Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1100

Na podstawie art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 18 wrze śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadze nie kontroli ustala minister właściwy do spraw gospo darki na podstawie planu kontroli i jej kosztorysu spo rządzonego przez podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elek tronicznym, zwanej dalej „ustawą”.

2. Plan kontroli oraz jej kosztorys, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez ministra wła ściwego do spraw gospodarki przed rozpoczęciem kontroli.

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia przez mini stra właściwego do spraw gospodarki planu kontroli i jej kosztorysu, o których mowa w ust. 1, podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, może przedsta wić nowy plan kontroli i jej kosztorys, uwzględniający propozycje ministra właściwego do spraw gospodarki.

§2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli bierze się pod uwagę nastę pujące czynniki:

1) zakres i rodzaj zleconych czynności kontrolnych;

2) wielkość podmiotu kontrolowanego;

3) rodzaj polityki lub polityk certyfikacji, w ramach których jest prowadzona działalność kwalifikowa nego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyj ne, która ma być skontrolowana;

4) inne koszty związane z przeprowadzeniem kontroli.

§3.

1. Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli zaj dzie konieczność podjęcia dodatkowych czynności kontrolnych, podmiot przeprowadzający kontrolę spo rządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia propozycję zmian planu kontroli oraz jej kosztorysu.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, podlegają za twierdzeniu przez ministra właściwego do spraw go spodarki.

3. W przypadku zatwierdzenia zmian, minister wła ściwy do spraw gospodarki ustala wysokość zwiększe nia wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli.

4. W przypadku niezatwierdzenia zmian, podmiot przeprowadzający kontrolę kontynuuje ją w zakresie przewidzianym w pierwotnym planie kontroli.

§4. Wynagrodzenie za przeprowadzenie kontroli wypłaca się ze środków ministra właściwego do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki protokołu pokontrolnego i sprawozdania z przeprowadzonej kon troli, z zastrzeżeniem § 5.

§5.

1. Jeżeli z kosztorysu kontroli wynika uzasad niona potrzeba wypłacenia zaliczki na poczet zleco nych czynności kontrolnych, minister właściwy do spraw gospodarki po zatwierdzeniu kosztorysu kontro li wypłaca zaliczkę w terminie 7 dni od dnia przystąpie nia pracowników do czynności kontrolnych.

2. Zaliczka, o której mowa w ust. 1, nie może prze kraczać 25% wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1.

§6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2002 r. Minister Gospodarki: w z. A. Szarawarski Dziennik Ustaw Nr 128 — 8238 — Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad wynagradzania za przeprowadzenie kontroli podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, związane z podpisem elektronicznym.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-08-12
Data wydania: 2002-08-06
Data wejścia w życie: 2002-08-16
Data obowiązywania: 2002-08-16
Data uchylenia: 2009-09-08
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 128 poz. 1100