Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1043

1043 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierp nia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Finansów Publicznych, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, w randze sekretarza stanu w Mini sterstwie Finansów.

§2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy przygotowa nie koncepcji reformy finansów publicznych i koordy nacja jej realizacji, a zwłaszcza inicjowanie i koordyno wanie prac zmierzających do przebudowy systemu fi nansów publicznych zgodnie z wymogami Unii Euro pejskiej.

2. Zadania określone w ust. 1 Pełnomocnik realizu je w szczególności przez:

1) przygotowanie harmonogramu prac w zakresie re formy finansów publicznych,

2) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przy gotowaniem aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących reformy finansów publicznych,

3) koordynację prac wdrożeniowych dotyczących re formy finansów publicznych,

4) upowszechnianie problematyki reformy finansów publicznych oraz inspirowanie przedsięwzięć edu kacyjnych, służących społecznemu zrozumieniu znaczenia tych reform.

§3. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocniko wi, w szczególności przez udostępnianie mu informa cji niezbędnych w realizacji jego zadań.

§4.

1. Pełnomocnik, w zakresie przygotowywanych projektów aktów prawnych wynikających z realizacji je go zadań, współdziała z Ministrem Finansów.

2. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Mini strów, przedstawiać Radzie Ministrów do rozpatrzenia projekty aktów prawnych wynikających z zakresu jego działania.

§5. Projekty aktów prawnych oraz innych doku mentów rządowych, mających znaczenie dla funkcjo nowania systemu finansów publicznych, a także w za kresie wdrażania reformy finansów publicznych, pod legają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§6.

1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego działania,

2) coroczne informacje o swojej pracy.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§7. Pełnomocnik może powoływać zespoły o cha rakterze opiniodawczym lub do opracowania określo nych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie eksper tyz.

§8. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno mocnikowi Ministerstwo Finansów.

§9. Wydatki związane z działalnością Pełnomocni ka są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczą cej Ministerstwa Finansów.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 122 — 7878 — Poz. 1043

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-08-01
Data wydania: 2002-07-23
Data wejścia w życie: 2002-08-01
Data obowiązywania: 2002-08-01
Data uchylenia: 2005-10-28
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1043