Dz.U. 2002 nr 131 poz. 1113

Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 89, poz. 804) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wzory umundurowa nia służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, kry teria i sposób przydziału umundurowania z uwzględ nieniem ilości i okresu ich używalności, warunki jego używania, a także sposób postępowania z tym związa ny.

§2. Inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego, zwanym dalej „inspektorami”, przydziela się bezpłat nie umundurowanie służbowe.

§3.

1. Umundurowanie służbowe inspektora skła da się z ubiorów letniego i zimowego.

2. Zasadniczymi składnikami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:

1) spodnie męskie — letnie i zimowe,

2) spodnie damskie — letnie i zimowe,

3) czapka służbowa letnia i zimowa,

4) koszula służbowa,

5) kurtka ocieplana uniwersalna,

6) sweter uniwersalny,

7) marynarka gabardynowa,

8) bluza służbowa,

9) pas główny w kolorze białym,

10) obuwie, 1

1) krawat.

3. Wzory umundurowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Ilość i rodzaj składników umundurowania, a tak że okresy ich używalności określa załącznik nr 2 do roz porządzenia.

§4.

1. Na guzikach zewnętrznych i czapkach wcho dzących w skład umundurowania umieszczony jest wi zerunek orła.

2. Wzory oznak służbowych noszonych przez in spektorów na rękawach bluzy służbowej i marynarki gabardynowej, taśmie otokowej czapki służbowej oraz nad lewą kieszenią swetra, koszuli służbowej, a także 1113 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego. koszuli typu „polo” określa załącznik nr 3 do rozporzą dzenia.

3. Kamizelkę ostrzegawczą nosi się na umunduro waniu służbowym w czasie wykonywania zadań na drogach.

§5.

1. Uprawnienie do zaopatrzenia w składniki umundurowania powstaje z dniem powołania na sta nowisko inspektora i wygasa z dniem odwołania.

2. Okres używalności składników umundurowania liczy się od dnia wydania ich inspektorowi.

3. Po upływie okresu używalności poszczególnych składników umundurowania poprzednio wydane nie podlegają zwrotowi.

4. Prawo do ponownego przydziału poszczegól nych składników umundurowania inspektor nabywa z upływem okresu ich używalności.

§6. W przypadku utraty bądź zniszczenia składni ków umundurowania przed upływem okresu ich uży walności, nowe umundurowanie przysługuje:

1) bezpłatnie — jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z przyczyn niezależnych od inspektora — na jego wniosek zaopiniowany przez przełożonego,

2) odpłatnie — jeżeli utrata lub zniszczenie nastąpiły z winy inspektora — za zwrotem wartości składni ka umundurowania utraconego lub zniszczonego, obliczonej stosownie do okresu jego użytkowania.

§7.

1. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed upływem okresu używalności umundurowania, inspektor zatrzymuje umundurowanie na własność, za zwrotem kwoty odpowiadającej wartości umunduro wania obliczonej stosownie do okresu jego używalno ści, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Kwoty podlegające zwrotowi, liczone według ak tualnych cen detalicznych przedmiotów umundurowa nia, powinny odpowiadać wartości tych składników od dnia rozwiązania stosunku pracy do upływu okresu ich używalności.

3. Inspektor odchodzący na emeryturę lub rentę za trzymuje składniki przydzielonego mu umundurowa nia, bez zwrotu ich wartości.

§8.

1. Inspektor obowiązany jest do noszenia umundurowania podczas wykonywania obowiązków służbowych.

2. Umundurowanie inspektora powinno być utrzy mane w należytym stanie, zapewniającym estetyczny wygląd zewnętrzny podczas wykonywania obowiąz ków służbowych.

3. Inspektorom zabrania się używania składników umundurowania:

1) w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego,

2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny na rusza godność munduru,

3) niezgodnie z ich przeznaczeniem.

4. Zabrania się samowolnego dokonywania przeró bek, poprawek i zniekształcania przedmiotów umundu rowania.

5. Inspektor jest obowiązany do posiadania kom pletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.

6. Dopuszcza się używanie przez umundurowane go inspektora:

1) symbolu żałoby w sposób zwyczajowo przyjęty,

2) okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przy ciemnionymi szkłami.

§9.

1. W wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego prowadzi się ewidencję wydanego inspek torom umundurowania oraz okresu ich używalności.

2. Wojewódzcy inspektorzy transportu drogowe go:

1) kontrolują przestrzeganie przez podległych inspek torów przepisów o umundurowaniu,

2) przeprowadzają co najmniej raz w roku przeglądy umundurowania polegające na bezpośrednim sprawdzeniu stanu jakościowego i ilościowego przedmiotów umundurowania użytkowanych przez podległych inspektorów.

§10. Umundurowanie i oznaki służbowe określone w rozporządzeniu są prawnie zastrzeżone i mogą być używane wyłącznie przez inspektorów. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat Dziennik Ustaw Nr 131 — 8310 — Poz. 1113 Dziennik Ustaw Nr 131 — 8311 — Poz. 1113 Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2002 r. (poz. 1113) Załącznik nr 1 WZORY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Ubiór inspektora w bluzie służbowej Dziennik Ustaw Nr 131 — 8312 — Poz. 1113 Ubiór inspektora w koszuli z krótkim rękawem Dziennik Ustaw Nr 131 — 8313 — Poz. 1113 Ubiór inspektora w swetrze Ubiór inspektora w marynarce gabardynowej Dziennik Ustaw Nr 131 — 8314 — Poz. 1113 Ubiór inspektora w kurtce ocieplanej Wzór kamizelki ostrzegawczej Dziennik Ustaw Nr 131 — 8315 — Poz. 1113 Charakterystyka składników umundurowania inspektorów i sposób noszenia umundurowania

1. Bluza służbowa w kolorze ciemnozielonym, z wy kładanym kołnierzem, z krytym zapięciem z przodu na guziki. Na piersiach naszyte dwie nakładane kie szenie z fałdkami i klapkami. Dół bluzy wykończo ny paskiem, po bokach ściągnięty gumką. Na pa sku umieszczone podtrzymywacze do pasa głów nego. Rękawy wykończone mankietami zapinany mi na guziki. Bluza powinna sięgać dolną krawę dzią pasa (ściągacza) do około 4—6 cm poniżej gór nej krawędzi pasa spodni, a krawędź mankietu rę kawa — do nasady dłoni przy opuszczonej ręce. Bluzę służbową nosi się z koszulą i krawatem.

2. Czapka służbowa, gabardynowa, w kolorze ciem nozielonym, z otokiem w tym samym kolorze. Na czapce wizerunek orła w kolorze srebrnym, hafto wany mechanicznie — z możliwością jego zdjęcia i założenia po założeniu pokrowca. Rondo czapki powinno zawierać usztywniacz zapewniający regu larny owal. Daszek czapki w kolorze czarnym. Na czapkę nakłada się pokrowiec w kolorze białym.

3. Czapka służbowa letnia z daszkiem (typu sportowe go), w kolorze ciemnozielonym, z wizerunkiem or ła w kolorze srebrnym, haftowanym mechanicznie.

4. Czapka zimowa z daszkiem, w kolorze ciemnozielo nym, z klapami z tkaniny futerkowej. Na czapce wi zerunek orła w kolorze srebrnym, haftowany me chanicznie. Czapkę zimową nosi się podczas dokuczliwych wiatrów i przy temperaturze powietrza poniżej 0°C. Przy temperaturze –7°C czapkę zimową można no sić z opuszczonymi klapami wiązanymi do tyłu al bo pod podbródkiem.

5. Marynarka gabardynowa w kolorze ciemnozielo nym, jednorzędowa, z wykładanym kołnierzem, za pinana z przodu na cztery guziki z godłem. Na pier siach i bokach marynarki, poniżej linii pasa, naszy te kieszenie nakładane z fałdkami i klapkami. Ręka wy gładkie, bez mankietów.

6. Kurtka 3/4 uniwersalna w kolorze ciemnozielonym, z tkaniny nieprzemakalnej, z podpinką i kamizelką. Kurtka zapinana jest z przodu na zamek błyskawicz ny przykryty listwą, z dwiema bocznymi kieszenia mi. Kołnierz z tkaniny zasadniczej, podpinka z pola ru, dopinany kaptur. Z przodu i z tyłu kurtki wszyta biza z materiału odblaskowego. Kamizelka wykonana z pikowanej włókniny z nakła danymi z przodu kieszeniami, zapinana na zamek błyskawiczny, kołnierz wykonany z dzianiny, na plecach naszyty foliowany napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” na żółtym odbla skowym tle.

7. Spodnie gabardynowe i z tropiku w kolorze ciem nozielonym, bez mankietów. Szerokość nogawek u dołu uzależniona jest od rozmiaru i wzrostu. W przednich częściach nogawek kieszenie boczne z wypustką. W prawej tylnej nogawce cięta kieszeń z klapką, zapinana na guzik. W pasek spodni wszy te podtrzymywacze do pasa głównego. Po bokach naszyte ściągacze zapinane na guzik. Spodnie ga bardynowe i z tropiku powinny sięgać z tyłu dolną krawędzią nogawek 2—2,5 cm powyżej obcasa.

8. Sweter służbowy w kolorze ciemnozielonym, wyko nany z dzianiny, wzmocniony tkaniną w przedniej i tylnej części barków oraz na łokciach rękawów. Z tej samej tkaniny naszyte nakładane kieszenie z patkami na lewej piersi i lewym rękawie. Sweter nosi się wyłożony na pas.

9. Guziki zewnętrzne do składników umundurowania, z wizerunkiem orła, są wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym lub czar nym. Wszystkie guziki wewnętrzne — kryte są wy konane bez wizerunku orła.

10. Kamizelka ostrzegawcza jest wykonana z dzianiny z elementami odblaskowymi w kolorze srebrnym, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny. Na ple cach naszyty jest duży odblaskowy napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO”. Na górnym lewym przodzie naszyty jest odblaskowy napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWE GO”. W dolnej części kamizelki na całym obwodzie naszyte są dwa pasy z taśmy odblaskowej w kolo rze srebrnym. 1

1. Koszulę służbową koloru jasnozielonego, z długim rękawem, do bluzy służbowej, marynarki gabardy nowej i kurtki ocieplanej nosi się z krawatem, tak aby górna krawędź kołnierzyka wystawała nieco ponad kołnierz bluzy służbowej, marynarki lub kurtki. Na przodach koszuli naszyte są nakładane dwie kieszenie z patkami. Nad lewą kieszenią umieszczona jest oznaka służbowa. W okresie letnim koszulę służbową z krótkim ręka wem do czapki służbowej nosi się z krawatem, zaś do czapki sportowej — bez krawata. Koszula z krót kim rękawem jest koloru jasnozielonego, z dwiema naszytymi z przodu kieszeniami z patkami oraz umieszczoną nad lewą kieszenią oznaką służbową. Koszula typu „polo” jest koloru jasnozielonego, z dwiema kieszeniami na piersiach i oznaką służbo wą nad lewą kieszenią. Nosi się ją do swetra i czap ki sportowej. 1

2. W okresie letnim, gdy koszula z krótkim rękawem jest ubiorem zewnętrznym, nosi się ją z krawatem do czapki służbowej lub bez krawata — do czapki służbowej letniej (sportowej). Na przodach koszuli naszyte są dwie nakładane kieszenie z patkami. Do puszcza się noszenie spinki do krawata w kolorze srebrnym. 1

3. Krawat w kolorze ciemnozielonym nosi się wiązany podwójnym węzłem. Węzeł powinien ściśle przyle gać do kołnierzyka koszuli. Dziennik Ustaw Nr 131 — 8316 — Poz. 1113 Załącznik nr 2 I. NORMY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW TRANSPORTU DROGOWEGO — M¢˚CZYZN 1

4. Obuwie skórzane jest koloru czarnego. Wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszywane, wytła czane ani dziurkowane. Półbuty męskie i damskie są z przodu sznurowane. 1

5. Pas główny w kolorze białym nosi się zawsze do ubioru służbowego:

1) w podtrzymywaczach spodni — na swetrze, ko szuli typu „polo” lub koszuli z krótkim rękawem,

2) w podtrzymywaczach znajdujących się na pasku (ściągaczu) bluzy służbowej; środek klamry na li nii guzików. 1

6. Skarpety letnie i zimowe są koloru czarnego. 1

7. Na daszku czapki służbowej wojewódzcy inspekto rzy transportu drogowego oraz ich zastępcy noszą jeden galon w kolorze matowosrebrnym, o szero kości 6 mm, naszyty w odległości 6 mm od krawę dzi daszka na całej długości łuku daszka. Dziennik Ustaw Nr 131 — 8317 — Poz. 1113 II. NORMY UMUNDUROWANIA INSPEKTORÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW TRANSPORTU DROGOWEGO — KOBIET Dziennik Ustaw Nr 131 — 8318 — Poz. 1113 III. NORMY UMUNDUROWANIA G¸ÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO, WOJEWÓDZKICH INSPEKTORÓW TRANSPORTU DROGOWEGO I ICH ZAST¢PCÓW Załącznik nr 3 WZORY OZNAK S¸U˚BOWYCH INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO Dziennik Ustaw Nr 131 — 8319 — Poz. 1113 Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Młodszy Inspektor Transportu Drogowego Dziennik Ustaw Nr 131 — 8320 — Poz. 1113 Inspektor Transportu Drogowego Starszy Inspektor Transportu Drogowego Dziennik Ustaw Nr 131 — 8321 — Poz. 1113 Oznaczenia Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego na czapkach Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Inspektor Transportu Drogowego Dziennik Ustaw Nr 131 — 8322 — Poz. 1113 Oznaczenia na mankietach rękawów marynarki gabardynowej oraz bluzy służbowej Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Młodszy Inspektor Transportu Drogowego Inspektor Transportu Drogowego Starszy Inspektor Transportu Drogowego Dziennik Ustaw Nr 131 — 8323 — Poz. 1113 Sposób umieszczenia oznak na klapach munduru

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-08-17
Data wydania: 2002-06-28
Data wejścia w życie: 2002-09-01
Data obowiązywania: 2002-09-01
Data uchylenia: 2004-03-13
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 131 poz. 1113