Dz.U. 2002 nr 113 poz. 983

983 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Art.

1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 108, poz. 94

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 163: a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepi sy art. 76 oraz art. 78 i 79.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.”;

2) w art. 296: a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.”, Dziennik Ustaw Nr 113 — 7326 — Poz. 983 b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak to warowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjo biorcy lub sublicencjobiorcy w razie narusze nia tych postanowień umowy sublicencyj nej, o których mowa w ust. 4, a także w przy padku gdy umowa ta zawarta została z naru szeniem przepisu art. 163 ust. 2.” Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2002-07-20
Data wydania: 2002-06-20
Data wejścia w życie: 2002-08-04
Data obowiązywania: 2002-08-04
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2003 nr119, poz. 1117 z dniem 13 czerwca 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 113 poz. 983