Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1040

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984 i Nr 115, poz. 99

6) za rządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości upo sażenia zasadniczego policjantów, dodatków do upo sażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależ niony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. Nr 152, poz. 173

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu: Dziennik Ustaw Nr 121 — 7866 — Poz. 1040 1040 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadni czego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. b) lp. 18 otrzymuje brzmienie: 4a Dyrektor Centralnego Biura Âledczego nadinspektor 16 KGP Lp. Nazwastanowiska Stopień etatowy Grupa zaszeregowania Jednostka organizacyjna Policji Lp. Nazwastanowiska Stopień etatowy Grupa zaszeregowania Jednostka organizacyjna Policji 18 Główny księgowy — naczelnik wydziału młodszy inspektor 14 KGP WSPol SPKWP c) po lp. 52 dodaje się lp. 52a w brzmieniu: Lp. Nazwastanowiska Stopień etatowy Grupa zaszeregowania Jednostka organizacyjna Policji 52a Główny księgowy — naczelnik sekcji podinspektor 11 KP(M)P d) lp. 70 otrzymuje brzmienie: Lp. Nazwastanowiska Stopień etatowy Grupa zaszeregowania Jednostka organizacyjna Policji 70 Kierownik posterunku Policji aspirant sztabowy 7 KP(M)P KP

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia lp. 14 otrzymuje brzmienie: Lp. Nazwa stanowiska Kategoria dodatkufunkcyjnego 14 Główny księgowy budżetu, główny księgowy — naczelnik wy działu, główny księgowy — naczelnik sekcji, główny księgowy II

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-07-31
Data wydania: 2002-07-17
Data wejścia w życie: 2002-08-15
Data obowiązywania: 2002-08-15
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 121 poz. 1040