Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1099

Dziennik Ustaw Nr 128 — 8235 — Poz. 1099 1099 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne związane z podpisem elektronicznym, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru. Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 18 wrze śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zwany dalej „wpisem”;

2) sposób prowadzenia rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, zwanego dalej „rejestrem”, oraz wzór rejestru.

§2.

1. Wniosek o dokonanie wpisu wraz z załączni kami składa się w formie pisemnej w trzech jedno brzmiących egzemplarzach.

2. Wniosek składa się osobiście lub przez pełno mocnika w siedzibie ministerstwa obsługującego mini stra właściwego do spraw gospodarki albo przesyłką poleconą, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§3.

1. Minister właściwy do spraw gospodarki, po rozpatrzeniu wniosku, dokonuje wpisu.

2. W przypadku powierzenia prowadzenia rejestru podmiotowi, o którym mowa w art. 23 ust. 4 lub 5 usta wy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz nym, minister właściwy do spraw gospodarki po wy daniu decyzji o dokonaniu wpisu niezwłocznie przeka zuje podmiotowi prowadzącemu rejestr odpis tej decy zji. Podmiot prowadzący rejestr dokonuje wpisu nie zwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania odpisu tej decyzji.

3. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia da nych w rejestrze.

§4.

1. Każdy wpis w rejestrze opatruje się czasem jego dokonania, z dokładnością do jednej sekundy.

2. O kolejności wpisu w rejestrze decyduje czas do konania tego wpisu.

§5.

1. Rejestr prowadzi się w formie kart. Każda kar ta rejestru obejmuje wpis dotyczący tylko jednego kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi cer tyfikacyjne, zwanego dalej „podmiotem wpisanym do rejestru”.

2. Wzór karty rejestru określa załącznik do rozpo rządzenia.

3. Rejestr prowadzony jest również w formie elek tronicznej, w sposób określony w § 7.

§6.

1. Jeżeli w rejestrze znajduje się wpis zawiera jący oczywiste błędy, minister właściwy do spraw go spodarki zarządzi dokonanie sprostowania. Sprosto wanie zarządza się na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru lub z urzędu, po uprzednim poinformowa niu podmiotu wpisanego do rejestru.

2. Sprostowanie powinno być dokonywane w spo sób czytelny.

3. Zmiana treści wpisu nie może prowadzić do usu nięcia poprzedniej treści. Wykreślona oraz aktualna treść wpisu powinna być w sposób czytelny i wyraźny zaznaczona.

§7.

1. Rejestr w formie elektronicznej jest prowa dzony w systemie teleinformatycznym ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki lub podmiotu, któremu minister po wierzył prowadzenie rejestru.

2. Rejestr w formie elektronicznej zawiera wszyst kie informacje określone dla karty rejestru zgodnie z § 5 ust. 2.

3. Rejestr w formie elektronicznej zapewnia możli wość przeglądania wpisów uszeregowanych pod ką tem:

1) czasu uzyskania wpisu do rejestru — w kolejności od najwcześniejszego,

2) czasu uzyskania wpisu do rejestru — w kolejności od najpóźniejszego,

3) nazw podmiotów wpisanych do rejestru — uszere gowanych alfabetycznie,

4) rodzaju świadczonych usług.

§8. Rejestr w formie pisemnej udostępnia się zain teresowanym w siedzibie ministerstwa zapewniające go obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki lub w siedzibie podmiotu, któremu minister powierzył prowadzenie rejestru.

§9. Akta rejestrowe obejmujące wszelkie doku menty stanowiące podstawę dokonania wpisu prowa dzone są oddzielnie dla każdego podmiotu ujawnione go w rejestrze. W przypadku powierzenia prowadzenia rejestru podmiotowi określonemu w art. 23 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, oryginały akt przechowywane są w ministerstwie zapewniającym obsługę ministra wła ściwego do spraw gospodarki, a dodatkowe egzempla rze tych akt przechowuje podmiot prowadzący rejestr.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r. Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski Dziennik Ustaw Nr 128 — 8236 — Poz. 1099 Lp. Informacjaobjęta wpisem Treść wpisu Czas dokonania wpisu Uwagi Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 sierpnia 2002 r. (poz. 1099) WZÓR KARTY REJESTRU KWALIFIKOWANYCH PODMIOTÓW ÂWIADCZÑCYCH US¸UGI CERTYFIKACYJNE MINISTERSTWO GOSPODARKI Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa KARTA REJESTRU KWALIFIKOWANYCH PODMIOTÓW ÂWIADCZÑCYCH US¸UGI CERTYFIKACYJNE 1 Numer wpisu 2 Imię i nazwisko 3 Nazwa (firma) 4 Dane adresowe 5 Numer KRS 6 Oznaczenie sądu prowa dzącego rejestr przed siębiorców właściwy dla podmiotu Dziennik Ustaw Nr 128 — 8237 — Poz. 1099 Lp. Informacjaobjęta wpisem Treść wpisu Czas dokonania wpisu Uwagi 7 Sposób reprezentacji 8 Imiona i nazwiska osób reprezentujących pod miot 9 Nazwa polityki certyfi kacji 10 Rodzaj świadczonych usług 11 Wskazanie terminu ważności wydanych zaświadczeń certyfika cyjnych 12 Nazwa zakładu ubez pieczeń, z którym pod miot zawarł umowę ubezpieczeniową 13 Okres, na jaki została zawarta umowa ubez pieczeniowa 14 Suma ubezpieczenia 15 Informacje o warun kach umowy ubezpie czenia 16 Informacja o zamiarze zaprzestania prowa dzenia działalności 17 Informacja o likwidacji podmiotu wraz z datą 18 Informacja o upadłości podmiotu wraz z datą 19 Czas wykreślenia z re jestru

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-08-12
Data wydania: 2002-08-06
Data wejścia w życie: 2002-08-16
Data obowiązywania: 2002-08-16
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1099