Dz.U. 2002 nr 112 poz. 975

Dziennik Ustaw Nr 112 — 7282 — Poz. 975 975 USTAWA z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art.

1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o uła twieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 122, poz. 1325 i Nr 154, poz. 179

3) wprowadza się następu jące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a.

1. Absolwent, który podjął działalność go spodarczą, podlega, na swój wniosek, zwolnieniu z obowiązku opłacania skła dek na ubezpieczenie emerytalne, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia tej działal ności.

2. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne absolwent składa w Zakła dzie Ubezpieczeń Społecznych.

3. Absolwent zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne może zgłosić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rezygnację z tego zwolnienia. Zwolnienie ustaje od dnia wskazanego przez absolwenta.

4. Absolwent w okresie zwolnienia z obo wiązku opłacania składek na ubezpie czenie emerytalne jest zwolniony także z obowiązku przystąpienia do otwarte go funduszu emerytalnego.

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje się także do absolwentów niezamieszkałych w rejo nach uznanych za zagrożone szczegól nie wysokim bezrobociem struktural nym.”;

2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a. Przepisy ustawy stosuje się do absolwen tów, którzy podjęli zatrudnienie lub dzia łalność gospodarczą do dnia 31 grudnia 2005 r.” Art.

2. Dokumenty określone w art. 47a ust. 1 usta wy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpie czeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365 i Nr 74, poz. 676), zawierające dane dotyczące absolwenta zwolnionego z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne, powin ny być przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych w formie dokumentu pisemnego. Art.

3. Zwolnienie, o którym mowa w art. 1, nie do tyczy absolwentów, którzy podjęli działalność gospo darczą przed dniem wejścia w życie ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-20
Data wydania: 2002-05-23
Data wejścia w życie: 2002-08-04
Data obowiązywania: 2002-08-04
Data uchylenia: 2004-06-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 112 poz. 975