Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984

Dziennik Ustaw Nr 113 — 7326 — Poz. 984 984 USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Ustawa określa zasady i tryb bezpośred niego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta mia sta. Art.

2.

1. Wójt wybierany jest w wyborach po wszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lip ca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad po wiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 2

20) . Art.

3.

1. Prawo wybierania wójta w danej gminie (czynne prawo wyborcze) ma każdy, kto posiada prawo wybierania do rady gminy.

2. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy obywatel polski posiadający prawo wybiera nia do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym ż e kandydat nie musi stale zamiesz kiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

3. Kandydat na wójta nie może jednocześnie kan dydować na wójta w innej gminie. Art.

4.

1. Za wybranego na wójta uważa się tego kandydata, który w głosowaniu otrzymał więcej niż po łowę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał określo nej w ust. 1 liczby ważnie oddanych głosów, czterna stego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.

3. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym gło sowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandyda tów otrzyma tę samą liczbę głosów uprawniającą do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do wyborów w ponownym głosowaniu roz strzyga większa liczba obwodów głosowania, w któ rych jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę gło sów, a jeżeli liczba tych obwodów byłaby równa — roz strzyga losowanie przeprowadzone przez gminną ko misję wyborczą. W losowaniu mają prawo uczestnicze nia wszyscy kandydaci lub pełnomocnicy ich komite tów wyborczych.

4. Jeżeli którykolwiek z dwóch kandydatów, o któ rych mowa w ust. 3, wycofa zgodę na kandydowanie, utraci prawo wyborcze albo umrze, w jego miejsce do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszcza się kandydata, który otrzymał kolejno największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

5. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę waż nie oddanych głosów.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, gminna komisja wyborcza niezwłocznie informuje, w drodze uchwały, o konieczności i przyczynach przeprowadze nia ponownego głosowania oraz podaje datę ponow nego głosowania, a także nazwiska i imiona kandyda tów kandydujących w ponownym głosowaniu. Jeden egzemplarz uchwały przekazuje się niezwłocznie komi sarzowi wyborczemu.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przy padku, o którym mowa w ust. 4, z tym że w uchwale podaje się nazwisko i imię (imiona) nowego kandyda ta dopuszczonego do wyborów w ponownym głoso waniu. Dziennik Ustaw Nr 113 — 7327 — Poz. 984

8. W przypadku gdy dwóch kandydatów w ponow nym głosowaniu otrzyma tę samą liczbę głosów, za wybranego uważa się tego kandydata, który w więk szej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej gło sów niż drugi kandydat.

9. W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów i w tej samej liczbie obwodów głosowania otrzymają więk szą liczbę głosów, o wyborze wójta rozstrzyga loso wanie przeprowadzone przez gminną komisję wybor czą. W losowaniu mają prawo uczestniczenia obaj kandydaci lub pełnomocnicy ich komitetów wybor czych.

10. Tryb przeprowadzania losowania, o którym mo wa w ust. 3 i 9, określa Państwowa Komisja Wyborcza. Art.

5. Wybory wójtów zarządza Prezes Rady Mini strów łącznie z wyborami do rad gmin, w trybie okre ślonym w art. 25 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2. Art.

6.

1. Państwowa Komisja Wyborcza i komisa rze wyborczy organizują wybory i sprawują nadzór nad ich przebiegiem zgodnie z przepisami prawa.

2. Wybory przeprowadzają komisje powołane do przeprowadzenia wyborów do rad gmin. Rozdział 2 Zgłaszanie i rejestracja kandydatów Art.

7.

1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje:

1) partiom politycznym i koalicjom partii politycznych,

2) stowarzyszeniom i organizacjom społecznym,

3) wyborcom.

2. Do zgłaszania kandydatów na wójta stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, dotyczące komitetów wyborczych, z tym że pra wo zgłoszenia ma komitet wyborczy, który zarejestro wał listy kandydatów na radnych w co najmniej poło wie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów liczba zarejestrowanych przez ten ko mitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż liczba radnych wybieranych w tym okręgu.

3. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej ko misji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wy borów do godziny 2400.

4. Jeżeli w wyborach przedterminowych wybiera się tylko wójta, przepisów ust. 2 nie stosuje się. W ce lu zgłoszenia kandydata na wójta komitet wyborczy musi uzyskać poparcie, ujętych w rejestrze wyborców, co najmniej:

1) 150 wyborców — w gminie liczącej do 5 000 miesz kańców,

2) 300 wyborców — w gminie liczącej do 10 000 mieszkańców,

3) 600 wyborców — w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców,

4) 1 500 wyborców — w gminie liczącej do 50 000 mieszkańców,

5) 2 000 wyborców — w gminie liczącej do 100 000 mieszkańców,

6) 3 000 wyborców — w gminie liczącej powyżej 100 000 mieszkańców. Art.

8.

1. W zgłoszeniu kandydata na wójta podaje się:

1) imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie i miej sce zamieszkania zgłaszanego kandydata, wraz ze wskazaniem przynależności do partii politycznej, o ile kandydat jest członkiem partii politycznej,

2) oznaczenie komitetu dokonującego zgłoszenia oraz imię (imiona), nazwisko i adres działającego w je go imieniu pełnomocnika.

2. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego),

2) w przypadku wyborów przedterminowych — wy kaz wyborców popierających kandydata.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za wiera imię (imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie, numer ewidencyjny PESEL, własnoręczny podpis kan dydata i datę. Art.

9.

1. Gminna komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata, sporządzając protokół rejestracji kandydata na wójta, jeżeli zgłoszenie spełnia warunki określone w ustawie.

2. Po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji przekazuje się pełnomocnikowi komitetu wyborczego i komisarzowi wyborczemu. Art.

10.

1. Gminna komisja wyborcza sporządza li stę kandydatów, na której, w kolejności alfabetycznej nazwisk, umieszcza nazwiska, imiona, wiek, wykształ cenie, miejsce zamieszkania, nazwę komitetu zgłasza jącego kandydata oraz nazwę partii politycznej, do któ rej należy kandydat.

2. Najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów gminna komisja wyborcza podaje dane, o których mo wa w ust. 1, do wiadomości wyborców, przez rozplaka towanie obwieszczeń. Art. 1

1.

1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 3, nie zgłoszono żadnego kandydata lub zgłoszono tylko jednego kandydata, gminna komisja wyborcza niezwłocznie wzywa, przez rozplakatowanie obwieszczeń, do dokonania dodatkowych zgłoszeń. W takim przypadku termin zgłaszania kandydatów ule ga przedłużeniu o 5 dni, licząc od dnia rozplakatowania obwieszczeń.

2. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta dokonuje rada gminy bezwzględną Dziennik Ustaw Nr 113 — 7328 — Poz. 984 większością głosów ustawowego składu rady w głoso waniu tajnym.

3. Jeżeli mimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wybory przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

4. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w ust. 3, nie uzyskał więcej niż połowę ważnie odda nych głosów, wyboru wójta dokonuje rada gminy bez względną większością głosów ustawowego składu ra dy w głosowaniu tajnym.

5. Jeżeli w wyborach ma być przeprowadzone gło sowanie tylko na jednego kandydata, gminna komisja wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, poda nej do wiadomości publicznej. Przepis art. 10 ust. 2 sto suje się odpowiednio.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przy padku braku kandydatów.

7. Wyboru wójta w trybie określonym w ust. 2 i 4 dokonuje się na zasadach:

1) prawo zgłoszenia kandydata na wójta przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 usta wowego składu rady,

2) zgłoszenie kandydata na wójta musi mieć formę pi semną,

3) radnemu przysługuje prawo poparcia w zgłoszeniu tylko jednego kandydata.

8. Do kandydata na wójta wybieranego w trybie, o którym mowa w ust. 2, 4 i 7, stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 oraz odpowiednio art. 8.

9. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów, obowiązki wójta do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Art. 1

2.

1. Gminna komisja wyborcza skreśla z listy kandydatów tego kandydata, który wycofał zgodę na kandydowanie, nie spełnia warunków określonych w art. 3 ust. 2 i 3 albo zmarł. Informację o skreśleniu gminna komisja wyborcza niezwłocznie podaje do wia domości publicznej.

2. Jeżeli skreślenie nazwiska kandydata nastąpiło wskutek śmierci kandydata, komisja informuje właści wego pełnomocnika o możliwości zgłoszenia nowego kandydata. Uzupełnienia listy dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Art. 1

3. Gminna komisja wyborcza zarządza wydru kowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określo nym przez komisarza wyborczego. Art. 1

4.

1. Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zareje strowanych kandydatów na wójta, wraz z nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata.

2. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pie częci gminnej komisji wyborczej.

3. Na karcie do głosowania umieszcza się informa cję o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

4. Karta do głosowania może być zadrukowana tyl ko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek powin ny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów i oznaczeń umieszczonych na karcie.

5. Wzór karty do głosowania ustala Państwowa Ko misja Wyborcza. Rozdział 3 Sposób głosowania i ustalania wyników wyborów Art. 1

5. Wyborca może oddać głos tylko na jedne go kandydata. Art. 1

6.

1. Wyborca głosuje, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kan dydatów.

2. Jeżeli znak „X” postawiono w kratce z lewej stro ny obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata, głos uznaje się za nieważny.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu. Art. 1

7.

1. W przypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3, wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK” z lewej strony obok nazwiska kandydata.

2. Postawienie znaku „X” w kratce oznaczonej sło wem „NIE” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wy borowi kandydata na wójta.

3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność oddanego głosu.

4. Przepisy art. 14 stosuje się odpowiednio. Art. 1

8. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na kandydatów. Art. 1

9.

1. W protokole głosowania w obwodzie wy mienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3) oddanych kart do głosowania,

4) kart nieważnych, Dziennik Ustaw Nr 113 — 7329 — Poz. 984

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nie ważności,

7) głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów.

2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzy manych i niewykorzystanych kart do głosowania.

3. W przypadku wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 3, w protokole wymienia się ponadto liczbę gło sów ważnie oddanych przeciwko wyborowi kandydata na wójta.

4. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakoń czenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

5. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komi sji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.

6. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia do protokołu uwag, z wymienieniem konkretnych za rzutów.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do człon ków obwodowej komisji wyborczej, z tym że nie zwal nia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowa nia w obwodzie. Art.

20.

1. Gminna komisja wyborcza, na podstawie otrzymanych od obwodowych komisji wyborczych protokołów głosowania w obwodzie w wyborach na wójta, ustala wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów i wynik wyborów oraz sporządza, w trzech egzemplarzach, protokół wyników głosowania i wyni ku wyborów.

2. W protokole wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3) oddanych kart do głosowania,

4) kart nieważnych,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nie ważności,

7) głosów ważnie oddanych na każdego kandydata.

3. Przy ustalaniu wyników głosowania mogą być obecni pełnomocnicy.

4. Przepisy art. 19 ust. 2—7 stosuje się odpowied nio. Art. 2

1.

1. W protokole, o którym mowa w art. 20, wymienia się ponadto imię (imiona) i nazwisko wybra nego wójta. W protokole podaje się także przebieg lo sowania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 i 9.

2. W przypadku wyborów, o których mowa w art. 11 ust. 3, gminna komisja wyborcza stwierdza, czy kandy dat otrzymał wymaganą dla wyboru liczbę ważnie od danych głosów.

3. W przypadku ustalenia przez gminną komisję wyborczą, że żaden z kandydatów nie otrzymał wyma ganej większości głosów, w protokole stwierdza się ten fakt i wskazuje się dwóch kandydatów, którzy otrzyma li kolejno największe liczby ważnie oddanych głosów. Art. 2

2. Gminna komisja wyborcza wydaje wybra nemu wójtowi zaświadczenie o wyborze na wójta, któ rego wzór określa Państwowa Komisja Wyborcza. Rozdział 4 Kampania wyborcza i finansowanie wyborów Art. 2

3.

1. Komitetom wyborczym, których kandy daci na wójta zostali zarejestrowani, przysługuje w okresie od 15 dnia przed dniem wyborów do dnia za kończenia kampanii wyborczej prawo do nieodpłatne go rozpowszechniania audycji wyborczych w progra mach regionalnych telewizji publicznej i publicznego radia na ich koszt.

2. ¸ączny czas nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych wynosi w każdym programie re gionalnym telewizji publicznej 2 godziny i w każdym programie regionalnym publicznego radia 4 godziny.

3. Podział czasu antenowego pomiędzy uprawnio ne komitety wyborcze jest dokonywany proporcjonal nie do liczby zarejestrowanych kandydatów na wójtów na obszarze emitowania audycji wyborczych.

4. Czas audycji wyborczych komitetów wybor czych, o których mowa w ust. 1, może być łączony w tym samym programie regionalnym, na wniosek pełnomocnika komitetu wyborczego, z czasem audycji wyborczych przysługującym temu samemu komiteto wi z tytułu udziału w wyborach do organów stanowią cych jednostek samorządu terytorialnego. Wniosek w sprawie połączenia czasu audycji wyborczych skła da się najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów dy rektorowi oddziału Telewizji Polskiej lub prezesowi za rządu spółki Polskiego Radia, właściwym dla progra mu regionalnego, w którym łączne audycje wyborcze mają być rozpowszechniane.

5. W wyborach przedterminowych łączny czas nieod płatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w od powiednich programach regionalnych wynosi 30 minut w telewizji publicznej i 60 minut w publicznym radiu.

6. Czas, o którym mowa w ust. 5, w każdym progra mie regionalnym dzieli się równo między wszystkie uprawnione komitety wyborcze. Art. 2

4.

1. Do finansowania komitetów wyborczych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mo wa w art. 2 ust. 2.

2. Pełnomocnik komitetu wyborczego, którego kan dydat został zarejestrowany, obowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskania fundu Dziennik Ustaw Nr 113 — 7330 — Poz. 984 szy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze we dług wzoru ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą.

3. Pełnomocnik komitetu wyborczego, którego za równo kandydat na wójta, jak też lista kandydatów na radnych zostały zarejestrowane, może sporządzić łączne sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych fundu szy oraz poniesionych wydatkach na cele wyborcze. Art. 2

5. Wydatki związane z organizacją przygoto wań i przeprowadzeniem wyborów wójtów pokrywane są z budżetu państwa na zasadach określonych w art. 81 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2. Rozdział 5 Wygaśnięcie mandatu wójta Art. 2

6.

1. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek:

1) odmowy złożenia ślubowania,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

4) naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej, określonych w odręb nych przepisach,

5) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orze czonego za przestępstwo umyślne,

6) orzeczenia trwałej niezdolności do pracy w trybie określonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

7) śmierci,

8) odwołania w drodze referendum,

9) odwołania wójta w trybie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984),

10) zmian w podziale terytorialnym, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2.

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określo nych w ust. 1 pkt 1—7 stwierdza rada gminy, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wy stąpienia przesłanek wygaśnięcia mandatu. Przed pod jęciem uchwały o wygaśnięciu mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, należy umożliwić wójtowi złożenie wyjaśnień.

3. Uchwałę o wygaśnięciu mandatu wójta w przy padkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7, przewod niczący rady gminy niezwłocznie przesyła wojewodzie i komisarzowi wyborczemu. Art. 2

7.

1. Od uchwały rady gminy o wygaśnięciu mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4, wójtowi, którego uchwała dotyczy, przy sługuje odwołanie do właściwego sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. Przepisy art. 60 i art. 61 ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 2, stosuje się odpowiednio.

2. Wygaśnięcie mandatu wójta następuje z dniem wydania przez sąd orzeczenia oddalającego odwoła nie. Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 2

8. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 16, poz. 166) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się wy razami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta), staro sty, marszałka województwa”. Art. 2

9. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o gro bach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „zarządom gmin” zastępuje się wyrazami „wójtom (burmistrzom, prezydentom miast)”. Art. 30. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmen tarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 126

8) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „zarządów gmin (miast)” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”;

2) w art. 6 w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy (zarząd mia sta na prawach powiatu)” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 3

1. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 11, poz. 67, z 1962 r. Nr 39, poz. 169, z 1968 r. Nr 3, poz. 13, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1989 r. Nr 10, poz. 55 i z 1998 r. Nr 106, poz. 66

8) w art. 2 w ust. 1 wyrazy „za rządu gminy” zastępuje się wyrazami „wójta (burmi strza, prezydenta miasta)”. Art. 3

2. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 50

9) w art. 229 w pkt 3 skreśla się wyrazy „zarządu gminy oraz”. Art. 3

3. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochro nie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „Zarządy gmin są zobo wiązane” zastępuje się wyrazami „Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) są zobowiązani”;

2) w art. 22 w ust. 1 wyrazy „zarząd właściwej gminy lub zarząd właściwego powiatu” zastępuje się wy razami „organ wykonawczy właściwej gminy lub powiatu”; Dziennik Ustaw Nr 113 — 7331 — Poz. 984

3) w art. 24: a) w ust. 3 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazami „organ wykonawczy”, b) w ust. 4 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazami „Organ wykonawczy”;

4) w art. 77 w pkt 3 wyrazy „zarządu właściwej gmi ny” zastępuje się wyrazami „wójta lub burmistrza (prezydenta miasta)”. Art. 3

4. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o zago spodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120, poz. 126

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach w art. 18 w ust. 1, w art. 21 w ust. 6, w art. 23, w art. 24 w ust. 1, w art. 25, w art. 26 w ust. 1 oraz w art. 27 w ust. 2 wyrazy „właściwy zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 24 w ust. 2 wyrazy „Zarządy gmin” zastępu je się wyrazami „Wójtowie (burmistrzowie, prezy denci miast)”. Art. 3

5. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191 oraz z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 79 wyrazy „przewodniczącego zarządu jed nostki samorządu terytorialnego” zastępuje się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa”;

2) w art. 4201 w § 2 wyrazy „członkowie zarządów gmin,” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmi strzowie, prezydenci miast), członkowie zarzą dów”;

3) w art. 951 w § 1 wyrazy „przewodniczącego zarzą du jednostki samorządu terytorialnego” zastępuje się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia sta), starosty, marszałka województwa”. Art. 3

6. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postę powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 96

8) w art. 8a w § 2 wyrazy „zarządem gminy” zastępuje się wyrazami „wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)”. Art. 3

7. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 73

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 25: a) w ust. 1 wyrazy „przewodniczący zarządu gmi ny lub powiatu” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta”, b) w ust. 3 wyrazy „przewodniczącymi zarządu gminy lub powiatu” zastępuje się wyrazami „wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami”;

2) w art. 26 w ust. 3 wyrazy „przewodniczącymi zarzą du gminy lub powiatu” zastępuje się wyrazami „wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) lub starostami”. Art. 3

8. W ustawie z dnia 6 maja 1981 r. o pracow niczych ogrodach działkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 86, poz. 965, z 2000 r. Nr 50, poz. 581 i z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezyden ci miast)”;

2) w art. 12 w ust. 2 wyrazy „zarządu gminy” zastępu je się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”. Art. 3

9. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar ta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 3

2) w art. 91d w pkt 2 wyrazy „za rząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz (prezydent miasta)”. Art. 40. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Pra wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 i z 2001 r. Nr 125, poz. 137

1) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „zarząd gminy” za stępuje się wyrazami „wójt, burmistrz (prezydent miasta)”;

2) w art. 8 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d) wyrazy „zarząd gmi ny lub powiatu” zastępuje się wyrazami „organ wykonawczy gminy lub powiatu”. Art. 4

1. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro gach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 80

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 wyrazy „zarządów miast” zastępu je się wyrazami „prezydentów miast”; Dziennik Ustaw Nr 113 — 7332 — Poz. 984

2) w art. 6 w ust. 3 wyrazy „zarządów miast” zastępu je się wyrazami „prezydentów miast”;

3) w art. 6a w ust. 2 i 3 wyraz „zarządów” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”;

4) w art. 7 w ust. 3 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

5) w art. 19: a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy „zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”, b) w ust. 5 wyrazy „zarząd miasta” zastępuje się wyrazami „prezydent miasta”, c) w ust. 6 wyrazy „zarząd miasta stołecznego War szawy” zastępuje się wyrazami „Prezydent m. st. Warszawy”. Art. 4

2. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost kach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388 i z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) w art. 64a w ust. 7 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” Art. 4

3. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samo rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 55

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 skreśla się ust. 2;

2) art. 11a otrzymuje brzmienie: „Art. 11a.

1. Organami gminy są:

1) rada gminy,

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Zasady i tryb przeprowadzania wybo rów do rady gminy oraz wyboru wój ta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy.

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmi strza oraz prezydenta miasta.”;

3) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

4. Uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co naj mniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

4) w art. 18 w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowa nie sprawozdań z jego działalności,” b) w pkt 3 wyrazy „przewodniczącego zarządu” za stępuje się wyrazem „wójta”, c) w pkt 4 skreśla się wyraz „zarządowi”, d) w pkt 9 w lit. a), b), d), g) oraz i) użyty w różnych przypadkach wyraz „zarząd” zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem „wójt”, e) w pkt 10 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazem „wójt”;

5) w art. 18a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.”, b) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , oraz będących członkami zarządu”, c) w ust. 3 wyraz „zarządowi” zastępuje się wyra zem „wójtowi”;

6) w art. 19 skreśla się ust. 3;

7) w art. 20: a) w ust. 3 wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazem „wójta”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku ob rad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwa ły, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.”;

8) w art. 23a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przed przystąpieniem do wykonywania manda tu radni składają ślubowanie: «Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkań ców.»”;

9) w art. 24a skreśla się ust. 3;

10) art. 24d otrzymuje brzmienie: „Art. 24d. Wójt nie może powierzyć radnemu gmi ny, w której radny uzyskał mandat, wy konywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.”; 1

1) w art. 24f dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Naruszenie przez radnego obowiązków okre ślonych w ust. 1—5 powoduje odpowiedzial ność regulaminową oraz utratę w danym roku prawa do diety.”; 1

2) w art. 24h w ust. 5 wyrazy „przewodniczącemu za rządu gminy” zastępuje się wyrazem „wójtowi”; 1

3) w art. 25: a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, b) skreśla się ust. 9; 1

4) art. 25a otrzymuje brzmienie: „Art. 25a. Radny nie może brać udziału w głosowa niu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.”; 1

5) w art. 26: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpo częcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.”, b) w ust. 3 i 4 wyrazy „przewodniczącym zarządu” za stępuje się wyrazami „organem wykonawczym”, c) skreśla się ust. 5; Dziennik Ustaw Nr 113 — 7333 — Poz. 984 1

6) dodaje się art. 26a w brzmieniu: „Art. 26a.

1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:

1) jeden w gminach do 20 000 miesz kańców,

2) dwóch w gminach do 100 000 miesz kańców,

3) trzech w gminach do 200 000 miesz kańców,

4) czterech w gminach powyżej 200 000 mieszkańców.”; 1

7) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

7. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie moż na łączyć z:

1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie,

2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest wójtem lub za stępcą wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rządo wej,

4) mandatem posła lub senatora.”; 1

8) art. 28 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

8. Do wójta i jego zastępców stosuje się od powiednio przepis art. 24e ust. 1.”; 1

9) art. 28a otrzymuje brzmienie: „Art. 28a.

1. Uchwała rady gminy w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w spra wie odwołania wójta. Przed podję ciem uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium rada gminy za poznaje się z wnioskiem i opinią, o których mowa w art. 18a ust. 3.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium ra da gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego skła du rady gminy.

3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w spra wie odwołania wójta z przyczyny okre ślonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudziele nia wójtowi absolutorium.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachun kowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta.

5. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzględną więk szością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.”;

20) art. 28b otrzymuje brzmienie: „Art. 28b.

1. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczy ny innej niż nieudzielenie wójtowi ab solutorium jedynie na wniosek co naj mniej 1/4 ustawowego składu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnie nia przyczyny odwołania oraz podle ga zaopiniowaniu przez komisję rewi zyjną.

3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w spra wie odwołania wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje większością co naj mniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.”; 2

1) art. 28c otrzymuje brzmienie: „Art. 28c. Jeżeli zgłoszony w trybie art. 28b wnio sek o podjęcie uchwały o przeprowadze niu referendum w sprawie odwołania wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgło szony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.”; 2

2) art. 28d otrzymuje brzmienie: „Art. 28d.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, prze prowadza się wybory przedtermino we na zasadach określonych w usta wie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta.”; 2

3) art. 28e otrzymuje brzmienie: „Art. 28e. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upły wem kadencji jest równoznaczne z odwo łaniem jego zastępcy lub zastępców.”; 2

4) art. 28f otrzymuje brzmienie: „Art. 28f. W przypadku wygaśnięcia mandatu wój ta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez no wo wybranego wójta, pełni osoba wy znaczona przez Prezesa Rady Mini strów.”; 2

5) art. 29 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

9.

1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obo wiązków przez nowo wybranego wójta. Dziennik Ustaw Nr 113 — 7334 — Poz. 984

2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo po wołanego zastępcę wójta.”; 2

6) dodaje się art. 29a w brzmieniu: „Art. 29a. Objęcie obowiązków przez wójta nastę puje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści: «Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślno ści mieszkańców gminy (miasta).» Âlu bowanie może być złożone z dodaniem zdania: «Tak mi dopomóż Bóg.»”; 2

7) w art. 30: a) w ust. 1 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójt”, b) w ust. 2 wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazem „wójta”, c) w ust. 3 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem „wójt”; 2

8) art. 31 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.”; 2

9) w art. 31a oraz w art. 31b skreśla się wyrazy „lub burmistrz”; 30) skreśla się art. 32; 3

1) w art. 33: a) w ust. 1 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójt”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.”, c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „lub burmistrz”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określo nych spraw gminy w swoim imieniu zastęp cy wójta lub sekretarzowi gminy.”, e) w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 5”; 3

2) skreśla się art. 34; 3

3) w art. 35 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki po mocniczej.”; 3

4) w art. 37 w ust. 2 skreśla się wyrazy „wybierany według art. 28”; 3

5) w art. 39: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub burmistrz”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wy dawania decyzji administracyjnych, o któ rych mowa w ust. 1, w imieniu wójta.”, c) skreśla się ust. 3, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba ż e przepis szczególny stanowi inaczej.”; 3

6) w art. 41: a) ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „

2. W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt, w formie za rządzenia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podle ga zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy za twierdzenia bądź nieprzedstawienia do za twierdzenia na najbliższej sesji rady.

4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia rada gminy określa termin utraty jego mocy obo wiązującej.”, b) w ust. 5 skreśla się wyrazy „lub burmistrz”; 3

7) w art. 46: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakre sie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upo ważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.”, b) skreśla się ust. 2; 3

8) w art. 47: a) w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazem „wójta”, b) skreśla się ust. 2; 3

9) w art. 52: a) w ust. 1 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem „wójt”, b) w ust. 1a wyrazy „zarządu gminy” zastępuje się wyrazem „wójta”, c) w ust. 2 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem „wójt”; 40) w art. 58: a) w ust. 1 po wyrazie „Uchwały” dodaje się wyra zy „i zarządzenia”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”; 4

1) w art. 60: a) w ust. 1 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazem „wójt”, b) w ust. 2 wyrazy „Zarządowi gminy” zastępuje się wyrazem „Wójtowi”; 4

2) w art. 61: a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub burmistrz”, b) w ust. 3 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazem „Wójt”; Dziennik Ustaw Nr 113 — 7335 — Poz. 984 4

3) w art. 70: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „i burmistrzowie”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Na wniosek wójta rada gminy może powie rzyć reprezentowanie gminy w zgromadze niu zastępcy wójta albo radnemu.”; 4

4) w art. 73 skreśla się ust. 4 i 5; 4

5) art. 90 otrzymuje brzmienie: „Art. 90.

1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w cią gu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty usta nawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustano wienia.

2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obra chunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wój ta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.”; 4

6) w art. 91: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważ ności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określo nym w art. 90.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwa ły lub zarządzenia albo w toku tego postępo wania, może wstrzymać ich wykonanie.”, b) w ust. 2a po wyrazie „uchwały” dodaje się wy razy „lub zarządzenia”, c) w ust. 4 po wyrazie „uchwały” dodaje się wyra zy „lub zarządzenia” oraz po wyrazie „uchwałę” dodaje się wyrazy „lub zarządzenie”; 4

7) w art. 92: a) w ust. 1 po wyrazie „uchwały” dodaje się wyra zy „lub zarządzenia” oraz wyraz „jej” zastępuje się wyrazem „ich”, b) w ust. 2 po wyrazie „uchwały” dodaje się wyra zy „lub zarządzenia”; 4

8) w art. 93: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.”, b) w ust. 2 po wyrazie „uchwały” dodaje się wyra zy „lub zarządzenia”; 4

9) art. 94 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

4.

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po upły wie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba ż e uchybiono obowiązkowi przed łożenia uchwały lub zarządzenia w ter minie określonym w art. 90 ust. 1, albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały lub zarządzenia z powodu upływu terminu określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nie ważności, sąd administracyjny orzeka o ich niezgodności z prawem. Uchwała lub zarządzenie tracą moc prawną z dniem orzeczenia o ich niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępo wania administracyjnego co do skut ków takiego orzeczenia stosuje się od powiednio.”; 50) art. 96 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

6.

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały roz wiązać radę gminy. W przypadku roz wiązania rady gminy Prezes Rady Mini strów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wy znacza osobę, która do czasu wyboru rady gminy pełni jej funkcję.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się wójt, wojewoda wzywa wójta do za przestania naruszeń, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku — występuje z wnioskiem do Prezesa Rady Mini strów o odwołanie wójta. W przypadku odwołania wójta Prezes Rady Mini strów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wy znacza osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcję.”; 5

1) w art. 97 w ust. 1 wyrazy „zarządu przez radę kolej nej kadencji” zastępuje się wyrazami „rady oraz wójta na kolejną kadencję”; 5

2) w art. 98 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie: „Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub za rządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.”; 5

3) w art. 98a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli organ gminy wbrew obowiązkowi wyni kającemu z przepisów art. 190 ust. 2 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 1 pkt 1—7 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmi strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 poz. 984), oraz art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984), w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia manda Dziennik Ustaw Nr 113 — 7336 — Poz. 984 tu radnego, mandatu wójta albo odwołania ze stanowiska zastępcy wójta, sekretarza gminy i skarbnika gminy, nie podejmuje uchwały lub nie odwołuje ze stanowiska, wojewoda wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.”; 5

4) w art. 101: a) w ust. 1 wyrazy „uchwałą podjętą” zastępuje się wyrazami „uchwałą lub zarządzeniem podjęty mi” oraz po wyrazie „uchwałę” dodaje się wyra zy „lub zarządzenie”, b) w ust. 2a wyrazy „uchwałę, o której” zastępuje się wyrazami „uchwałę lub zarządzenie, o któ rych”. Art. 4

4. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pra cownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w pkt 1 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezy dent miasta),” b) w pkt 3 po wyrazie „powołania:” dodaje się wy razy „zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta),”;

2) w art. 4: a) w pkt 1 wyrazy „przewodniczącego zarządu tej jednostki” zastępuje się wyrazami „wójta (bur mistrza, prezydenta miasta), starosty i marszał ka województwa” oraz wyrazy „wynagrodzenia przewodniczących zarządów jednostek samo rządu terytorialnego” zastępuje się wyrazami „ich wynagrodzenia”, b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) wójt (burmistrz, prezydent miasta) — wo bec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek or ganizacyjnych,” c) w pkt 4 wyrazy „przewodniczący zarządu tej jed nostki” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek woje wództwa”;

3) w art. 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który składa ślubowanie określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984).”;

4) w art. 16 w ust. 2 wyrazy „przewodniczącego za rządu jednostki samorządowej” zastępuje się wy razami „odpowiednio wójta (burmistrza, prezy denta miasta), starostę, marszałka województwa albo kierownika samorządowej jednostki organi zacyjnej”;

5) w art. 20: a) w ust. 2 po wyrazach „jednostek samorządu te rytorialnego” dodaje się wyrazy „oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”, b) w ust. 3 po wyrazach „jednostki samorządu te rytorialnego” dodaje się wyrazy „oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”;

6) w art. 29 wyrazy „przewodniczący zarządu jednost ki samorządowej” zastępuje się wyrazami „odpo wiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), staro sta, marszałek województwa”. Art. 4

5. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 73

1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 wyrazy „przewodniczący zarządu gminy lub powiatu” zastępuje się wyrazami „wójt (bur mistrz, prezydent miasta) lub starosta”;

2) w art. 11 w ust. 1 i 3 wyrazy „Przewodniczący za rządu gminy lub powiatu” zastępuje się wyraza mi „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub sta rosta”;

3) w art. 13 w ust. 4a wyrazy „zarządem powiatu lub gminy” zastępuje się wyrazami „organem wyko nawczym powiatu lub gminy”. Art. 4

6. W ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wy borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 54

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1—4 użyte w różnych przypadkach wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 79 w ust. 8 wyrazy „Zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531 i z 2001 r. Nr 73, poz. 76

4) w art. 37 w ust. 3 wyraz „zarządy” za stępuje się wyrazami „organy wykonawcze”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982) w art. 8a w ust. 2 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”. Art. 4

9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 111, poz. 725 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 113, poz. 1207 i z 2002 r. Nr 62, poz. 55

8) w art. 21 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „za rządów gmin i powiatów” zastępuje się wyrazami „or ganów wykonawczych gmin i powiatów”. Art. 50. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań stwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, Dziennik Ustaw Nr 113 — 7337 — Poz. 984 z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45, poz. 436 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 81, poz. 874 i 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w pkt 3 wyrazy „przewodniczącego zarzą du miasta” zastępuje się wyrazami „prezydenta miasta”;

2) w art. 14: a) w ust. 3 wyrazy „przewodniczący zarządu gminy lub powiatu” zastępuje się wyrazami „wójt (bur mistrz, prezydent miasta) lub starosta”, b) w ust. 5 wyrazy „(burmistrz lub prezydent mia sta)” zastępuje się wyrazami „(burmistrz, prezy dent miasta)”. Art. 5

1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407) w art. 45 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona — w zakładzie utworzonym przez or gan gminy, powiatu lub samorządu wojewódz twa,”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o sys temie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 36

2) w art. 5c w pkt 2 wyrazy „za rząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz (prezydent miasta)”. Art. 5

3. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 5 wyrazy „zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”;

2) w art. 21 w ust. 4 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

3) w art. 35 w ust. 3 wyrazy „zarządu gminy” zastępu je się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”;

4) w art. 66 w ust. 6 i 7 wyrazy „(burmistrz, prezy dent)” zastępuje się wyrazami „(burmistrz, prezy dent miasta)”. Art. 5

4. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o re gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) w art. 11: a) w ust. 1: — w zdaniu wstępnym po wyrazie „uchwały” dodaje się wyrazy „i zarządzenia”, — w pkt 6 skreśla się wyrazy „dla zarządu”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu izba nie stwier dza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.”;

2) w art. 13 w pkt 4 i 5 wyrazy „zarządy jednostek sa morządu terytorialnego” zastępuje się wyrazami „zarządy powiatów i województw oraz przez wój tów (burmistrzów, prezydentów miast)”;

3) w art. 18 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „uchwał” do daje się wyrazy „i zarządzeń”;

4) w art. 19 w ust. 3 po wyrazach „w art. 13 pkt 8,” do daje się wyrazy „oraz w sprawie uchwały rady gmi ny o nieudzieleniu absolutorium wójtowi (burmi strzowi, prezydentowi miasta)”;

5) w art. 21: a) w ust. 1 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazami „organ wykonawczy”, b) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyraz „zarząd” za stępuje się wyrazami „organ wykonawczy” oraz wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazami „orga nu wykonawczego”. Art. 5

5. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800) w art. 35 w ust. 1 wyrazy „zarządowi gminy” zastępuje się wyrazami „wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta”. Art. 5

6. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zago spodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przeję tych od wojsk Federacji Rosyjskiej (Dz. U. Nr 79, poz. 363, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 60, poz. 700) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy „zarządów tych jednostek” zastępuje się wyrazami „organów wykonawczych tych jednostek”;

2) w art. 5 w ust. 4: a) w pkt 1 i 3 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, b) w pkt 5 wyrazy „zarządu gminy” zastępuje się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia sta)”. Dziennik Ustaw Nr 113 — 7338 — Poz. 984 Art. 5

7. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o za mówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 66

4) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „zarząd gminy” za stępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”. Art. 5

8. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospo darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 i 3, w art. 22 w ust. 1, w art. 31, w art. 31a w ust. 2, w art. 44 w ust. 5 oraz w art. 49 w ust. 3 wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wy razami „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta”;

2) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „wójt, burmistrz albo prezydent miasta” oraz wyrazy „zarządów gmin” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin”;

3) w art. 18: a) w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wy razami „wójt, burmistrz albo prezydent miasta”, b) w ust. 2: — w zdaniu wstępnym wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta”, — w pkt 4 w lit. c) wyrazy „zarządami gmin” za stępuje się wyrazami „wójtami (burmistrza mi, prezydentami miast) gmin”, — w pkt 4 w lit. d) wyraz „zarządem” zastępuje się wyrazami „organem wykonawczym”;

4) użyte w różnych przypadkach w art. 31a w ust. 1, 3 i 4 oraz w art. 36 w ust. 8 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypad kach wyrazami „wójt, burmistrz albo prezydent miasta”. Art. 5

9. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 122

8) w art. 24 w ust. 3 wyrazy „zarząd gminy” za stępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”. Art. 60. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za trudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 67

5) w art. 76 w pkt 2 wyrazy „przewodniczącego zarządu miasta” zastępuje się wy razami „prezydenta miasta”. Art. 6

1. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochro nie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505 i Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875 i Nr 100, poz. 108

5) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 7: a) w ust. 3 w zdaniu pierwszym wyrazy „zarządu gminy” zastępuje się wyrazami „wójta (burmi strza, prezydenta miasta)” oraz w zdaniu drugim wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, b) w ust. 4 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia sta)”;

2) w art. 12 w ust. 16 wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazami „organu wykonawczego”;

3) w art. 22 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” Art. 6

2. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel nym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 111

3) w art. 16 w ust. 1 wpro wadza się następujące zmiany: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) akty organów jednostek samorządu terytorial nego oraz organów administracji rządowej ustanawiające przepisy prawa miejscowego,” b) w pkt 6 wyraz „uchwały” zastępuje się wyrazem „akty”. Art. 6

3. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za kwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 i Nr 74, poz. 676) w art. 66 w pkt 1 w lit. b) wyrazy „przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego” zastępu je się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta mia sta), starostę, marszałka województwa”. Art. 6

4. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o referen dum (Dz. U. Nr 99, poz. 487 i z 2000 r. Nr 43, poz. 488) w art. 21 w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt lub burmistrz (prezydent miasta)”. Art. 6

5. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 37

2) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „zarząd gminy” za stępuje się wyrazami „wójta (burmistrza, prezy denta miasta)”;

2) w art. 11 w ust. 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezyden ci miast)”;

3) w art. 29 w ust. 1 wyrazy „zarządu gminy” zastępu je się wyrazami „wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”. Art. 6

6. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927) Dziennik Ustaw Nr 113 — 7339 — Poz. 984 w art. 35 w ust. 4 wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 6

7. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwo wych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) w art. 68 w ust. 2 wyrazy „za rząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt lub bur mistrz (prezydent miasta)”. Art. 6

8. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 3 w zdaniach pierwszym i drugim wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta”, b) w ust. 4 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wy razami „wójta, burmistrza lub prezydenta miasta”. Art. 6

9. W ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o mu zeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 66

8) w art. 26 w ust. 2 i 3 wyraz „zarząd” zastępu je się wyrazami „organ wykonawczy”. Art. 70. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o go spodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 66

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w różnych przypadkach i liczbach w art. 4 w ust. 2, w art. 12 w ust. 2, w art. 13 w ust. 2 oraz w art. 22 w ust. 2 wyraz „zarząd” zastępuje się uży tymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyra zami „organ wykonawczy”;

2) użyte w różnych przypadkach w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w art. 18 w ust. 4 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 7

1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra wo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 19: a) w ust. 1 wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”, b) w ust. 4 wyrazy „zarządowi gminy” zastępuje się wyrazami „wójtowi (burmistrzowi, prezydento wi miasta)”;

2) w art. 20: a) w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, b) w ust. 3 wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 7

2. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze ciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 2000 r. Nr 20, poz. 256 i Nr 103, poz. 1097, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 25

3) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 skreśla się pkt 27;

2) w art. 37 w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy właściwej” zastępuje się wyrazami „wójt lub burmistrz (prezy dent miasta) właściwy”. Art. 7

3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 80

4) w art. 140i w pkt 4 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Art. 7

4. W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bi bliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 w ust. 2 wyraz „zarządem” zastępuje się wyrazami „organem wykonawczym”;

2) w art. 20a w ust. 2 wyrazy „zarządem gminy” zastę puje się wyrazami „wójtem (burmistrzem, prezy dentem miasta)”. Art. 7

5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra jowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2) w art. 2 w ust. 3 wyrazy „zarządów gmin” zastępuje się wyrazami „wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Art. 7

6. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogra niczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483 i z 2000 r. Nr 26, poz. 30

6) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), za stępców wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), skarbników (głównych księgowych bu dżetu) i sekretarzy gmin oraz inne osoby wyda jące decyzje administracyjne z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta),”; Dziennik Ustaw Nr 113 — 7340 — Poz. 984

2) w art. 5: a) w pkt 2 po wyrazach „w art. 2 pkt 5—10” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem pkt 3,” oraz krop kę na końcu zastępuje się przecinkiem, b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) pełniące funkcję wójta (burmistrza, prezy denta miasta) powoduje wygaśnięcie ich mandatu.”;

3) w art. 12 w ust. 7 wyrazy „oraz wojewodów i wicewo jewodów” zastępuje się wyrazami „ , wojewodów, wi cewojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Art. 7

7. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 67

6) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 9 wyrazy „zarząd gminy, zarząd po wiatu i zarząd województwa” zastępuje się wyraza mi „organ wykonawczy gminy, powiatu i woje wództwa”;

2) użyty w różnych przypadkach i liczbach w art. 11 w ust. 1, w art. 13 w ust. 2, w art. 16 w ust. 2, w art. 56, w art. 57 w ust. 4, w art. 114 w ust. 2, w art. 115 w ust. 1 i 4, w art. 123, w art. 124 w ust. 2 i 7, w art. 132 w ust. 5 oraz w art. 219 w ust. 1 wy raz „zarząd” zastępuje się użytymi w odpowied nich przypadkach i liczbach wyrazami „organ wy konawczy”;

3) użyte w różnych przypadkach w art. 25 w ust. 1, w art. 98 w ust. 4, w art. 105 w ust. 3, w art. 106 w ust. 1, w art. 109 w ust. 4, w art. 110 w ust. 1—3 oraz w art. 200 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „zarząd gmi ny” zastępuje się użytymi w odpowiednich przy padkach wyrazami „wójt, burmistrz albo prezydent miasta”;

4) w art. 110 w ust. 4 oraz w art. 145 w ust. 1 wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta”;

5) w art. 169 w ust. 2 wyrazy „zarządem właściwej gmi ny” zastępuje się wyrazami „właściwym terytorialnie wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta”. Art. 7

8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o stra żach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 77

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 3 wyrazy „przewodniczącym zarządu” zastępuje się wyrazami „organem wykonawczym”;

2) w art. 3 skreśla się ust. 3;

3) użyte w różnych przypadkach w art. 7 w ust. 1 oraz w art. 9 w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyraza mi „wójt, burmistrz (prezydent miasta)”. Art. 7

9. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 80

4) wprowadza się następu jące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach i liczbach w art. 13 w § 1 w pkt 1 i 3, w art. 19 w pkt 4, w art. 130 w § 4, w art. 132 w § 1 i w § 2 w pkt 1, w art. 283 w § 1 w pkt 2 oraz w art. 294 w § 1 w pkt 2 wyrazy „prze wodniczący zarządu jednostki samorządu teryto rialnego” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek wojewódz twa”;

2) w art. 66 w § 2 wyraz „zarządem” zastępuje się wy razami „organem wykonawczym”. Art. 80. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o prze kształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługu jącego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 129

9) użyte w różnych przypad kach w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 oraz w art. 6 w ust. 2 wy razy „przewodniczący zarządu jednostki samorządu te rytorialnego” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa”. Art. 8

1. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 55

8) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w art. 42 w ust. 4 wyraz „zarządom” zastępuje się wyrazami „organom wykonawczym”;

2) w art. 92 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) prezydent miasta.” Art. 8

2. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordy nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 2

20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Państwowa Komisja Wyborcza może określić warunki oraz sposób wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głoso wania i wyników wyborów przez terytorialne komisje wyborcze i komisarzy wyborczych.”;

3) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5.

1. Wybory do rad zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po upływie kadencji rad.

2. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza, w drodze rozporządzenia, datę wyborów zgodnie z ust. 1 oraz określa dni, w których upływają termi ny wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (kalendarz wyborczy).

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, podaje się niezwłocznie do pu Dziennik Ustaw Nr 113 — 7341 — Poz. 984 blicznej wiadomości i ogłasza w Dzien niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w 60 dniu przed dniem wy borów.”;

4) w art. 28 w zdaniu pierwszym wyrazy „2 miesiące” zastępuje się wyrazami „4 miesiące”;

5) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przedkłada radzie gminy wnioski w sprawie zmian w po dziale na obwody głosowania, jeżeli koniecz ność taka wynika ze zmian granic gminy, zmia ny liczby mieszkańców w gminie lub w obwo dzie głosowania, zmiany liczby radnych w ra dzie gminy lub zmian w podziale gminy na okręgi wyborcze.”;

6) w art. 71 w ust. 6 wyrazy „Zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”;

7) skreśla się art. 91;

8) w art. 92: a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wyni ka ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmia ny liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wybor czych.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i nu mery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkań ców gminy przez liczbę radnych wybiera nych do danej rady, z uwzględnieniem art. 89 i następujących zasad:

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania nor my przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej,

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybiera nych w okręgach przewyższa liczby wyni kające z art. 27 i art. 90, mandaty nadwyż kowe odejmuje się w tych okręgach wy borczych, w których norma przedstawi cielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wy nikającej z art. 27 i art. 90, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wy borczym, w których norma przedstawiciel stwa jest największa.”;

9) w art. 109 w ust. 2 wyrazy „w więcej niż jednym okręgu wyborczym” zastępuje się wyrazami „w co najmniej jednym okręgu wyborczym”;

10) w art. 128, w art. 156 i w art. 181 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Wzór zaświadczenia określa Państwowa Komisja Wyborcza.”; 1

1) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zmiany w podziale na okręgi wyborcze mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji rad, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany liczby mieszkańców danej gminy lub powiatu, zmiany liczby radnych w ra dzie powiatu lub zmiany liczby radnych wybie ranych w okręgach wyborczych.”; 1

2) w art. 176: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „(okręgu wyborcze go)”, b) skreśla się ust. 2; 1

3) w art. 177 oraz w art. 178 w ust. 1 skreśla się wyra zy „(okręgu wyborczego)”; 1

4) w art. 190 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) prawomocnego skazującego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,”; 1

5) w art. 194 w ust. 1: a) na końcu zdania pierwszego dodaje się wyrazy „i nie zachodzi wobec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4”, b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Przepis art. 193 ust. 4 stosuje się odpowied nio.”; 1

6) w art. 203 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Odpowiedzialności karnej za czyny określone w art. 199—202 podlega również, kto popełnił te czyny w związku z wyborami wójta (burmi strza, prezydenta miasta) przeprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984).” Art. 8

3. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz. 676) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jed nostki samorządu terytorialnego lub o prze wodniczącym zarządu jednostki samorządu te rytorialnego, należy przez to rozumieć również wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”;

2) w art. 133: a) w ust. 1 po wyrazach „przez zarząd” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a”, Dziennik Ustaw Nr 113 — 7342 — Poz. 984 b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt (bur mistrz, prezydent miasta).” Art. 8

4. W ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 41

2) w art. 4 w ust. 3 oraz w art. 15 w ust. 1 wyrazy „zarządu właściwej terytorialnie gminy” zastę puje się wyrazami „właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)”. Art. 8

5. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wyna gradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 179

9) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 6 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazami „organ wykonawczy”, b) w ust. 8 wyrazy „oraz zarządy jednostek samorzą du terytorialnego, w drodze uchwały” zastępuje się wyrazami „zarządy powiatów i województw, w drodze uchwały, oraz wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), w drodze zarządzenia”. Art. 8

6. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 i z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) w art. 13 pkt 8 otrzy muje brzmienie: „

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiąza niu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy,”. Art. 8

7. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o re ferendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 i z 2002 r. Nr 23, poz. 2

20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 skreśla się wyrazy „rozdziałów 2, 3 oraz 6—9”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W referendum lokalnym, zwanym dalej «refe rendum», mieszkańcy jednostki samorządu te rytorialnego jako członkowie wspólnoty samo rządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę co do sposobu rozstrzygania sprawy do tyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakre sie zadań i kompetencji organów danej jednost ki lub w sprawie odwołania organu stanowią cego tej jednostki, a w przypadku gminy także wójta (burmistrza, prezydenta miasta).”;

3) w art. 5: a) dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu: „1a. Wniosek mieszkańców gminy, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć odwołania rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo odwołania jednego z tych or ganów. 1b. Referendum w sprawie odwołania wójta (bur mistrza, prezydenta miasta) może być prze prowadzone także z inicjatywy rady gminy. 1c. Uchwała rady gminy o przeprowadzeniu re ferendum w sprawie odwołania wójta (bur mistrza, prezydenta miasta) podejmowana jest w trybie art. 28a albo art. 28b ustawy, o której mowa w art. 6 pkt 1.”, b) w ust. 2 w zdaniu wstępnym oraz w pkt 2 skreśla się wyraz „stanowiącego”;

4) w art. 8 skreśla się pkt 2;

5) w art. 9 w ust. 1 kropkę na końcu zastępuje się prze cinkiem oraz dodaje się wyrazy „z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1c.”;

6) użyte w art. 10 w ust. 2 i 3, w art. 21 oraz w art. 27 wyrazy „w okresie między 30 a 40 dniem” zastępu je się wyrazami „najpóźniej w 50 dniu”;

7) w art. 12: a) w ust. 1 po wyrazie „terytorialnego” dodaje się wyrazy „ , a w gminie wójta (burmistrza, prezy denta miasta),” b) w ust. 3 po wyrazie „terytorialnego” dodaje się wyrazy „ , a w gminie wójt (burmistrz, prezydent miasta),” c) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Na pisemny wniosek inicjatora referendum przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w gminie wójt (burmistrz, pre zydent miasta), w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku powiadamia, w formie pisemnej, inicja tora referendum lub jego pełnomocnika o liczbie mieszkańców jednostki samorządu terytorialne go uprawnionych do głosowania, o której mowa w art. 4, objętych rejestrem wyborców w gminie na koniec kwartału poprzedzającego złożenie wniosku.”, d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Inicjator referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji powiadamia o za miarze wystąpienia z taką inicjatywą również komisarza wyborczego; do tego powiado mienia stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1—3.”;

8) w art. 13 w ust. 3, w tytułach rozdziałów 4 i 5, w art. 22 w ust. 1, w art. 45, w art. 52 w ust. 2, w art. 63 w ust. 4 oraz w art. 66 w ust. 3 skreśla się wyraz „stanowiącego”;

9) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W terminie 60 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w art. 12 ust. 1, inicjator prze prowadzenia referendum zbiera podpisy mieszkańców uprawnionych do wybierania or ganu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, którzy chcą poprzeć inicjatywę w tej sprawie.”;

10) w art. 15 w ust. 1: a) w zdaniu pierwszym kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy „a w gminie wójtowi (burmistrzowi, prezydento wi miasta).”, Dziennik Ustaw Nr 113 — 7343 — Poz. 984 b) w zdaniu drugim po wyrazie „terytorialnego” dodaje się wyrazy „ , a w gminie wójt (burmistrz, prezydent miasta),”; 1

1) w art. 16 w ust. 1 po wyrazie „terytorialnego” do daje się wyrazy „ , a w gminie wójt (burmistrz, pre zydent miasta),”; 1

2) w art. 17 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W przypadku złożenia dwóch lub więcej wnio sków mieszkańców o przeprowadzenie referen dum organ stanowiący jednostki samorządu tery torialnego podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendów w takiej kolejności, w jakiej wnioski zo stały przekazane przez inicjatorów referendów lub ich pełnomocników organowi określonemu w art. 12 ust. 1.”; 1

3) w art. 18 wyrazy „przewodniczącemu zarządu tej jednostki” zastępuje się wyrazami „organowi okre ślonemu w art. 12 ust. 1”; 1

4) w art. 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, zawiera infor macje określone w art. 9 ust. 2.”; 1

5) w art. 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Na podstawie wyroku, o którym mowa w ust. 3, komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum, zawierające informacje określone w art. 9 ust. 2.”; 1

6) w art. 23 w ust. 1 po wyrazie „referendum” dodaje się wyrazy „z inicjatywy mieszkańców”; 1

7) w art. 24 po wyrazie „wniosku” dodaje się wyraz „mieszkańców”; 1

8) dodaje się art. 24a i 24b w brzmieniu: „Art. 24a.

1. Uchwałę rady gminy o przeprowadze niu referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przewodniczący rady gminy przekazu je komisarzowi wyborczemu.

2. Komisarz wyborczy wydaje postano wienie o przeprowadzeniu referen dum w ciągu 14 dni po upływie termi nu do stwierdzenia nieważności uchwały przez wojewodę w trybie art. 91 ustawy, o której mowa w art. 6 pkt 1, albo w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia o oddaleniu lub odrzuceniu przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi na rozstrzy gnięcie nadzorcze wojewody unie ważniające uchwałę, o którym mowa w ust. 3.

3. Na rozstrzygnięcie nadzorcze woje wody unieważniające uchwałę rady gminy o przeprowadzeniu referen dum w sprawie odwołania wójta (bur mistrza, prezydenta miasta) radzie gminy służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzy gnięcia nadzorczego. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłosze nia. Wyrok sądu jest ostateczny. Art. 24b. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków mieszkańców o przeprowadze nie referendum w sprawie odwołania or ganów gminy oraz uchwały rady gminy o przeprowadzenie referendum w spra wie odwołania wójta (burmistrza, prezy denta miasta) komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu refe rendum w terminie liczonym od dnia otrzymania pierwszego wniosku lub uchwały.”; 1

9) w art. 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Na podstawie wyroku, o którym mowa w ust. 2, uwzględniającego skargę komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu refe rendum, zawierające informacje określone w art. 25 ust. 1.”;

20) w art. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Organom jednostki samorządu terytorialnego oraz członkom tych organów zabrania się uczestniczenia na koszt jednostki samorządu terytorialnego w kampanii referendalnej zwią zanej z referendum w sprawie odwołania orga nu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji.”; 2

1) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Od zakończenia kampanii referendalnej, aż do zakończenia głosowania zabronione jest zwoły wanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozda wanie ulotek, jak też prowadzenie w inny spo sób agitacji w związku z referendum.”; 2

2) w art. 34 w ust. 6 wyrazy „Zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent mia sta)”; 2

3) w art. 35: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 i 3, w referendum zarządzonym przez organ sta nowiący jednostki samorządu terytorialnego doręcza się właściwemu organowi wyko nawczemu jednostki samorządu terytorial nego, a komisarzowi wyborczemu — w refe rendum przez niego zarządzonym.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 i 3, w referendum zarządzonym w sprawie od wołania wójta (burmistrza, prezydenta mia sta) doręcza się właściwemu przewodniczą cemu rady gminy.”; 2

4) w art. 40: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Koszty referendum pokrywa się z budżetu jed nostki samorządu terytorialnego, której doty czy referendum. Nie dotyczy to czynności wy konywanych przez komisarza wyborczego.”, Dziennik Ustaw Nr 113 — 7344 — Poz. 984 b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wydatki komisarza wyborczego związane z or ganizacją i przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania organu jednostki samo rządu terytorialnego przed upływem kadencji pokrywane są z budżetu państwa, z części do tyczącej Krajowego Biura Wyborczego.”; 2

5) w art. 41 w ust. 1 oraz w ust. 2 w zdaniach pierw szym i drugim wyraz „zarząd” zastępuje się wyra zami „organ wykonawczy”; 2

6) w art. 42 skreśla się ust. 2 i 3; 2

7) dodaje się art. 43a w brzmieniu: „Art. 43a. Do finansowania przez partię polityczną inicjatywy przeprowadzenia referendum oraz udziału w kampanii referendalnej w sprawach nieuregulowanych w niniej szej ustawie stosuje się odpowiednio prze pisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o par tiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802).”; 2

8) w art. 44: a) w ust. 1 w zdaniu drugim wyraz „zarządowi” za stępuje się wyrazami „organowi wykonawcze mu”, b) w ust. 2 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazami „Organ wykonawczy”; 2

9) w art. 49: a) w ust. 2 w pkt 1 oraz w ust. 4 w pkt 1 skreśla się wyraz „stanowiącego”, b) skreśla się ust. 3; 30) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Komisarz wyborczy powołuje w skład teryto rialnej i obwodowych komisji do przeprowa dzenia referendum w sprawie odwołania orga nu jednostki samorządu terytorialnego, w rów nej liczbie, osoby pisemnie wskazane przez or gan wykonawczy tej jednostki oraz inicjatora referendum. W skład komisji nie mogą wcho dzić radni, osoby wchodzące w skład albo peł niące funkcję organu wykonawczego danej jed nostki samorządu terytorialnego, a także inicja tor referendum oraz jego pełnomocnik.”; 3

1) w art. 51 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazami „Organ wykonawczy”; 3

2) w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dopisanie na karcie do głosowania dodatko wych uwag lub innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.”; 3

3) w art. 61 w ust. 3 po wyrazie „terytorialnego” do daje się wyrazy „ , a w gminie wójtowi (burmistrzo wi, prezydentowi miasta),”; 3

4) w art. 62 w ust. 1 skreśla się wyrazy „i 3”; 3

5) w art. 64 wyrazy „organ właściwy do przeprowa dzenia referendum” zastępuje się wyrazami „ko misarz wyborczy”; 3

6) w art. 65 wyrazy „organ stanowiący” zastępuje się wyrazami „właściwy organ”; 3

7) art. 67 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

7.

1. Ogłoszenie, w trybie art. 63 ust. 2, wy ników referendum rozstrzygających o odwołaniu organu stanowiącego po wiatu lub samorządu województwa oznacza zakończenie działalności tego organu stanowiącego i z mocy prawa — organu wykonawczego.

2. Ogłoszenie, w trybie art. 63 ust. 2, wy ników referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, rozstrzygają cych o odwołaniu organów gminy przed upływem kadencji, oznacza za kończenie działalności tych organów.

3. Jeżeli w ważnym referendum o odwo łanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przeprowadzonym na wniosek rady gminy z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium, przeciwko od wołaniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oddano więcej niż połowę waż nych głosów, działalność rady gminy ulega zakończeniu z mocy prawa.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1—3, Prezes Rady Ministrów niezwłocznie wyznacza osobę, która pełni funkcje organów jednostki samo rządu terytorialnego do czasu wyboru nowych organów jednostki samorzą du terytorialnego, oraz zarządza, z za strzeżeniem ust. 5, wybory przedtermi nowe.

5. W przypadku wniesienia protestu prze ciwko ważności referendum do czasu rozstrzygnięcia sprawy w trybie art. 66 nie zarządza się wyborów przedtermi nowych.” Art. 8

8. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o za sadach przystępowania jednostek samorządu teryto rialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych (Dz. U. Nr 91, poz. 1009) w art. 6 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazami „Or gan wykonawczy”. Art. 8

9. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa triacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475 i Nr 128, poz. 140

3) wprowadza się następują ce zmiany:

1) w art. 23 w ust. 2 wyrazy „zarządem gminy” zastę puje się wyrazami „wójtem (burmistrzem, prezy dentem miasta)”;

2) w art. 24 oraz w art. 25 wyrazy „Zarząd gminy” za stępuje się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 90. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Pol skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 12

8) wprowadza się nastę pujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 113 — 7345 — Poz. 984

1) użyte w różnych przypadkach w art. 48 w ust. 1, 5 i 6 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wójt lub burmistrz (prezydent miasta)”;

2) w art. 90 w ust. 8 wyrazy „Zarząd gminy” zastępu je się wyrazami „Wójt lub burmistrz (prezydent miasta)”;

3) w art. 177: a) w ust. 1 w pkt 7: — w lit. b) skreśla się wyrazy „zarządzie gminy,” — dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) wójta lub burmistrza (prezydenta mia sta),” b) w ust. 4 po wyrazie „powołanego” dodaje się wyrazy „lub wybranego” oraz po wyrazie „po wołania” dodaje się wyrazy „lub wybrania”;

4) w art. 213: a) w ust. 1 w pkt 7: — w lit. b) skreśla się wyrazy „zarządzie gminy,” — dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) wójta lub burmistrza (prezydenta mia sta),” b) w ust. 4 po wyrazie „powołanego” dodaje się wyrazy „lub wybranego” oraz po wyrazie „po wołania” dodaje się wyrazy „lub wybrania”. Art. 9

1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17: a) w ust. 1 wyraz „Zarząd” zastępuje się wyrazami „Organ wykonawczy”, b) w ust. 2 wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazami „organ wykonawczy”;

2) w art. 18 w ust. 2 wyraz „zarząd” zastępuje się wy razami „organ wykonawczy”;

3) w art. 420 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wy razami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 9

2. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 i z 2002 r. Nr 41, poz. 365) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 5 wyrazy „odpowiednio: zarząd wojewódz twa, zarząd powiatu lub zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy”, b) w ust. 7 w pkt 2 i 3 wyraz „zarządy” zastępuje się wyrazami „organy wykonawcze”, c) w ust. 10 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wy razami „organy wykonawcze gmin”, d) w ust. 11 wyrazy „Zarządy gmin” zastępuje się wy razami „Organy wykonawcze gmin”, e) w ust. 12 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wy razami „organy wykonawcze gmin”, f) w ust. 13 wyrazy „zarząd województwa, zarząd po wiatu i zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „or gan wykonawczy województwa, powiatu i gminy”. Art. 9

3. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiąz kach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania nie którymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opła cie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 63

9) w art. 35 wpro wadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 i 2 wyrazy „Zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, b) w ust. 3 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wy razami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”. Art. 9

4. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa dzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 74

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w różnych przypadkach w art. 8 w ust. 3, w art. 16 w ust. 1, w art. 29 w ust. 2, 6 i 7 oraz w art. 32 w ust. 2 wyrazy „zarząd gminy” zastępu je się użytymi w odpowiednich przypadkach wyra zami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”;

2) w art. 12 w ust. 5 oraz w art. 24 w ust. 5 wyrazy „Za rząd gminy” zastępuje się wyrazami „Wójt (bur mistrz, prezydent miasta)”. Art. 9

5. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 73

3) w art. 8 w zdaniu wstępnym wyraz „zarząd” zastępuje się wyrazami „organ wykonawczy”. Art. 9

6. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803) w art. 28 w ust. 2 wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt, burmistrz lub prezydent miasta”. Art. 9

7. W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywa niu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 120

9) w art. 1 w ust. 2 wyrazy „lub przewodniczący zarządu jednost ki samorządu terytorialnego” zastępuje się wyrazami „albo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa” oraz wyrazy „jej własno ścią” zastępuje się wyrazami „własnością jednostki sa morządu terytorialnego”. Art. 9

8. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Pra wo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 138

1) w art. 94 w ust. 2 wyraz „zarządu” zastępuje się wyrazami „wój tów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Rozdział 7 Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe Art. 9

9.

1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o zadaniach i kompetencjach zarządu jed nostki samorządu terytorialnego w zakresie dotyczą cym zarządu gminy lub o zadaniach i kompetencjach zarządu gminy, stają się one zadaniami i kompetencja mi wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mo wa o zadaniach i kompetencjach przewodniczącego za Dziennik Ustaw Nr 113 — 7346 — Poz. 984 rządu gminy, należy przez to rozumieć wójta (burmi strza, prezydenta miasta).

3. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mo wa o zadaniach i kompetencjach przewodniczącego za rządu jednostki samorządu terytorialnego w gminie, należy przez to rozumieć odpowiednio zadania i kom petencje wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

4. Z dniem wejścia w życie ustawy nie stosuje się przepisów zobowiązujących wójta (burmistrza, prezy denta miasta) do uzyskania stanowiska lub opinii za rządu gminy, nie wyłączając indywidualnych spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia. Art. 100. Do czasu objęcia obowiązków przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w trybie określonym niniejszą ustawą funkcję organu wykonaw czego gminy pełni zarząd gminy, wybrany przez radę gminy w kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie, działający na podstawie przepisów dotychczasowych. Art. 10

1. Pierwsze wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) na podstawie przepisów niniejszej ustawy przeprowadza się łącznie z wyborami do orga nów stanowiących jednostek samorządu terytorialne go przeprowadzonymi w związku z zakończeniem ka dencji tych organów wybranych w dniu 11 październi ka 1998 r. Art. 10

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 28—81, art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 83—99 wchodzą w życie w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samo rządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-20
Data wydania: 2002-06-20
Data wejścia w życie: 2002-08-04
Data obowiązywania: 2002-08-04
Data uchylenia: 2011-08-01
Uwagi: Przepisy art. 82 pkt 1 i 6 oraz art. 99 wchodzą w życie w dniu 27 października 2002 r.; niniejsza ustawa została zmieniona ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 175, poz. 1457 z dniem rozpoczęcia kadencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) następującej po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca została ogłoszona
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 113 poz. 984