Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146

Art.

1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Ko deks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 67

6) wpro wadza się następujące zmiany:

1) po art. 9 dodaje się art. 91 w brzmieniu: „Art. 91

§1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją fi nansową pracodawcy, może być za warte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pra cy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

§2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozu mienie zawiera pracodawca i przed stawicielstwo pracowników wyłonio ne w trybie przyjętym u tego praco dawcy.

§3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.

§4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu inspektorowi pracy; po rozumienie zawarte z przedstawiciel stwem pracowników wymaga uprzed niego zaakceptowania przez właściwą wojewódzką komisję dialogu społecz nego, o której mowa w odrębnych przepisach.

§5. Przepisy § 1—4 nie naruszają przepi sów art. 2412

7. ”; 1146 USTAWA z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

2) w art. 22: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracow nik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca — do zatrudniania pracow nika za wynagrodzeniem.”, b) po § 11 dodaje się § 12 w brzmieniu: „§ 1

2. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy za chowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.”;

3) po art. 231 dodaje się art. 231a w brzmieniu: „Art. 231a

§1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, nieobjętego układem zbiorowym pracy lub za trudniającego mniej niż 20 pracow ników, może być zawarte porozu mienie o stosowaniu mniej korzyst nych warunków zatrudnienia pra cowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracowni kami, w zakresie i przez czas ustalo ne w porozumieniu.

§2. Przepisy art. 91 § 2—4 stosuje się od powiednio.”;

4) w art. 25 w § 1 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracowni ka w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić in nego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecno ści.”;

5) w art. 37 w § 1 po wyrazach „wypowiedzenia umo wy o pracę” dodaje się wyrazy „dokonanego przez pracodawcę”;

6) w art. 38 skreśla się § 3 i 4;

7) w art. 40 wyrazy „prawa do renty z tytułu zaliczenia do I lub II grupy inwalidów” zastępuje się wyraza mi „prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolno ści do pracy”;

8) w art. 612 §1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 611, przysługuje w wysokości wynagrodzenia pra cownika za okres wypowiedzenia, a w przy padku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy — w wysokości wynagro dzenia za okres 2 tygodni.”;

9) w art. 631 w § 2 w zdaniu pierwszym wyrazy „w myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin” zastępuje się wyrazami „w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Fun duszu Ubezpieczeń Społecznych”;

10) w art. 772: a) w § 1 wyrazy „co najmniej 5 pracowników” za stępuje się wyrazami „co najmniej 20 pracowni ków”, b) w § 5 wyrazy „art. 24122” zastępuje się wyraza mi „art. 24126 § 2”; 1

1) art. 775 otrzymuje brzmienie: „Art. 77

5.

§1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służ bowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służ bową.

§2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pra cownikowi, zatrudnionemu w pań stwowej lub samorządowej jedno stce sfery budżetowej, z tytułu po dróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozpo rządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględ nieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza grani cami kraju — walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wy datków.

§3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracow nikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagra dzania albo w umowie o pracę, jeże li pracodawca nie jest objęty ukła dem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulami nu wynagradzania.

§4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania Dziennik Ustaw Nr 135 — 8616 — Poz. 1146 lub umowy o pracę nie mogą usta lać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza grani cami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pra cownika, o którym mowa w § 2.

§5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera po stanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należno ści na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2.”; 1

2) w art. 86 § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pra cownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.”; 1

3) w art. 87: a) w § 1 w zdaniu wstępnym wyrazy „po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycz nych” zastępuje się wyrazami „po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”, b) w § 5 po wyrazie „nagród” dodaje się wyrazy „ , dodatkowe wynagrodzenie roczne”; 1

4) w art. 92: a) w § 1 wyrazy „35 dni” zastępuje się wyrazami „33 dni”, b) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: „§ 1

1. W pierwszym dniu każdego okresu nie zdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaź ną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracow nik nie zachowuje prawa do wynagrodze nia, o którym mowa w § 1 pkt 1.”, c) w § 4 wyrazy „35 dni” zastępuje się wyrazami „33 dni”; 1

5) w art. 921 w § 1 wyrazy „renty inwalidzkiej” zastę puje się wyrazami „renty z tytułu niezdolności do pracy”; 1

6) w art. 93: a) w § 4 w pkt 2 wyrazy „w myśl przepisów o za opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro dzin” zastępuje się wyrazami „w myśl przepi sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez pieczeń Społecznych”, b) § 7 otrzymuje brzmienie: „

§7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługu jąca zgodnie z § 2 i

6. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, praco dawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.”; 1

7) w art. 97 po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: „§ 1

1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje ko lejną umowę o pracę bezpośrednio po roz wiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umo wy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tyl ko na jego żądanie.”; 1

8) w art. 104 w § 2 wyrazy „mniej niż 5 pracowników” zastępuje się wyrazami „mniej niż 20 pracowni ków”; 1

9) po art. 1043 dodaje się art. 1044 w brzmieniu: „Art. 104

4. Pracodawca, który nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy, informuje pracownika na piśmie o:

1) obowiązujących normach czasu pracy,

2) terminach dni wolnych od pracy, wy nikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy,

3) porze nocnej,

4) terminie, miejscu i czasie wypłaty wynagrodzenia,

5) przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obec ności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.”;

20) w art. 108 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.”; 2

1) skreśla się art. 1131; 2

2) w art. 129: a) w § 1 wyrazy „3 miesięcy” zastępuje się wyraza mi „4 miesięcy”, b) po § 1 dodaje się § 11 i 12 w brzmieniu: „§ 1

1. W budownictwie, rolnictwie i hodowli, przy pilnowaniu mienia lub osób, a także przy wykonywaniu prac użytecznych spo Dziennik Ustaw Nr 135 — 8617 — Poz. 1146 łecznie lub służących zaspokajaniu co dziennych potrzeb ludności, może być wprowadzony okres rozliczeniowy nie przekraczający 6 miesięcy, a jeżeli jest to dodatkowo uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicz nymi mającymi wpływ na przebieg proce su pracy — okres rozliczeniowy nieprze kraczający 12 miesięcy. Nie jest jednak do puszczalne stosowanie przedłużonego okresu rozliczeniowego w systemach cza su pracy, o których mowa w art. 1294, 132 § 2 i 4 i art. 142. § 1

2. Ustalenie przedłużonego okresu rozlicze niowego w zakresie i w granicach okre ślonych w § 11 następuje na podstawie układu zbiorowego pracy lub po wyraże niu na to zgody przez zakładową organi zację związkową, a jeżeli u danego praco dawcy taka organizacja nie działa, praco dawca może wprowadzić przedłużony okres rozliczeniowy po uprzednim zawia domieniu właściwego inspektora pra cy.”; 2

3) po art. 1295 dodaje się art. 1295a w brzmieniu: „Art. 1295a.

§1. Jeżeli jest to uzasadnione rodza jem pracy lub jej organizacją, mo że być wprowadzony system prze rywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu prze widującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

§2. Przerywanego czasu pracy nie sto suje się do pracowników objętych systemem czasu pracy, o którym mowa w art. 1294, 132 § 2 i 4 i art. 142.

§3. Przerywany czas pracy wprowa dza się w układzie zbiorowym pra cy, z zastrzeżeniem § 4.

§4. U pracodawcy będącego osobą fi zyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, może być wprowadzo ny przerywany czas pracy na pod stawie umowy o pracę. Pracowni kowi przysługuje prawo do wyna grodzenia za czas przerwy, o której mowa w § 1, jeżeli wynika to z umowy o pracę.”; 2

4) w art. 1298 w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy i jej organizacją” zastępuje się wyrazami „W przy padkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej or ganizacją albo miejscem wykonywania pracy”; 2

5) w art. 12910 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje się § 2 i 3 w brzmieniu: „

§2. Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nie przekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobi stych.

§3. Przerwę, o której mowa w § 2, wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli praco dawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia re gulaminu pracy.”; 2

6) art. 12911 otrzymuje brzmienie: „Art. 1291

1.

§1. Pracodawca jest obowiązany pro wadzić ewidencję czasu pracy pra cownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i in nych świadczeń związanych z pra cą. Pracodawca udostępnia tę ewi dencję pracownikowi, na jego żą danie.

§2. W stosunku do pracowników ob jętych zadaniowym czasem pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymu jących ryczałt za godziny nadlicz bowe lub za pracę w porze nocnej nie ewidencjonuje się godzin pra cy.”; 2

7) w art. 133 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: „§ 2

1. W układzie zbiorowym pracy lub w regula minie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbioro wym pracy lub nie jest obowiązany do usta lenia regulaminu pracy, można ustalić inną liczbę godzin nadliczbowych w roku kalen darzowym niż określona w

§2. W takim przy padku czas pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, nie może prze kroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.”; 2

8) w art. 134: a) § 1 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 135 — 8618 — Poz. 1146 „

§1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przy sługuje dodatek w wysokości:

1) 50% wynagrodzenia — za pracę w godzi nach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go roz kładem czasu pracy,

2) 100% wynagrodzenia — za pracę w go dzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta niebędące dla pra cownika dniami pracy zgodnie z obowią zującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pra cy udzielonym w zamian za pracę w nie dzielę lub w święto będące dla pracow nika dniami pracy zgodnie z obowiązują cym go rozkładem czasu pracy.”, b) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu: „§ 11a. Dodatek, o którym mowa w § 11, nie przy sługuje, jeżeli przekroczenie przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przy jętym okresie rozliczeniowym nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbo wych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku określonego w § 1.”; 2

9) w art. 137 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywa nemu wymiarowi pracy w porze nocnej.”; 30) w art. 143 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „

§2. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę może nastąpić także bez wniosku pracownika; w ta kim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy najpóźniej do zakończenia okresu rozliczeniowego w wymiarze o poło wę wyższym niż liczba przepracowanych go dzin nadliczbowych, jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia na leżnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.”; 3

1) w art. 153 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Z upływem roku pracy pracownikowi przysłu guje prawo do pozostałej części urlopu przy sługującego mu po przepracowaniu roku.”; 3

2) art. 154 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

4.

§1. Wymiar urlopu wynosi:

1) 18 dni — po roku pracy,

2) 20 dni — po 6 latach pracy,

3) 26 dni — po 10 latach pracy.

§2. Urlopu udziela się w dni robocze, za które uważa się wszystkie dni, z wy jątkiem niedziel i świąt określonych w odrębnych przepisach. Dni wol nych od pracy wynikających z roz kładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy nie wlicza się do urlopu.

§3. Jeżeli pracownik wykonuje dozwo loną pracę w niedziele i święta, z wy łączeniem przypadku określonego w art. 139 pkt 1, urlopu udziela się w dni kalendarzowe, które zgodnie z obowiązującym pracownika roz kładem czasu pracy są dla niego dniami pracy, z zastrzeżeniem § 4 i 5.

§4. Pracownikowi objętemu jednym z systemów czasu pracy, o których mowa w art. 1294 i 142, jeżeli rozkład jego czasu pracy przewiduje większą liczbę dni wolnych od pracy w okre sie rozliczeniowym niż przypadająca w tym okresie łączna liczba niedziel, świąt i dni wolnych od pracy, wyni kających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, urlopu udziela się w dni, które są dla tego pracownika dniami pracy i dniami wolnymi od pracy, w takiej proporcji, w jakiej te dni występują w czasie wykonywania pracy, zgod nie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

§5. Przepis § 4 stosuje się także do pra cownika zatrudnionego w niepeł nym wymiarze czasu pracy, którego rozkład czasu pracy przewiduje dni pracy i dni, w których nie ma on obo wiązku wykonywania pracy.”; 3

3) w art. 1551: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnio nym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy — w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że Dziennik Ustaw Nr 135 — 8619 — Poz. 1146 przed ustaniem tego stosunku pracow nik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy — w wymia rze: a) proporcjonalnym do okresu pozosta łego do końca danego roku kalenda rzowego — w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego, b) proporcjonalnym do okresu zatrud nienia w danym roku kalendarzowym — w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzo wego, z zastrzeżeniem § 2.”, b) po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: „§ 2

1. Przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika podejmującego pracę u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawcą.”, c) skreśla się § 3; 3

4) art. 1552 otrzymuje brzmienie: „Art. 155

2.

§1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika po wracającego do pracy u dotychcza sowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

1) urlopu bezpłatnego,

2) urlopu wychowawczego,

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastęp czych, okresowej służby wojsko wej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,

4) tymczasowego aresztowania,

5) odbywania kary pozbawienia wolności,

6) nieusprawiedliwionej nieobec ności w pracy.

§2. Jeżeli okres, o którym mowa w § 1, przypada po nabyciu przez pracow nika prawa do urlopu w danym ro ku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pra cy w ciągu tego samego roku kalen darzowego ulega proporcjonalne mu obniżeniu, chyba że przed roz poczęciem tego okresu pracownik wykorzystał urlop w przysługują cym mu lub w wyższym wymia rze.”; 3

5) w art. 162 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.”; 3

6) w art. 163: a) w § 1: — w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową ,” — dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: „Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672 .”, b) po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu: „§ 1

1. Pracodawca nie ustala planu urlopów, je żeli zakładowa organizacja związkowa wy raziła na to zgodę; dotyczy to także praco dawcy, u którego nie działa zakładowa or ganizacja związkowa. W takich przypad kach pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem. Przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpo wiednio.”; 3

7) po art. 167 dodaje się art. 1671—1673 w brzmieniu: „Art. 167

1. W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wy korzystać przysługujący mu urlop, jeże li w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551. Art. 167

2. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalenda rzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu roz poczęcia urlopu. Art. 167

3. ¸ączny wymiar urlopu wykorzystanego przez pracownika na zasadach i w trybie określonych w art. 1672 nie może prze kroczyć w roku kalendarzowym 4 dni, niezależnie od liczby pracodawców, z którymi pracownik pozostaje w da nym roku w kolejnych stosunkach pra cy.”; 3

8) art. 168 otrzymuje brzmienie: Dziennik Ustaw Nr 135 — 8620 — Poz. 1146 „Art. 16

8. Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 należy pra cownikowi udzielić najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art. 1672.”; 3

9) w art. 171 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawa nia pracownika w stosunku pracy na podsta wie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwią zaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.”; 40) w art. 172 w zdaniu pierwszym po wyrazach „przy sługuje wynagrodzenie,” dodaje się wyrazy „wy płacane nie później niż w terminie wypłaty wyna grodzenia u pracodawcy dla tego pracownika,”; 4

1) w art. 177 po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu: „§ 3

1. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pra cę na czas określony zawartej w celu zastęp stwa pracownika w czasie jego usprawiedli wionej nieobecności w pracy.”; 4

2) w art. 186 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: „

§3. Pracownica uprawniona do urlopu wycho wawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jej wymiaru czasu pracy do wy miaru nie niższego niż połowa pełnego wy miaru czasu pracy w okresie, w którym mo głaby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pra cownicy.”; 4

3) w art. 205 w § 3 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „Młodocianemu, który nie nabył prawa do urlopu, o którym mowa w § 1 i 2, pracodawca może, na je go wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych.”; 4

4) w art. 209: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sa nitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie pro wadzonej działalności.”, b) w § 2 po wyrazie „produkcji” dodaje się wyrazy „ , jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowni ków”, c) skreśla się § 3; 4

5) w art. 229: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom wstępnym nie podlegają jed nak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich sa mych warunkach pracy, na podstawie ko lejnej umowy o pracę zawartej bezpośred nio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu po przedniej umowy o pracę z tym pracodaw cą.”, b) w § 3 w zdaniu drugim wyrazy „przysługuje mu zwrot kosztów podróży według zasad obowiązu jących przy podróżach służbowych” zastępuje się wyrazami „przysługują mu należności na po krycie kosztów przejazdu według zasad obowią zujących przy podróżach służbowych”; 4

6) w art. 231 w zdaniu pierwszym wyrazy „nie został zaliczony do żadnej z grup inwalidów” zastępuje się wyrazami „nie nabył prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy”; 4

7) w art. 2373 w § 2 dodaje się zdanie drugie w brzmie niu: „Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pra cy, które zajmował u danego pracodawcy bezpo średnio przed nawiązaniem z tym pracodawcą ko lejnej umowy o pracę.”; 4

8) w art. 2379 w § 3 skreśla się wyrazy „za jego zgo dą ,”; 4

9) w art. 23711 § 1—4 otrzymują brzmienie: „

§1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pra cowników tworzy służbę bezpieczeństwa i hi gieny pracy, zwaną dalej «służbą bhp», peł niącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§2. Jeżeli pracodawca nie jest obowiązany do po wołania służby bhp, o której mowa w § 1, obowiązek wykonywania zadań tej służby spoczywa na pracodawcy. Dziennik Ustaw Nr 135 — 8621 — Poz. 1146

§3. Pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

§4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp przez pracodawcę za trudniającego mniejszą liczbę pracowników niż określona w § 1, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.”; 50) w art. 23712 w § 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „50 pracowników” zastępuje się wyrazami „250 pracowników”; 5

1) w art. 240 po § 3 dodaje się § 4 i 5 w brzmieniu: „

§4. Zawarcie układu dla pracowników zatrudnio nych w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomoc niczych jednostek budżetowych może nastą pić wyłącznie w ramach środków finanso wych będących w ich dyspozycji, w tym wy nagrodzeń określonych na podstawie odręb nych przepisów.

§5. Wniosek o zarejestrowanie układu zawartego dla pracowników zatrudnionych w jednost kach budżetowych, zakładach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych jedno stek budżetowych powinien zawierać oświad czenie organu, który utworzył dany podmiot lub przejął funkcje takiego organu, o spełnie niu wymogu, o którym mowa w § 4.”; 5

2) w dziale trzynastym skreśla się wyrazy „Rozdział I Wykroczenia przeciwko prawom pracownika”; 5

3) w art. 283 w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w termi nie 30 dni właściwego inspektora pracy i wła ściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej dzia łalności, jak również o zmianie miejsca, rodza ju i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,”. Art.

2. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szcze gólnych zasadach rozwiązywania z pracownikami sto sunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 1 po wyrazach „do zakładów pracy” do daje się wyrazy „zatrudniających co najmniej 20 pracowników” oraz wyrazy „obejmującą co najmniej 10% załogi w zakładach zatrudniają cych do 1000 pracowników lub co najmniej 100 pracowników w zakładach zatrudniających po wyżej 1000 pracowników” zastępuje się wyraza mi „obejmującą co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej 100, jednakże mniej niż 300 pra cowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników.”, b) w ust. 2 po wyrazach „do zakładów pracy” do daje się wyrazy „zatrudniających co najmniej 20 pracowników”;

2) w art. 2 w ust. 1 i w art. 3 wyrazy „nie później niż na 45 dni” zastępuje się wyrazami „nie później niż na 30 dni”;

3) w art. 4 w ust. 1 w zdaniu pierwszym wyrazy „nie dłuższym niż 30 dni” zastępuje się wyrazami „nie dłuższym niż 20 dni”;

4) w art. 6 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach „pracowników będących członkami zarządu zakła dowej organizacji związkowej” dodaje się wyrazy „objętych ochroną stosunku pracy na podstawie odrębnych przepisów”;

5) w art. 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Odprawa pieniężna przysługuje w wysoko ści:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego praco dawcy mniej niż 2 lata,

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego praco dawcy 2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat,

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego praco dawcy ponad 8 lat. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalen tu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przepis art. 36 § 11 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.”, b) w ust. 3 w pkt 4 wyrazy „zatrudnionemu w nie pełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu” zastę puje się wyrazami „który nabył prawo do eme rytury lub renty albo który jest zatrudniony”;

6) w art. 10 w ust. 1 wyrazy „obejmują nie więcej niż 10% załogi w zakładach pracy zatrudniających do 1000 pracowników lub nie więcej niż 100 pracow Dziennik Ustaw Nr 135 — 8622 — Poz. 1146 ników w zakładach pracy zatrudniających powyżej 1000 pracowników” zastępuje się wyrazami „obej mują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ust. 1”. Art.

3. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080 i Nr 128, poz. 140

5) wprowadza się następu jące zmiany:

1) po art. 25 dodaje się art. 251 w brzmieniu: „Art. 25

1.

1. Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej przysługują organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących:

1) pracownikami lub osobami wyko nującymi pracę na podstawie umo wy o pracę nakładczą u pracodaw cy objętego działaniem tej organi zacji albo

2) funkcjonariuszami, o których mowa w art. 2 ust. 6, pełniącymi służbę w jednostce objętej działaniem tej organizacji.

2. Organizacja, o której mowa w ust. 1, przedstawia co kwartał — według sta nu na ostatni dzień kwartału — w ter minie do 10 dnia miesiąca następują cego po tym kwartale, pracodawcy al bo dowódcy jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, informację o łącznej licz bie członków tej organizacji, w tym o liczbie członków, o których mowa w ust. 1.”;

2) w art. 27: a) w ust. 3 wyrazy „Zakładowy system (zasady) wy nagradzania i związane z nim regulaminy” zastę puje się wyrazem „Regulaminy”, b) skreśla się ust. 4;

3) w art. 30: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wy nagradzania, regulaminów nagród i premio wania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów lub re gulaminu pracy, a także okresów rozliczenio wych, o których mowa w art. 129 § 11 oraz w art. 1294 § 2 zdanie drugie i § 3 Kodeksu pracy, organizacje związkowe albo organiza cje związkowe reprezentatywne w rozumie niu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedsta wią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu od rębnych stanowisk organizacji związko wych.”, b) skreśla się ust. 6;

4) art. 32 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

2.

1. Pracodawca bez zgody zarządu zakła dowej organizacji związkowej nie mo że:

1) wypowiedzieć ani rozwiązać stosun ku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organi zacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wo bec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść pra cownika, o którym mowa w pkt 1 — z wyjątkiem gdy dopuszczają to od rębne przepisy.

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, przy sługuje przez okres określony uchwałą zarządu, a po jego upływie — dodatko wo przez czas odpowiadający połowie okresu określonego uchwałą, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

3. Zarząd zakładowej organizacji związko wej, reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, wskazuje pracodawcy pracowników podlegają cych ochronie przewidzianej w ust. 1, w liczbie nie większej niż liczba osób stanowiących kadrę kierowniczą w za kładzie pracy albo liczba pracowników ustalona zgodnie z ust. 4.

4. Zarząd zakładowej organizacji związko wej, o której mowa w ust. 3, zrzeszają cej do 20 członków ma prawo wskazać pracodawcy 2 pracowników podlegają cych ochronie przewidzianej w ust. 1, a w przypadku organizacji zrzeszającej więcej niż 20 członków będących pra cownikami ma prawo wskazać, jako podlegających tej ochronie, 2 pracow ników oraz dodatkowo:

1) po jednym pracowniku na każde rozpoczęte 10 członków tej organi zacji będących pracownikami, w przedziale od 21 do 50 tych człon ków,

2) po jednym pracowniku na każde roz poczęte 20 członków tej organizacji Dziennik Ustaw Nr 135 — 8623 — Poz. 1146 będących pracownikami, w przedzia le od 51 do 150 tych członków,

3) po jednym pracowniku na każde roz poczęte 30 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedzia le od 151 do 300 tych członków,

4) po jednym pracowniku na każde roz poczęte 40 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedzia le od 301 do 500 tych członków,

5) po jednym pracowniku na każde roz poczęte 50 członków tej organizacji będących pracownikami, w przedzia le powyżej 500 tych członków.

5. Osobami stanowiącymi kadrę kierow niczą w zakładzie pracy, o których mo wa w ust. 3, są kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy albo wchodzący w skład kolegialnego orga nu zarządzającego zakładem pracy, a także inne osoby wyznaczone do do konywania za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

6. Ochrona przewidziana w ust. 1, w za kładowej organizacji związkowej innej niż wymieniona w ust. 3 i 4, przysługu je jednemu pracownikowi imiennie wskazanemu uchwałą zarządu tej orga nizacji.

7. Ochrona przewidziana w ust. 1 przysłu guje, przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia komitetu założycielskiego zakładowej organizacji związkowej, nie więcej niż trzem pracownikom imien nie wskazanym uchwałą komitetu zało życielskiego.

8. W przypadku gdy właściwy organ nie dokona wskazania, o którym mowa w ust. 3, 4, 6 albo 7, ochrona przewi dziana w ust. 1 przysługuje — w okre sie do dokonania wskazania — odpo wiednio przewodniczącemu zakłado wej organizacji związkowej bądź prze wodniczącemu komitetu założyciel skiego.

9. Ochrona przewidziana w ust. 1 przysłu guje pracownikowi pełniącemu z wy boru funkcję związkową poza zakłado wą organizacją związkową, korzystają cemu u pracodawcy z urlopu bezpłat nego lub ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Ochrona przysługu je w okresie tego urlopu lub zwolnienia oraz przez rok po upływie tego okresu. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża właściwy statutowo organ organizacji związkowej, w której pracownik pełni albo pełnił tę funkcję.

10. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb:

1) powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowią cych kadrę kierowniczą w zakładzie pracy, o której mowa w ust. 5,

2) wskazywania przez zarząd oraz komi tet założycielski zakładowej organi zacji związkowej pracowników pod legających ochronie przewidzianej w ust. 1, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu.”;

5) w art. 34 w ust. 1 wyrazy „art. 26—331” zastępuje się wyrazami „art. 251—331”, a wyrazy „z zastrze żeniem ust. 2 i art. 341” zastępuje się wyrazami „z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 341 i 342”;

6) po art. 341 dodaje się art. 342 w brzmieniu: „Art. 34

2.

1. Zarząd międzyzakładowej organizacji związkowej, która w co najmniej jed nym zakładzie pracy objętym jej dzia łaniem zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu or ganizacji reprezentatywnej w rozumie niu art. 24125a Kodeksu pracy, może wskazać pracowników podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1:

1) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 lub

2) w liczbie ustalonej zgodnie z art. 32 ust. 3 albo 4 w jednym zakładzie pracy wskazanym przez tę organi zację spośród zakładów pracy obję tych jej działaniem, w którym ta or ganizacja zrzesza pracowników w liczbie wymaganej do uzyskania statusu organizacji reprezentatyw nej w rozumieniu art. 24125a Kodek su pracy, powiększonej o liczbę po zostałych zakładów pracy objętych działaniem tej organizacji, w któ rych jest zatrudnionych co najmniej 10 pracowników będących jej członkami.

2. W przypadku gdy międzyzakładowa organizacja związkowa w żadnym za kładzie pracy z objętych jej działaniem nie zrzesza liczby pracowników wy maganej do uzyskania statusu organi zacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, liczba pra cowników podlegających ochronie Dziennik Ustaw Nr 135 — 8624 — Poz. 1146 przewidzianej w art. 32 ust. 1 nie mo że być większa od liczby zakładów pra cy objętych działaniem tej organizacji, które zatrudniają co najmniej 10 pra cowników będących jej członkami.” Art.

4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715 i Nr 89, poz. 80

4) w art. 21 w ust. 1 wprowadza się następują ce zmiany:

1) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „1

6) diety i inne należności za czas podróży służbo wej pracownika — do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz wa runków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżeto wej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,”;

2) pkt 18 otrzymuje brzmienie: „1

8) dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym — do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysoko ści oraz warunków ustalania należności przy sługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,”;

3) pkt 20 otrzymuje brzmienie: „

20) część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagro dzenia uzyskiwanego przez członka służby za granicznej — w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonych w przepi sach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracow nikowi zatrudnionemu w państwowej lub sa morządowej jednostce sfery budżetowej z tytu łu podróży służbowej poza granicami kraju, ob liczonych za okres, w którym była wykonywa na praca lub było otrzymywane stypendium,”;

4) w pkt 20a wyrazy „diet, określonych w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez właści wego ministra w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pracowników poza granicami kraju” zastępuje się wyrazami „diet z ty tułu podróży służbowej poza granicami kraju, okre ślonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju”;

5) w pkt 81 wyrazy „odrębnych ustawach lub przepi sach wydanych przez właściwego ministra w spra wie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju” zastępuje się wy razami „w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju”. Art.

5. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 1 po wyrazach „różnych form” doda je się wyraz „krajowego”;

2) w art. 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej dwudziestu pracowników.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy pracodawcy zatrudniającego mniej niż dwudziestu pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 1b. Pracodawca zatrudniający co najmniej dwudziestu pracowników, jednakże mniej niż dwudziestu pracowników w przelicze niu na pełne etaty, który nie tworzy Fundu szu, wypłaca świadczenie urlopowe, o któ rym mowa w ust. 4—6.”, c) ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „

2. Pracodawcy prowadzący działalność w for mach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mo wa w art. 18—20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, Dziennik Ustaw Nr 135 — 8625 — Poz. 1146 poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984), tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

3. Pozostali pracodawcy mogą tworzyć Fun dusz na zasadach określonych w ustawie al bo wypłacać świadczenie urlopowe.

4. Wysokość świadczenia urlopowego, o któ rym mowa w ust. 1b i 3, nie może przekro czyć wysokości odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ust. 2, 2a i 3 — odpo wiedniego do rodzaju zatrudnienia pracow nika, z tym że wysokość świadczenia dla za trudnionych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.”, d) skreśla się ust. 7;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art.

4.

1. Układy zbiorowe pracy mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu na Fun dusz, mogą również postanawiać, że u pracodawców, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3, Fundusz nie będzie tworzony oraz że u pracodawców, o któ rych mowa w art. 3 ust. 1b i 3, świadcze nie urlopowe nie będzie wypłacane.

2. U pracodawców określonych w art. 3 ust. 1, 1b i 3, których pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, posta nowienia w sprawach, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać, z uwzględnie niem ust. 3, regulaminy wynagradzania.

3. Jeżeli u pracodawcy, o którym mowa w ust. 2, nie działa zakładowa organiza cja związkowa, postanowienia regulami nu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na Fundusz, nietworzenia Fundu szu lub niewypłacania świadczenia urlo powego wymagają uzgodnienia z pra cownikiem, o którym mowa w art. 8 ust. 2.”;

4) w art. 5 skreśla się ust. 3a i 3b;

5) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w art. 3—5 i 6a, oraz kwoty wypłaconych świadczeń urlopowych, o których mowa w art. 3, obciążają koszty działalności praco dawcy.”;

6) w art. 6a skreśla się ust. 2;

7) w art. 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady prze znaczania środków Funduszu na poszcze gólne cele i rodzaje działalności socjalnej określa, z zastrzeżeniem ust. 2a, pracodaw ca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracowni kiem wybranym przez załogę do reprezento wania jej interesów.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Usługi i świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 — w zakresie różnych form wy poczynku, działalności kulturalno-oświato wej i sportowo-rekreacyjnej — mogą być fi nansowane z Funduszu, jeżeli są świadczo ne wyłącznie na terenie kraju. Zasada ta do tyczy także dopłat z Funduszu do takich usług lub świadczeń.” Art.

6. Przepisu art. 251 Kodeksu pracy nie stosuje się do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Art.

7. Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę nastą piło przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy art. 37 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązu jącym przed tym dniem. Art.

8.

1. Regulamin wynagradzania wprowadzony u pracodawcy przed dniem wejścia w życie ustawy, je żeli zatrudnia on mniej niż 20 pracowników, obowiązu je do czasu wprowadzenia postanowień tego regula minu dotyczących warunków umowy o pracę, w zakre sie wynikającym z art. 29 Kodeksu pracy, do umów o pracę.

2. Regulamin pracy wprowadzony u pracodawcy, który od dnia wejścia w życie ustawy nie ma obowiąz ku ustalenia regulaminu pracy, obowiązuje do czasu spełnienia przez pracodawcę obowiązku, o którym mo wa w art. 1044 Kodeksu pracy. Art.

9. Do pracowników korzystających z urlopu wypoczynkowego w dniu wejścia w życie ustawy sto suje się dotychczasowe przepisy dotyczące urlopu wy poczynkowego. Art.

10.

1. Do trwających w dniu wejścia ustawy w życie postępowań dotyczących rozwiązywania z pra cownikami stosunków pracy z przyczyn określonych Dziennik Ustaw Nr 135 — 8626 — Poz. 1146 w ustawie wymienionej w art. 2 stosuje się dotychcza sowe przepisy.

2. Pracownikom, których stosunki pracy rozwiązują się, poczynając od dnia wejścia w życie ustawy, w na stępstwie postępowań, o których mowa w ust. 1, przy sługuje odprawa pieniężna na zasadach określonych w dotychczasowych przepisach, chyba ż e odprawa pie niężna przysługująca na podstawie ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu ustalonym niniejszą usta wą, jest dla nich korzystniejsza. Art. 1

1. Pracownik objęty ochroną, o której mowa w art. 32 ustawy wymienionej w art. 3, nabytą na pod stawie tych przepisów w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia ustawy w życie, podlega takiej ochronie w okresie roku od dnia wejścia w życie art. 32 w brzmieniu nadanym ustawą. Art. 1

2. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a nie mają obowiązku jego tworzenia na podstawie przepisów ustawy, o któ rej mowa w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wydatkują zgromadzone na rachunku Fundu szu środki na cele i według zasad dotychczasowych. Art. 1

3. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych przewidzianych w ustawie stosuje się dotychcza sowe przepisy wykonawcze, jeżeli nie są sprzeczne z ni niejszą ustawą. Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 11, 14, 22, 26, 28, 32—38 oraz art. 3 pkt 1—3 i 5, art. 4, 5 i 12 ustawy, które wchodzą w życie pierwszego dnia roku kalendarzowego na stępującego po roku kalendarzowym, w którym ustawa wchodzi w życie,

2) art. 2, 3 pkt 4 i 6 oraz art. 10, które wchodzą w życie pierwszego dnia siódmego miesiąca roku kalenda rzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym ustawa wchodzi w życie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 135 — 8627 — Poz. 1146

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-08-28
Data wydania: 2002-07-26
Data wejścia w życie: 2002-11-29
Data obowiązywania: 2002-11-29
Uwagi: Art. 1 pkt 11, 14, 22, 26, 28, 32-38 oraz art. 3 pkt 1-3 i 5 wchodzą w życie 1 stycznia 2003 r., art. 3 pkt 4 i 6 oraz art. 10 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2003 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 135 poz. 1146