którego dotyczy ten wniosek.

§3. Do wniosku o udzielenie pomocy oraz dołączo nych do niego dokumentów i pism załącza się ich tłu maczenia na jeden z urzędowych języków państwa, które ma udzielić pomocy, z zastrzeżeniem prawa tego państwa do nieprzyjęcia przedstawionego mu tłuma czenia.

§4. Wniosek o udzielenie pomocy może dotyczyć kilku należności pieniężnych, pod warunkiem ż e są one należne od tego samego zobowiązanego.

§5. Nie można wystąpić z wnioskiem o udzielenie pomocy, jeżeli kwota należności pieniężnej lub łączna kwota kilku takich należności nie przekracza 1500 euro, z tym że w przypadku należności, o której mowa w art. 2 § 1 pkt 2a lit. e) — nie przekracza 200 euro.

§6. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze rozporządzenia, wzory wnio sków o udzielenie pomocy. Rozporządzenie to ustali wzory wniosków o udzielenie informacji, o powiado mienie oraz o wszczęcie egzekucji albo dokonanie za ———————— 9

2) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypi sie 5. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7157 — Poz. 968 bezpieczenia w sposób odpowiadający wymogom pra wa Unii Europejskiej. Art. 66e. Organ wykonujący może podejmować na terytorium obcego państwa wszelkie czynności do puszczalne prawem tego państwa, niezbędne do wyko nania obowiązku przez zobowiązanego. Art. 66f. Wniosek o udzielenie pomocy może być w każdym czasie wycofany przez organ wnioskujący. Informację o wycofaniu wniosku przekazuje się obce mu państwu w formie pisemnej. Przepisy art. 66d § 1—4 stosuje się odpowiednio. Art. 66g. Wystąpienie z wnioskiem o udzielenie po mocy lub jego wycofanie następuje na wniosek wierzy ciela lub organu egzekucyjnego albo z urzędu. Art. 66h.

§1. Wniosek o udzielenie informacji kie rowany przez organ wnioskujący do obcego państwa może dotyczyć:

1) zobowiązanego,

2) innej osoby zobowiązanej do uregulowania należno ści pieniężnej, jeżeli prawo państwa, do którego jest adresowany wniosek, przewiduje odpowiedzialność innych osób za obowiązki zobowiązanego.

§2. Wniosek o udzielenie informacji może dotyczyć również osób, w których posiadaniu znajduje się mie nie należące do osób wymienionych w § 1. Art. 66i.

§1. Jeżeli informacje otrzymane od obce go państwa nie są w ocenie organu wnioskującego wy starczające, może on zwrócić się do tego państwa z wnioskiem o nadesłanie informacji uzupełniających.

§2. Wniosek, o którym mowa w § 1, sporządza się na piśmie i przesyła obcemu państwu w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania ostatniej informacji.

§3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, stosuje się przepisy dotyczące wniosku o udzielenie informacji. Art. 66j.

§1. Organ wykonujący potwierdza pisem nie obcemu państwu przyjęcie wniosku o udzielenie pomocy, niezwłocznie, nie później jednak niż w termi nie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§2. Otrzymany wniosek o udzielenie pomocy or gan wykonujący niezwłocznie przesyła właściwemu organowi egzekucyjnemu do realizacji.

§3. Przekazane organowi wykonującemu przez ob ce państwo dokumenty i informacje związane z wnio skowaną pomocą mogą być udostępnione do wiado mości wyłącznie:

1) osobom, których dotyczy wniosek o udzielenie po mocy,

2) organom egzekucyjnym w celu przeprowadzenia egzekucji dochodzonych należności pieniężnych,

3) sądom rozpatrującym sprawy dotyczące dochodzo nej należności pieniężnej.

§4. Odpowiedzi na wniosek obcego państwa o udzielenie pomocy udziela organ wykonujący. Prze pisy art. 66d § 1—3 stosuje się odpowiednio. Art. 66k.

§1. Organ wykonujący dostarcza na wnio sek obcego państwa wszelkie dokumenty i informacje, które mogą być użyteczne lub potrzebne temu pań stwu w dochodzeniu należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 2a.

§2. Organ wykonujący może korzystać z uprawnień określonych w art. 36 § 1.

§3. Organ wykonujący natychmiast przekazuje każ dą posiadaną lub uzyskaną informację w takiej formie, w jakiej została ona uzyskana.

§4. Jeżeli część lub całość informacji nie może być uzyskana w terminie oczekiwanym przez obce pań stwo, organ wykonujący informuje pisemnie to pań stwo o przyczynach niemożności przekazania informa cji w tym terminie oraz wskazuje termin udzielenia od powiedzi.

§5. Organ wykonujący, po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o udzielenie informacji, infor muje obce państwo o wynikach postępowania prowa dzonego w celu uzyskania wnioskowanych informacji. Art. 66l.

§1. Organ wykonujący nie jest obowiąza ny udzielić obcemu państwu informacji:

1) których nie mógłby uzyskać dla celów egzekucji po dobnych należności powstałych w Rzeczypospoli tej Polskiej,

2) które są objęte tajemnicą określoną w odrębnych ustawach lub które ujawniałyby wiadomości sta nowiące tajemnicę zawodową, handlową lub prze mysłową,

3) których ujawnienie prowadziłoby lub mogłoby pro wadzić do zagrożenia interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku publicz nego.

§2. Organ wykonujący informuje pisemnie obce państwo o przyczynach odmowy udzielenia informacji. Informacja w tym zakresie powinna być przekazana niezwłocznie po stwierdzeniu przesłanek, o których mowa w § 1, nie później jednak niż w terminie 6 mie sięcy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 66j § 1. Art. 66ł.

§1. Wniosek o powiadomienie kierowany przez organ wnioskujący do obcego państwa może do tyczyć osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki or ganizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej po winna być zawiadomiona o czynnościach i orzecze niach administracyjnych i sądowych, które zostały podjęte w Rzeczypospolitej Polskiej i które odnoszą się do zobowiązania tej osoby lub jednostki albo do do chodzonej przez nią lub wobec niej należności pienięż nej.

§2. Wniosek o powiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Art. 66m.

§1. Na wniosek obcego państwa organ wykonujący powiadamia zainteresowany podmiot Dziennik Ustaw Nr 110 — 7158 — Poz. 968 o pismach lub orzeczeniach przekazanych przez to pań stwo.

§2. Powiadomienie o pismach lub orzeczeniach, o których mowa w § 1, następuje w trybie przepisów o doręczeniach w postępowaniu administracyjnym.

§3. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o powia domienie organ wykonujący podejmuje czynności nie zbędne do dokonania tego powiadomienia.

§4. Niezwłocznie po dokonaniu powiadomienia or gan wykonujący informuje obce państwo o dacie i spo sobie tego powiadomienia. Do informacji dołącza się odpis potwierdzenia odbioru pisma lub orzeczenia oraz jeden egzemplarz wniosku o powiadomienie, za wierający oświadczenie o dokonaniu powiadomienia. Art. 66n.

§1. Organ wnioskujący może wystąpić do obcego państwa z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, je żeli:

1) należność pieniężna wynika z prawomocnego, ostatecznego orzeczenia lub innego aktu prawne go właściwego organu i nie jest przedmiotem po stępowania przed jakimkolwiek organem w Rze czypospolitej Polskiej,

2) postępowanie egzekucyjne prowadzone w Rzeczy pospolitej Polskiej nie doprowadziło do całkowitego wykonania obowiązku i zaspokojenia wierzyciela.

§2. Wniosek o wszczęcie egzekucji może dotyczyć:

1) zobowiązanego,

2) innej osoby, jeżeli prawo Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje odpowiedzialność innych osób za obo wiązki zobowiązanego.

§3. Wniosek o wszczęcie egzekucji może obejmo wać kilka obowiązków tego samego zobowiązanego.

§4. Wniosek o wszczęcie egzekucji zawiera oświad czenie organu wnioskującego, od jakiej daty możliwe jest wszczęcie egzekucji oraz że spełnione zostały wa runki, o których mowa w § 1.

§5. Występując z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, organ wnioskujący przekazuje obcemu państwu znane mu informacje o mieniu osób, o których mowa w § 2, znajdującym się w posiadaniu osób trzecich.

§6. W razie uzyskania przez organ wnioskujący ja kichkolwiek informacji odnoszących się do zobowiąza nia, którego dotyczy wniosek o wszczęcie egzekucji, or gan ten przekazuje te informacje obcemu państwu. W szczególności organ wnioskujący niezwłocznie in formuje obce państwo o każdej zmianie wysokości zo bowiązania objętego wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

§7. Jeżeli zmiana wysokości zobowiązania, o któ rej mowa w § 6, polega na zwiększeniu należności pie niężnej, organ wnioskujący może wystąpić do obcego państwa z dodatkowym wnioskiem o wszczęcie egze kucji. Jeżeli zmiana wysokości zobowiązania polega na zmniejszeniu należności pieniężnej, organ wnioskują cy niezwłocznie informuje o tym obce państwo.

§8. W razie otrzymania przez organ wnioskujący od obcego państwa informacji o niemożności wyegze kwowania zobowiązania, jeżeli z informacji tej wynika możliwość kontynuowania egzekucji, organ ten może wystąpić do obcego państwa z wnioskiem o kontynu owanie postępowania egzekucyjnego. Wniosek ten składa się w formie pisemnej, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o niemożności wyegze kwowania zobowiązania. Przepisy § 3 i 5 stosuje się od powiednio.

§9. Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji stał się nieuzasadniony wskutek okoliczności określonych w art. 59, organ wnioskujący niezwłocznie informuje o tym obce państwo.

§10. Czynności egzekucyjne dokonane przez obce państwo na wniosek organu wnioskującego wywołują taki sam skutek, jak podjęte na terytorium Rzeczypo spolitej Polskiej. Art. 66o.

§1. W razie otrzymania przez organ wyko nujący od obcego państwa wniosku o wszczęcie egze kucji, organ ten dokonuje sprawdzenia tego wniosku oraz na jego podstawie wystawia tytuł wykonawczy, o którym mowa w art. 26 § 1, i kieruje go do właściwe go organu egzekucyjnego w celu wykonania. Przepi sów art. 15 nie stosuje się.

§2. We wniosku o wszczęcie egzekucji jako wierzy ciela wskazuje się również organ wykonujący. Organo wi temu w postępowaniu egzekucyjnym przysługują prawa wierzyciela.

§3. We wniosku o wszczęcie egzekucji wysokość egzekwowanej należności pieniężnej podaje się w wa lucie obcego państwa i w złotych. Wysokość egzekwo wanej należności pieniężnej przelicza się na złote we dług ostatniego średniego kursu waluty obcego pań stwa w stosunku do złotego, ogłoszonego przez Preze sa Narodowego Banku Polskiego przed dniem podpi sania wniosku o wszczęcie egzekucji.

§4. Tytuł wykonawczy wystawiony zgodnie z § 1 może nie zawierać pełnej treści określonej w art. 27 § 1 pkt 3.

§5. Tytuł wykonawczy organ wykonujący wystawia niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egze kucji, o ile orzeczenie lub inny akt prawny, w oparciu o który obce państwo wystąpiło z tym wnioskiem, zo stał sporządzony prawidłowo.

§6. Jeżeli w następstwie sprawdzenia, o którym mowa w § 1, organ wykonujący poweźmie wątpliwość co do wniosku o wszczęcie egzekucji albo orzeczenia lub innego aktu prawnego, w oparciu o który obce pań stwo wystąpiło z tym wnioskiem, organ ten zawiada mia niezwłocznie obce państwo o tych wątpliwo ściach.

§7. Organ wykonujący niezwłocznie informuje ob ce państwo o skierowaniu wniosku o wszczęcie egze kucji do wykonania przez właściwy organ egzekucyjny.

§8. Organ egzekucyjny egzekwuje zobowiązania w złotych. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7159 — Poz. 968

§9. W razie otrzymania przez organ wykonujący in formacji od obcego państwa o zmianie wysokości zo bowiązania polegającej na zmniejszeniu należności pieniężnej, postępowanie egzekucyjne jest prowadzo ne w dalszym ciągu, z ograniczeniem do kwoty wska zanej w tej informacji.

§10. Jeżeli przed terminem otrzymania informacji, o której mowa w § 9, należność pieniężna została wy egzekwowana w wysokości wyższej niż wynika to z tej informacji, a wyegzekwowana należność nie została przekazana obcemu państwu, nienależnie wyegzekwo wana kwota podlega zwrotowi zobowiązanemu. § 1

1. W razie otrzymania przez organ wykonujący od obcego państwa dodatkowego wniosku o wszczę cie egzekucji przeciwko temu samemu zobowiązane mu, przepisy § 1—8 stosuje się odpowiednio. § 1

2. Dodatkowy wniosek o wszczęcie egzekucji podlega wykonaniu równocześnie z wnioskiem pier wotnym. Jeżeli równoczesne wykonanie tego wniosku nie jest możliwe, postępowanie egzekucyjne wszczyna się tylko wtedy, gdy wartość zobowiązania nie jest mniejsza od kwoty określonej w art. 66d § 5. Art. 66p.

§1. Organ wykonujący nie ma obowiązku skierowania wniosku obcego państwa o wszczęcie eg zekucji do wykonania, jeżeli:

1) egzekucja zobowiązania, z powodu sytuacji zobo wiązanego, stworzyłaby poważne trudności eko nomiczne lub społeczne w Rzeczypospolitej Pol skiej,

2) obce państwo nie wyczerpało wszystkich możliwo ści wyegzekwowania zobowiązania na swoim tery torium.

§2. O powodach odmowy skierowania wniosku obcego państwa o wszczęcie egzekucji do wykonania organ wykonujący informuje obce państwo.

§3. Informację o odmowie wraz z jej uzasadnie niem organ wykonujący przesyła również Komisji Eu ropejskiej. Art. 66r.

§1. Organ egzekucyjny, za zgodą organu wykonującego, wyrażoną po uzgodnieniu z państwem obcym, może odroczyć wykonanie zobowiązania na czas określony albo rozłożyć je na raty zgodnie z pra wem polskim, z tym ż e okresy ograniczeń w dochodze niu zobowiązania wynikające z udzielenia ulg w spłacie zobowiązania reguluje prawo państwa obcego.

§2. Odsetki z tytułu nieterminowego wykonania zobowiązania, określone w orzeczeniu lub innym akcie prawnym, w oparciu o który obce państwo wystąpiło z wnioskiem o wszczęcie egzekucji, przekazuje się ob cemu państwu. Art. 66s.

§1. Jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym zobowiązany zgłosi zarzuty w sprawie prowadzenia te go postępowania, organ wykonujący niezwłocznie in formuje o tym obce państwo, a także o sposobie roz patrzenia tych zarzutów.

§2. W razie otrzymania przez organ wykonujący od obcego państwa informacji o zaskarżeniu zobowiąza nia będącego przedmiotem postępowania egzekucyj nego, organ ten niezwłocznie zawiadamia właściwy or gan egzekucyjny, który wstrzymuje czynności egzeku cyjne. Art. 66t.

§1. Jeżeli część lub całe zobowiązanie nie może być wyegzekwowane, organ wykonujący infor muje obce państwo o przyczynach niemożności jego wyegzekwowania.

§2. Organ wykonujący informuje obce państwo o wynikach postępowania egzekucyjnego również po upływie 12 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji.

§3. Jeżeli w następstwie informacji, o których mo wa w § 1 lub § 2, obce państwo zwróciło się o kontynu owanie postępowania egzekucyjnego, postępowanie to jest prowadzone w dalszym ciągu, chyba że zacho dzą powody jego umorzenia, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 59 § 1 pkt 9. Art. 66u. Kwoty uzyskane z egzekucji prowadzonej na podstawie przepisów niniejszego rozdziału nie ko rzystają z prawa pierwszeństwa zaspokojenia wierzy ciela przy podziale sumy uzyskanej z tej egzekucji. Art. 66w.

§1. Wyegzekwowane kwoty należności pieniężnej przekazuje się obcemu państwu.

§2. Wyegzekwowane kwoty należności pieniężnej oraz odsetki, o których mowa w art. 66r § 2, przekazu je się w złotych, w terminie miesiąca od dnia ich wyeg zekwowania. Art. 66x.

§1. Obowiązek uznaje się za wykonany, niezależnie od odsetek, o których mowa w art. 66r § 2, jeżeli został on wyegzekwowany w złotych w kwocie, która po przeliczeniu według zasady określonej w art. 66o § 3 jest równa kwocie określonej w walucie obcego państwa w orzeczeniu lub innym akcie praw nym, w oparciu o który obce państwo wystąpiło z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

§2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obo wiązku egzekwowanego przez obce państwo na wnio sek organu wnioskującego.

§3. Jeżeli wyegzekwowana przez obce państwo kwota roszczenia po przeliczeniu na złote według śred niego kursu waluty obcego państwa w stosunku do złotego, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Ban ku Polskiego, z dnia otrzymania kwoty jest wyższa lub niższa od kwoty wykazanej w tytule wykonawczym, różnica stanowi odpowiednio dochód lub stratę wie rzyciela. Art. 66y.

§1. W postępowaniu egzekucyjnym pro wadzonym na wniosek obcego państwa o wszczęcie egzekucji nie pobiera się kosztów egzekucyjnych od te go państwa.

§2. Przepis § 1 nie dotyczy wierzyciela. Art. 66z. Przepisy art. 66n—66y stosuje się odpo wiednio do wniosku obcego państwa o dokonanie za bezpieczenia należności pieniężnej. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7160 — Poz. 968 DZIA¸ II Egzekucja należności pieniężnych Rozdział 193) Przepisy ogólne Art. 6

7.

§1. Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których mo wa w art. 1a pkt 12 lit. a), stanowi zawiadomienie o za jęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa ma jątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru dokumentu, sporządzone we dług wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicz nych. Określając wzór, minister uwzględni uwarunko wania wynikające z elektronicznego przetwarzania da nych zawartych w tym zawiadomieniu lub protoko łach.

§2. Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności za wiera:

1) oznaczenie zobowiązanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego,

2) oznaczenie dłużnika zajętej wierzytelności,

3) określenie stosowanego środka egzekucyjnego,

4) numer tytułu wykonawczego stanowiącego pod stawę do zajęcia,

5) kwotę należności, okres, za który należność została ustalona lub określona, termin płatności należno ści, rodzaj i stopę odsetek z tytułu niezapłacenia na leżności w terminie oraz kwotę odsetek naliczo nych do dnia wystawienia zawiadomienia,

6) kwotę należnych kosztów egzekucyjnych,

7) wezwanie dłużnika zajętej wierzytelności do reali zacji zajęcia lub powiadomienia organu egzekucyj nego o przeszkodzie w realizacji zajęcia,

8) pouczenie zobowiązanego i dłużnika zajętej wierzy telności o skutkach zajęcia,

9) datę wystawienia zawiadomienia, podpis z poda niem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego oraz odcisk pieczęci organu egzeku cyjnego.

§3. Do protokołu zajęcia prawa majątkowego sto suje się odpowiednio § 4.

§4. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4—6 i 9 oraz w art. 53 § 1 pkt 5, a ponadto:

1) wyszczególnienie zajętych ruchomości z podaniem ich ilości, rodzaju jednostki miary i wartości sza cunkowej ruchomości, jeżeli jej oszacowanie nie zostało zastrzeżone dla biegłego skarbowego,

2) adnotację, które z zajętych ruchomości mogą być sprzedane bezpośrednio po zajęciu, a także które ruchomości poborca pozostawia pod dozorem zo bowiązanego lub osoby zastępującej zobowiąza nego, a które odbiera,

3) pouczenie zobowiązanego o skutkach zajęcia ru chomości i przysługującym mu prawie zaskarżenia w postaci zgłoszenia zarzutów,

4) pouczenie dozorcy o skutkach przyjęcia ruchomo ści pod dozór.

§5. Protokół odebrania dokumentu zawiera treść określoną w § 2 pkt 1, 4—6 i 9 i § 4 pkt 3 oraz w art. 53 § 1 pkt 1, 2 i 4—6, a ponadto:

1) oznaczenie lub opis odebranego dokumentu,

2) wartość szacunkową prawa majątkowego związa nego z tym dokumentem. Art. 67a.

§1. Organ egzekucyjny może z mocy sa mego zajęcia wierzytelności lub innego prawa mająt kowego albo ruchomości wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadze nia egzekucji.

§2. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjne mu wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej. Art. 67b. O ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej, organ egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowe go o oszacowanie wartości zajętej ruchomości lub pra wa majątkowego. Art. 67c.

§1. Uprawnienia do oszacowania warto ści ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązane go mogą być nadane osobie, która:

1) korzysta w pełni z praw publicznych,

2) posiada: a) dyplom ukończenia wyższej, średniej lub zasad niczej szkoły o profilu technicznym lub artystycz nym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierun ku odpowiadającym rodzajowi majątku, którego wartość podlega oszacowaniu, b) opinię właściwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoły wyższej lub innej instytucji stwierdzającej posiadanie przez tę osobę teore tycznych i praktycznych wiadomości w danej ga łęzi techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności niezbędnych do oszacowania war tości majątku.

§2. Z wnioskiem o nadanie uprawnień do szacowa nia wartości majątku zobowiązanego kandydat na bie głego skarbowego występuje do dyrektora izby skar bowej.

§3. Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się:

1) uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinię, o których mowa w § 1 pkt 2,

2) informację określającą zakres uprawnień, o które kandydat się ubiega,

3) dokumenty stwierdzające tożsamość kandydata oraz jego niekaralność, ———————— 9

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7161 — Poz. 968

4) opinię zakładu pracy, jeżeli kandydat jest pracowni kiem.

§4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiające dokonania wpisu na listę biegłych skar bowych, przysługuje zażalenie.

§5. Podstawę do podjęcia czynności biegłego skar bowego stanowi wpis kandydata na listę prowadzoną przez izbę skarbową.

§6. W prowadzonej przez izbę skarbową liście bie głych skarbowych uwzględnia się:

1) imię i nazwisko biegłego skarbowego i jego adres zamieszkania,

2) zakres przyznanych uprawnień,

3) termin wpisania na listę,

4) wzór uwierzytelnionego podpisu biegłego skarbo wego.

§7. Lista biegłych skarbowych jest prowadzona według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dostosowanego do techniki informatycznej.

§8. Lista biegłych skarbowych jest dostępna dla za interesowanych w siedzibie odpowiedniej izby skarbo wej.

§9. W styczniu każdego roku izba skarbowa przeka zuje ministrowi właściwemu do spraw finansów pu blicznych listę biegłych skarbowych, a także zawiada mia niezwłocznie o każdym przypadku wpisania lub wykreślenia z listy biegłego skarbowego.

§10. Skreślenie z listy biegłych skarbowych nastę puje:

1) na własną prośbę,

2) w przypadku: a) pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunków do pełnienia tej funkcji albo stwier dzenia, że z chwilą dokonania wpisu na listę bie gły skarbowy warunkom tym nie odpowiadał i nadal nie odpowiada, b) śmierci biegłego skarbowego, c) stwierdzenia nienależytego wykonywania funk cji biegłego skarbowego. § 1

1. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w sprawie skreślenia biegłego skarbowego z listy bie głych skarbowych przysługuje zażalenie. § 1

2. Biegły skarbowy może odmówić dokonania szacunku wartości majątku zobowiązanego znajdują cego się na terenie działania izby skarbowej, na listę której został wpisany, tylko z ważnych przyczyn. § 1

3. Biegły skarbowy, wydając opinię, używa tytu łu biegłego skarbowego z oznaczeniem izby skarbo wej, na listę której został wpisany. § 1

4. Biegły skarbowy jest obowiązany niezwłocz nie zawiadomić izbę skarbową o:

1) każdej zmianie swojego adresu,

2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności biegłego skarbowego przez okres dłuższy niż 3 miesiące. § 1

5. Biegłemu skarbowemu za oszacowanie war tości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiąza nego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w wysokości określonej przez mini stra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. Określając wysokość wyna grodzenia, minister uwzględnia rodzaj i czas pracy oraz wysokość poniesionych przez biegłego skarbowego wydatków związanych z oszacowaniem wartości ru chomości lub prawa majątkowego. Art. 67d.

§1. Organ egzekucyjny zawiadamia zobo wiązanego o wyznaczonym terminie oszacowania war tości ruchomości lub prawa majątkowego przez bie głego skarbowego i przesyła zobowiązanemu odpis protokołu oszacowania.

§2. Jeżeli zobowiązany nie zgadza się z oszacowa niem przez biegłego skarbowego wartości ruchomości lub prawa majątkowego, może wystąpić do organu eg zekucyjnego z wnioskiem o dokonanie tego oszacowa nia przez biegłego sądowego.

§3. Jeżeli wartość zajętej ruchomości lub prawa majątkowego oszacowana przez biegłego sądowego nie różni się co najmniej o 25% od wartości oszacowa nej przez biegłego skarbowego, koszty oszacowania przez biegłego sądowego ponosi zobowiązany.

§4. Wniesienie przez zobowiązanego wniosku, o którym mowa w § 2, wstrzymuje sprzedaż zajętych rzeczy. Art. 6

8.

§1. Jeżeli zobowiązany na wezwanie po borcy skarbowego płaci dochodzoną należność pie niężną, poborca wystawia pokwitowanie odbioru pie niędzy. Pokwitowanie to wywiera ten sam skutek praw ny, co pokwitowanie wierzyciela. Za pokwitowaną na leżność pieniężną organ egzekucyjny ponosi odpowie dzialność wobec wierzyciela.

§2. Do czynności egzekucyjnych, o których mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 53.

§3. W przypadku odebrania pieniędzy w wyniku przeszukania pomieszczeń i schowków, środków trans portu oraz odzieży, teczek, waliz i podobnych przed miotów stosuje się odpowiednio przepis § 1. Art. 68a. Wpłata dokonana przez dłużnika zajętej wierzytelności do organu egzekucyjnego wywiera ten sam skutek, co wpłata dokonana przez zobowiązanego do rąk wierzyciela. Art. 68b.

§1. Stwierdzenie nabycia w postępowa niu egzekucyjnym praw własności lub innych praw al bo ruchomości następuje w drodze postanowienia.

§2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny wydaje na żądanie nabywcy, a jeżeli do wykonywania praw lub dysponowania ruchomościami Dziennik Ustaw Nr 110 — 7162 — Poz. 968 niezbędne jest posiadanie dowodu nabycia — z urzę du. Art. 68c. Nabycie w drodze egzekucji papierów wartościowych wystawionych za granicą oraz kupo nów od takich papierów, a także udziałów i akcji w spół kach lub przedsiębiorstwach mających siedzibę za gra nicą, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyj nych i powierniczych mających siedzibę za granicą oraz innych praw o podobnym charakterze, nie wyma ga zezwolenia dewizowego określonego w odrębnych przepisach. Art. 68d. Prawa majątkowe i ruchomości nabyte w postępowaniu egzekucyjnym są wolne od obciążeń. Art. 6

9.

§1. Gdy zobowiązanym do uiszczenia na leżności pieniężnej jest państwowa jednostka budżeto wa, wierzyciel w celu otrzymania tej należności składa tytuł wykonawczy bezpośrednio tej państwowej jedno stce, z której działalnością wiąże się egzekwowana na leżność. Jednostka ta jest obowiązana bezzwłocznie należność uiścić. Jeżeli należność nie zostanie uiszczo na w terminie 7 dni od dnia złożenia tytułu wykonaw czego, jednostka nadrzędna zobowiązanego, na wnio sek wierzyciela, zarządza pokrycie należności ze środ ków zobowiązanego.

§2. W zakresie zarządzenia, o którym mowa w § 1, jednostce nadrzędnej przysługują uprawnienia jed nostki budżetowej do dysponowania środkami zgro madzonymi na jej rachunku.

§3. Przepis § 1 nie ma zastosowania do należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zobowią zań podatkowych oraz należności, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1c. Art. 70.

§1. Dłużnik zajętej wierzytelności jest obo wiązany do naliczenia odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należnych od następnego dnia po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny zawia domienia o zajęciu wierzytelności lub prawa majątko wego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia, z zastrzeże niem § 2.

§2. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośred nictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki, o któ rych mowa w § 1, do dnia obciążenia rachunku banko wego zobowiązanego przekazywaną kwotą.

§3. Organ egzekucyjny w okresie realizacji zajęcia jest obowiązany powiadamiać dłużnika zajętej wierzy telności o każdorazowej zmianie stawki odsetek z tytu łu niezapłacenia należności w terminie.

§4. Dłużnik zajętej wierzytelności nie odpowiada za nieprawidłowe obliczenie odsetek, jeżeli organ egzeku cyjny nie powiadomił go w porę o zmianie, o której mowa w § 3.

§5. Przepisy § 1—4 stosuje się do dłużników zaję tej wierzytelności obowiązanych do prowadzenia ksiąg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. Art. 70a.

§1. Jeżeli rzecz lub prawo majątkowe, do których skierowano egzekucję, zostały obciążone hipo teką lub zastawem, organ egzekucyjny ustala kolejność zaspokojenia dochodzonej należności pieniężnej. W przypadku stwierdzenia, ż e przed dochodzoną należ nością pieniężną podlegają zaspokojeniu inne wierzy telności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wstrzy mania czynności egzekucyjnych podjętych w stosunku do zajętych rzeczy lub praw majątkowych.

§2. Jeżeli hipoteki lub zastawy ustanowione dla za bezpieczenia wierzytelności podlegających zaspokoje niu przed dochodzoną należnością pieniężną wygasną bez przeniesienia własności zajętych rzeczy lub praw majątkowych, organ egzekucyjny podejmuje wstrzy mane czynności egzekucyjne. Art. 70b.

§1. Jeżeli dłużnikowi zajętej wierzytelno ści jest wiadome, że zajęta wierzytelność lub inne pra wo majątkowe obciążone zostały zastawem rejestro wym, wstrzymuje realizację zajęcia, z zastrzeżeniem § 2, i powiadamia o tym niezwłocznie organ egzeku cyjny.

§2. Jeżeli należności pieniężnej dochodzonej przez organ egzekucyjny przysługuje wcześniejsza kolejność zaspokojenia niż wierzytelności zabezpieczonej zasta wem rejestrowym, organ egzekucyjny powiadamia o tym dłużnika zajętej wierzytelności, który niezwłocz nie podejmuje wstrzymaną realizację zajęcia. Art. 7

1.

§1. Jeżeli egzekucja administracyjna należ ności pieniężnych staje się bezskuteczna, organ egze kucyjny lub wierzyciel może zwrócić się do sądu o na kazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

§2. O nakazanie wyjawienia przez zobowiązanego majątku można zwrócić się także przed wszczęciem eg zekucji administracyjnej lub w toku tej egzekucji, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że egzekwowa na należność pieniężna nie będzie mogła być zaspoko jona ze znanego majątku zobowiązanego ani też z jego wynagrodzenia za pracę lub z przypadających mu okre sowo świadczeń za okres 6 miesięcy.

§3. Podstawą żądania nakazania wyjawienia przez zobowiązanego majątku jest tytuł wykonawczy, o któ rym mowa w art. 27, albo zarządzenie zabezpieczenia wydane na podstawie przepisów działu IV. Art. 71a.

§1. Organy egzekucyjne uprawnione są do przeprowadzania u dłużników zajętej wierzytelno ści, z wyłączeniem banków, kontroli prawidłowości re alizacji zastosowanego środka egzekucyjnego, z za strzeżeniem § 2.

§2. Jeżeli środek egzekucyjny zastosowany został przez organ egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3—5 i 7—8, kontrolę prawidłowości realizacji zasto sowanego środka egzekucyjnego przeprowadza, z urzędu lub na wniosek tego organu, naczelnik urzędu skarbowego.

§3. Udostępnienie organowi egzekucyjnemu doku mentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia Dziennik Ustaw Nr 110 — 7163 — Poz. 968 kontroli prawidłowości realizacji zastosowanego środ ka egzekucyjnego nie narusza obowiązku zachowania przez dłużników zajętej wierzytelności tajemnicy okre ślonej w odrębnych przepisach.

§4. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecno ści dłużnika zajętej wierzytelności lub osoby odpowie dzialnej za realizację zajęcia.

§5. Osoba dokonująca czynności kontrolnych obowiązana jest okazać pisemne upoważnienie na czelnika urzędu skarbowego do dokonywania tych czynności.

§6. Kopię protokołu z czynności kontrolnych dorę cza się dłużnikowi zajętej wierzytelności lub osobie od powiedzialnej za realizację zajęcia.

§7. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może zgłosić niezwłocznie do protokołu odpowiednie wyjaśnienia lub zastrzeżenia albo w terminie 14 dni od dnia jego do ręczenia przedłożyć je w formie pisemnej.

§8. Przepisy § 1—7 stosuje się odpowiednio do zo bowiązanego.

§9. Jeżeli w wyniku kontroli stwierdzono, że dłuż nik zajętej wierzytelności bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo części wierzy telności organowi egzekucyjnemu, organ ten wydaje postanowienie, w którym określa wysokość nieprzeka zanej kwoty. Na postanowienie w sprawie wysokości nieprzekazanej kwoty przysługuje zażalenie. Art. 71b. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności bez podstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytel ności albo części wierzytelności organowi egzekucyj nemu, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej. Podstawą wysta wienia tytułu wykonawczego jest postanowienie, o którym mowa w art. 71a

§9. Tytuł wykonawczy wy stawia organ egzekucyjny, który dokonał u dłużnika za jętej wierzytelności zajęcia wierzytelności. Rozdział 2 Egzekucja z wynagrodzenia za pracę Art. 72.9

4)

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przesłanie do praco dawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części jego wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należno ści pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Or gan egzekucyjny jednocześnie wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobo wiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.

§2. Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o za jęciu, o którym mowa w

§1. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlece nia, nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przeję cia pracodawcy przez innego pracodawcę.

§3. W stosunku do egzekwowanej należności pie niężnej nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po je go zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wyma galne po zajęciu.

§4. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wyna grodzenia za pracę, doręczając mu odpis tytułu wy konawczego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis wezwania przesłanego do pracodawcy, po uczając ponadto zobowiązanego, że nie może od bierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zaję cia ani rozporządzać nim w żaden inny sposób,

2) wzywa pracodawcę, aby: a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiado mienia złożył za okres 3 miesięcy poprzedzają cych zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zesta wienie otrzymanego w tym czasie wynagrodze nia zobowiązanego z wyszczególnieniem wszystkich jego składników, b) składał, w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę, oświad czenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególno ści podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie to czy się sprawa o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzy cieli,

3) poucza pracodawcę o określonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania się do wezwań, o których mowa w pkt 1 i 2. Art. 73.9

4) Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, praco dawca niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe orga ny egzekucyjne. Art. 7

4. (skreślony).95) Art. 75.9

6)

§1. Jeżeli w czasie prowadzenia egzeku cji z wynagrodzenia za pracę zobowiązany przestał pra cować u pracodawcy, u którego dokonano zajęcia wy nagrodzenia, pracodawca ten niezwłocznie zawiada mia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o za jęciu wynagrodzenia w wydanym zobowiązanemu świadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, nu mer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot. ———————— 9

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 9

5) Przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 9

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7164 — Poz. 968

§2. Jeżeli nowe miejsce pracy zobowiązanego jest znane dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten przesyła niezwłocznie dokumenty dotyczące zaję cia wynagrodzenia zobowiązanego nowemu praco dawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Dorę czenie tych dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego pracodawcy.

§3. Nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwłocznie o zatrudnie niu dawnego pracodawcę oraz organ egzekucyjny. Art. 76—7

8. (skreślone).97) Rozdział 3 Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego Art. 79.9

8)

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpie czenia społecznego zobowiązanego, zwanych dalej „świadczeniami”, przez przesłanie do właściwego do spraw wypłaty zobowiązanemu świadczeń organu ren towego zawiadomienia o zajęciu tej części przysługu jących zobowiązanemu świadczeń, która nie jest zwol niona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych na leżności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu nieza płacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjny mi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa organ ren towy, aby nie wypłacał zajętej części świadczenia zobo wiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.

§2. Zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą dorę czenia organowi rentowemu zawiadomienia o zajęciu. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmia ny organu rentowego właściwego do wypłaty świad czeń.

§3. W stosunku do egzekwowanej należności pie niężnej nieważne są rozporządzenia świadczeniami przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane po ich zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wyma galne po zajęciu.

§4. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiązanego o zajęciu przysługują cych mu świadczeń, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczo ny, i odpis zawiadomienia przesłanego do organu rentowego, pouczając ponadto zobowiązanego, że nie może odbierać świadczeń poza częścią wolną od zajęcia, ani rozporządzać nimi w żaden inny sposób,

2) wzywa organ rentowy, aby: a) w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiado mienia podał wysokość przysługujących zobo wiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiada miał o każdej zmianie ich wysokości, b) składał, w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia świadczeń, oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podał, czy in ne osoby roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o te świadczenia oraz czy i o jakie roszczenia zo stała skierowana do tych świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli,

3) poucza organ rentowy o określonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania się do wezwań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§5. Przy egzekucji ze świadczeń stosuje się odpo wiednio przepisy art. 73 i 75. Rozdział 4 Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych Art. 80.9

8)

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku, a jeżeli bank posiada oddziały — do właści wego oddziału, zawiadomienia o zajęciu wierzytelno ści pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie do chodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjny mi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wy płat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wie rzytelności, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny, w ter minie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, o przeszko dzie w dokonaniu wpłaty.

§2. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu, o którym mowa w § 1, i obejmuje również kwoty, które nie były na ra chunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłaco ne na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

§3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności z rachun ku bankowego, doręczając mu odpis tytułu wykonaw czego, o ile nie został wcześniej doręczony, i odpis za wiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypła ty zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody or ganu egzekucyjnego. Art. 81.9

8)

§1. Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiąza nego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 80 § 1, numery tych rachunków.

§2. Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżeto wa, zajęciu podlega wyłącznie rachunek wydatków. ———————— 9

7) Przez art. 1 pkt 59 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7165 — Poz. 968

§3. Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachun ków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa, nie pokrywają dochodzonej należności, bank realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności.

§4. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytu łem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata ali mentów lub renty o charakterze alimentacyjnym — ty tułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń.

§5. Przepis § 4 stosuje się również do podatku do chodowego od osób fizycznych oraz składek na ubez pieczenie społeczne, należnych od dokonywanych wy płat na bieżące wynagrodzenia. Art. 82.9

8) W przypadku zbiegu kilku egzekucji ad ministracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej wierzytelności z rachunku ban kowego zobowiązanego, jeżeli kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, bank obowią zany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do wyso kości należności pieniężnych, na rzecz których zajęcie nastąpiło, oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właści we organy egzekucyjne. Przepisy art. 81 § 4—5 stosuje się odpowiednio. Art. 8

3. (skreślony).99) Art. 84.100)

§1. Jeżeli przed zajęciem wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego w trybie art. 80 zostanie ujawniony dokument potwierdzający posia danie rachunku bankowego, zwany dalej „dokumen tem”, organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytel ności z rachunku bankowego związanego z tym doku mentem przez wpisanie jej do protokołu zajęcia.

§2. W protokole, o którym mowa w § 1, organ eg zekucyjny podaje wysokość egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia na leżności w terminie i kosztami egzekucyjnymi.

§3. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem jest skuteczne wobec zobo wiązanego z chwilą podpisania przez poborcę skarbo wego protokołu zajęcia, o którym mowa w § 1.

§4. Organ egzekucyjny zawiadamia niezwłocznie zobowiązanego o zajęciu jego wierzytelności w części, w jakiej nie została zwolniona spod egzekucji, doręcza jąc mu odpis tytułu wykonawczego oraz odpis proto kołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem. Jednocześnie organ egze kucyjny poucza zobowiązanego, że nie może realizo wać zajętej wierzytelności poza częścią wolną od egze kucji ani rozporządzać nią w żaden inny sposób.

§5. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w § 4, organ egzekucyjny przesyła do banku zawiado mienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku bankowego. Przepisy art. 80 stosuje się odpowiednio. Art. 85.100)

§1. Jeżeli dokument jest tego rodzaju, że bez jego okazania zobowiązany nie może realizować wierzytelności z rachunku bankowego, organ egzeku cyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku ban kowego związanego z tym dokumentem przez jego od biór.

§2. Organ egzekucyjny potwierdza odbiór doku mentu protokołem odbioru dokumentu. Przepisy art. 84 § 2—4 stosuje się odpowiednio.

§3. Niezależnie od zajęcia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny przesyła do banku zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku banko wego. Przepisy art. 80 stosuje się odpowiednio. Art. 86.100)

§1. Organ egzekucyjny poucza wierzy ciela, żeby w terminie 14 dni od dnia zajęcia, o którym mowa w art. 85 § 1, wystąpił do sądu o umorzenie do kumentu i zawiadomił o tym właściwy oddział banku przez doręczenie mu w tym samym terminie odpisu złożonego do sądu wniosku w sprawie wszczęcia po stępowania o umorzenie dokumentu.

§2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania o umorzenie dokumentu właściwy oddział banku, po upływie 21 dni od dnia do ręczenia zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z ra chunku bankowego, odwołuje wstrzymanie wypłat z tego rachunku, o czym zawiadamia posiadacza ra chunku.

§3. Sąd rozpatruje wniosek o umorzenie dokumen tu na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentów. W postępowa niu w sprawie umorzenia dokumentu nie mogą być zgłaszane zarzuty dotyczące zasadności roszczenia wierzyciela. Koszty postępowania obciążają właścicie la dokumentu. Sąd przesyła właściwemu oddziałowi banku wypis prawomocnego postanowienia w spra wie umorzenia dokumentu.

§4. W przypadku umorzenia dokumentu, właściwy oddział banku wystawia w jego miejsce nowy, aktual ny dokument, który wydaje właścicielowi. W przypad ku nieuwzględnienia wniosku o umorzenie dokumen tu, właściwy oddział banku niezwłocznie odwołuje wstrzymanie wypłat z rachunku bankowego i zawiada mia o tym właściciela. Art. 86a.10

1)

§1. Wskutek zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, bank wstrzymuje wszelkie wy płaty z zajętego rachunku i niezwłocznie zawiadamia ———————— 9

9) Przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 10

1) Dodany przez art. 1 pkt 63 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7166 — Poz. 968 o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego inne oddziały banku, inne banki, placówki pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wypłat zobo wiązanemu z zajętego rachunku. Zajęcie nie dotyczy kwot wolnych od egzekucji.

§2. Inne banki, placówki pocztowe i inne podmio ty uprawnione do dokonywania wypłat, o których mo wa w § 1, po zawiadomieniu ich o zajęciu, ponoszą względem wierzyciela odpowiedzialność za dokonane wypłaty.

§3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności i Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania oddzia łów banków, placówek pocztowych i innych podmio tów uprawnionych do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji, zapewniający prawidłowe orzekanie o ich od powiedzialności za dokonane wypłaty. Art. 87.10

2) Przepisy dotyczące egzekucji z rachun ków bankowych i wierzytelności z rachunku bankowe go związanego z dokumentem stosuje się odpowied nio w egzekucji z wkładów oszczędnościowych groma dzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo -kredytowych. Art. 8

8. (skreślony).103) Rozdział 5104) Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i in nych praw majątkowych Oddział 1 Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych Art. 8

9.

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności pieniężnej innej, niż określona w art. 72—85, przez przesłanie do dłużnika zobowiąza nego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pienięż nej zobowiązanego i jednocześnie wzywa dłużnika za jętej wierzytelności, aby należnej od niego kwoty do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu, lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

§2. Zajęcie wierzytelności jest dokonane z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiado mienia o zajęciu, o którym mowa w

§1. Zajęcie wierzy telności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a po wstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, ro bót i usług.

§3. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny:

1) wzywa dłużnika zajętej wierzytelności, aby w termi nie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył oświadczenie dotyczące tego, czy: a) uznaje zajętą wierzytelność zobowiązanego, b) przekaże organowi egzekucyjnemu z zajętej wie rzytelności kwoty na pokrycie należności lub z jakiego powodu odmawia tego przekazania, c) — i w jakim sądzie lub przed jakim organem to czy się albo toczyła się sprawa o zajętą wierzy telność,

2) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu zaję tej kwoty odebrać ani też rozporządzać nią lub usta nowionym dla niej zabezpieczeniem,

3) doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawcze go, o ile nie został wcześniej doręczony, a także od pis wniosku, o którym mowa w art. 90 § 1. Art. 90.

§1. Jeżeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, że zajęta wierzytelność jest zabezpieczona przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie do kumentu do zbioru dokumentów, przesyła on do sądu wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o za jęciu wierzytelności lub o złożenie tego wniosku do zbioru dokumentów. Do wniosku organu egzekucyjne go dołącza się odpis tytułu wykonawczego.

§2. Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowią zanemu od organów będących jednocześnie jednost kami budżetowymi lub zakładami budżetowymi albo od funduszy pozostających w ich zarządzie, za dłużnika zajętej wierzytelności uważa się organ właściwy do wydania polecenia wypłaty. Art. 9

1. Jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności uchyla się od przekazania zajętej kwoty organowi egzekucyj nemu, mimo że wierzytelność została przez niego uznana i jest wymagalna, stosuje się odpowiednio przepisy art. 71b. Art. 9

2. W egzekucji z kwot będących przedmiotem krajowych przekazów pocztowych stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące egzekucji z innych wierzy telności pieniężnych. Za wierzyciela zajętej wierzytel ności uważa się w tym przypadku adresata przekazu, a za dłużnika zajętej wierzytelności — placówkę pocz tową, która obowiązana jest wypłacić kwotę przekazu adresatowi. Oddział 2 Egzekucja z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych oraz z wierzytel ności z rachunków pieniężnych Art. 9

3.

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia praw z papierów wartościowych zapisanych na ra ———————— 10

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 64 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 10

3) Przez art. 6 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko deksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezyden ta Rzeczypospolitej — Prawo upadłościowe i Prawo o po stępowaniu układowym, Kodeksu postępowania admini stracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), która weszła w życie z dniem 1 lipca 1996 r. 10

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7167 — Poz. 968 chunku papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego zobowiązanego przez przesła nie do podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych lub rachunki pieniężne, zwanego dalej „prowadzącym rachunki”, zawiadomienia o zajęciu praw z papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego zobowiązanego do wysokości dochodzonych należności, o których mowa w § 2.

§2. Organ egzekucyjny wzywa prowadzącego ra chunki, aby przekazał organowi egzekucyjnemu z ra chunku pieniężnego zobowiązanego środki do wyso kości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z ty tułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami eg zekucyjnymi, a jeżeli środki na rachunku pieniężnym nie są wystarczające do pokrycia egzekwowanych kwot, aby dokonał na żądanie organu egzekucyjnego sprzedaży zajętych papierów wartościowych i uzyska ną ze sprzedaży kwotę wpłacił organowi egzekucyjne mu albo zawiadomił ten organ w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przeszkodzie w dokona niu realizacji zajęcia, w tym również o nieprowadzeniu rachunku pieniężnego lub rachunku papierów warto ściowych zobowiązanego.

§3. Zajęcie praw z papierów wartościowych i wie rzytelności z rachunku pieniężnego jest dokonane z chwilą doręczenia prowadzącemu rachunki zawiado mienia o zajęciu tych praw i obejmuje również prawa i wierzytelności, które nie zostały zapisane lub nie znaj dowały się na rachunkach zobowiązanego w chwili za jęcia.

§4. Zajęcie praw z papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego jest skuteczne także wtedy, gdy zawiadomienie, o którym mowa w § 1, zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz ad res zobowiązanego.

§5. Jednocześnie z przesłaniem zawiadomienia, o którym mowa w § 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiązanego o zajęciu jego praw z papierów wartościowych i wierzytelności z ra chunku pieniężnego, doręczając mu odpis tytułu wykonawczego, o ile nie został wcześniej doręczo ny, i odpis zawiadomienia skierowanego do pro wadzącego rachunki o zajęciu praw z papierów wartościowych i wierzytelności z rachunku pienięż nego, jak również zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu zajętymi prawami rozporządzać,

2) wzywa zobowiązanego, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, poinformował organ egzekucyjny, w jakiej kolejności i po jakiej cenie papiery wartościowe mają być zbywane.

§6. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, or gan egzekucyjny wystawia zlecenie sprzedaży papie rów wartościowych stosownie do dyspozycji zobowią zanego.

§7. Jeżeli zobowiązany w wyznaczonym terminie nie wskazał ceny lub kolejności zbycia papierów war tościowych lub jeżeli w terminie 5 kolejnych dni trans akcyjnych sprzedaż papierów wartościowych zgodnie z dyspozycją zobowiązanego nie dojdzie do skutku, or gan egzekucyjny wystawia zlecenie sprzedaży papie rów wartościowych po cenie umożliwiającej realizację zlecenia na rynku regulowanym.

§8. Organ egzekucyjny ustala zakres i kolejność sprzedaży papierów wartościowych na podstawie no towań giełdowych z dnia poprzedzającego dzień zlece nia ich sprzedaży.

§9. W pierwszej kolejności sprzedaży podlegają papiery wartościowe, których ceny w dniu poprzedza jącym dzień zlecenia sprzedaży zapewniały najwyższy dochód lub najniższą stratę liczoną w stosunku do war tości nominalnej tych papierów.

§10. Jeżeli w pierwszym dniu transakcyjnym po upływie okresu, o którym mowa w § 7, sprzedaż papie rów wartościowych nie dojdzie do skutku lub uzyskana ze sprzedaży kwota nie wystarcza na pokrycie docho dzonych należności, organ egzekucyjny zleca dokona nie sprzedaży uzupełniających, stosując zasady okre ślone w § 8 i 9. Art. 9

4.

§1. Do zajęcia papierów zapisanych na ra chunku papierów wartościowych, lecz niebędących przedmiotem obrotu na rynku giełdowym lub regulo wanym rynku pozagiełdowym, stosuje się odpowied nio przepisy art. 93 § 1, 3—4 i § 5 pkt 1.

§2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajęciu papie rów wartościowych, o których mowa w § 1, prowadzą cy rachunki niezwłocznie przesyła organowi egzeku cyjnemu wyciąg z rachunków zobowiązanego.

§3. Sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w § 1, następuje na rzecz osób fizycznych w try bie przepisów działu II rozdziału 6 oddziału 2. Art. 94a. Prowadzący rachunki dokonuje zapisu pa pierów wartościowych nabywcy na jego rachunku pa pierów wartościowych na podstawie postanowienia, o którym mowa w art. 68b. Art. 94b. W przypadku dokonania przez prowadzą cego rachunki wypłaty zobowiązanemu zajętych kwot lub kwot uzyskanych ze sprzedaży zajętych praw z pa pierów wartościowych albo wykonania rozporządzeń zobowiązanego powodujących nieskuteczność prowa dzonej egzekucji, stosuje się odpowiednio przepis art. 71b. Art. 94c. Jeżeli zajęte prawa z papierów wartościo wych zobowiązanego i wierzytelności z rachunku pie niężnego zostały uprzednio zajęte przez inny organ eg zekucyjny, prowadzący rachunki niezwłocznie zawia damia o tym właściwe organy egzekucyjne. Oddział 3 Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na ra chunku papierów wartościowych Art. 9

5.

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych przez odbiór dokumentu, którego posiadanie jest koniecznym warunkiem wyko Dziennik Ustaw Nr 110 — 7168 — Poz. 968 nywania prawa z tych papierów. Przepisy art. 84 § 2—4 stosuje się odpowiednio.

§2. Zajęte papiery wartościowe niezapisane na ra chunku papierów wartościowych organ egzekucyjny przekazuje do sprzedaży podmiotowi posiadającemu zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na podejmowanie czynności związanych z obrotem ta kimi papierami, a w przypadku jego braku lub gdy sprzedaż w tym trybie wiązałaby się z poniesieniem zbyt dużych kosztów, sprzedaje je w trybie określonym przepisami działu II rozdziału 6 oddziału 2.

§3. Zlecając sprzedaż papierów wartościowych podmiotowi, o którym mowa w § 2, organ egzekucyj ny stosuje zasady określone w art. 93 § 8—9.

§4. Jeżeli sprzedaż papierów wartościowych zobo wiązanego następuje w trybie przepisów działu II roz działu 6 oddziału 2, a oszacowanie wartości zajętych pa pierów wartościowych przez biegłego skarbowego wią załoby się ze zbyt dużymi kosztami, organ egzekucyjny, za zgodą zobowiązanego, przyjmuje cenę wywołania w wysokości ceny nominalnej papierów wartościowych. Oddział 4 Egzekucja z weksla Art. 9

6. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia weksla, w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. — Pra wo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282), przez odbiór we ksla, stosując odpowiednio zasady określone w art. 84. Art. 96a. Jednocześnie z zajęciem weksla organ eg zekucyjny:

1) wzywa trasata, aby należnej od niego sumy wekslo wej nie uiszczał prawnemu posiadaczowi weksla, lecz należną sumę wpłacił w terminie wykupu we ksla organowi egzekucyjnemu,

2) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu roz porządzać zajętym wekslem ani też odebrać od tra sata sumy wekslowej. Art. 96b.

§1. Organ egzekucyjny może wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie realizacji za jętego weksla.

§2. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjne mu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko trasatowi. Art. 96c. Organ egzekucyjny przedstawia weksel do zapłaty w trybie określonym w przepisach ustawy — Prawo wekslowe lub sprzedaje w trybie określonym przepisami działu II rozdziału 6 oddziału 2. Art. 96d.

§1. Jeżeli egzekucja z weksla jest dokony wana w formie sprzedaży, organ egzekucyjny, z za strzeżeniem § 2, indosuje weksel na nabywcę. Dokona ny przez organ egzekucyjny indos wywiera skutki indo su wpisanego przez zobowiązanego.

§2. Jeżeli na wekslu zostały umieszczone wyrazy „nie na zlecenie” lub inne zastrzeżenie równoznaczne, organ egzekucyjny może przenieść weksel na nabyw cę tylko w formie i ze skutkami zwykłego przelewu. Art. 96e. Jeżeli weksel został już uprzednio zajęty przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany niezwłocz nie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne. Art. 96f.

§1. Jeżeli egzekucja z weksla w trybie okre ślonym w art. 96c okaże się nieskuteczna, zajęcie we ksla staje się zajęciem wierzytelności zabezpieczonej wekslem.

§2. Do wierzytelności, o której mowa w § 1, stosu je się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 5 od działu 1. Oddział 5 Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrew nych oraz z praw własności przemysłowej Art. 96g.

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia:

1) autorskiego prawa majątkowego i praw pokrew nych,

2) patentu,

3) prawa ochronnego na wzór użytkowy,

4) prawa z rejestracji wzoru zdobniczego,

5) prawa z rejestracji znaku towarowego,

6) prawa do używania znaku towarowego powszech nie znanego niezarejestrowanego,

7) prawa z rejestracji topografii układu scalonego,

8) prawa do projektu racjonalizatorskiego oraz korzyści z tych praw, przez wpisanie ich do pro tokołu zajęcia i podpisanie protokołu przez poborcę skarbowego, a także zobowiązanego lub świadków.

§2. Zajęcie praw, o których mowa w § 1 pkt 2—5, 7 i 8, może również nastąpić przez przesłanie do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu prawa.

§3. Zajęciu nie podlega:

1) autorskie prawo majątkowe służące twórcy za jego życia, z wyjątkiem wymagalnych wierzytelności,

2) prawo do utworu nieopublikowanego, jeżeli spad kobiercy sprzeciwiają się egzekucji z tego prawa i sprzeciw ten jest zgodny z ujawnioną wolą twór cy nierozpowszechniania utworu,

3) patent i prawo ochronne na wzór użytkowy o cha rakterze tajnym.

§4. Zajęcie jest skuteczne z chwilą podpisania pro tokołu zajęcia przez osoby, o których mowa w § 1, albo doręczenia Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu, jeżeli było wcześniej sze.

§5. Organ egzekucyjny niezwłocznie po dokonaniu zajęcia:

1) doręcza zobowiązanemu protokół zajęcia,

2) doręcza odpis tytułu wykonawczego, jeżeli uprzed nio nie został on zobowiązanemu doręczony,

3) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu roz porządzać zajętymi prawami, Dziennik Ustaw Nr 110 — 7169 — Poz. 968

4) przesyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o dokonanie we właściwym reje strze wpisu o zajęciu prawa, jeżeli przedmiotem za jęcia są prawa objęte tymi rejestrami. Art. 96h.

§1. Poborca skarbowy zamieszcza w pro tokole zajęcia opis zajętych praw i jeżeli jest to możli we — wartość szacunkową zajętych praw.

§2. Jeżeli oszacowanie przez poborcę skarbowego wartości zajętych praw nie jest możliwe lub zajęcie jest dokonane przez doręczenie Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu, or gan egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowego o oszacowanie wartości tych praw.

§3. Na oszacowanie dokonane przez poborcę skar bowego zobowiązanemu przysługuje prawo wniesie nia do organu egzekucyjnego zarzutu — w terminie 7 dni od dnia zajęcia. W przypadku nieuwzględnienia zarzutu zobowiązanego, organ egzekucyjny zwraca się do biegłego skarbowego o oznaczenie wartości zaję tych praw.

§4. Sprzedaż zajętych praw następuje w trybie przepisów działu II rozdziału 6 oddziału 2.

§5. Jeżeli zajęte prawa zostały już uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany niezwłocz nie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne. Art. 96i. W egzekucji z wierzytelności z praw, o któ rych mowa w art. 96g § 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące egzekucji z innych wierzytelności pieniężnych. Oddział 6 Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Art. 96j.

§1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej „spółką”, oraz wierzytelności z tego pra wa przez przesłanie do spółki zawiadomienia o zajęciu udziału i wezwanie jej, aby ż adnych należności przypa dających zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału do wysokości egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi nie uiszczała zobowiązanemu, lecz na leżne kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności.

§2. Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego pra wa jest dokonane z chwilą doręczenia spółce zawiado mienia, o którym mowa w § 1.

§3. Organ egzekucyjny jednocześnie z przesłaniem spółce zawiadomienia o zajęciu:

1) kieruje do sądu rejestrowego wniosek o dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o zajęciu udziału,

2) zawiadamia zobowiązanego, że nie wolno mu ode brać należności, o których mowa w § 1, ani rozpo rządzać zajętym udziałem,

3) doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawcze go, o ile nie został wcześniej doręczony, a także od pis wniosku, o którym mowa w pkt 1. Art. 96k.

§1. Jeżeli egzekucja z należności przysłu gujących zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału nie prowadzi do pełnego pokrycia dochodzonej należno ści, organ egzekucyjny występuje do właściwego sądu rejestrowego o zarządzenie sprzedaży zajętego udzia łu.

§2. Jeżeli sąd nie zarządzi sprzedaży zajętego udziału, pozostają w mocy dokonane czynności egze kucyjne.

§3. Jeżeli sąd zarządzi sprzedaż udziału, a umowa spółki:

1) nie zawiera ograniczeń zbycia udziału albo

2) zawiera ograniczenia zbycia udziału, lecz spółka, w terminach i na zasadach określonych w Kodek sie spółek handlowych, nie wystąpi o dokonanie oszacowania wartości zajętego udziału albo wystą pi o takie oszacowanie, ale nie wskaże osoby, któ ra nabędzie udział, albo osoba wskazana przez spółkę nie wpłaci organowi egzekucyjnemu ustalo nej ceny — organ egzekucyjny sprzedaje zajęty udział, stosu jąc odpowiednio przepisy rozdziału 6 oddziału 2, z za strzeżeniem § 4.

§4. Jeżeli sąd rejestrowy dokonał oszacowania wartości zajętego udziału, organ egzekucyjny przyjmu je kwotę oszacowania jako cenę wywołania. Oddział 7 Egzekucja z pozostałych praw majątkowych Art. 96l. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia in nych praw majątkowych niż określone w art. 89—96k, przez:

1) odbiór dokumentu, jeżeli warunkiem wykonywania prawa majątkowego jest posiadanie dokumentu, albo

2) zawiadomienie dłużnika zobowiązanego, jeżeli za jęte prawo majątkowe jest tego rodzaju, że jest oznaczony podmiot obciążony względem zobowią zanego. Art. 96m. W egzekucji z pozostałych praw majątko wych stosuje się odpowiednio przepisy działu II roz działu 5 oddziału 1, z tym że w przypadku sprzedaży stosuje się przepisy dotyczące sprzedaży ruchomości. Rozdział 6 Egzekucja z ruchomości Oddział 1 Zajęcie Art. 9

7.

§1. Do egzekucji z ruchomości zobowiąza nego poborca skarbowy przystępuje przez ich zajęcie. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7170 — Poz. 968 § 2.10

5) Zajęciu podlegają ruchomości zobowiąza nego, znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione.

§3. Ruchomości przysłane jako krajowe przesyłki pocztowe pod adresem zobowiązanego podlegają za jęciu w placówce pocztowej obowiązanej do doręcze nia tych przesyłek. Zajęcie tych ruchomości jest równo znaczne z ich doręczeniem adresatowi. Poborca skar bowy dokonuje otwarcia zajętej przesyłki pocztowej w obecności przedstawiciela placówki pocztowej. § 4.10

6) Można dokonać zajęcia ruchomości stano wiącej współwłasność łączną spółki nieposiadającej osobowości prawnej lub współwłasność w częściach ułamkowych, której zobowiązany jest współwłaścicie lem, jeżeli pozostali współwłaściciele wyrażą zgodę na sprzedaż takiej ruchomości. Po sprzedaży ruchomości każdemu z pozostałych współwłaścicieli organ egzeku cyjny przekazuje kwotę uzyskaną ze sprzedaży odpo wiadającą ich części ułamkowej we współwłasności lub udziałowi określonemu w umowie spółki. § 4a.10

7) Jeżeli organ egzekucyjny nie uzyskał zgo dy, o której mowa w § 4, dokonuje zajęcia udziału zo bowiązanego we współwłasności. Zajęcie części ułam kowej współwłasności ruchomości następuje w spo sób przewidziany dla zajęcia ruchomości, lecz sprzeda ży podlega tylko zajęty udział zobowiązanego. § 4b.10

7) Innym współwłaścicielom lub każdemu z nich przysługuje prawo nabycia zajętego udziału zo bowiązanego po cenie oszacowania tego udziału. Je żeli zamiar nabycia zajętego udziału zgłosi więcej niż jeden współwłaściciel, organ egzekucyjny sprzedaje udział temu współwłaścicielowi, który zaoferował naj wyższą cenę. § 5.10

8) Nie podlegają zajęciu ruchomości o warto ści ponad kwotę potrzebną do zaspokojenia egzekwo wanej należności wraz z odsetkami z tytułu niezapłace nia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, je żeli zobowiązany posiada inną podlegającą egzekucji ruchomość o wartości wystarczającej na zaspokojenie tych należności, a sprzedaż egzekucyjna tej ruchomo ści nie nastręcza trudności. Art. 9

8. § 1.10

9) Zajęcie ruchomości następuje przez wpisanie jej do protokołu zajęcia i podpisanie protoko łu przez poborcę skarbowego. Protokół podpisują tak że zobowiązany lub świadkowie. § 2.10

9) Zobowiązanemu doręcza się odpis protoko łu zajęcia, a także odpis tytułu wykonawczego, jeżeli uprzednio nie został on zobowiązanemu doręczony.

§3. Na każdej zajętej ruchomości poborca skarbo wy umieszcza znak, ujawniający na zewnątrz jej zaję cie. § 4.1

10) W przypadku zajęcia środka transportu podle gającego rejestracji na podstawie odrębnych przepisów, organ egzekucyjny niezwłocznie zawiadamia właściwy organ prowadzący rejestrację o dokonanym zajęciu. Art. 99.11

1)

§1. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajęcia opis każdej zajętej ruchomości we dług cech jej właściwych, a ponadto oznacza jej war tość szacunkową, o ile przepisy § 2 i 3 nie stanowią ina czej. Przy sporządzaniu protokołu zajęcia zobowiązane mu przysługuje prawo przedstawienia rachunków i in nych dowodów dla oznaczenia wartości szacunkowej zajętej ruchomości.

§2. Zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości prawo wniesienia do orga nu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego. W tym przypadku organ egzekucyjny jest obowiązany wezwać biegłego skarbo wego do oszacowania wartości zajętej ruchomości.

§3. Zajęte wyroby użytkowe ze złota, platyny i sre bra nie mogą być oszacowane poniżej wartości krusz cu, z którego zostały wytworzone. Oszacowanie warto ści takich ruchomości następuje przez biegłego skar bowego. Dotyczy to również oszacowania wartości za jętych innych kosztowności, a także maszyn i innych urządzeń produkcyjnych oraz środków transportu.

§4. Organ egzekucyjny może wezwać biegłego skarbowego dla oszacowania wartości innych zajętych ruchomości, jeżeli uzna to za potrzebne. Organ egzeku cyjny może również w tych przypadkach zwrócić się o wyrażenie opinii do instytucji zajmującej się bada niem cen. Art. 100.

§1. Poborca skarbowy pozostawi zajętą ruchomość w miejscu zajęcia pod dozorem zobowiąza nego lub dorosłego jego domownika albo innej osoby, u której ruchomość zajął. Jeżeli zajęta ruchomość nie może być pozostawiona w miejscu zajęcia, a nie ma in nej osoby, której by można było oddać zajętą rucho mość pod dozór, zostanie ona wzięta pod dozór orga nu egzekucyjnego.

§2. Poborca skarbowy może po zajęciu ruchomo ści odebrać ją zobowiązanemu i oddać pod dozór innej osoby lub organu egzekucyjnego, jeżeli zobowiązany nie daje rękojmi należytego przechowania zajętej ru chomości, odmawia podpisania protokołu zajęcia, a także gdy usuwał lub usuwa ruchomości zajęte albo zagrożone zajęciem. § 3.11

2) Jeżeli zajęta ruchomość stanowi dobro kul tury w rozumieniu odrębnych przepisów, poborca ———————— 10

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

7) Dodany przez art. 1 pkt 66 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 1

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 11

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 68 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 11

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7171 — Poz. 968 skarbowy oddaje ją pod dozór właściwej państwowej instytucji kultury. Dozór nad zajętymi ruchomościami ze złota, platyny i srebra oraz innymi kosztownościami niestanowiącymi dóbr kultury sprawuje organ egzeku cyjny.

§4. Osoba lub instytucja, pod której dozorem pozo stają zajęte ruchomości, sprawuje obowiązki dozorcy. Poborca skarbowy doręcza dozorcy odpis protokołu zajęcia. Art. 10

1.

§1. Zobowiązanemu albo domownikowi razem z nim mieszkającemu służy prawo zwykłego używania zajętej ruchomości, pozostawionej pod ich dozorem, byleby przez to ruchomość nie straciła na wartości. To samo stosuje się, gdy ruchomość zobo wiązanego zajęto u innej osoby i pozostawiono pod jej dozorem, jeżeli osoba ta była uprawniona do używania tej ruchomości.

§2. W innych przypadkach dozorca nie ma prawa używania zajętej ruchomości, chyba że jej używanie jest konieczne dla utrzymania jej wartości. W razie uży wania przez dozorcę zajętego inwentarza ż ywego, war tość uzyskiwanych pożytków podlega zaliczeniu na koszty dozoru. Art. 10

2.

§1. Dozorca obowiązany jest przechowy wać zajętą ruchomość z taką starannością, aby nie stra ciła na wartości, oraz wydać ją na wezwanie organu eg zekucyjnego lub poborcy skarbowego. Dozorca obo wiązany jest zawiadomić organ egzekucyjny o zamie rzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości.

§2. Organ egzekucyjny przyzna, na żądanie dozor cy, zwrot koniecznych wydatków związanych z wyko nywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór, chyba że dozorcą jest jedna z osób wymienionych w art. 101 § 1.

§3. Organ egzekucyjny określa też wydatki i wyna grodzenie za dozór w razie przechowywania zajętych ruchomości w pomieszczeniach przez ten organ utrzy mywanych.

§4. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zwrotu wydatków związanych z wykonywa niem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór służy wie rzycielowi, zobowiązanemu oraz dozorcy zażalenie. Art. 10

3.

§1. Dozorca nie odpowiada za uszkodze nie, zniszczenie lub zaginięcie zajętej ruchomości, wy nikłe wskutek przypadku lub siły wyższej.

§2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zaję tej ruchomości w czasie transportu odpowiada organ egzekucyjny, chyba że wynikły wskutek przypadku lub siły wyższej. Oddział 2 Sprzedaż Art. 10

4.

§1. Sprzedaż zajętych ruchomości nie mo że nastąpić wcześniej niż siódmego dnia od daty zaję cia.

§2. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić bezpośrednio po zajęciu, jeżeli:

1) ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawo wanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowałoby koszty niewspółmierne do ich war tości,

2) zajęto inwentarz żywy, a zobowiązany odmówił zgody na przyjęcie go pod dozór,

3) egzekucja dotyczy zobowiązania, na którego pokry cie organ egzekucyjny przyjął od zobowiązanego, będącego rolnikiem, przelew jego należności za przyszłe dostawy towarowe, a dostawy te z winy zobowiązanego w terminie nie zostały wykonane. Art. 105.11

3)

§1. Zajęte ruchomości, z zastrzeże niem § 2 i 3, organ egzekucyjny:

1) sprzedaje w drodze licytacji publicznej,

2) sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom pro wadzącym działalność handlową,

3) przekazuje do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości,

4) sprzedaje w drodze przetargu ofert,

5) sprzedaje z wolnej ręki.

§2. Zajęte przedmioty stanowiące dobro kultury w rozumieniu odrębnych przepisów organ egzekucyj ny, w uzgodnieniu z właściwym ze względu na miejsce zajęcia tych przedmiotów wojewódzkim konserwato rem zabytków, a w przypadku materiałów bibliotecz nych — dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warsza wie, zgłasza w celu nabycia instytucji, o której mowa w art. 100 § 3, lub przedsiębiorcy zajmującemu się ob rotem tymi przedmiotami. Oszacowanie wartości ta kich przedmiotów następuje w trybie przewidzianym w art. 99 § 3.

§3. Sprzedaż, o której mowa w § 2, następuje po cenie oszacowania.

§4. Zajęte waluty obce lub inne wartości dewizowe organ egzekucyjny sprzedaje bankom posiadającym zezwolenie dewizowe w rozumieniu odrębnych przepi sów. Art. 105a.11

4)

§1. Licytacja publiczna odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez organ egze kucyjny.

§2. Organ egzekucyjny ogłasza o licytacji przez ob wieszczenie. Obwieszczenie zawiera:

1) miejsce i termin licytacji,

2) określenie ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania,

3) miejsce i termin, w którym można oglądać rucho mości przed licytacją, ———————— 11

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 11

4) Dodany przez art. 1 pkt 71 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7172 — Poz. 968

4) imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązane go.

§3. Najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji, a w przypadkach określonych w art. 104 § 2 — najpóź niej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji, organ eg zekucyjny umieszcza obwieszczenie o licytacji w miej scu, w którym ma odbyć się licytacja, na tablicy ogło szeń organu egzekucyjnego i w innych miejscach, gdzie umieszczenie takiego obwieszczenia uzna za ce lowe.

§4. Odpis obwieszczenia o licytacji organ egzeku cyjny doręcza zobowiązanemu najpóźniej na 3 dni przed dniem licytacji.

§5. Jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ru chomości przewyższa kwotę 4 500 zł, organ egzekucyj ny zamieszcza ponadto obwieszczenie o licytacji w pra sie, a w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

§6. Przepisu § 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy sprzedaż może nastąpić bezpośrednio po zajęciu ru chomości.

§7. Licytacji nie można rozpocząć później niż w dwie godziny po terminie oznaczonym w obwiesz czeniu o licytacji. Art. 105b.11

4)

§1. Jeżeli szacunkowa wartość sprze dawanej ruchomości przekracza kwotę 4 500 zł, osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć or ganowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

§2. Wadium zalicza się na cenę sprzedaży lub zwra ca, chyba że niniejsza ustawa stanowi inaczej. Art. 105c.11

4)

§1. Licytacja odbywa się ustnie i roz poczyna się od wywołania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny uczest nik zaoferował cenę wyższą, zwaną dalej „postąpie niem”. Poborca skarbowy przyzna własność sprzeda nej ruchomości, zwane dalej „przybiciem”, osobie, która zaoferowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrot nym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaoferował.

§2. Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, je żeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferował nawet ceny wywołania.

§3. Ponowna licytacja może być wyznaczona po podaniu o tym do publicznej wiadomości w terminach i w sposób określony w art. 105a § 3—5.

§4. Jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży części zaję tych ruchomości wystarcza na zaspokojenie egzekwo wanych należności wraz z odsetkami z tytułu niezapła cenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi, poborca skarbowy przerywa licytację, a organ egzeku cyjny zwalnia pozostałe ruchomości spod zajęcia.

§5. Przepisu § 4 nie stosuje się do ruchomości za jętych w postępowaniu celnym. Art. 105d.11

4)

§1. Nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ru chomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwłocznie licytację tej samej ru chomości, rozpoczynając ją od ceny wywołania.

§2. Różnicę między ceną nabycia a kwotą, na któ rą wystawiony został czek potwierdzony lub wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje, pod rygo rem przewidzianym w § 1, do godziny dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapła ci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji go tówką lub czekiem potwierdzonym.

§3. Osoby, które utraciły prawo wynikłe z przybicia, tracą prawo do zwrotu kwoty wpłaconej tytułem wa dium. Art. 10

6.

§1. Cena wywołania w pierwszym termi nie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej rucho mości. Jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie doj dzie do skutku, ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wynosi połowę warto ści szacunkowej ruchomości. Sprzedaż licytacyjna nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywołania.

§2. O terminie i miejscu licytacji organ egzekucyj ny zawiadamia zobowiązanego najpóźniej na trzy dni przed dniem licytacji. W przypadkach określonych w art. 104 § 2 zawiadomienie takie następuje przed roz poczęciem licytacji. Art. 10

7. § 1.11

5) Prawo własności zajętych rucho mości, będących przedmiotem licytacji, nabywa oso ba, która z zachowaniem przepisów o przeprowadza niu licytacji zaoferowała najwyższą cenę, uzyskała przybicie i zapłaciła całą cenę w terminie. Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ru chomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny. § 2.11

5) Nabywca, który stał się właścicielem naby tej ruchomości, natychmiast ją odbiera, z zastrzeże niem § 2c. Jeżeli nabywca nie odbierze natychmiast nabytej ruchomości, obowiązany jest uiścić koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wy sokość kosztów określa organ egzekucyjny. § 2a.11

6) Zobowiązany, wierzyciel oraz uczestnik li cytacji mogą zgłosić do protokołu licytacji skargę na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji. Skarga podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. ———————— 11

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 72 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 11

6) Dodany przez art. 1 pkt 72 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7173 — Poz. 968 § 2b.11

6) W sprawie skargi na naruszenie przepisów o przeprowadzaniu licytacji postanowienie wydaje or gan nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru odda lające skargę służy zażalenie. § 2c.11

6) Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu rozpatrzenia skar gi. Nie dotyczy to rzeczy łatwo psujących się oraz rze czy wydanych nabywcy przed wniesieniem zażalenia. § 2d.11

6) Nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli w terminie, o któ rym mowa w § 2a, skarga nie została rozpatrzona, a na bywcy rzecz nie została wydana.

§3. Licytacja, przeprowadzona z naruszeniem prze pisów o jej publicznym charakterze, o cenie wywołania i nabycia oraz o wyłączeniu od udziału w licytacji, pod lega unieważnieniu przez organ egzekucyjny lub jego organ nadzorczy. Unieważnienie licytacji może jednak nastąpić tylko wtedy, gdy ruchomości sprzedane znaj dują się jeszcze we władaniu nabywcy.

§4. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

1) zobowiązany,

2) poborca skarbowy prowadzący licytację, jego mał żonek i dzieci,

3) pracownicy organu egzekucyjnego prowadzącego licytację, ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych — także pracownicy tych innych organów,

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędo wym,

5) osoby, które przekazały zajęte ruchomości na rzecz Skarbu Państwa, oraz członkowie ich rodzin okre śleni w pkt 2. Art. 107a.11

7)

§1. Organ egzekucyjny organizuje, za zgodą wierzyciela i zobowiązanego, przetarg ofert, je żeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ż e w wyniku sprzedaży zajętej ruchomości w drodze licytacji pu blicznej nie uzyska się korzystnej ceny.

§2. W przetargu ofert nie mogą uczestniczyć oso by, o których mowa w art. 107 § 4.

§3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Art. 107b.11

7)

§1. Organ egzekucyjny zaprasza do udziału w przetargu ofert, zamieszczając ogłoszenia w sposób i w miejscach wskazanych w art. 105a § 3 i 5.

§2. Ogłoszenie o przetargu ofert zawiera co naj mniej:

1) nazwę i adres organu egzekucyjnego,

2) ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem ich rodzaju oraz wartości szacunkowej i ceny wy wołania,

3) miejsce i termin składania ofert,

4) miejsce i termin otwarcia ofert,

5) miejsce i termin, w którym można oglądać rucho mości,

6) imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązane go.

§3. Wyznaczony przez organ egzekucyjny termin do zgłaszania oferowanej ceny za ruchomości zgłoszo ne do sprzedaży w drodze przetargu ofert nie może być krótszy niż 3 dni od daty podania ogłoszenia o przetar gu ofert do publicznej wiadomości.

§4. Cena wywołania przy sprzedaży w drodze prze targu ofert wynosi 3/4 wartości szacunkowej ruchomo ści. Sprzedaż ta nie może nastąpić za cenę niższą od ce ny wywołania. Art. 107c.11

7)

§1. Oferty otwiera w miejscu i termi nie określonym w ogłoszeniu o przetargu komisja po wołana przez organ egzekucyjny.

§2. W przetargu ofert uczestniczą oferenci obecni przy otwieraniu ofert.

§3. Imię i nazwisko lub firma oraz adres oferenta, którego oferta jest otwierana, a także cena podana w ofercie ogłaszane są osobom obecnym oraz odnoto wywane w protokole postępowania przetargowego.

§4. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera się ofertę z najkorzystniejszą ceną.

§5. Wynik przetargu ogłasza się niezwłocznie po otwarciu wszystkich ofert. Art. 107d.11

7)

§1. Przy sprzedaży zajętych ruchomo ści w drodze przetargu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 105b, 105c i art. 107 § 1—3, z tym że przez datę licytacji rozumie się dzień otwarcia ofert.

§2. Jeżeli sprzedaż zajętych ruchomości w drodze przetargu ofert nie dojdzie do skutku, organ egzekucyj ny sprzedaje je w drodze licytacji publicznej. Art. 108.11

8)

§1. Zajęte ruchomości, które nie zosta ły sprzedane w trybie wskazanym w art. 105 § 1 pkt 1—4, a w przypadku sprzedaży licytacyjnej — w drugim jej terminie, organ egzekucyjny sprzedaje z wolnej ręki po cenie określonej przez ten organ, jed nak nie niższej od 1/3 ich wartości szacunkowej.

§2. Zajęte ruchomości, niesprzedane w trybie § 1, organ egzekucyjny sprzedaje po cenie stosowanej przy skupie przedmiotów używanych lub skupie surowców wtórnych jednostkom organizacyjnym ochrony zdro wia i pomocy społecznej, placówkom oświatowym, in stytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym, jeżeli mogą być przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadań statutowych.

§3. Zajęte ruchomości, niesprzedane w trybie § 2, organ egzekucyjny sprzedaje jednostkom prowadzą cym skup przedmiotów używanych lub surowców wtórnych. ———————— 11

7) Dodany przez art. 1 pkt 73 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. ———————— 11

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7174 — Poz. 968 Art. 108a.11

9) Zajęte ruchomości, które nie zostały sprzedane w trybie określonym w art. 108, organ egze kucyjny zwraca zobowiązanemu. Art. 109.1

20)

§1. Minister właściwy do spraw finan sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:

1) sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szyb kiemu zepsuciu, zapewniający ich niezwłoczną sprzedaż,

2) przechowywaniu i sprzedaży zajętych ruchomości ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych i pół szlachetnych, pereł naturalnych i hodowlanych, korali i bursztynów, zapewniający prawidłową wy cenę zajętych ruchomości oraz zapobiegający ich kradzieży.

§2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodo wej, określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zaję tych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i in nych przedmiotów, na których posiadanie jest wyma gane zezwolenie, wykluczający możliwość dostania się tych ruchomości do osób nieuprawnionych. Art. 1

10. (skreślony).121) Art. 11

1. (skreślony).121) Rozdział 7122) Egzekucja z nieruchomości Oddział 1 Zasady ogólne Art. 1

10.

§1. Z nieruchomości może być przepro wadzona egzekucja administracyjna, jeżeli zastosowa nie środków egzekucyjnych, o których mowa w roz działach 2—6, nie było możliwe lub okazało się bezsku teczne.

§2. Egzekucja administracyjna z nieruchomości może być prowadzona tylko w celu wyegzekwowania należności pieniężnych określonych lub ustalonych w decyzji ostatecznej lub wynikających z orzeczenia są du zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

§3. Organ egzekucyjny, jeżeli nie jest jednocześnie wierzycielem dochodzonej należności, podejmuje czynności egzekucyjne związane z egzekucją z nieru chomości po otrzymaniu od wierzyciela zaliczki na po krycie przewidywanych wydatków.

§4. Wierzyciel wpłaca organowi egzekucyjnemu zaliczkę sukcesywnie, w miarę podejmowania przez ten organ kolejnych czynności egzekucyjnych. Wyso kość poszczególnych wpłat zaliczki określa organ egze kucyjny na podstawie przewidywanych wydatków eg zekucyjnych.

§5. ¸ączna kwota zaliczki nie może być większa niż 5% egzekwowanej należności wraz z odsetkami z tytu łu niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż piętna stokrotna wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach, z tym że kwotę odsetek i wysokość najniższego wynagrodzenia przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki.

§6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczkę wierzycie lowi przy podziale kwot uzyskanych z egzekucji do wy sokości wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydat ków egzekucyjnych.

§7. W przypadku niewpłacenia zaliczki, o której mowa w § 4, organ egzekucyjny wzywa wierzyciela do jej wpłacenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia we zwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu umarza postępowanie egzekucyjne. Art. 110a. Jeżeli nieruchomość położona jest na obszarze działania kilku organów egzekucyjnych, or gan prowadzący egzekucję powiadamia o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji inne organy egze kucyjne, na których obszarze działania nieruchomość jest położona. Art. 110b. Uczestnikami postępowania egzekucyj nego z nieruchomości oprócz wierzyciela i zobowiąza nego są również osoby, którym przysługują prawa rze czowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, któ ry zawarł umowę o oddanie nieruchomości w użytko wanie wieczyste. Oddział 2 Zajęcie Art. 110c.

§1. Organ egzekucyjny przystępuje do egzekucji administracyjnej z nieruchomości przez zaję cie nieruchomości.

§2. Zajęcie następuje przez wezwanie zobowiąza nego, aby zapłacił egzekwowaną należność pieniężną wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia do ręczenia wezwania, pod rygorem przystąpienia do opi su i oszacowania wartości nieruchomości.

§3. Równocześnie z wysłaniem zobowiązanemu wezwania, o którym mowa w § 2, organ egzekucyjny przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub składa wniosek do zbioru dokumentów, a także przesyła wierzycielowi za wiadomienie o zajęciu nieruchomości. ———————— 11

9) Dodany przez art. 1 pkt 75 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 1

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 12

1) Przez art. 1 pkt 77 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 12

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7175 — Poz. 968

§4. Zajęcie nieruchomości jest dokonane z chwilą doręczenia zobowiązanemu wezwania, o którym mo wa w § 2, z tym ż e dla zobowiązanego, któremu nie do ręczono wezwania, jak też w stosunku do osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej lub złożenia wniosku organu eg zekucyjnego do zbioru dokumentów, z zastrzeże niem § 5.

§5. Dla każdego, kto wiedział o wszczęciu egzeku cji, skutki zajęcia powstają z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, chociażby wezwanie nie zostało jeszcze zobowiązanemu wysłane ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze dokonany.

§6. W przypadku gdy miejsce pobytu zobowiąza nego lub innego uczestnika postępowania egzekucyj nego nie jest znane, organ egzekucyjny występuje do właściwego sądu o ustanowienie kuratora do zastępo wania osoby nieobecnej. Kurator wykonuje swoje czynności także w interesie innych osób, którym w dal szym toku postępowania doręczenia nie będą mogły być dokonane. Kurator może jednak reprezentować równocześnie tylko osoby, których interesy nie są sprzeczne. Art. 110d.

§1. Organ egzekucyjny łączy postępowa nia egzekucyjne prowadzone co do kilku nieruchomo ści tego samego zobowiązanego lub co do kilku części tej samej nieruchomości, jak również postępowania egzekucyjne dotyczące części nieruchomości i jej cało ści, jeżeli odpowiada to celowi egzekucji i nie ma prze szkód natury prawnej lub gospodarczej.

§2. Jeżeli nieruchomości są położone na obszarze działania różnych organów egzekucyjnych, połączenie zarządza ten organ, który pierwszy wszczął egzekucję.

§3. Postępowanie egzekucyjne można rozdzielić, jeżeli w dalszym jego toku odpadną przyczyny, które spowodowały połączenie. Art. 110e.

§1. Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, co może stanowić przedmiot obciążenia hi poteką, a także pożytki z nieruchomości.

§2. Jeżeli egzekucję prowadzi się w celu dochodze nia należności z umów ubezpieczenia lub wierzytelno ści zabezpieczonych hipoteką, zajęcie obejmuje także prawa wynikające z umów ubezpieczenia przedmiotów wymienionych w § 1. Art. 110f.

§1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie eg zekucyjne. Nabywca może uczestniczyć w postępowa niu w charakterze zobowiązanego. W każdym przypad ku czynności egzekucyjne są ważne w stosunku do na bywcy.

§2. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu razem z nieruchomością po ich zajęciu są nie ważne. Nie dotyczy to rozporządzeń zarządcy nierucho mości w zakresie jego ustawowych uprawnień. Art. 110g.

§1. Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarządzie zobowiązanego, do którego stosuje się wówczas przepisy o zarządcy.

§2. Jeżeli prawidłowe sprawowanie zarządu tego wymaga, organ egzekucyjny odbiera zobowiązanemu zarząd i ustanawia innego zarządcę.

§3. Przepis § 2 stosuje się również do zarządcy ustanowionego przez organ egzekucyjny.

§4. Zarządca może zatrudnić zobowiązanego i jego rodzinę za wynagrodzeniem.

§5. Zobowiązanemu, któremu odebrano zarząd, pozostawia się pomieszczenia w zajętej nieruchomo ści, jeżeli z nich korzystał w chwili zajęcia. Organ egze kucyjny może jednak zarządzić, w formie postanowie nia, odebranie pomieszczeń, jeżeli zobowiązany lub je go domownik przeszkadza zarządcy w wykonywaniu zarządu.

§6. Zobowiązany, w stosunku do którego organ eg zekucyjny zarządził odebranie pomieszczeń, może wy toczyć powództwo o pozostawienie pomieszczeń w je go użytkowaniu. Do powództwa stosuje się odpowied nio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego doty czące powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.

§7. Jeżeli sąd oddalił powództwo, o którym mowa w § 6, organ egzekucyjny występuje z wnioskiem o odebranie pomieszczeń do właściwego organu egze kucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obo wiązków o charakterze niepieniężnym. Podstawą wszczęcia egzekucji jest orzeczenie sądowe oddalające powództwo, zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

§8. Organ egzekucyjny wydaje w sprawach doty czących ustanowienia bądź odebrania zarządu posta nowienie, na które przysługuje zażalenie. Art. 110h.

§1. Jeżeli zarządca przy obejmowaniu zarządu napotyka przeszkody, organ egzekucyjny wprowadza go w zarząd nieruchomością. Do wprowa dzenia w zarząd nieruchomością stosuje się odpowied nio art. 46.

§2. Po ustanowieniu zarządcy organ egzekucyjny wzywa osoby korzystające z nieruchomości, aby przy padające od nich zaległe, bieżące i przyszłe świadcze nia, które stanowią dochód z nieruchomości, uiszczały do rąk zarządcy. W wezwaniu należy uprzedzić, że uisz czenie do rąk zobowiązanego będzie bezskuteczne w stosunku do wierzyciela. Art.110i.

§1. Zarządca zajętej nieruchomości jest obowiązany wykonywać czynności potrzebne do pro wadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo po bierać zamiast zobowiązanego wszelkie pożytki z nie ruchomości, rozporządzać nimi w granicach zwykłego zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywa niu takiego zarządu okażą się potrzebne. W sprawach wynikających z zarządu nieruchomością zarządca mo że pozywać i być pozywany.

§2. Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobowią zania, które mogą być zaspokojone z pożytków z nieru chomości i są gospodarczo uzasadnione. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7176 — Poz. 968

§3. Czynności przekraczające zakres zwykłego za rządu zarządca może wykonywać tylko za zgodą zobo wiązanego, a w jej braku — za zezwoleniem organu eg zekucyjnego, który przed wydaniem postanowienia wysłuchuje zobowiązanego i zarządcę, chyba że zwło ka groziłaby powstaniem szkody.

§4. Zarząd nie ma wpływu na umowy dotyczące nieruchomości obowiązujące w chwili jego ustanowie nia. Zarządcy wolno jednak wypowiadać takie umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zawie rać umowy na czas określony. Do zawarcia umowy do tyczącej nieruchomości jest wymagana zgoda zobo wiązanego, a w jej braku — zezwolenie organu egzeku cyjnego. Art. 110j.

§1. Zarządca składa organowi egzekucyj nemu w wyznaczonych przez ten organ terminach, co najmniej raz w roku oraz po ukończeniu zarządu, spra wozdania ze swoich czynności oraz udokumentowane sprawozdania rachunkowe.

§2. Organ egzekucyjny po wysłuchaniu wierzycie li, zobowiązanego i zarządcy oraz po rozpatrzeniu spra wozdań zatwierdza sprawozdania zarządcy albo odma wia ich zatwierdzenia w całości lub w części.

§3. W przypadku odmowy zatwierdzenia sprawoz dania przepisy art. 110g § 2 i 3 stosuje się odpowied nio.

§4. Zarządca jest odpowiedzialny względem wszystkich uczestników za należyte wykonywanie swoich obowiązków. Art. 110k.

§1. Zarządca może ż ądać wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, które w związku z zarządem po niósł z własnych środków. Wysokość wynagrodzenia określa organ egzekucyjny odpowiednio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości.

§2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, nie na leży się zarządcy, który jest zobowiązanym. Może on tylko pokrywać z pożytków z nieruchomości najko nieczniejsze potrzeby własne i rodziny w rozmiarze, ja ki oznacza organ egzekucyjny, oraz swoje wydatki związane z zarządem.

§3. Organ egzekucyjny w sprawach dotyczących wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków zarządcy wyda je postanowienie, na które przysługuje zażalenie.

§4. Roszczenia o wynagrodzenie za sprawowanie zarządu i o zwrot poniesionych w związku z zarządem wydatków przedawniają się po upływie 30 dni od dnia ustąpienia z zarządu lub jego ustania. Art. 110l.

§1. Z pożytków z nieruchomości zarząd ca pokrywa w następującej kolejności:

1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot własnych wydatków,

2) bieżące należności pracowników zatrudnionych w nieruchomości lub w znajdującym się na niej przedsiębiorstwie należącym do zobowiązane go,

3) bieżąco przypadające w czasie zarządu alimenty przyznane prawomocnym wyrokiem sądu od zo bowiązanego, z wyjątkiem alimentów przysługują cym członkom rodziny zobowiązanego pozostają cym z nim we wspólnym gospodarstwie domo wym w chwili wszczęcia egzekucji,

4) bieżące zobowiązania podatkowe oraz bieżące na leżności z tytułu ubezpieczenia społecznego pra cowników, o których mowa w pkt 2,

5) zobowiązania związane z wykonywaniem zarządu,

6) należności z tytułu ubezpieczenia nieruchomości, jej przynależności i pożytków.

§2. Nadwyżkę dochodów, po pokryciu zobowiązań, o których mowa w § 1, zarządca przekazuje do depozy tu organu egzekucyjnego. Nadwyżkę dołącza się do kwoty uzyskanej przez organ egzekucyjny za sprzedaż nieruchomości. Jeżeli egzekucja ulega umorzeniu, nadwyżkę tę otrzymuje zobowiązany. Oddział 3 Opis i oszacowanie wartości nieruchomości Art. 110m.

§1. Po upływie terminu określonego w wezwaniu zobowiązanego do zapłaty dochodzonych należności organ egzekucyjny dokonuje opisu i osza cowania wartości zajętej nieruchomości.

§2. Przed przystąpieniem do opisu i oszacowania wartości zajętej nieruchomości organ egzekucyjny żą da od właściwych organów:

1) wyciągu — a w przypadku potrzeby odpisu księgi wieczystej albo zaświadczenia sądu wystawionego na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla nieruchomości, zawierającego wskazanie jej właściciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze ob ciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta ewiden cją gruntów i budynków — także wyciągu z ich re jestru;

2) podania adresów miejsc zamieszkania uczestników postępowania.

§3. Jeżeli nieruchomość nie ma księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, organ egzekucyjny jest obo wiązany uzyskać inny dokument stwierdzający wła sność nieruchomości zobowiązanego. Art. 110n.

§1. Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne, organ egzekucyjny przed przystąpie niem do opisu i oszacowania wartości nieruchomości wzywa właściwą jednostkę samorządu terytorialnego do oświadczenia w terminie 3 miesięcy od dnia dorę czenia wezwania, czy skorzysta z prawa pierwokupu. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie skorzy stała z prawa pierwokupu albo organowi egzekucyjne mu w wyznaczonym terminie nie zostanie doręczone oświadczenie w tej sprawie, prawo pierwokupu wyga sa. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7177 — Poz. 968

§2. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w § 1, zo stało doręczone organowi egzekucyjnemu w wyzna czonym terminie, organ ten oznacza cenę nabycia w wysokości odpowiadającej wartości zajętej nieru chomości, określonej przez rzeczoznawcę majątkowe go.

§3. Postanowienie w sprawie wysokości ceny na bycia wywiera skutki przybicia. Do ceny nabycia stosu je się odpowiednio art. 112 § 1.

§4. Postanowienie w sprawie wysokości ceny na bycia doręcza się jednostce, o której mowa w § 1, zo bowiązanemu i wierzycielowi. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

§5. Jeżeli jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości lub pra wo to wygasło, przepisy § 1—4 stosuje się odpowied nio do prawa pierwokupu wpisanego do księgi wieczy stej na rzecz innych osób. Art. 110o.

§1. O terminie opisu i oszacowania war tości nieruchomości organ egzekucyjny zawiadamia znanych mu uczestników postępowania egzekucyjne go.

§2. Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez ob wieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jednostki samorzą du terytorialnego, uczestników, o których nie ma wia domości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i jej przynależności, aby przed ukoń czeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

§3. Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane są nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem opi su. Art. 110p.

§1. Na wniosek zobowiązanego, zgło szony nie później niż podczas opisu i oszacowania war tości nieruchomości, jak również z urzędu, może być wystawiona na licytację wydzielona na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami część zaję tej nieruchomości, której cena wywoławcza wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. O prowa dzeniu egzekucji z wydzielonej części nieruchomości organ egzekucyjny rozstrzyga po oszacowaniu warto ści nieruchomości.

§2. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie prowadzenia egzekucji z wydzielonej części nieruchomości i oszacowania jej wartości przysługuje zażalenie.

§3. W przypadku prowadzenia egzekucji z wydzie lonej części nieruchomości dalsze postępowanie co do reszty nieruchomości zawiesza się do czasu zakończe nia licytacji wydzielonej części. Art. 110r.

§1. W protokole opisu i oszacowania war tości nieruchomości organ egzekucyjny podaje:

1) oznaczenie nieruchomości, w tym numer ewiden cyjny działki, obręb, powierzchnię, a także oznacze nie księgi wieczystej lub w przypadku jej braku — zbioru dokumentów,

2) obiekty budowlane ze wskazaniem ich przeznacze nia gospodarczego oraz przynależności nierucho mości, jak również zapasy objęte zajęciem,

3) stwierdzone prawa i obciążenia,

4) umowy ubezpieczenia,

5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nierucho mość, jej przynależności i pożytki,

6) sposób korzystania z nieruchomości przez zobo wiązanego,

7) określenie wartości nieruchomości z podaniem je go podstaw,

8) zgłoszone prawa do nieruchomości,

9) inne okoliczności istotne dla oznaczenia lub oszaco wania wartości nieruchomości.

§2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, mając na uwadze zapewnienie prawi dłowej wyceny nieruchomości i uwzględniając przepi sy o gospodarce nieruchomościami. Art. 110s.

§1. Do oszacowania wartości zajętej nie ruchomości organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznaw cę majątkowego, o którym mowa w przepisach o go spodarce nieruchomościami.

§2. Przy oszacowaniu wartości nieruchomości po daje się wartość:

1) gruntów,

2) obiektów budowlanych,

3) przynależności i pożytków.

§3. W przypadku, o którym mowa w art. 110p, przy oszacowaniu wartości nieruchomości podaje się war tość składników określonych w § 2 w odniesieniu do wydzielonej części nieruchomości.

§4. Wartości, o których mowa w § 2 i 3, podaje się z uwzględnieniem oraz bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia, oraz wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną obcią żających nieruchomość, w szczególności świadczeń z tytułu takich praw. Art. 110t. Jeżeli zostały zgłoszone prawa osób trze cich do gruntu, obiektów budowlanych, przynależno ści lub pożytków albo gdy składniki takie znajdują się we władaniu osób trzecich, oznacza się:

1) wartość spornego składnika i wartość całości nie ruchomości po wyłączeniu tego składnika,

2) wartość całości nieruchomości z uwzględnieniem i bez uwzględnienia praw, które pozostają w mocy bez zaliczenia na cenę nabycia,

3) wartości praw nieokreślonych sumą pieniężną, ob ciążających nieruchomość, w szczególności świad czeń z tytułu takich praw. Art. 110u.

§1. Zarzuty do opisu i oszacowania war tości nieruchomości mogą być wnoszone przez wszystkich uczestników postępowania egzekucyjnego Dziennik Ustaw Nr 110 — 7178 — Poz. 968 w terminie 14 dni od dnia ukończenia opisu i oszaco wania wartości nieruchomości. Na postanowienie or ganu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartości nieruchomości przysługuje zażalenie.

§2. Jeżeli w stanie nieruchomości, w okresie po między sporządzeniem opisu i oszacowaniem jej war tości a wyznaczonym terminem licytacji, zajdą istotne zmiany, organ egzekucyjny może przeprowadzić do datkowy opis i oszacowanie wartości nieruchomości. Oddział 4 Obwieszczenie o licytacji Art. 110w.

§1. Zajętą nieruchomość organ egzeku cyjny sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

§2. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zo bowiązanemu opisu i oszacowania wartości nierucho mości.

§3. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez publiczne obwieszczenie, w którym podaje:

1) termin i miejsce licytacji,

2) oznaczenie nieruchomości, która ma być sprzeda na, ze wskazaniem miejsca jej położenia i przezna czenia gospodarczego oraz księgi wieczystej lub zbioru dokumentów ze wskazaniem sądu, w któ rym są prowadzone,

3) oszacowaną wartość nieruchomości i cenę wywo ławczą,

4) firmę lub imię i nazwisko zobowiązanego,

5) wysokość wadium, jakie licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem że wa dium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzeku cyjny,

6) czas, w którym w terminie 14 dni przed dniem licy tacji będzie wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w urzędzie skarbowym akta postępo wania egzekucyjnego,

7) wzmiankę, że prawa osób trzecich nie będą prze szkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji,

8) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu wła sności stanie się ostateczne.

§4. Obwieszczenie o licytacji doręcza się:

1) uczestnikom postępowania,

2) właściwej jednostce samorządu terytorialnego oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zesta wienie podatków i innych danin publicznych, na leżnych na dzień licytacji, pod rygorem utraty pra wa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy,

3) osobom mającym prawo pierwokupu nieruchomo ści, jeżeli prawo to zostało wpisane do księgi wie czystej prowadzonej dla nieruchomości.

§5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza się w sie dzibach urzędu skarbowego oraz urzędu właściwej jed nostki samorządu terytorialnego co najmniej na 30 dni przed jej terminem, a jeżeli wartość nieruchomości zo stała oszacowana na kwotę wyższą niż studziesięcio krotna wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach — także w dzien niku poczytnym w danej miejscowości.

§6. Na wniosek i koszt zobowiązanego lub wierzy ciela organ egzekucyjny może zarządzić ogłoszenie o li cytacji również w inny wskazany przez nich sposób.

§7. W ogłoszeniu w dzienniku podaje się oznacze nie nieruchomości, termin i miejsce licytacji, oszaco waną wartość nieruchomości i cenę wywoławczą oraz wysokość wadium, jakie licytant powinien złożyć.

§8. Jeżeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieru chomości położonych na obszarze działania różnych organów egzekucyjnych, obwieszczenie wywiesza się ponadto w siedzibach właściwych urzędów skarbo wych, a jeżeli obwieszczenie ma być także ogłoszone w prasie, ogłasza się je w dziennikach poczytnych w miejscowościach, w których te urzędy się znajdują. Art. 110y.

§1. Z chwilą obwieszczenia o licytacji nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rol nego współwłaścicielowi tej nieruchomości, który nie jest dłużnikiem osobistym, przysługuje prawo przeję cia nieruchomości na własność za cenę nie niższą od oszacowanej wartości nieruchomości. Wniosek o prze jęcie składa się nie później niż 3 dnia poprzedzającego dzień licytacji.

§2. Jeżeli kilku współwłaścicieli zgłosi wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jeżeli warunek ten spełnia kilku współwłaścicieli albo nie spełnia go żaden z nich, organ egzekucyjny przy znaje pierwszeństwo temu współwłaścicielowi, który daje najlepszą gwarancję należytego prowadzenia go spodarstwa rolnego.

§3. O pierwszeństwie przejęcia nieruchomości roz strzyga organ egzekucyjny, wydając postanowienie o przybiciu. Na postanowienie to przysługuje zażale nie.

§4. Jeżeli nikt nie skorzysta z prawa przejęcia nie ruchomości na podstawie przepisów § 1—3, albo jeże li przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomość wcho dząca w skład gospodarstwa rolnego, organ egzeku cyjny po dokonaniu obwieszczeń przedstawia akta or ganowi nadzoru. W przypadku spostrzeżenia niedo kładności lub wadliwości postępowania organ nadzo ru poleci organowi egzekucyjnemu ich usunięcie. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7179 — Poz. 968 Art. 110z.

§1. Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogło szenia o licytacji.

§2. W sprawie skargi, o której mowa w § 1, posta nowienie wydaje organ nadzoru.

§3. Na postanowienie organu nadzoru o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie. Oddział 5 Wadium Art. 11

1.

§1. Wadium wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości.

§2. Z zastrzeżeniem § 5 i 6, wadium składa:

1) przystępujący do licytacji,

2) osoba, która składa wniosek o przejęcie nierucho mości, o którym mowa w art. 110y § 1, art. 111h § 2 i art. 111i § 3.

§3. Osoba, o której mowa w § 1 pkt 2, składa wa dium w terminie złożenia wniosku o przejęcie nieru chomości.

§4. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egze kucyjny.

§5. Nie składa wadium osoba, której przysługuje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo do nierucho mości lub jej przynależności, jeżeli jego wartość nie jest niższa od wysokości wadium i zostało ono stwier dzone w protokole opisu i oszacowania wartości nieru chomości.

§6. Jeżeli wartość prawa, o którym mowa w § 5, jest niższa od wysokości wadium, wysokość wadium obniża się do różnicy między pełnym wadium a warto ścią prawa. Art. 111a. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licy tantom zwraca się je niezwłocznie. Art. 111b.

§1. Nabywca, który nie wykonał w termi nie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

§2. Od nabywcy nieskładającego wadium, który nie wykonał warunków licytacyjnych, ściąga się wa dium w trybie egzekucji administracyjnej.

§3. Z wadium utraconego przez nabywcę lub od niego ściągniętego pokrywa się koszty egzekucji zwią zane ze sprzedażą. Oddział 6 Licytacja Art. 111c.

§1. Licytacja odbywa się publicznie, w obecności i pod nadzorem kierownika komórki orga nizacyjnej urzędu skarbowego prowadzącej egzekucję administracyjną, zwanego dalej „komornikiem skarbo wym”.

§2. Po wywołaniu licytacji poborca skarbowy po daje do wiadomości obecnych:

1) przedmiot licytacji,

2) cenę wywoławczą,

3) wysokość wadium,

4) termin uiszczenia ceny nabycia,

5) prawa obciążające nieruchomość, które będą utrzy mane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na ce nę nabycia,

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym nierucho mości, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu war tości.

§3. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość we dług stanu objętego opisem i oszacowaniem wartości z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 2 pkt 6.

§4. Jeżeli przedmiotem licytacji jest kilka nierucho mości lub kilka części jednej nieruchomości, zobowią zany ma prawo wskazać kolejność, w jakiej ma być przeprowadzona licytacja poszczególnych nierucho mości lub ich części. Art. 111d.

§1. W licytacji nie mogą uczestniczyć:

1) zobowiązany,

2) pracownicy organu egzekucyjnego,

3) małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzędo wym,

5) licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji tej samej nieruchomości,

6) osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za ze zwoleniem organu administracji publicznej, a ze zwolenia tego nie przedstawiły.

§2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

§3. Pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwier dzone jest dokumentem z podpisem urzędowo lub no tarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnic twach udzielonych przez państwowe jednostki organi zacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Art. 111e. Cena wywoławcza, za którą nierucho mość można nabyć w pierwszej licytacji, wynosi trzy czwarte oszacowanej wartości nieruchomości. Art. 111f.

§1. Licytacja odbywa się ustnie.

§2. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych.

§3. Zaoferowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7180 — Poz. 968

§4. Po ustaniu postąpień poborca skarbowy, uprze dzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieszcza trzykrotnie ostatnio zaoferowaną cenę, zamyka licytację i wymie nia licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

§5. Jeżeli należność wierzyciela zostanie uiszczona wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi przed zamknięciem licytacji, poborca skarbowy zamyka licytację i organ egzekucyj ny umarza postępowanie egzekucyjne. Art. 111g. Jeżeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomości lub kilka części nieruchomości, pobor ca skarbowy wstrzymuje licytację pozostałych nieru chomości lub ich części z chwilą, gdy osiągnięto kwo tę wystarczającą na zaspokojenie dochodzonej należ ności wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w ter minie i kosztami egzekucyjnymi oraz organ egzekucyj ny umarza postępowanie egzekucyjne. Art. 111h.

§1. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przedmiotem licytacji jest nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, współwłaściciel tej nieruchomości niebędący dłużnikiem osobistym, ma prawo przejęcia nieruchomości na własność za cenę nie niższą od trzech czwartych oszacowanej wartości nieruchomości. Przepis art. 110y § 2 i 3 stosuje się od powiednio.

§2. Wniosek o przejęcie nieruchomości należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia licytacji.

§3. Jeżeli nikt nie przystąpił do licytacji, a przed miotem egzekucji jest własnościowe spółdzielcze pra wo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lo kalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny, in ny niż urząd skarbowy, może przejąć to prawo za cenę nie niższą od trzech czwartych oszacowanej wartości nieruchomości; wniosek o przejęcie należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia licytacji. Art.111i.

§1. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku, o któ rym mowa w art. 111h, organ egzekucyjny wyznacza drugą licytację, na której cena wywoławcza wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości.

§2. Jeżeli nikt nie przystąpił do drugiej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić za cenę nie niższą od 70% wartości nieruchomości, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egze kwującemu lub hipotecznemu, z wyjątkiem urzędu skarbowego, oraz współwłaścicielowi.

§3. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel lub współwłaściciel składa do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia licytacji.

§4. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przeję cie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaoferował cenę wyższą, a przy równych cenach — temu, czyja na leżność jest większa. Art. 111j.

§1. Jeżeli po drugiej licytacji ż aden z wie rzycieli lub współwłaścicieli nie przejął nieruchomości na własność, organ egzekucyjny wyznacza trzecią licy tację, na której cena wywoławcza wynosi 65% oszaco wanej wartości nieruchomości.

§2. Jeżeli nikt nie przystąpił do trzeciej licytacji, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić przez osoby, o których mowa w art. 111i § 2, za cenę nie niższą od 65% wartości nieruchomości. Do przejęcia nieruchomości na własność stosuje się odpowiednio przepisy art. 111i § 3 i 4. Art. 111k.

§1. Jeżeli po trzeciej licytacji ż aden z wie rzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postę powanie egzekucyjne umarza się. Nowa egzekucja z tej samej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się po stanowienia o umorzeniu egzekucji.

§2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji zło żono przed upływem 3 lat od trzeciej licytacji, organ eg zekucyjny dokonuje nowego opisu i oszacowania war tości nieruchomości tylko na wniosek wierzyciela lub zobowiązanego. Zobowiązany może złożyć taki wnio sek przed upływem 14 dni od dnia ponownego dorę czenia mu wezwania do zapłaty, o czym należy go uprzedzić przy doręczeniu wezwania. Art. 111l. Skargę na czynności poborcy skarbowe go w toku licytacji aż do jej zamknięcia zgłasza się ust nie komornikowi skarbowemu, który przyjmuje skargę do protokołu i natychmiast ją rozstrzyga, chyba że nie jest to możliwe. Rozstrzygnięcie komornika skarbowe go ma moc postanowienia, na które przysługuje zaża lenie. Oddział 7 Przybicie Art. 111m.

§1. Po zamknięciu licytacji organ egze kucyjny wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz li cytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

§2. Postanowienie o przybiciu ogłasza się nie zwłocznie po zamknięciu licytacji, z zastrzeżeniem § 3.

§3. Jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku po stępowania egzekucyjnego nie są jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte, organ egzekucyjny wstrzymuje wyda nie postanowienia o przybiciu do czasu ich rozstrzy gnięcia.

§4. Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma nastąpić po niedojściu do skutku licytacji, organ egze kucyjny udziela przybicia na rzecz przejmującego po wysłuchaniu wnioskodawcy.

§5. Postanowienie o przybiciu zawiera firmę lub imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę licytacji i cenę nabycia. Art. 111n.

§1. Organ egzekucyjny odmawia przybi cia, jeżeli ostateczne rozstrzygnięcia skarg lub zażaleń wniesionych w toku postępowania egzekucyjnego po twierdzą naruszenie przepisów postępowania w toku licytacji i jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik licytacji. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7181 — Poz. 968

§2. Organ egzekucyjny odmawia przybicia również wtedy, gdy postępowanie podlegało umorzeniu lub za wieszeniu albo jeżeli uczestnik nie otrzymał zawiado mienia o licytacji, chyba że będąc na licytacji, nie wy stąpił ze skargą na to uchybienie.

§3. Jeżeli organ egzekucyjny odmówi przybicia, wyznacza na wniosek wierzyciela ponowną licytację. Art. 111o.

§1. Jeżeli przybicie nie następuje nie zwłocznie po zamknięciu licytacji, organ egzekucyjny na wniosek licytanta, który zaoferował najwyższą cenę, może, w przypadku gdy zarządcą jest zobowiązany, odebrać mu zarząd i ustanowić innego zarządcę.

§2. W sprawie odebrania zarządu organ egzekucyj ny wydaje postanowienie na wniosek nabywcy. Na bywca może być na własne żądanie ustanowiony za rządcą, jeżeli oprócz wadium złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wy sokości przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzy telności na poczet ceny nabycia.

§3. W przypadku wygaśnięcia skutków przybicia bez równoczesnego umorzenia egzekucji, organ egze kucyjny wydaje postanowienie co do osoby zarządcy, jeżeli dotychczasowym zarządcą był nabywca. Art. 111p. Jeżeli nabywca nie uzyska przyznania własności, należność przypadająca jemu z tytułu zarzą du pokrywa się z kwot pieniężnych złożonych na poczet ceny poza wadium. Art.111r.

§1. Postanowienie o przybiciu doręcza się wierzycielowi, dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskarżyły czynności związane z udzie leniem przybicia, jak też zarządcy, który nie jest dłużni kiem, a postanowienie o odmowie przybicia — wierzy cielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaoferował naj wyższą cenę.

§2. Na postanowienie organu egzekucyjnego co do przybicia przysługuje zażalenie. Art. 111s. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, wygasają skutki przybicia. Uiszczoną część ceny zwraca się. Na stępstwa te organ egzekucyjny stwierdza postanowie niem, na które przysługuje zażalenie. Art. 111t. Wyznaczenie ponownej licytacji może na stąpić, gdy postanowienie stwierdzające wygaśnięcie przybicia stanie się ostateczne. Oddział 8 Przyznanie własności Art. 11

2.

§1. Z chwilą gdy postanowienie o przybi ciu stało się ostateczne, organ egzekucyjny wzywa licy tanta, który uzyskał przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania złożył do depozytu organu egze kucyjnego cenę nabycia z potrąceniem wadium złożo nego w gotówce. Na wniosek nabywcy organ egzeku cyjny może wyznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak 3 miesięcy.

§2. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną wierzytelność lub jej część, jeżeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

§3. Za zgodą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. Zgoda wierzy ciela stwierdzona jest dokumentem z podpisem urzę dowo lub notarialnie poświadczonym albo wyrażona do protokołu nie później niż w terminie, w którym na bywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia. Art. 112a. Kwota przypadająca zobowiązanemu w chwili zajęcia na podstawie umowy ubezpieczenia przechodzi na nabywcę w całości. O kwotę tę podwyż sza się cenę nabycia. Art. 112b.

§1. Jeżeli postanowienie o przybiciu sta ło się ostateczne i nabywca uiścił cenę nabycia albo po stanowienie o ustaleniu ceny nabycia stało się ostatecz ne i jednostka lub osoba, o których mowa w art. 110n, uregulowała całą cenę nabycia, organ egzekucyjny wy daje postanowienie o przyznaniu własności.

§2. Na postanowienie o przyznaniu własności przysługuje zażalenie.

§3. Postanowienie o przyznaniu własności, które stało się ostateczne, przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub podlega złożeniu do zbioru dokumentów. Postanowienie o przyznaniu własności jest także tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia na bywcy w posiadanie nieruchomości.

§4. Z chwilą kiedy postanowienie o przyznaniu własności stało się ostateczne, do nabywcy należą po żytki z nieruchomości. Od tej chwili nabywca ponosi również daniny publiczne przypadające z nieruchomo ści, których płatność przypada w dniu, w którym posta nowienie o przyznaniu własności stało się ostateczne, lub po tym dniu.

§5. Przepisy § 4 nie uchybiają przepisom podatko wym. Art. 112c.

§1. Z chwilą gdy postanowienie o przy znaniu własności staje się ostateczne, wygasają wszel kie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobi stych, ciążące na nieruchomości. W miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia w ko lejności przewidzianej w przepisach o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji.

§2. Pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy,

2) służebności, o których mowa w art. 1000 § 2 Kodek su postępowania cywilnego.

§3. Pozostają również w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumen tu do zbioru albo nieujawnione w ten sposób, lecz zgło szone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji użyt kowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przy Dziennik Ustaw Nr 110 — 7182 — Poz. 968 sługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipoteka mi lub jeżeli nieruchomość nie jest obciążona hipote kami albo jeżeli wartość użytkowania, służebności lub praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie na bycia. Jednakże w ostatnim przypadku wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. Art. 112d. Na wniosek właściciela nieruchomości władnącej, zgłoszony najpóźniej na 3 dni przed termi nem licytacji, organ egzekucyjny może postanowić, że służebność gruntowa, która nie znajduje pełnego po krycia w cenie nabycia, będzie utrzymana w mocy, je żeli jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obciąża w sposób istotny wartości nieruchomości ob ciążonej. Art. 112e. Z chwilą gdy postanowienie o przyzna niu własności stało się ostateczne, nabywca wstępuje w prawa i obowiązki zobowiązanego wynikające z umów dotyczących nieruchomości stosownie do przepisów prawa normujących te umowy. Art. 112f.

§1. Postanowienie o przyznaniu własno ści, które stało się ostateczne, wraz z planem podziału kwoty uzyskanej z egzekucji jest tytułem do wykreśle nia w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów wszelkich praw, które według planu podziału wygasły.

§2. Na podstawie postanowienia o przyznaniu wła sności wykreśla się wszystkie hipoteki obejmujące nie ruchomość, jeżeli w postanowieniu stwierdzono zapła cenie przez nabywcę całej ceny nabycia gotówką lub czekiem potwierdzonym. Art. 112g. Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieru chomości lub przedmiotów razem z nią nabytych. Art. 11

3. (skreślony).123) Rozdział 8122) Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego Art. 11

4. Do egzekucji z ułamkowej części nierucho mości i do egzekucji z użytkowania wieczystego stosu je się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomo ści, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 114a. O zajęciu ułamkowej części nieruchomo ści organ egzekucyjny zawiadamia także pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczystego — także właściciela nieruchomości oraz właściwy or gan administracji publicznej. Art. 114b.

§1. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, zajęcie obejmuje użytkowanie wieczyste gruntu wraz z jego pożytkami oraz znajdują ce się na gruncie obiekty budowlane stanowiące wła sność użytkownika wieczystego wraz z:

1) ruchomościami, będącymi własnością użytkowni ka wieczystego, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu użytkowania wieczystego zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozostają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowiadają cym temu celowi,

2) wyposażeniem obiektów budowlanych stanowią cych własność użytkownika wieczystego,

3) prawami wynikającymi z umów ubezpieczenia przedmiotów zajęcia, a także należnościami z tych umów już przypadającymi.

§2. Zajęcie obejmuje także przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, wprowadzone później oraz póź niej wzniesione obiekty budowlane i posadzone rośli ny, jak również prawa z umów ubezpieczenia później zawartych. Art. 114c. Gdy przedmiotem zarządu jest ułamkowa część nieruchomości, zarządca działa tylko w granicach uprawnień zobowiązanego jako współwłaściciela. Art. 114d. Jeżeli egzekucja jest prowadzona z użyt kowania wieczystego, postępowanie ulega zawiesze niu, jeżeli właściwy organ wystąpił z żądaniem rozwią zania umowy użytkowania wieczystego. Egzekucja może być podjęta na wniosek wierzyciela, jeżeli sąd orzeknie, że brak jest podstaw do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. W przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne. Art. 114e. W przypadku prowadzenia egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, opisowi i oszaco waniu wartości podlega cała nieruchomość. Wartością takiej części nieruchomości jest odpowiednia część oszacowanej wartości całej nieruchomości. Art. 114f. Jeżeli egzekucja jest prowadzona z użyt kowania wieczystego, w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości podaje się końcową datę użyt kowania wieczystego oraz ujawniony w księdze wie czystej sposób korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego. Art. 114g. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest użyt kowanie wieczyste, postanowienie o przyznaniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości powstałych przed jej oddaniem w użyt kowanie wieczyste. Art. 114h.

§1. Jeżeli przedmiotem licytacji jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy, bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia, obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumen tu do zbioru dokumentów.

§2. Pozostają w mocy również obciążenia części ułamkowej nieruchomości nieujawnione w sposób, o którym mowa w § 1, lecz zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustano wione przed dniem powstania współwłasności. Art. 114i. Postanowienie o przyznaniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciąża jących ją hipotek wpisanych przed powstaniem współ własności. ———————— 12

3) Przez art. 8 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 67. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7183 — Poz. 968 Rozdział 9124) Podział kwoty uzyskanej z egzekucji Oddział 1 Zasady ogólne Art. 11

5.

§1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspo kaja się w następującej kolejności:

1) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia,

2) należności zabezpieczone hipotecznie wynikające z wierzytelności banku hipotecznego wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych prowa dzonego zgodnie z przepisami o listach zastaw nych i bankach hipotecznych,

3) należności zabezpieczone hipotecznie lub zasta wem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisa nie do innego rejestru,

4) należności, do których stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej, oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, o ile nie zosta ły zaspokojone w trzeciej kolejności,

5) należności zabezpieczone prawem zastawu lub któ re korzystały z ustawowego pierwszeństwa, niewy mienionego w pkt 2—4,

6) inne należności i odsetki, z zastrzeżeniem § 3.

§2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nie ruchomości lub egzekucji przejętej po wystąpieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sądową, po kosz tach egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja się należności alimentacyjne, a następnie należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wy wołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu zobowiązanego, a po należnościach zabezpieczonych hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych przez wpisanie do innego rejestru prowadzonego na podsta wie odrębnych przepisów — należności za pracę nieza spokojone w kolejności wcześniejszej.

§3. Odsetki za zwłokę od należności pieniężnych, do których mają zastosowanie przepisy działu III usta wy — Ordynacja podatkowa, zaspokaja się w kolejno ści określonej dla tych należności.

§4. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest własnościo we spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spół dzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do do mu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelność spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie wniesionego wkładu budowlanego związana z tym prawem zaspokaja się przed należnością zabezpieczo ną hipotecznie na tym prawie.

§5. Należności wymienione w § 1 pkt 2, 3 i 5 zaspo kaja się do wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej hipoteką lub zastawem albo z reali zacji prawa zbywalnego obciążonego. Jeżeli kwota uzyskana ze sprzedaży nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zabezpieczonych należności, należności te zaspokaja się w kolejności odpowiadającej przysługu jącemu im pierwszeństwu, a jeżeli mają równe pierw szeństwo albo nie stosuje się do nich zasady pierw szeństwa — proporcjonalnie w stosunku, w jakim po zostają do siebie.

§6. Jeżeli kwota przeznaczona do podziału nie wy starcza na zaspokojenie w całości wszystkich należno ści, należności dalszej kolejności zaspokaja się dopiero po zupełnym zaspokojeniu należności wcześniejszej kolejności, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie w ca łości wszystkich należności tej samej kolejności, należ ności te zaspokaja się proporcjonalnie do wysokości każdej z nich. Art. 115a. Jeżeli następuje podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży rzeczy lub z realizacji prawa zbywalnego, do których wystąpił zbieg egzekucji, organ egzekucyj ny wydaje postanowienie w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji, na które wierzycielom przysłu guje zażalenie. Oddział 2 Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości Art. 115b. Organ egzekucyjny sporządza plan po działu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości niezwłocznie, gdy postanowienie o przyznaniu wła sności nieruchomości staje się ostateczne. Art. 115c. W podziale kwoty uzyskanej ze sprzeda ży nieruchomości oprócz wierzyciela egzekwującego uczestniczą:

1) wierzyciele posiadający tytuł wykonawczy z dowo dem doręczenia zobowiązanemu wezwania do za płaty oraz wierzyciele, którzy uzyskali zabezpiecze nie powództwa, jeżeli zgłosili się najpóźniej w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości,

2) osoby, które przed zajęciem nieruchomości nabyły do niej prawa stwierdzone w protokole opisu i oszacowania wartości nieruchomości lub zostały zgłoszone i udowodnione najpóźniej w dniu upra womocnienia się postanowienia o przyznaniu wła sności,

3) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem na leżności za pracę, jeżeli zgłosili swe roszczenia przed sporządzeniem planu podziału. Art. 115d.

§1. Jeżeli przy sporządzaniu planu po działu okaże się, że nabywca, uiszczając cenę, potrącił wierzytelność, która się w niej nie mieści, organ egze kucyjny postanowieniem zobowiązuje nabywcę do uzupełnienia ceny w terminie 7 dni. Na postanowienie to przysługuje zażalenie.

§2. W planie podziału organ egzekucyjny wymie nia osoby, dla których jest przeznaczona kwota przypa dająca od nabywcy. W tej części plan podziału stanowi dla nich tytuł egzekucyjny przeciwko nabywcy. ———————— 12

4) Dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7184 — Poz. 968

§3. Wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy prawa hipotekę na sprzedanej nieruchomości. Ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej lub w zbiorze dokumentów nastę puje na wniosek wierzyciela. Art. 115e. Jeżeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczer pana i może jeszcze służyć zabezpieczeniu wierzyciela, reszta kwoty pozostaje w depozycie organu egzekucyj nego aż do ustania stosunku prawnego uzasadniające go korzystanie z hipoteki kaucyjnej. Art. 115f. Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku nieruchomościach łącznie, wierzyciel powi nien przed uprawomocnieniem się postanowienia o przyznaniu własności złożyć oświadczenie, czy i w ja kiej wysokości żąda zaspokojenia z każdej ze sprzeda nych nieruchomości. Jeżeli w powyższym terminie te go nie uczyni, a podzielona ma być suma uzyskana tyl ko z jednej nieruchomości, jego wierzytelność przyj muje się do rozrachunku w całości; jeżeli natomiast po działowi podlegają kwoty uzyskane ze sprzedaży kilku łącznie obciążonych nieruchomości, na wierzytelność łącznie zabezpieczoną przypada z każdej z kwot podle gających podziałowi taka część, jaka odpowiada sto sunkowi kwoty pozostającej po zaspokojeniu należno ści z wcześniejszą kolejnością do sumy tych kwot. Art. 115g.

§1. Kwotę wydzieloną na zaspokojenie wierzytelności, której uiszczenie jest zależne od warun ku zawieszającego albo od wyniku sporu, w którym wierzyciel uzyskał zabezpieczenie powództwa, pozo stawia się w depozycie organu egzekucyjnego.

§2. Kwotę wydzieloną na zaspokojenie wierzytel ności, której uiszczenie jest zależne od warunku roz wiązującego, wydaje się wierzycielowi bez zabezpie czenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwrotu ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim a zobowiązanym stosunku prawnego, organ egzeku cyjny pozostawia wydzieloną kwotę w depozycie orga nu egzekucyjnego. DZIA¸ III Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym Rozdział 1 Przepisy wspólne Art. 11

6. (skreślony).125) Art. 117.12

6) Organy określone w art. 20 § 2, w gra nicach swojej właściwości do nakładania obowiązków o charakterze niepieniężnym, mogą stosować środki egzekucyjne wskazane w art. 1a pkt 12 lit. b) tiret dru gie, trzecie i piąte również w celu wyegzekwowania wydanych bezpośrednio ustnych poleceń, bez potrze by wystawienia tytułu wykonawczego i doręczenia zo bowiązanemu postanowienia o zastosowaniu środka egzekucyjnego, jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku groziłaby niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ciężkimi szkodami dla gospodarstwa narodowego lub jeżeli wymaga tego szczególny inte res społeczny. Art. 11

8. Zobowiązany do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym może być wezwany do wy jawienia, gdzie znajduje się przedmiot, którego egzeku cja dotyczy. Przepisy art. 71 stosuje się odpowiednio. Rozdział 2 Grzywna w celu przymuszenia Art. 11

9.

§1. Grzywnę w celu przymuszenia nakła da się, gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobo wiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego.

§2. Grzywnę nakłada się również, jeżeli nie jest ce lowe zastosowanie innego środka egzekucji obowiąz ków o charakterze niepieniężnym. Art. 1

20.

§1. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana zarówno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a także na jednostki organizacyjne nieposiada jące osobowości prawnej.

§2. Gdy zobowiązanym jest osoba fizyczna działa jąca przez ustawowego przedstawiciela, przedsiębior stwo państwowe lub inna państwowa jednostka orga nizacyjna, organizacja spółdzielcza, samorządowa, za wodowa lub inna społeczna osoba prawna lub jednost ka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela zobowiązanego lub na osobę, do której należy bezpo średnie czuwanie nad wykonywaniem przez zobowią zanego obowiązków tego rodzaju, jakim jest egzekwo wany obowiązek. Jednocześnie może być nałożona grzywna na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli jest to niezbędne dla przymusze nia wykonania obowiązku. Art. 12

1. § 1.12

7) Grzywna w celu przymuszenia mo że być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie, z zastrzeżeniem § 4. § 2.12

8) Z zastrzeżeniem § 5 każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 5 000 zł, a w sto sunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej kwoty 25 000 zł. § 3.12

9) Grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 10 000 zł, a w stosunku do ———————— 12

5) Przez art. 1 pkt 80 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 12

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 81 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 12

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 października 1996 r. o zmianie ustawy o postę powaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 146, poz. 680), która weszła w życie z dniem 28 grudnia 1996 r. 12

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 127. 12

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 127. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7185 — Poz. 968 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia dających osobowości prawnej — 100 000 zł. § 4.130) Jeżeli egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku wynikającego z przepisów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeństwa i hi gieny pracy, grzywna w celu przymuszenia jest jedno razowa. § 5.13

1) Wysokość grzywny, o której mowa w § 4, stanowi, w przypadku obowiązku przymusowej roz biórki budynku lub jego części, iloczyn powierzchni za budowy budynku lub jego części, objętego nakazem przymusowej rozbiórki, i 1/5 ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej i ogłoszo nej przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast13

2) na podstawie odrębnych przepisów do obli czania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczędno ściowych książeczek mieszkaniowych. Art. 12

2.

§1. Grzywnę w celu przymuszenia nakła da organ egzekucyjny, który doręcza zobowiązanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie o nałożeniu grzywny.

§2. Postanowienie o nałożeniu grzywny powinno zawierać:

1) wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w ozna czonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej na leżności pieniężnych, 2)13

3) wezwanie do wykonania obowiązku określone go w tytule wykonawczym w terminie wskazanym w postanowieniu, z zagrożeniem, ż e w razie niewy konania obowiązku w terminie, będą nakładane dalsze grzywny w tej samej lub wyższej kwocie, a w przypadku obowiązku wynikającego z przepi sów prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczeń stwa i higieny pracy, będzie orzeczone wykonanie zastępcze.

§3. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzu tów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia po stępowania egzekucyjnego (art. 33 i 3

4) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny. Art. 123.13

4) Przepisy art. 122 z zastrzeżeniem art. 121 § 4 stosuje się również w przypadkach nakła dania dalszych grzywien w celu przymuszenia, gdy zo bowiązany mimo wezwania nie wykonał obowiązku określonego w tytule wykonawczym. Art. 12

4.

§1. Nałożone grzywny w celu przymusze nia, nieuiszczone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji należności pieniężnych, określonym w niniejszej ustawie.

§2. Obowiązek uiszczenia nałożonych grzywien nie przechodzi na spadkobierców lub prawonabywców zo bowiązanego. Art. 12

5.

§1. W razie wykonania obowiązku okre ślonego w tytule wykonawczym, nałożone, a nieuisz czone lub nieściągnięte grzywny w celu przymuszenia podlegają umorzeniu.

§2. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaje organ egzekucyjny na wniosek zobowiązane go. Na postanowienie o odmowie umorzenia grzywny służy zażalenie. Art. 126.13

5) Na wniosek zobowiązanego, który wy konał obowiązek, grzywny uiszczone lub ściągnięte w celu przymuszenia mogą być w uzasadnionych przy padkach zwrócone w całości lub w części. O zwrocie grzywny postanawia organ egzekucyjny. Państwowe organy egzekucyjne mogą zwrócić grzywnę po uzyska niu zgody organu wyższego stopnia. Rozdział 3 Wykonanie zastępcze Art. 12

7. Wykonanie zastępcze stosuje się, gdy eg zekucja dotyczy obowiązku wykonania czynności, któ rą można zlecić innej osobie do wykonania za zobowią zanego i na jego koszt. Art. 12

8.

§1. W celu zastosowania środka egzeku cyjnego określonego w art. 127 organ egzekucyjny do ręcza zobowiązanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie, ż e obowiązek objęty tytułem wyko nawczym zostanie w trybie postępowania egzeku cyjnego wykonany zastępczo przez inną osobę za zobowiązanego, na jego koszt i niebezpieczeń stwo.

§2. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego organ egzekucyjny może wezwać zobo wiązanego do wpłacenia w oznaczonym terminie okre ślonej kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania za stępczego, z pouczeniem, że w przypadku niewpłace nia kwoty w tym terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pienięż nych. ———————— 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 127, i ze zmianą wprowadzo ną przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 7. 13

1) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. e) ustawy, o której mowa w przypisie 127; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o postępowa niu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 98, poz. 1068), która weszła w życie z dniem 27 września 2001 r. 13

2) Od dnia 1 stycznia 2003 r. ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkanio wej, stosownie do art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu cen tralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253). 13

3) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 127, i art. 3 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 7. ———————— 13

4) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 127. 13

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 6. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7186 — Poz. 968

§3. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastępczego organ egzekucyjny może również nakazać zobowiązanemu dostarczenie posiadanej dokumenta cji, a także posiadanych materiałów i środków przewo zowych, niezbędnych do zastępczego wykonania egze kwowanej czynności, z zagrożeniem zastosowania od powiednich środków egzekucyjnych w razie uchylenia się zobowiązanego od dostarczenia tych dokumentów, materiałów i środków przewozowych.

§4. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzu tów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia po stępowania egzekucyjnego (art. 33 i 3

4) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowa niu wykonania zastępczego. Art. 12

9. Organ egzekucyjny może wydawać posta nowienia w sprawie wezwania zobowiązanego do wpłacenia zaliczek na koszty wykonania zastępczego oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji, materia łów i środków przewozowych także w toku zastępcze go wykonania egzekwowanego obowiązku. Do tych postanowień stosuje się przepisy art. 128. Art. 130. Jeżeli w postanowieniu w sprawie wyko nania zastępczego nie wskazano osoby, której zostało zlecone zastępcze wykonanie egzekwowanego obo wiązku, organ egzekucyjny zleci wykonanie egzekwo wanych czynności określonej przez siebie osobie w ter minie nie dłuższym niż miesiąc i zawiadomi o tym zo bowiązanego. Art. 13

1. Wykonawca odpowiada wobec zobowią zanego za rzetelne wykonanie robót, celowe zużycie materiałów dostarczonych przez zobowiązanego oraz prawidłowe korzystanie z jego środków przewozo wych. Zobowiązany może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od wykonawcy. Art. 13

2.

§1. Zobowiązany ma prawo wglądu w czynności wykonawcy oraz zgłaszania do organu eg zekucyjnego wniosków co do sposobu wykonywania tych czynności.

§2. Zobowiązany może w toku czynności egzeku cyjnych zgłosić do organu egzekucyjnego wniosek o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastęp czego, jeżeli wykonawca na to się godzi, a zobowiąza ny złożył oświadczenie, że egzekwowany obowiązek wykona w terminie przez organ egzekucyjny wskaza nym. Organ egzekucyjny uwzględni wniosek, jeżeli uzna to oświadczenie za niebudzące wątpliwości. Or gan egzekucyjny może uzależnić wyrażenie zgody na wniosek zobowiązanego od złożenia przez niego za bezpieczenia wykonania egzekwowanego obowiązku w formie, jaką uzna za wskazaną.

§3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastępczego służy zobowiązanemu zażale nie. Art. 13

3.

§1. O zakończeniu czynności egzekucyj nych w drodze wykonania zastępczego i o wykonaniu egzekwowanego obowiązku organ egzekucyjny zawia damia zobowiązanego. Równocześnie doręcza mu wy kaz kosztów wykonania zastępczego, z wezwaniem do uiszczenia na pokrycie tych kosztów odpowiedniej kwoty w oznaczonym terminie, z uprzedzeniem, że w razie nieuiszczenia tej kwoty w terminie, zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej na leżności pieniężnych.

§2. Jeżeli koszty wykonania zastępczego są wyso kie albo gdy wykonanie zastępcze trwa dłuższy okres, organ egzekucyjny może przed zakończeniem egzeku cji doręczać zobowiązanemu wykazy poczynionych już kosztów z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym terminie. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio. Art. 13

4. Jeżeli zobowiązany nie wpłacił w oznaczo nym terminie określonej w postanowieniu o zastoso waniu wykonania zastępczego kwoty tytułem zaliczki na koszty wykonania zastępczego (art. 128

§2) lub kwoty na pokrycie kosztów wykonania zastępczego wskazanej w wykazach doręczonych zobowiązanemu w myśl art. 133, organ egzekucyjny wszczyna egzeku cję tych należności stosownie do przepisów o egzeku cji administracyjnej należności pieniężnych. Art. 135.13

6) W sprawach kosztów wykonania za stępczego, nieuregulowanych w art. 127—134, stosuje się przepisy art. 64c—65. Rozdział 4 Odebranie rzeczy ruchomej Art. 13

6.

§1. Jeżeli zobowiązany uchyla się od obo wiązku wydania oznaczonej rzeczy ruchomej, rzecz ta może być mu przez organ egzekucyjny odebrana w ce lu wydania jej wierzycielowi. Dotyczy to również obo wiązku wydania rzeczy na określony okres czasu.

§2. Odrębne przepisy określają przypadki, w któ rych środek egzekucyjny przewidziany w § 1 może być zastosowany przy egzekucji obowiązku wydania rzeczy ruchomej oznaczonej tylko co do rodzaju lub gatunku.

§3. Ârodek egzekucyjny określony w § 1 stosuje się również, gdy egzekwowany jest obowiązek zniszczenia rzeczy ruchomej, nakazany ze względów sanitarnych lub innych względów społecznych, a także gdy egze kwowany obowiązek polega na ujawnieniu posiadania oznaczonej rzeczy ruchomej. Art. 13

7.

§1. Organ egzekucyjny stosuje środek eg zekucyjny określony w art. 136 również, gdy podlega jąca odebraniu rzecz ruchoma znajduje się we włada niu innej osoby, jeżeli rzecz ta nie została wyłączona spod egzekucji (art. 38).

§2. Gdy egzekwowany jest obowiązek zniszczenia rzeczy ruchomej, nakazany ze względów sanitarnych lub innych społecznych, rzecz ta podlega odebraniu w trybie określonym w art. 136 również, gdy własność rzeczy przeszła z zobowiązanego na inną osobę. Art. 13

8. Odebrania rzeczy dokonuje egzekutor wy znaczony przez organ egzekucyjny (art. 31). ———————— 13

6) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 82 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1 Dziennik Ustaw Nr 110 — 7187 — Poz. 968 Art. 13

9.

§1. Egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu zobowiązanego do wydania rzeczy określonej w ty tule wykonawczym, z zagrożeniem, że w razie nie wykonania obowiązku zostanie zastosowany śro dek egzekucyjny w celu odebrania tej rzeczy.

§2. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzu tów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia po stępowania egzekucyjnego (art. 33 i 3

4) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie o zastosowa niu środka egzekucyjnego odebrania rzeczy. Art. 140. Odebraną rzecz wydaje się wierzycielowi lub osobie przez niego do odbioru rzeczy upoważnio nej, a gdy nie jest to możliwe, odebraną rzecz oddaje się na skład na koszt i niebezpieczeństwo wierzyciela. Rozdział 5 Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń Art. 14

1.

§1. Jeżeli egzekwowany jest obowiązek wydania nieruchomości albo opróżnienia lokalu mieszkalnego lub użytkowego albo innego pomiesz czenia, stosuje się środek egzekucyjny prowadzący do odebrania zobowiązanemu nieruchomości albo usu nięcia zobowiązanego z zajmowanego lokalu lub po mieszczenia, w celu wydania tej nieruchomości lub opróżnionego lokalu (pomieszczenia) wierzycielowi. Dotyczy to również obowiązku wydania nieruchomości na oznaczony okres czasu.

§2. Egzekucję prowadzi się przeciw zobowiązane mu, członkom jego rodziny i domownikom oraz innym osobom zajmującym nieruchomość lub lokal (po mieszczenie), które mają być opróżnione i wydane. Art. 142.13

7) Odebrania nieruchomości lub opróż nienia lokalu i pomieszczeń dokonuje egzekutor, wy znaczony przez organ egzekucyjny. Art. 14

3.

§1. Egzekutor przystępując do czynności egzekucyjnych doręcza zobowiązanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu do wykonania obowiązku wydania nieruchomości albo opróżnienia lokalu (pomieszczenia) określo nego w tytule wykonawczym, z zagrożeniem, że w razie niewykonania obowiązku zostanie zastoso wany środek egzekucyjny w celu odebrania nieru chomości lub opróżnienia lokalu (pomieszczenia).

§2. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzu tów i wniesienia zażalenia w sprawie prowadzenia po stępowania egzekucyjnego (art. 33 i 3

4) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie za stosowania środka egzekucyjnego. Art. 14

4. Egzekutor usuwa z nieruchomości lub lo kalu (pomieszczenia), które mają być opróżnione lub wydane wierzycielowi, znajdujące się tam ruchomości, z wyjątkiem tych, które łącznie z nieruchomością (loka lem, pomieszczeniem) podlegają wydaniu wierzycielo wi, i wzywa osoby przebywające na tej nieruchomości lub w tym lokalu (pomieszczeniu) do jego opuszczenia, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośrednie go, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w ce lu zastosowania przymusu bezpośredniego. Art. 14

5. Gdy nieruchomość podlegająca wydaniu albo lokal (pomieszczenie) podlegające opróżnieniu są zamknięte, egzekutor zarządzi ich otwarcie, przy zasto sowaniu przepisów art. 46 i 51. Art. 14

6. Ruchomości usunięte z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) egzekutor oddaje zobowiązane mu lub osobie dorosłej spośród jego członków rodziny i domowników albo na przechowanie innej osobie lub na skład, na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego, albo zarządzi przeniesienie tych ruchomości na koszt i niebezpieczeństwo zobowiązanego na inną jego nie ruchomość lub do innego lokalu (pomieszczenia) zaj mowanego przez zobowiązanego lub przydzielonego mu w myśl obowiązujących przepisów. Art. 14

7. Jeżeli zobowiązany mimo wezwania nie odebrał w zakreślonym terminie ruchomości oddanych na przechowanie lub złożonych na skład, a koszty prze chowania lub składu mogą być wyższe niż wartość tych ruchomości, organ egzekucyjny, na wniosek osoby, u której znajdują się te ruchomości, może je sprzedać, stosując odpowiednio przepisy art. 105—107. Rozdział 6 Przymus bezpośredni Art. 14

8.

§1. Przymus bezpośredni polega na do prowadzeniu do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji drogą zagrożenia zastosowania lub drogą za stosowania bezpośrednio skutecznych środków, nie wyłączając siły fizycznej, w celu usunięcia oporu zobo wiązanego i oporu innych osób, które stoją na prze szkodzie wykonaniu obowiązku.

§2. W szczególności przymus bezpośredni stosuje się w celu doprowadzenia do wykonania przez zobo wiązanego opuszczenia nieruchomości, lokalu (po mieszczenia), wydania rzeczy, zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania innej osobie w wykonywaniu jej praw, a także w przypadkach, gdy ze względu na cha rakter obowiązku stosowanie innych środków egzeku cyjnych nie jest możliwe. Art. 14

9. Organ egzekucyjny wyznacza egzekutora (art. 3

1) w celu przeprowadzenia egzekucji przez zasto sowanie przymusu bezpośredniego. Art. 150.

§1. Egzekutor, przystępując do czynności egzekucyjnych, doręcza zobowiązanemu:

1) odpis tytułu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu zobowiązanego do wykonania obowiązku wskaza ———————— 13

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 83 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7188 — Poz. 968 nego w tytule wykonawczym, z zagrożeniem zasto sowania przymusu bezpośredniego.

§2. Zobowiązanemu służy prawo zgłoszenia zarzu tów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyj nego (art. 33 i 3

4) oraz prawo wniesienia zażalenia na postanowienie w sprawie zastosowania środka egze kucyjnego.

§3. Jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązku może zagrozić zdrowiu lub życiu albo spowodować niemoż ność lub znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykona nia przez zobowiązanego obowiązku, a także w innych przypadkach określonych w odrębnych przepisach, może być niezwłocznie zastosowany przymus bezpo średni wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa, po ustnym wezwaniu organu egzekucyjnego, bez uprzedniego upomnienia zobowiązanego oraz bez doręczenia mu odpisu tytułu wykonawczego i posta nowienia o wezwaniu do wykonania obowiązku (§ 1).

§4. Określone w § 3 zasady stosowania przymusu bezpośredniego dotyczą również organów celnych przy sprawowaniu kontroli celnej. Art. 151.13

8) Egzekutor może zastosować przymus bezpośredni również w toku postępowania egzekucyj nego, które zostało wszczęte w celu zastosowania in nego ze środków egzekucyjnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b), gdy ten środek egzekucyjny oka zał się bezskuteczny, a zastosowanie przymusu bezpo średniego może doprowadzić do wykonania egzekwo wanego obowiązku. W tym przypadku przepisu art. 150 § 1 nie stosuje się, natomiast egzekutor powinien ust nie uprzedzić zobowiązanego, że w razie dalszego uchylania się od wykonania obowiązku zastosuje przy mus bezpośredni. Art. 15

2. Egzekutor może w toku czynności egzeku cyjnych zastosować przymus bezpośredni również do innej osoby niebędącej zobowiązanym, jeżeli jej dzia łalność lub wstrzymywanie się od działalności albo jej zachowanie się stanowi przeszkodę w doprowadzeniu do wykonania egzekwowanego obowiązku. Art. 15

3. § 1.13

9) Przymus bezpośredni w stosunku do ż ołnierza w czynnej służbie wojskowej albo funkcjo nariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej może być zastosowany tylko przez odpowiednio ˚andarmerię Wojskową lub wojskowy organ porządkowy albo or gan Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej. § 2.140) Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ze wzglę dów sanitarnych lub innych społecznych zachodzi po trzeba natychmiastowego wykonania egzekwowane go obowiązku, a ˚andarmerii Wojskowej lub wojsko wego organu porządkowego albo właściwego organu Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agen cji Wywiadu lub Straży Granicznej nie ma na miejscu. Art. 153a.14

1) Jeżeli przepisy szczególne przewidu ją przymusowe doprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, doprowadzenia tego dokonuje ˚ an darmeria Wojskowa lub wojskowy organ porządkowy. DZIA¸ IV Postępowanie zabezpieczające Rozdział 1 Przepisy wspólne Art. 15

4. § 1.14

2) Organ egzekucyjny dokonuje za bezpieczenia należności pieniężnej lub wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym, jeżeli brak za bezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzeku cję, w szczególności jeżeli stwierdzono: — brak płynności finansowej zobowiązanego, — unikanie wykonania przez zobowiązanego obo wiązku przez nieujawnianie zobowiązań powstają cych z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, — dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku.

§2. Zabezpieczenie może być dokonane także przed terminem płatności należności pieniężnej lub przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.

§3. Zabezpieczenie należności pieniężnych może dotyczyć również przyszłych powtarzających się świadczeń. § 4.14

3) Zajęcie zabezpieczające przekształca się w za jęcie egzekucyjne z dniem wygaśnięcia decyzji, o któ rym mowa w art. 33 § 4 ustawy — Ordynacja podatko wa, pod warunkiem że organ podatkowy wystawi tytuł wykonawczy nie później niż przed upływem 14 dni od dnia wygaśnięcia decyzji lub od dnia doręczenia upo mnienia, jeżeli doręczenie to było wymagane. Art. 155.14

4) Zabezpieczenie może być dokonane również przed ustaleniem albo określeniem kwoty na leżności pieniężnej lub obowiązku o charakterze niepie niężnym, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a przepisy odrębne zezwalają na takie zabezpieczenie. ———————— 13

8) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 84 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 13

9) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 56 pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 71 jako pierwsza i art. 156 pkt 6 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga. 140) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 56 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 71 jako pierwsza i art. 156 pkt 6 lit. b) ustawy wymienionej w przypisie 35 jako druga. ———————— 14

1) Dodany przez art. 56 pkt 3 ustawy wymienionej w przypi sie 71 jako pierwsza. 14

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

3) Dodany przez art. 308 pkt 3 ustawy wymienionej w przy pisie 44 jako pierwsza; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 85 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 14

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 86 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7189 — Poz. 968 Art. 155a.14

5)

§1. Organ egzekucyjny dokonuje za bezpieczenia na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego zarządzenia zabezpieczenia.

§2. Wniosek, o którym mowa w § 1, może również zgłosić: 1)14

6) organ kontroli skarbowej, 2)14

7) dyrektor izby celnej w przypadkach, o których mowa w art. 19 § 5 i 6, jeżeli dokonane przez niego zabezpieczenie jest niewystarczające.

§3. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie jest zgłaszany po wszczęciu albo zakończeniu postępowania podat kowego lub kontrolnego, we wniosku tym wyszczegól nia się składniki majątkowe zobowiązanego, które mo gą być przedmiotem zabezpieczenia. Art. 156.14

8)

§1. Zarządzenie zabezpieczenia zawie ra:

1) oznaczenie wierzyciela,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiąza nego, jego adresu, a w przypadku zabezpieczania należności pieniężnej na wynagrodzeniu za pracę zobowiązanego — oznaczenie zatrudniającego go pracodawcy i jego adres, jeżeli wierzyciel posiada taką informację,

3) podanie treści obowiązku podlegającego zabezpie czeniu, podstawy prawnej tego obowiązku, a w przypadku zabezpieczania należności pienięż nej — także określenie jej wysokości,

4) wskazanie podstawy prawnej zabezpieczenia obo wiązku,

5) wskazanie okoliczności świadczących o wystąpie niu możliwości utrudnienia bądź udaremnienia eg zekucji,

6) datę wydania zarządzenia zabezpieczenia, nazwę wierzyciela, który je wydał, oraz podpis z poda niem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego, a także odcisk pieczęci urzędowej,

7) klauzulę organu egzekucyjnego o przyjęciu zarzą dzenia zabezpieczenia do wykonania,

8) pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu w terminie 7 dni prawie zgłoszenia do organu eg zekucyjnego zarzutów,

9) sposób i zakres zabezpieczenia.

§2. W przypadku zabezpieczania należności pie niężnych, zarządzenie zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, sporządza się według wzoru określonego w dro dze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Wzór zarządzenia zabez pieczenia powinien zawierać dane, o których mowa w § 1, a ponadto umożliwiać elektroniczne przetwarza nie tych danych. Art. 157.14

8)

§1. Jeżeli obowiązek, którego dotyczy zarządzenie zabezpieczenia, nie podlega zabezpiecze niu w trybie administracyjnym lub zarządzenie zabez pieczenia nie zawiera treści określonej w art. 156 § 1, organ egzekucyjny nie przystępuje do zabezpieczenia. Na postanowienie organu egzekucyjnego odmawiają ce dokonania zabezpieczenia przysługuje wierzycielo wi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym zażalenie.

§2. Organ egzekucyjny może uzależnić nadanie klauzuli o przyjęciu zarządzenia zabezpieczenia do wy konania od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabez pieczenie roszczeń zobowiązanego o naprawienie szkód spowodowanych wskutek wykonania zarządze nia zabezpieczenia. Art. 157a.14

9) Organ egzekucyjny może w każdym czasie uchylić lub zmienić sposób lub zakres zabezpie czenia. Na postanowienie w sprawie zmiany lub uchy lenia zabezpieczenia służy zażalenie. Art. 158.150) W przypadku potrzeby organ egzeku cyjny może stosować kilka sposobów zabezpieczenia. Art. 15

9. § 1.15

1) Organ egzekucyjny na żądanie zo bowiązanego, z zastrzeżeniem § 2, uchyla zabezpiecze nie, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania egzeku cyjnego nie został zgłoszony w terminie 30 dni od do konania zabezpieczenia należności pieniężnej, a w ter minie 3 miesięcy od dokonania zabezpieczenia w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 33 § 4 ustawy — Ordynacja podatkowa lub zabezpieczenia obowiązku o charakterze niepieniężnym. § 1a.15

2) O uchyleniu zabezpieczenia organ egzeku cyjny wydaje postanowienie. Na postanowienie to przysługuje zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym.

§2. Termin określony w § 1 może być przez organ egzekucyjny przedłużony na wniosek wierzyciela, jeże li z uzasadnionych przyczyn postępowanie egzekucyj ne nie mogło być wszczęte, jednakże termin wszczęcia postępowania egzekucyjnego co do obowiązku o cha rakterze niepieniężnym może być przedłużony tylko o okres do trzech miesięcy.

§3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie przedłużenia terminu określonego w § 1 lub odmowy przedłużenia tego terminu służy wierzycielo wi i zobowiązanemu zażalenie. Art. 160.

§1. Zabezpieczenie nie może zmierzać do tego, aby stanowiło wykonanie obowiązku.

§2. W drodze zabezpieczenia nie można stosować przeciw zobowiązanemu przymusu bezpośredniego. ———————— 14

5) Dodany przez art. 1 pkt 87 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 14

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 39. 14

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 9 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 31. 14

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 14

9) Dodany przez art. 1 pkt 89 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 150) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 15

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

2) Dodany przez art. 1 pkt 91 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7190 — Poz. 968 Art. 161.15

3) Zajęte w celu zabezpieczenia ruchomo ści, o których mowa w art. 104 § 2 pkt 1 i 2, albo które mogą stracić na wartości w przypadku ich przechowy wania, mogą być sprzedane bezpośrednio po ich zaję ciu. Zajęte w celu zabezpieczenia inne ruchomości mo gą być sprzedane w drodze egzekucji administracyjnej, jeżeli w razie niesprzedania straciłyby znacznie na war tości albo jeżeli dozór zajętych przedmiotów powodu je znaczne koszty. Dotyczy to również zajętego w celu zabezpieczenia inwentarza ż ywego, w razie gdy dłużnik odmawia przyjęcia go pod dozór. Uzyskana ze sprzeda ży kwota podlega złożeniu do depozytu organu egze kucyjnego. Art. 16

2.

§1. W razie zbiegu postępowania zabez pieczającego prowadzonego przez organ egzekucji ad ministracyjnej i organ egzekucji sądowej, przepisów art. 62 nie stosuje się, chyba że w myśl przepisów Ko deksu postępowania cywilnego rzecz stanowiąca przedmiot zabezpieczenia podlega sprzedaży.

§2. W razie zbiegu postępowania zabezpieczające go prowadzonego przez dwa lub więcej organów egze kucji administracyjnej, ma odpowiednie zastosowanie art. 63. Art. 16

3. § 1.15

4) Przepisy art. 64c stosuje się od powiednio do opłat za czynności zabezpieczenia i wy datków związanych z postępowaniem zabezpieczają cym, jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte. § 2.15

5) Organ egzekucyjny obciąża wierzyciela opłatami za czynności zabezpieczające oraz wydatkami związanymi z zabezpieczeniem, jeżeli postępowanie egzekucyjne nie zostało wszczęte wskutek braku wnio sku, o którym mowa w art. 159 § 2, lub wniosek ten nie został uwzględniony, a jeżeli nie zostało wszczęte z in nych powodów — wydatkami związanymi z postępo waniem zabezpieczającym. Przepis art. 64c § 7 stosuje się odpowiednio. § 2a.15

6) Nie pobiera się opłat, o których mowa w § 2, jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem eg zekucyjnym dokonującym zabezpieczenia.

§3. Organ egzekucyjny może zażądać od wierzycie la wpłaty zaliczki na pokrycie wydatków związanych z postępowaniem zabezpieczającym i uzależnić zabez pieczenie od wpłacenia tej zaliczki. § 4.15

7) Przepisy art. 65 stosuje się również do wy datków postępowania zabezpieczającego. Rozdział 2 Zabezpieczenie należności pieniężnych Art. 164.15

8)

§1. Organ egzekucyjny, z zastrzeże niem § 2, po wydaniu zarządzenia zabezpieczenia do konuje zabezpieczenia należności pieniężnej przez:

1) zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzy telności z rachunków bankowych, innych wierzy telności i praw majątkowych lub ruchomości,

2) obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipote ką przymusową, w tym przez złożenie dokumen tów do zbioru dokumentów w przypadku nierucho mości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej,

3) obciążenie statku morskiego zastawem wpisanym do rejestru okrętowego,

4) ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieru chomości, która nie ma urządzonej księgi wieczy stej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu,

5) ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego pra wa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednoro dzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

§2. Jeżeli organ egzekucyjny nie jest jednocześnie wierzycielem, obciążenia nieruchomości hipoteką przymusową dokonuje wierzyciel.

§3. Przed skierowaniem wniosku do sądu o usta nowienie hipoteki przymusowej wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o nadanie tytułowi wyko nawczemu lub zarządzeniu zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji lub zarządzenia zabezpieczenia do wykonania.

§4. Do zajęcia zabezpieczającego stosuje się odpo wiednio przepisy o zajęciu egzekucyjnym pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, egze kucję z rachunków bankowych, innych wierzytelności pieniężnych, praw z papierów wartościowych zapisa nych na rachunku papierów wartościowych oraz z wie rzytelności z rachunku pieniężnego, papierów warto ściowych niezapisanych na rachunku papierów warto ściowych, weksla, autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostałych praw majątkowych oraz ruchomości.

§5. Zajęcie zabezpieczające nie może dotyczyć rze czy lub praw zwolnionych z egzekucji. Art. 165.15

8)

§1. Wydane w formie dokumentu pa piery wartościowe zajęte w celu zabezpieczenia należ ności pieniężnych podlegają złożeniu do depozytu or ganu egzekucyjnego.

§2. Zajęte pieniądze w celu zabezpieczenia wpłaca się na wydzielony oprocentowany rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielo nym przez bank dla wkładów wypłacanych na każde ż ą danie, z zastrzeżeniem § 3. ———————— 15

3) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 23 ustawy, o której mowa w przypisie 6. 15

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 92 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

6) Dodany przez art. 1 pkt 92 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 15

7) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 92 lit. d) ustawy, o której mowa w przypisie 1. ———————— 15

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7191 — Poz. 968

§3. Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że zabez pieczenie trwać będzie dłużej niż 3 miesiące, zajęte pie niądze, na wniosek zobowiązanego, wpłaca się na ra chunek lokaty terminowej.

§4. Zajęta wierzytelność po nadejściu terminu jej płatności przez dłużnika tej wierzytelności zrealizowa na jest w celu zabezpieczenia przez przekazanie jej na rachunek, o którym mowa w

§2. Tak samo przekazy wane są zajęte w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za pracę i inne należności płatne w przyszłości, bez po nawiania ich zajęcia aż do wysokości należności zabez pieczonej. Art. 166.15

8) Na wniosek zobowiązanego, zabezpie czenie należności pieniężnej może być dokonane przez złożenie kaucji. Jeżeli zobowiązany składa wniosek o przyjęcie kaucji w gotówce albo wniosek o przyjęcie kaucji w innej postaci zostanie uwzględniony przez or gan egzekucyjny, organ ten określa kwotę kaucji, nie wyższą jednak od należności podlegającej zabezpie czeniu. Art. 166a.15

9)

§1. Zobowiązany nie może rozporzą dzać składnikiem majątkowym zajętym w celu zabez pieczenia, z zastrzeżeniem § 2.

§2. W okresie zabezpieczenia mogą być dokony wane za zgodą organu egzekucyjnego wypłaty z zaję tego w celu zabezpieczenia rachunku bankowego zo bowiązanego, po przedstawieniu przez niego wiary godnych dokumentów świadczących o konieczności poniesienia tych wydatków dla wykonywania działal ności gospodarczej. Art. 166b.15

9) W postępowaniu zabezpieczającym stosuje się odpowiednio przepisy art. 31—34, art. 36, art. 38, art. 40, art. 45—54, art. 71 i art. 168d. Rozdział 3 Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym Art. 16

7. § 1.160) Organ egzekucyjny w zarządzeniu zabezpieczenia wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym określa środek zabezpieczania lub inną czynność, które stosownie do okoliczności są zastoso wane.

§2. Przy wyborze środka zabezpieczenia organ eg zekucyjny uwzględni interesy stron w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnić wykonanie obowiązku, a zobowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. Art. 16

8. Organ egzekucyjny może w razie potrzeby zastosować także środki zabezpieczenia przewidziane w art. 164

§1. W szczególności może być dokonane za jęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelno ści z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościo wych oraz innych wierzytelności, jeżeli w ten sposób zabezpieczy się pokrycie przez zobowiązanego kosz tów wykonania zastępczego. DZIA¸ IVa161) Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Rozdział 1 Odpowiedzialność odszkodowawcza Art. 168a. Osoba, która rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, z których przeprowadzono egzekucję przez sprzedaż rzeczy lub wykonanie prawa majątkowego, może dochodzić od zobowiązanego od szkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywil nego dotyczących odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Art. 168b. Zobowiązany może dochodzić odszko dowania od wierzyciela lub organu egzekucyjnego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. Art. 168c. Dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obo wiązki związane z realizacją zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego wierzytelności lub prawa majątko wego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielo wi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Rozdział 2 Odpowiedzialność porządkowa Art. 168d.

§1. Na osobę, która wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi odmawia udzielenia organowi egze kucyjnemu informacji lub wyjaśnień niezbędnych do prowadzenia egzekucji albo udziela fałszywych infor macji lub wyjaśnień, może być nałożona kara pienięż na w wysokości nieprzekraczającej pięciokrotnego naj niższego wynagrodzenia za pracę określonego w od rębnych przepisach.

§2. Jeżeli żądanie udzielenia informacji lub wyja śnień było skierowane do osoby prawnej lub innej jed nostki organizacyjnej, karę pieniężną nakłada się na pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji lub wyjaśnień, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione — karę pieniężną nakłada się na odpo wiedzialnego kierownika.

§3. Karę, o której mowa w § 1, można nałożyć rów nież na zobowiązanego, który nie powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, a tak że zarządcę nieruchomości, który bez usprawiedliwio nej przyczyny nie składa sprawozdania lub nie wyko nuje polecenia organu egzekucyjnego.

§4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w § 1, przez ż ołnierza, zamiast nałożenia kary pie niężnej występuje się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pocią gnięcie go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.———————— 15

9) Dodany przez art. 1 pkt 94 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. 160) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 95 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. ———————— 16

1) Dodany przez art. 1 pkt 96 ustawy, o której mowa w przy pisie 1. Dziennik Ustaw Nr 110 — 7192 — Poz. 968 Art. 168e.

§1. Na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją lub zabezpie czaniem wierzytelności lub prawa majątkowego, moż na nałożyć karę pieniężną w wysokości nieprzekracza jącej pięciokrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach.

§2. Kara, o której mowa w § 1, może być powtarza na w przypadku uchylania się od wykonania, w dodat kowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynika jących z zajęcia egzekucyjnego lub zabezpieczającego.

§3. Jeżeli dłużnikiem zajętej wierzytelności jest oso ba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, karę pieniężną nakłada się na wy znaczonego pracownika, a jeżeli nie został wyznaczony — kierownika bezpośrednio odpowiedzialnego za reali zację zajęcia, a w spółce prawa handlowego — odpo wiedzialnego członka zarządu, natomiast w spółce cy wilnej — odpowiedzialnego wspólnika.

§4. Postanowienie w sprawie nałożenia kary pie niężnej wydaje organ egzekucyjny, z zastrzeżeniem § 5.

§5. Jeżeli egzekucję z wierzytelności prowadzi or gan egzekucyjny, o którym mowa w art. 19 § 3—5, 7 i 8, postanowienie w sprawie nałożenia kary pieniężnej wydaje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę tego organu.

§6. Na postanowienie o nałożeniu kary pieniężnej przysługuje zażalenie.

§7. Kara pieniężna nałożona w związku z egzekucją prowadzoną przez organ, o którym mowa w art. 19 § 3—5, 7 i 8, przypada na rzecz tego organu. DZIA¸ V Przepisy wprowadzające i końcowe Art. 16

9. Postępowanie egzekucyjne i zabezpiecza jące, toczące się w dniu wejścia w życie niniejszej usta wy, będzie prowadzone w dalszym ciągu w myśl prze pisów tej ustawy i przez organy w niej wskazane. Art. 170.16

2)

§1. Pozostają w mocy przepisy ustaw szczególnych dotyczące administracyjnego postępo wania zabezpieczającego na podstawie orzeczenia pro kuratora, sądu, organów administracji celnej lub orga nów kontroli administracji publicznej o zabezpieczeniu rzeczy, w stosunku do których może być orzeczony przepadek.

§2. W postępowaniu o zabezpieczenie, o którym mowa w § 1, postanowienie o wyłączeniu wydaje na czelnik urzędu skarbowego, stosując przepisy niniej szej ustawy. Na postanowienie o wyłączeniu przysłu guje prawo wniesienia zażalenia organowi, który wy dał postanowienie o zabezpieczeniu, oraz wierzycielo wi. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia dokonane czyn ności egzekucyjne pozostają w mocy. Art. 17

1. (pominięty).163) Art. 17

2. (pominięty).163) Art. 17

3. (skreślony).164) Art. 174.16

5) Rada Ministrów może, w drodze rozpo rządzenia, rozciągnąć stosowanie w całości lub w czę ści przepisów działu II rozdziału 6 w zakresie przecho wywania, oszacowania i sprzedaży zajętych ruchomo ści na określone ruchomości, które stały się własno ścią Skarbu Państwa na podstawie przepisów o likwi dacji mienia, o przepadku mienia, z tytułu spadków lub z innych tytułów albo gdy Skarb Państwa na podstawie szczególnych przepisów jest upoważniony do sprzeda ży cudzej ruchomości. Rozporządzenie to w szczegól ności określi przypadki, w których może nastąpić nie odpłatne przekazanie ruchomości lub ich niszczenie, a także sposób rozliczania wydatków związanych z przechowywaniem lub sprzedażą ruchomości niesta nowiących własności Skarbu Państwa. ———————— 16

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 97 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1. 16

3) Zamieszczony w obwieszczeniu. 16

4) Przez art. 1 pkt 98 ustawy, o której mowa w przypisie 1. 16

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 99 ustawy, o któ rej mowa w przypisie 1.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-18
Data wydania: 2002-07-01
Data uchylenia: 2005-11-02
Uwagi: Tekst jednolity nie obejmuje:

1) art. 171, 172, 174, 175 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.(Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151)

2) art. 12-15 ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1368)
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 110 poz. 968