Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Prze strzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu downictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 3

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Do praktyki zawodowej zalicza się także pracę w organach nadzoru budowlanego, związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień ar chitektonicznych i technicznych oraz technicz no-organizacyjnych, stanowiącą nie więcej niż połowę okresu praktyki wymaganej przy uzy skiwaniu uprawnień.”;

2) w § 8 w ust. 1 wyrazy „wojewody właściwego we dług miejsca zamieszkania wnioskodawcy” zastę puje się wyrazami „właściwej okręgowej izby sa morządu zawodowego”;

3) użyty w § 8 w ust. 4 i 5, w § 9 w ust. 1, w § 10 w ust. 4, w § 15 w ust. 1, w § 20 w ust. 8 i w § 22 w różnych przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się uży tymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „wła ściwa okręgowa izba samorządu zawodowego”;

4) w § 9 w ust. 2 skreśla się wyraz „specjalistycznego”;

5) w § 12 w ust. 1 i 3 wyrazy „przewodniczący komi sji” zastępuje się wyrazami „przewodniczący okrę gowej komisji kwalifikacyjnej właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego”;

6) w § 13: a) w ust. 1 wyrazy „komisja, o której mowa w art. 12 ust. 4” zastępuje się wyrazami „okręgo wa komisja kwalifikacyjna właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego”, b) skreśla się ust. 4;

7) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne wnosi się na konto właściwej okręgowej izby samo rządu zawodowego w dwóch ratach”;

8) w § 20 w ust. 1 wyrazy „wojewody właściwego we dług miejsca zamieszkania” zastępuje się wyraza mi „okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego”;

9) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w tabeli część „Specjalność konstrukcyjno-budowlana” otrzymu je brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Przepisy § 1 pkt 2, 3, 5, 6, 7 i 8 mają zastosowa nie po raz pierwszy po upływie 3 miesięcy od dnia zwo łania pierwszych Krajowych Zjazdów Izb, o których mowa w art. 62 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol Dziennik Ustaw Nr 134 — 8544 — Poz. 1130 1130 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2002 r. (poz. 1130) 2 konstrukcyjno-budowlana — konstrukcje betonowe — konstrukcje metalowe — konstrukcje drewniane — budynki wysokościowe — zbiorniki, silosy — fundamenty pod maszyny — maszty i kominy przemysłowe — przekrycia powłokowe — obiekty budowlane gospodarki wodnej — morskie obiekty hydrotechniczne — obiekty na terenach górniczych — drogi — mosty — obiekty budowlane melioracji wodnych

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-08-27
Data wydania: 2002-07-19
Data wejścia w życie: 2002-09-11
Data obowiązywania: 2002-09-11
Data uchylenia: 2005-07-03
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1130