Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1012

Dziennik Ustaw Nr 117 — 7718 — Poz. 1012 1012 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego wojewódzkiego, państwowego powiatowego i państwowego granicznego inspektora sanitarnego. Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, Dziennik Ustaw Nr 117 — 7719 — Poz. 1012 poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym dokonują:

1) Główny Inspektor Sanitarny — na stanowisko pań stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny — na stanowisko państwowego powiatowego i pań stwowego granicznego inspektora sanitarnego.

2. Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, doko nuje się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, w:

1) Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

2) stacjach sanitarno-epidemiologicznych właściwe go województwa,

3) jednorazowo w dzienniku o zasięgu ogólnokrajo wym,

4) na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sa nitarnego.

3. Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, doko nuje się odpowiednio według wzoru stanowiącego za łącznik nr 2 do rozporządzenia na stanowisko państwo wego powiatowego inspektora sanitarnego albo we dług wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporzą dzenia na stanowisko państwowego granicznego in spektora sanitarnego, w:

1) wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej,

2) powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epi demiologicznych właściwego województwa,

3) jednorazowo w dzienniku o zasięgu lokalnym.

§2. Komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją”, powołuje:

1) Główny Inspektor Sanitarny — dla przeprowadze nia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitar nego,

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny — dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarne go.

§3.

1. W skład komisji, o której mowa w § 2 pkt 1, wchodzą:

1) Główny Inspektor Sanitarny lub wskazany przez niego zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, jako przewodniczący komisji, i jako członkowie:

2) Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sani tarnego,

3) wojewoda,

4) dyrektor komórki organizacyjnej sprawującej ob sługę prawną w Głównym Inspektoracie Sanitar nym lub osoba wskazana przez Głównego Inspek tora Sanitarnego spośród pracowników Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, działającej w wojewódzkiej stacji sanitarno-epide miologicznej, a w przypadku gdy w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej działa więcej niż jedna organizacja związkowa — po jednym przedstawicielu reprezentatywnych związków za wodowych, o których mowa w odrębnych przepi sach, działających w wojewódzkiej stacji sanitarno -epidemiologicznej.

2. Termin i miejsce składania ofert na stanowisko państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego określa Główny Inspektor Sanitarny w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

§4.

1. W skład komisji, o której mowa w § 2 pkt 2, wchodzą:

1) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny lub je go zastępca, jako przewodniczący komisji, i jako członkowie:

2) wojewoda,

3) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, działającej w powiatowej lub granicznej stacji sani tarno-epidemiologicznej, a w przypadku gdy w po wiatowej lub w granicznej stacji sanitarno-epide miologicznej działa więcej niż jedna organizacja związkowa — po jednym przedstawicielu repre zentatywnych związków zawodowych, o których mowa w odrębnych przepisach, działających w po wiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemio logicznej,

4) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Termin i miejsce składania ofert na stanowisko państwowego granicznego lub państwowego powia towego inspektora sanitarnego określa państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w ogłoszeniu o postę powaniu kwalifikacyjnym.

§5.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji prowadzi się, jeżeli w posie dzeniu bierze udział przewodniczący i co najmniej trzech członków, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dla przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami na stanowisko państwowego inspekto ra sanitarnego wymagana jest obecność co najmniej 2/3 składu komisji.

§6.

1. Posiedzenia komisji mogą się odbywać przy udziale osoby niebędącej członkiem komisji, upoważ nionej na piśmie przez przewodniczącego komisji do wykonywania określonych czynności techniczno-usłu gowych.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może być obecna w trakcie głosowania.

3. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przepro wadzeniu postępowania kwalifikacyjnego nie mogą przystąpić do tego postępowania kwalifikacyjnego. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7720 — Poz. 1012

4. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowa tym do drugiego stopnia włącznie z osobą, która zgło siła swoją kandydaturę na stanowisko państwowego inspektora sanitarnego albo pozostaje z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§7.

1. Kandydaci na stanowisko państwowego in spektora sanitarnego zgłaszający się do postępowania kwalifikacyjnego składają ofertę zawierającą:

1) kopię dowodu osobistego, zawierającą dane oso bowe, zdjęcie i podpis posiadacza, serię i numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i, jeżeli jest to moż liwe, termin ważności,

2) życiorys i list motywacyjny,

3) odpis dyplomu i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

4) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo po pełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodo we,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z pro wadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym.

2. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocz towego polskiego urzędu pocztowego.

3. Ofertę niespełniającą warunków, o których mo wa w ust. 1, zwraca się niezwłocznie kandydatowi, za potwierdzeniem odbioru, w celu uzupełnienia lub po prawienia.

4. Poprawioną lub uzupełnioną ofertę, przekazaną w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia odbioru, o którym mowa w ust. 3, uważa się za złożoną w terminie.

§8.

1. Komisja po zapoznaniu się ze złożonymi do kumentami stwierdza, czy kandydaci spełniają wyma gania określone w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Z kandydatami spełniającymi wymagania, o któ rych mowa w ust. 1, komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której kandydat musi wykazać się wiedzą z zakresu zadań Państwowej Inspekcji Sani tarnej.

§9.

1. Komisja w drodze tajnego głosowania, zwy kłą większością głosów, wyłania kandydata na stano wisko państwowego inspektora sanitarnego.

2. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos.

3. Członek komisji nie może wstrzymać się od gło sowania.

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska w trakcie głosowania jednakową liczbę głosów, decy dujący głos należy do przewodniczącego komisji.

§10. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i pozostali członkowie komisji. § 1

1. Postępowanie kwalifikacyjne jest nieważne w razie:

1) niespełnienia przez kandydatów wymagań określo nych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2) ujawnienia po zakończeniu postępowania kwalifi kacyjnego, ż e w składzie komisji znalazły się osoby, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, lub w trakcie gło sowania była obecna osoba, o której mowa w § 6 ust. 2,

3) naruszenia tajności głosowania. § 1

2.

1. Stwierdzenia nieważności postępowania kwalifikacyjnego dokonują:

1) Główny Inspektor Sanitarny — na stanowisko pań stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego,

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny — na stanowisko państwowego powiatowego lub pań stwowego granicznego inspektora sanitarnego.

2. Stwierdzenie nieważności postępowania kwalifi kacyjnego ogłasza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyłonienia kandydata przez komisję. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio.

3. W razie stwierdzenia nieważności postępowania kwalifikacyjnego, następne postępowanie kwalifika cyjne ogłasza się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia stwierdzenia nieważności. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, § 2 pkt 2, § 4 i § 12 ust. 1 pkt 2 w części dotyczą cej państwowych granicznych inspektorów sanitar nych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Zdrowia: M. ¸apiński Dziennik Ustaw Nr 117 — 7721 — Poz. 1012 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. (poz. 1012) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 117 — 7722 — Poz. 1012 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 117 — 7723 — Poz. 1012 Załącznik nr 3

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-07-25
Data wydania: 2002-07-05
Data wejścia w życie: 2002-08-09
Data obowiązywania: 2002-08-09
Data uchylenia: 2010-01-01
Uwagi: Par. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, par. 2 pkt 2, par. 4 i par. 12 ust. 1 pkt 2 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych.
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 117 poz. 1012