Dz.U. 2002 nr 119 poz. 1019

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 80

4) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa rodzaj i wzór legityma cji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjo nariuszy Straży Granicznej, szczegółowy sposób po sługiwania się nimi i dokonywania w nim zmian, a tak że podmioty właściwe do ich wydawania.

§2.

1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany da lej „funkcjonariuszem”, bezpośrednio po mianowaniu otrzymuje legitymację służbową funkcjonariusza Stra ży Granicznej, zwaną dalej „legitymacją”.

2. Funkcjonariusz po mianowaniu może otrzymać znak identyfikacyjny funkcjonariusza Straży Granicz nej, zwany dalej „znakiem”.

3. Legitymacja i znak są dokumentami służbowymi potwierdzającymi tożsamość funkcjonariusza i jego uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej da lej „ustawą”.

§3.

1. W legitymacji umieszcza się fotografię funk cjonariusza w mundurze wyjściowym, bez nakrycia głowy, wpisuje się imię i nazwisko, stopień, jednostkę organizacyjną Straży Granicznej, stanowisko, organ wydający legitymację oraz numer ewidencyjny funk cjonariusza, a także określa się datę ważności legity macji.

2. Legitymacje podpisują Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, ko mendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej albo Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważnione przez nich osoby.

3. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozpo rządzenia.

§4. Funkcjonariusz w czasie wykonywania czynno ści służbowych posługuje się legitymacją w sposób określony w ustawie.

§5.

1. Dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, nie wolno używać w sprawach niezwiązanych ze służbą.

2. Funkcjonariusz w czasie służby jest obowiązany nosić legitymację i znak przy sobie.

3. Funkcjonariusz umundurowany nosi znak przy pięty po prawej stronie na wysokości piersi.

§6.

1. Funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legi tymację komórce właściwej do spraw osobowych jed nostki organizacyjnej, której kierownik wydał legityma cję, w razie:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego lub wychowawcze go,

2) zawieszenia w czynnościach służbowych,

3) zwolnienia ze służby.

2. W razie zgonu funkcjonariusza zwrotu legityma cji dokonuje członek jego rodziny lub bezpośredni przełożony.

§7.

1. Legitymacji nie wolno:

1) odstępować innej osobie,

2) wywozić za granicę, chyba ż e funkcjonariusz uzyska na to zgodę właściwego przełożonego określone go w art. 36 ust. 1 ustawy,

3) przesyłać pocztą, z wyjątkiem poczty specjalnej Mi nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Funkcjonariusz, który nie uzyskał zgody na wy wóz legitymacji za granicę, jest obowiązany na czas wyjazdu pozostawić ją w jednostce (komórce) organi zacyjnej, w której pełni służbę.

§8. Legitymacja podlega wymianie w razie:

1) zmiany nazwiska lub imienia funkcjonariusza,

2) uszkodzenia lub zniszczenia,

3) przeniesienia służbowego funkcjonariusza,

4) upływu okresu ważności,

5) zmiany stopnia lub stanowiska.

§9.

1. W razie utraty legitymacji funkcjonariusz jest obowiązany zawiadomić o tym niezwłocznie drogą służbową przełożonego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej Straży Gra nicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę, przepro Dziennik Ustaw Nr 119 — 7806 — Poz. 1019 1019 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. wadza czynności wyjaśniające w sprawie utraty legity macji.

3. W razie odzyskania utraconej legitymacji funk cjonariusz jest obowiązany zwrócić ją osobie, która ją wydała, oraz podać datę i okoliczności odzyskania legi tymacji.

§10.

1. Legitymację wydają:

1) Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej dla: a) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej i Granicznej Placów ce Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okę cie, b) funkcjonariuszy oddelegowanych do wykony wania pracy poza Strażą Graniczną, c) komendantów oddziałów Straży Granicznej, Ko mendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i Komendanta Ośrodka Tresu ry Psów Służbowych Straży Granicznej;

2) komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komen dant Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz Ko mendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej — dla funkcjonariuszy pełniących służ bę w podległych im jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;

3) Komendant ¸użyckiego Oddziału Straży Granicz nej, poza uprawnieniami określonymi w pkt 2 — dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Ośrodku Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej, z za strzeżeniem pkt 1 lit. c).

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głów nej Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, Komendant Centrum Szkolenia Straży Gra nicznej oraz Komendant Centralnego Ośrodka Szkole nia Straży Granicznej lub upoważnione przez nich oso by są właściwi do wymiany legitymacji.

3. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głów nej Straży Granicznej może wydać legitymację dla każ dego funkcjonariusza, bez względu na jego przydział służbowy. § 1

1.

1. Do znaku stosuje się odpowiednio przepisy § 4, § 6, § 7, § 8 pkt 2 i 3, § 9 i § 10.

2. Wzór znaku określa załącznik nr 2 do rozporzą dzenia. § 1

2. Dotychczasowy wzór legitymacji może być wykorzystany do dnia 31 grudnia 2004 r. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Dziennik Ustaw Nr 119 — 7807 — Poz. 1019 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2002 r. (poz. 1019) Załącznik nr 1 WZÓR LEGITYMACJI S¸U˚BOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 119 — 7808 — Poz. 1019 Legitymacja dwustronnie foliowana, zaginana wzdłuż krawędzi poziomej. Strony 1 i 4 łączą się górnymi krawędziami, krawędź dolna strony 2 z górną strony 3. Wzór giloszu na papierze białym; tworzy na stronie deseń rozbarwiony od jasnej zieleni do jasnej żółci. Załącznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA˚Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 119 — 7809 — Poz. 1019

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-27
Data wydania: 2002-06-25
Data wejścia w życie: 2002-07-27
Data obowiązywania: 2002-07-27
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 119 poz. 1019