Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1091

Dziennik Ustaw Nr 127 — 8188 — Poz. 1091 1091 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. Na podstawie art. 204 § 1 i 3 Kodeksu pracy zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500, z 1992 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1998 r. Nr 105, poz. 65

8) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) dział IV „Prace w hałasie i drganiach” otrzymuje brzmienie: „IV. Prace w hałasie i drganiach

1. Hałas

1) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na hałas, którego: — poziom ekspozycji odniesiony do 8-go dzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 80 dB, — szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, — maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB.

2) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na hałas infradźwię kowy, którego: — równoważny poziom ciśnienia akustyczne go skorygowany charakterystyką częstotli wościową G odniesiony do 8-godzinne go dobowego lub do przeciętnego tygo dniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB, — szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB.

3) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na hałas ultradźwię kowy, którego: — równoważne poziomy ciśnienia akustycz nego w pasmach tercjowych o częstotliwo ściach środkowych od 10 kHz do 40 kHz od niesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określone go w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy, — maksymalne poziomy ciśnienia akustycz nego w pasmach tercjowych o częstotli wościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz przekraczają wartości podane w tabeli: Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz) Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB) Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB) 10; 12,5; 16 75 100 20 85 110 25 100 125 31,5; 40 105 130

2. Drgania

1) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których: — wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składo wych kierunkowych X, Y i Z, przy 8-godzin nym działaniu drgań na organizm, przekra cza 1 m/s2, — maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krót szych, przekracza 4 m/s2.

2) Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na drgania o ogól nym działaniu na organizm, których: — wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składo wych kierunkowych X, Y i Z, przy 8-godzin nym działaniu na organizm, przekracza 0,25 m/s2, — maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y i Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krót szych, przekracza 1 m/s2.”;

2) w dziale V „Prace w polach elektromagnetycznych, elektrostatycznych i narażających na promienio wanie jonizujące, laserowe, nadfioletowe i pod czerwone” ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0 Hz — 300 GHz Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych przy pracach w zasięgu pól elektromagnetycz nych o natężeniach przekraczających wartości dla strefy bezpiecznej, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

2. Promieniowanie jonizujące Wzbronione jest zatrudnianie młodocianych w warunkach narażenia na promieniowanie jo nizujące na poziomie przekraczającym dopusz czalne wartości dawek granicznych określone w przepisach prawa atomowego.”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol Dziennik Ustaw Nr 127 — 8189 — Poz. 1091

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-08-10
Data wydania: 2002-07-30
Data wejścia w życie: 2002-11-11
Data obowiązywania: 2002-11-11
Data uchylenia: 2004-12-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1091