Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1177

1177 U S TAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa warunki dopuszczalności, zasady udzielania oraz nadzorowania pomocy publicz nej dla przedsiębiorców. Art.

2.

1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, zwana dalej „pomocą”, stanowi przysporzenie korzy ści finansowych określonemu przedsiębiorcy w zakre sie prowadzonej przez niego działalności gospodar czej. Przysporzenie takie stanowi pomoc, jeżeli:

1) jest realizowane bezpośrednio z krajowych środ ków publicznych lub z takich środków przekaza nych innym podmiotom albo pomniejsza lub mo że pomniejszyć te środki oraz

2) narusza lub grozi naruszeniem konkurencji przez uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorców lub produkcji niektórych towarów.

2. Przepisy ustawy stosuje się do pomocy udziela nej w dowolnej formie, w szczególności w formie:

1) dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych,

2) dokapitalizowania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

3) pożyczek lub kredytów udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

4) poręczeń lub gwarancji udzielanych przedsiębior com lub za zobowiązania przedsiębiorców — na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

5) zaniechania poboru, odroczenia płatności lub roz łożenia na raty płatności podatku bądź zaległości podatkowej oraz umorzenia zaległości podatkowej bądź odsetek za zwłokę,

6) umorzenia bądź zaniechania ustalania lub poboru należnych od przedsiębiorcy świadczeń pienięż nych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, innych niż po datki, albo odraczania lub rozkładania na raty płat ności takich świadczeń,

7) zbycia lub oddania do korzystania mienia będące go własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych albo jednostek samorządu teryto rialnego lub ich związków — na warunkach korzyst niejszych od oferowanych na rynku, z wyjątkiem zbycia lub oddania do korzystania mienia będące go własnością Skarbu Państwa, przejętego w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z udzielo nych poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowe kryteria uznawania za pomoc przy sporzenia dokonanego w szczególności w formie na bycia akcji lub udziałów, umorzenia zaległości bądź udzielenia gwarancji lub poręczenia na rzecz przedsię biorcy.

4. Określenie kryteriów, o których mowa w ust. 3, następuje z uwzględnieniem normalnych praktyk in westycyjnych stosowanych przez przedsiębiorców, niebędących przedsiębiorcami publicznymi ani przed siębiorcami małymi i średnimi, przyjmujących przy in westowaniu dłogookresową perspektywę osiągania zysku. Art.

3.

1. Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3, nie stosuje się do udzielenia pomo cy, jeżeli wartość pomocy, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie kolejnych 3 lat po przedzających dzień jej udzielenia, nie przekracza rów nowartości 100 tys. euro.

2. W przypadku pomocy udzielanej w górnictwie węgla, hutnictwie żelaza i stali lub w transporcie prze pisy ustawy stosuje się niezależnie od wartości tej po mocy.

3. Pomoc nieprzekraczająca wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 podlega nadzorowaniu na zasadach określonych w art. 39—45, art. 47 i art. 48. Art.

4.

1. Wartości udzielanej pomocy podlegają su mowaniu niezależnie od jej przeznaczenia i form.

2. Przy ustalaniu wartości pomocy zgodnie z art. 3 ust. 1 uwzględnia się uzyskane przez przedsiębiorcę przysporzenie finansowe ze środków przedakcesyj nych pochodzących ze Wspólnot Europejskich.

3. Przy ustalaniu wartości pomocy zgodnie z art. 3 ust. 1, udzielonej:

1) spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandyto wej albo komandytowo-akcyjnej — sumuje się wy łącznie wartości pomocy udzielanej tej spółce,

2) przedsiębiorcy będącemu wspólnikiem spółki cy wilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej — sumuje się wartość po mocy udzielanej temu przedsiębiorcy z wartością pomocy udzielanej spółce lub spółkom, w których posiada on lub posiadał udziały, obliczonej propor cjonalnie do wielkości jego udziału w zyskach spół ki,

3) małżonkom prowadzącym wspólnie działalność gospodarczą — sumuje się wartości pomocy udzielanej każdemu z nich,

4) małżonkom wspólnie występującym o pomoc, roz liczającym się wspólnie z osiągniętego dochodu al bo poniesionej straty w roku podatkowym, w przy padku gdy działalność gospodarczą prowadzi jed no z nich albo każde z nich oddzielnie — sumuje się wartości pomocy udzielanej każdemu z małżon ków prowadzącemu działalność gospodarczą.

4. Równowartość pomocy w euro ustala się we dług kursu średniego walut obcych, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzie lenia pomocy. Art.

5.

1. Wartość pomocy jest wyrażana w kwocie pieniężnej, po przeliczeniu jej w sposób pozwalający na ustalenie kwoty, jaką otrzymałby przedsiębiorca, gdyby pomoc została udzielona w formie dotacji.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowy sposób obliczania wartości pomocy udzielanej w różnych formach, biorąc pod uwagę w szczególności konieczność wyodrębnienia wartości pomocy spośród innych korzyści uzyskiwanych przez przedsiębiorcę oraz zindywidualizowania pomocy, w sposób zapewniający porównywalność wartości po mocy udzielanej w różnych formach poszczególnym przedsiębiorcom. Art.

6.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowej: a) przeznaczonej na tworzenie i rozbudowę infra struktury technicznej, pod warunkiem że nie jest przeznaczona wyłącznie dla określonego przed siębiorcy, b) w celu zrekompensowania kosztów ponoszo nych na realizację zadań na rzecz obronności państwa, c) w celu usunięcia szkody wyrządzonej przedsię biorcy, powstałej na skutek zastosowania się przez niego do urzędowej interpretacji prawa podatkowego lub informacji organu podatkowe go o zakresie stosowania przepisów prawa po datkowego,

2) z zastrzeżeniem ust. 2, pomocy udzielanej: a) w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, łowiectwie, leśnictwie, rybołówstwie i rybac twie, b) na skup i przechowywanie produktów rolnych oraz zapasów przetworów z tych produktów, a także na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, c) przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepeł nosprawne — w formie dofinansowania lub re fundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych lub składek na ubezpieczenie społeczne nalicza nych od tych wynagrodzeń.

2. Pomoc udzielana w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podlega nadzorowaniu na zasadach określonych w art. 39—43, art. 44 ust. 2—6, art. 45, art. 47 i art. 48. Art.

7. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) krajowych środkach publicznych — należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepi sów o finansach publicznych, z wyłączeniem środ ków przedakcesyjnych pochodzących ze Wspólnot Europejskich,

2) dniu udzielenia pomocy — należy przez to rozu mieć dzień wydania decyzji albo zawarcia umowy, na podstawie której jest udzielana pomoc, a jeżeli udzielenie pomocy następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji albo zawarcia umowy: a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisa mi upływa termin złożenia deklaracji albo inne go dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b), b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisa mi upływa termin złożenia zeznania rocznego — w przypadku udzielenia pomocy w podatku do chodowym, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9065 — Poz. 1177 c) dzień faktycznego przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowych — w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego doku mentu określającego wartość pomocy,

3) organach udzielających pomocy — należy przez to rozumieć organy administracji publicznej oraz inne podmioty dysponujące środkami publicznymi, w tym przedsiębiorcę publicznego, które na pod stawie odrębnych przepisów są uprawnione do udzielania pomocy,

4) wielkości pomocy — należy przez to rozumieć war tość pomocy wyrażoną w kwocie pieniężnej lub in tensywność pomocy wyrażoną jako stosunek war tości pomocy do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,

5) decyzji — należy przez to rozumieć decyzję admini stracyjną oraz inne rozstrzygnięcie organu admini stracji publicznej o charakterze indywidualnym,

6) programie pomocowym — należy przez to rozu mieć program, w tym akt normatywny, określający zasady, warunki i formy udzielania pomocy oraz określający albo zawierający podstawy prawne jej udzielenia,

7) pomocy indywidualnej — należy przez to rozumieć pomoc, której udzielenie: a) nie jest objęte programem pomocowym lub b) jest objęte programem pomocy oraz zgodnie z warunkami określonymi w opinii podlega obo wiązkowi określonemu w art. 25 lub ma na celu wsparcie dużego projektu inwestycyjnego,

8) opinii — należy przez to rozumieć opinię organu nadzorującego stwierdzającą, czy projekt progra mu pomocowego, decyzji albo umowy, na podsta wie której będzie udzielana pomoc indywidualna, jest zgodny z niniejszą ustawą lub ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi regulującymi udzielanie pomocy, których stroną jest Rzeczpo spolita Polska,

9) przedsiębiorcy — należy przez to rozumieć przed siębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, a także spółkę cywilną,

10) przedsiębiorcy publicznym — należy przez to rozu mieć: a) przedsiębiorstwo państwowe, jednoosobową spółkę Skarbu Państwa albo jednoosobową spółkę jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komu nalnej, b) spółkę akcyjną albo spółkę z ograniczoną odpo wiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub przedsiębiorcy, o których mowa w lit. a), są podmiotami dominującymi w rozumieniu prze pisów o publicznym obrocie papierami warto ściowymi, 1

1) nowej inwestycji — należy przez to rozumieć, zwią zaną z utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działalności obejmującej do konywanie zasadniczych zmian produkcji, produk tu albo procesu produkcyjnego, inwestycję w: a) środki trwałe, b) wartości niematerialne i prawne, polegającą na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopa tentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania, 1

2) utworzeniu nowych miejsc pracy — należy przez to rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w określonym przedziale czasu, 1

3) dużym projekcie inwestycyjnym — należy przez to rozumieć nową inwestycję, jeżeli: a) łączna wartość pomocy wspierającej tę inwesty cję stanowi równowartość co najmniej 50 mln euro lub b) całkowity koszt inwestycji stanowi równowar tość co najmniej 50 mln euro, przy czym wiel kość zamierzonej pomocy: — stanowi co najmniej 50% maksymalnej inten sywności dla przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy mali i średni, określonej dla obszarów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz — w przeliczeniu na jedno utworzone nowe miejsce pracy stanowi równowartość co naj mniej 40 tys. euro, 1

4) infrastrukturze technicznej — należy przez to rozu mieć niezbędne instalacje umożliwiające przedsię biorcy prowadzenie działalności gospodarczej, a niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem tej działalności, w szczególności sieć wodną, kanaliza cyjną, energetyczną, gazową, telekomunikacyjną lub transportową. Rozdział 2 Ogólne warunki dopuszczalności pomocy Art.

8.

1. Udzielanie pomocy jest niedopuszczalne, chyba ż e pomoc ta jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej ustawie lub w ratyfikowanych umowach międzynarodowych regulujących udzielanie pomocy, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w szczególności w Układzie Europejskim ustanawiają cym stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Pań stwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzo nym w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63, poz. 324, z 1997 r. Nr 104, poz. 662 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 288 i Nr 57, poz. 616).

2. Pomoc, która ze względu na wielkość i częstotli wość pomocy dotychczas udzielonej przedsiębiorcy, niezależnie od jej przeznaczenia, może wyeliminować albo istotnie ograniczyć lub naruszyć konkurencję bądź uniemożliwić lub istotnie utrudnić powstanie konku rencji, jest niedopuszczalna.

3. Pomoc uzależniona bezpośrednio od wielkości eksportu lub przeznaczona na tworzenie sieci dystry bucyjnych za granicą, ich funkcjonowanie lub na bieżą ce wydatki związane z działalnością eksportową (po moc eksportowa) jest niedopuszczalna, bez względu na jej wartość, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9066 — Poz. 1177 Art.

9.

1. Dopuszczalna jest pomoc udzielana w ce lu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski ż ywio łowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

2. Dopuszczalna może być również pomoc:

1) udzielana w celu: a) zapobieżenia lub likwidacji poważnych i mają cych charakter ponadsektorowy zakłóceń go spodarki, b) wsparcia krajowych przedsiębiorców działają cych w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim, c) promowania kultury, nauki i oświaty oraz ochro ny dziedzictwa kulturowego,

2) stanowiąca rekompensatę dla przedsiębiorcy z ty tułu jego udziału w realizacji zadań publicznych, w tym przeznaczona na wyrównanie: a) strat wynikających ze stosowania prawnie usta lonego poziomu cen lub opłat za towary lub usługi, o ile przy udzielaniu pomocy nie preferu je się towarów lub usług z uwagi na ich pocho dzenie, b) zwiększonych wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z rehabilitacją lub za trudnianiem osób niepełnosprawnych, z uwzględ nieniem art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. c),

3) przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działal ności przedsiębiorcy, udzielana na obszarach, o których mowa w art. 12 ust. 1, pod warunkiem że jest ograniczona w czasie oraz uzasadniona prze słankami o charakterze społeczno-gospodarczym, w szczególności wysoką stopą bezrobocia lub ni skim poziomem produktu krajowego brutto na jed nego mieszkańca, a jej wielkość jest stopniowo zmniejszana,

4) regionalna, horyzontalna lub w sektorach uznanych za wrażliwe.

3. Dopuszczalna jest pomoc wspierająca rozwój eksportu:

1) przeznaczona na pokrycie kosztów udziału w tar gach, badań studialnych lub usług doradczych nie zbędnych dla wypromowania nowego produktu lub istniejącego produktu na nowych rynkach lub

2) niezakłócająca konkurencji z przedsiębiorstwami z państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Art.

10. Pomoc może być udzielana, jeżeli równo cześnie:

1) stanowi, w przypadkach inwestowania lub tworze nia nowych miejsc pracy, uzupełnienie środków in nych niż środki publiczne, angażowanych przez przedsiębiorców,

2) jej wielkość, czas trwania oraz zakres są proporcjo nalne do rangi rozwiązywanego problemu oraz, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z zasadą, o której mowa w pkt 4, jest udzielana w częściach,

3) przynosi korzyści społeczne — po uwzględnieniu kosztów związanych z jej udzieleniem — większe niż korzyści możliwe do osiągnięcia bez jej udziele nia, przy uwzględnieniu związanych z tym kosztów,

4) służy wspieraniu projektów w stopniu niezbędnym i wystarczającym do osiągnięcia celu pomocy,

5) charakteryzuje się przejrzystością ułatwiającą jej nadzorowanie. Art. 1

1. Programy pomocowe opracowują organy administracji publicznej oraz inne podmioty, działając w ramach swoich ustawowych kompetencji. Rozdział 3 Pomoc regionalna Art. 1

2.

1. Dopuszczalna jest pomoc konieczna do pobudzenia długookresowego rozwoju obszarów cha rakteryzujących się poziomem produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca niższym niż 75% śred niego poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca we Wspólnotach Europejskich jako cało ści, mierzonego jako średnia za okres ostatnich trzech lat, zwana dalej „pomocą regionalną”, z zastrzeżeniem art. 51.

2. Pomoc regionalna jest dopuszczalna, jeżeli rów nocześnie:

1) stanowi element polityki regionalnej,

2) jest zróżnicowana co do form, wielkości oraz okre su stosowania w zależności od rodzaju i skali pro blemów występujących na danym obszarze,

3) nie przekracza dopuszczalnych maksymalnych wielkości pomocy wyrażonych w kategoriach kosz tów inwestycji lub utworzonych nowych miejsc pracy,

4) uwzględnia przewidywany lub faktyczny udział po szczególnych sektorów gospodarczych w przyzna wanej pomocy. Art. 1

3.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, obszary, o których mowa w art. 12 ust. 1, maksymalne wielkości pomocy dla tych obszarów, szczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej oraz rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia po mocą.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności poziom pro duktu krajowego brutto na jednego mieszkańca na da nym obszarze oraz konieczność zróżnicowania zakresu i warunków pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorcom, a także konieczność zróżnicowania intensywności pomocy przeznaczonej na realizację du żych projektów inwestycyjnych w zależności od wpły wu na konkurencję i ilości utworzonych, w wyniku ich realizacji, nowych miejsc pracy. Rozdział 4 Pomoc horyzontalna Art. 1

4. Dopuszczalna jest pomoc przeznaczona na:

1) restrukturyzację przedsiębiorstw oraz pomoc do raźną,

2) prace badawczo-rozwojowe, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9067 — Poz. 1177

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach,

4) rozwój małych i średnich przedsiębiorców,

5) ochronę środowiska,

6) szkolenia na potrzeby określonych przedsiębior ców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przed siębiorstw — zwana dalej „pomocą horyzontalną”. Art. 1

5.

1. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 1, może być udzielona wyłącznie przedsię biorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicz nej, w celu przywrócenia długookresowej zdolności konkurowania na rynku, po spełnieniu ponadto kryte riów określonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie ust. 3.

2. Przedsiębiorcą w trudnej sytuacji ekonomicznej jest przedsiębiorca, który traci zdolność do konkurowa nia na rynku, co wyraża się w szczególności zmniejsze niem obrotów przedsiębiorstwa, nadmierną zdolno ścią produkcyjną, wzrostem zapasów, spadkiem zy skowności lub stratą, wzrostem zadłużenia lub niemoż nością uzyskania bankowych kredytów, poręczeń lub gwarancji, zwłaszcza gdy obniżenie zdolności do kon kurowania na rynku powoduje, że:

1) w przypadku spółki kapitałowej — wielkość niepo krytej straty z lat ubiegłych łącznie z wynikiem fi nansowym roku bieżącego przewyższa 50% warto ści kapitału zakładowego lub wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% war tości kapitału zakładowego,

2) w przypadku spółki niebędącej spółką kapitałową — wielkość straty przewyższa 50% wartości mająt ku spółki, stanowiącego mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę, lub wielkość straty w ostatnim roku obrotowym przewyższa 25% war tości tego majątku,

3) są spełnione kryteria kwalifikujące przedsiębiorcę do objęcia postępowaniem upadłościowym.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, kryteria oraz sposób, w tym formy i warunki, udzie lania pomocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14 pkt 1, uwzględniając w szczególności konieczność ukie runkowania pomocy doraźnej na restrukturyzację przedsiębiorstwa, a pomocy restrukturyzacyjnej — na przywrócenie długookresowej zdolności do konkuro wania na rynku, a także wielkość przedsiębiorcy. Art. 1

6.

1. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 2, może być udzielona wyłącznie na bada nia:

1) podstawowe, obejmujące działalność badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną, podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i fak tach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastoso wanie w praktyce,

2) przemysłowe, obejmujące planowe badania mają ce na celu pozyskanie nowej wiedzy, która może być bezpośrednio przydatna do opracowywania nowych albo znaczącego udoskonalenia istnieją cych produktów, procesów lub usług,

3) przedkonkurencyjne, obejmujące przekształcenie wyników badań przemysłowych na plany, założe nia lub projekty nowych, zmodyfikowanych lub udoskonalonych produktów, włączając w to wyko nanie prototypu nieprzydatnego komercyjnie.

2. Organy udzielające pomocy horyzontalnej, o któ rej mowa w art. 14 pkt 2:

1) uwzględniają programy ustanawiane przez Wspól noty Europejskie w zakresie prac badawczo-rozwo jowych,

2) minimalizują ryzyko niepowodzenia przez zróżnico wanie kierunków oraz wielkości pomocy, przy szczególnym uwzględnieniu zasady, o której mowa w art. 10 pkt 4,

3) zapewniają, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępność wyników badań uzyskiwanych dzięki pracom wspomaganym przez te organy,

4) nie przekraczają maksymalnych wielkości pomocy określonych w rozporządzeniu wydanym na pod stawie ust. 3.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, maksymalne wielkości pomocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14 pkt 2, oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, uwzględniając stopień zbliże nia wspomaganych prac do bezpośrednich zastoso wań oraz wielkość przedsiębiorcy realizującego prace badawczo-rozwojowe samodzielnie lub we współpra cy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk lub szkołami wyż szymi, z wyłączeniem maksymalnych wielkości pomo cy dla prac badawczo-rozwojowych określonych w od rębnych przepisach. Art. 1

7.

1. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 3, jest dopuszczalna, jeżeli:

1) jest udzielana na obszarach, o których mowa w art. 12 ust. 1, i w granicach maksymalnych wiel kości pomocy określonych dla tych obszarów,

2) jest udzielana na czas określony,

3) istnieje uzasadnione przypuszczenie konieczności likwidacji miejsc pracy przez przedsiębiorcę — w celu utrzymania poziomu zatrudnienia,

4) jest uzależniona od zachowania przez określony czas utworzonych, również w celu zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, nowych miejsc pracy — w celu utworzenia nowych miejsc pracy.

2. Pomoc w celu utworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych jest dopuszczalna na za sadach określonych w ust. 1, z tym że jej wielkość mo że wynosić do 150% maksymalnej wielkości pomocy określonej dla danego obszaru, na którym przedsię biorca prowadzi działalność. Art. 1

8. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 4, jest dopuszczalna, jeżeli:

1) jest przeznaczona na finansowanie: a) usług doradczych do wysokości 50% kosztów tych usług, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9068 — Poz. 1177 b) części kosztów uzyskania certyfikatu, w tym z za kresu systemu zarządzania jakością, środowi skiem lub bezpieczeństwem pracy, lub

2) w inny sposób wspiera małych lub średnich przed siębiorców. Art. 1

9.

1. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 5, jest dopuszczalna, jeżeli nie przekracza dopuszczalnych maksymalnych wielkości pomocy i jest przeznaczona na:

1) inwestycje mające na celu ograniczenie emisji za nieczyszczeń, oszczędność energii lub rekultywa cję powierzchni ziemi,

2) rekompensatę wzrostu kosztów związanych z go spodarką odpadami, produkcją energii ze źródeł odnawialnych oraz produkcją energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

3) usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębior ców,

4) inne działania w dziedzinie ochrony środowiska.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowe warunki udzielania oraz maksymalne wielkości pomocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14 pkt 5, uwzględniając w szczególności stopień dostosowania poziomu zanieczyszczeń do nowych standardów emisyjnych oraz obniżanie poziomu zanie czyszczeń przy braku takich standardów. Art.

20.

1. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 6, jest dopuszczalna, jeżeli jest przeznaczo na na szkolenia specjalistyczne lub ogólne, określone zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Szkolenia specjalistyczne obejmują szkolenia teoretyczne i praktyczne, dotyczące bezpośrednio i wy łącznie obecnego lub przyszłego stanowiska danego pracownika u wspieranego przedsiębiorcy oraz zwią zane ze specyfiką działania tego przedsiębiorcy, przez co możliwości wykorzystania zdobytych kwalifikacji u innych przedsiębiorców albo w innych obszarach działalności są ograniczone.

3. Szkolenia ogólne obejmują szkolenia prowadzą ce do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzysta ne nie tylko u wspieranego przedsiębiorcy, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach dzia łalności. Obejmują one także zatrudnienie młodocia nych w celu praktycznej nauki zawodu.

4. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 6, jest udzielana, z zachowaniem maksymalnej in tensywności pomocy, odpowiednio w wysokości:

1) 25% kosztów szkolenia — w przypadku szkoleń spe cjalistycznych,

2) 50% kosztów szkolenia — w przypadku szkoleń ogólnych.

5. Maksymalna intensywność pomocy określona w ust. 4 może zostać podwyższona w przypadku udzie lenia pomocy małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowe warunki udzielania pomocy horyzon talnej, o której mowa w art. 14 pkt 6, koszty kwalifiku jące się do objęcia pomocą oraz stopień podwyższenia maksymalnej intensywności pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców, uzależniając go od obsza ru, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność. Rozdział 5 Pomoc w sektorach uznanych za wrażliwe Art. 2

1. Dopuszczalna jest pomoc udzielana przed siębiorcom działającym w sektorach uznanych za wrażliwe, w tym pomoc regionalna i horyzontalna, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 1, jeżeli:

1) przyspiesza niezbędne zmiany lub rozwój określo nych sektorów lub

2) przywraca długookresowe funkcjonowanie okre ślonych sektorów, lub

3) łagodzi społeczne i gospodarcze koszty zmian w określonych sektorach. Art. 2

2.

1. Zakres i maksymalne wielkości pomocy, w tym regionalnej i horyzontalnej, dopuszczalnej w określonym sektorze uznanym za wrażliwy ze wzglę du na szczególne warunki działania przedsiębiorców w tym sektorze i potencjalny wpływ udzielenia pomo cy na konkurencję, powinny wspierać przekształcenia strukturalne niezbędne do prawidłowego funkcjono wania gospodarki.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, zakres i maksymalne wielkości dopuszczalnej pomocy w określonych sektorach uznanych za wrażliwe oraz szczegółowe warunki dopuszczalności tej pomocy, uwzględniając w szczególności konieczność dostoso wań strukturalnych. Rozdział 6 Nadzorowanie pomocy Art. 2

3.

1. Organem nadzorującym pomoc jest Pre zes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwa ny dalej „organem nadzorującym”.

2. Do zadań organu nadzorującego należy w szcze gólności:

1) nadzorowanie pomocy,

2) monitorowanie pomocy,

3) opracowywanie i przedstawianie Radzie Ministrów sprawozdań zawierających informacje o wynikach nadzorowania pomocy,

4) realizacja, na zasadzie wzajemności, zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wymiany informacji o pomocy udzielo nej przedsiębiorcom,

5) ocena skuteczności oraz efektywności pomocy.

3. Nadzorowanie pomocy obejmuje:

1) kontrolę zgodności udzielanej pomocy z niniejszą ustawą oraz ratyfikowanymi umowami międzyna Dziennik Ustaw Nr 141 — 9069 — Poz. 1177 rodowymi regulującymi udzielanie pomocy, któ rych stroną jest Rzeczpospolita Polska,

2) podejmowanie działań pokontrolnych zgodnie z art. 33—35.

4. Monitorowanie pomocy obejmuje gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o udzielonej pomocy, a w szczególności o jej rodzajach, formach oraz wielkości.

5. Kontrola, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest doko nywana z uwzględnieniem art. 63 ust. 2 Układu Euro pejskiego. Art. 2

4.

1. Organy administracji publicznej oraz in ne podmioty opracowujące programy pomocowe wy stępują do organu nadzorującego z wnioskiem o wyda nie opinii o projekcie takiego programu.

2. Organ nadzorujący wydaje opinię, o której mo wa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Art. 2

5.

1. Organ udzielający pomocy występuje do organu nadzorującego z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie decyzji albo umowy, która będzie stanowić podstawę udzielenia pomocy indywidualnej.

2. W przypadku istotnej zmiany umowy albo decy zji będącej podstawą udzielania pomocy indywidual nej, dotyczącej w szczególności wielkości pomocy, jej formy, przeznaczenia lub warunków jej udzielenia, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Organ nadzorujący wydaje opinię, o której mo wa w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku pomocy udzielanej w formie porę czenia lub gwarancji organ nadzorujący wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Art. 2

6.

1. Pomoc horyzontalna, o której mowa w art. 14 pkt 4 i 6, może być udzielona bez zachowania wymogów określonych w art. 24 i art. 25.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, przypadki dopuszczalności niezachowania wymo gów określonych w art. 24 i art. 25 przy udzielaniu po mocy horyzontalnej, o której mowa w art. 14 pkt 4 i 6, uwzględniając w szczególności wielkość oraz przezna czenie pomocy. Art. 2

7.

1. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się odpowiednio projekt programu pomocowego, decyzji albo umowy oraz informacje niezbędne do wydania opinii, dotyczące w szczególności adresatów zamierzo nej pomocy, jej przeznaczenia, formy, wielkości i czasu trwania.

2. Organ nadzorujący przed wydaniem opinii może zażądać przedstawienia, w wyznaczonym terminie, do datkowych informacji i wyjaśnień przez organ udziela jący pomocy lub przedstawić temu organowi warunki, po których spełnieniu projekt programu pomocowego, decyzji albo umowy będzie zgodny z przepisami niniej szej ustawy, wyznaczając mu równocześnie termin na ustosunkowanie się do tych warunków.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, uwzględniając zakres oceny projektu progra mu pomocowego, decyzji albo umowy. Art. 2

8.

1. Bieg terminów określonych w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 3 i 4 rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku wraz z projektem i informacjami, o których mowa w art. 27 ust.

1. Terminy do wydania opinii ule gają przedłużeniu o czas wyznaczony na uzupełnienie informacji lub ustosunkowanie się do warunków, o których mowa w art. 27 ust. 2.

2. W przypadku uzupełnienia informacji lub usto sunkowania się do warunków, o których mowa w art. 27 ust. 2, po upływie wyznaczonego terminu, or gan nadzorujący wydaje opinię w terminie, o którym mowa odpowiednio w art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 3 i 4, li czonym od dnia uzupełnienia informacji lub ustosun kowania się do warunków.

3. W przypadku gdy postępowanie w sprawie wy dania opinii jest bezprzedmiotowe albo organ udziela jący pomocy nie uzupełnił informacji lub nie ustosun kował się do warunków zgodnie z art. 27 ust. 2, organ nadzorujący zawiadamia organ udzielający pomocy o nienadaniu wnioskowi dalszego biegu.

4. Do obliczania terminów do wydania opinii przez organ nadzorujący stosuje się przepisy Kodeksu postę powania administracyjnego. Art. 2

9.

1. Przedsiębiorca będący adresatem zamie rzonej pomocy oraz jego konkurenci mają prawo wglą du w dokumenty zgromadzone w toku postępowania w sprawie wydania opinii przez organ nadzorujący, spo rządzania notatek i odpisów, jak również zgłaszania uwag co do zamierzonego udzielenia pomocy. Upraw nienia te nie dotyczą dokumentów zawierających infor macje podlegające ochronie w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejaw nych oraz innych informacji ustawowo chronionych.

2. Organ nadzorujący może zwrócić się do konku rentów przedsiębiorcy o dostarczenie we wskazanym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień niezbęd nych do wydania opinii. Art. 30. Pomoc nie może być udzielona do czasu wydania opinii o zgodności lub upływu terminu do jej wydania. Art. 3

1.

1. W przypadku gdy projekty programów pomocowych, decyzji albo umów będących podstawą udzielenia pomocy indywidualnej nie zostały przekaza ne organowi nadzorującemu w celu wydania opinii, mimo ciążącego na organie udzielającym pomocy obowiązku, organ nadzorujący występuje do tego or ganu o przedstawienie programów pomocowych, de cyzji albo umów będących podstawą udzielenia pomo cy indywidualnej wraz z informacjami niezbędnymi do wydania opinii. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9070 — Poz. 1177

2. W przypadku gdy pomoc została udzielona przed wystąpieniem przez organ nadzorujący, o którym mo wa w ust. 1, nie stosuje się terminów określonych do wydania opinii. Art. 3

2.

1. Organ nadzorujący ogłasza w powszech nie dostępnej sieci teleinformatycznej:

1) informacje o przedstawieniu przez organ udzielają cy pomocy projektu programu pomocowego, de cyzji albo umowy, będących podstawą udzielenia pomocy indywidualnej — niezwłocznie po ich otrzymaniu,

2) stanowisko organu nadzorującego dotyczące po mocy udzielanej na podstawie programu pomoco wego, decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy indywidualnej, wyrażone w opinii.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pomocy udzie lanej na podstawie przepisów o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Art. 3

3.

1. W przypadku gdy decyzja, na podstawie której udzielono pomocy, została wydana na podsta wie aktu normatywnego, co do którego zapadło orze czenie Trybunału Konstytucyjnego o jego niezgodno ści z Konstytucją, niniejszą ustawą lub ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi regulującymi udziela nie pomocy, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, organ udzielający pomocy niezwłocznie po wejściu w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwier dza nieważność tej decyzji. W przeciwnym przypadku organ nadzorujący występuje ze skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu udzielającego pomocy.

2. W przypadku gdy umowa, na podstawie której udzielono pomocy, została zawarta na podstawie aktu normatywnego, co do którego zapadło orzeczenie Try bunału Konstytucyjnego o jego niezgodności z Konsty tucją, niniejszą ustawą lub ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi regulującymi udzielanie pomocy, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, organ udzie lający pomocy występuje do sądu właściwego ze względu na siedzibę tego organu o stwierdzenie nie ważności tej umowy.

3. Z dniem uprawomocnienia się decyzji stwierdza jącej nieważność decyzji, o której mowa w ust. 1, po wstaje obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równo wartość pomocy wraz z odsetkami, w wysokości odse tek za zwłokę od zaległości podatkowych, liczonymi od dnia uprawomocnienia się decyzji.

4. Z dniem uprawomocnienia się wyroku stwier dzającego nieważność umowy, o której mowa w ust. 2, powstaje obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równo wartość pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, liczo nymi od dnia uprawomocnienia się wyroku, z zastrze żeniem art. 38.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach or gan udzielający pomocy może, na wniosek przedsię biorcy zobowiązanego do zwrotu otrzymanej pomocy, rozłożyć na raty jej zwrot wraz z odsetkami. Art. 3

4.

1. W przypadku gdy decyzja, na podstawie której udzielono pomocy, jest sprzeczna z niniejszą ustawą lub ratyfikowanymi umowami międzynarodo wymi regulującymi udzielanie pomocy, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub ma na celu ich obejście, organ nadzorujący występuje do właściwego organu o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

2. W przypadku gdy umowa, na podstawie której udzielono pomocy, jest sprzeczna z niniejszą ustawą lub ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi re gulującymi udzielanie pomocy, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub ma na celu ich obejście, or gan nadzorujący występuje do sądu właściwego ze względu na siedzibę organu udzielającego pomocy o stwierdzenie nieważności tej umowy.

3. Przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje się odpowied nio.

4. W przypadku stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której udzielono pomocy w zakresie za ległości, należne są również odsetki — w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych — za okres od następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności należności, do dnia uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej nieważność, włącznie z tym dniem. Art. 3

5.

1. W przypadku stwierdzenia, że udzielona pomoc została wykorzystana bądź jest wykorzystywa na niezgodnie z przeznaczeniem, organ udzielający po mocy, z urzędu lub na wniosek organu nadzorującego, stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, na podstawie której udzielono pomocy.

2. Jeżeli pomoc została udzielona w oparciu o nie prawdziwe dane przekazane przez przedsiębiorcę ko rzystającego z pomocy, organ udzielający pomocy, z urzędu lub na wniosek organu nadzorującego, wzna wia postępowanie w celu uchylenia w całości lub w czę ści decyzji, na podstawie której udzielono pomocy.

3. Z dniem uprawomocnienia się decyzji stwierdza jącej wygaśnięcie bądź uchylenie decyzji w przypad kach, o których mowa w ust. 1 i 2, powstaje obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość pomocy wraz z odsetkami — w wysokości odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych — liczonymi od dnia udziele nia pomocy, a w przypadku gdy udzielono pomocy w zakresie zaległości — również z odsetkami, o których mowa w art. 34 ust. 4.

4. Jeżeli umowa, na podstawie której udzielono po mocy, została zawarta w oparciu o nieprawdziwe dane przekazane przez przedsiębiorcę korzystającego z po mocy lub w przypadku stwierdzenia, że udzielona po moc została wykorzystana bądź jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, organ udzielający po mocy, z urzędu lub na wniosek organu nadzorującego, występuje do sądu o zwrot kwoty stanowiącej równo wartość pomocy. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9071 — Poz. 1177

5. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu nakazującego zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy powstaje obowiązek zwrotu tej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia udzielenia pomocy, z zastrzeżeniem art. 38. Art. 3

6.

1. Nie wszczyna się postępowania w spra wie stwierdzenia nieważności albo wygaśnięcia w ca łości lub części decyzji, na podstawie której udzielono pomocy, po upływie 10 lat od dnia udzielenia pomocy.

2. Nie wznawia się postępowania w celu uchylenia w całości lub w części decyzji, na podstawie której udzielono pomocy, po upływie 10 lat od dnia udziele nia pomocy.

3. Roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy, na podstawie której udzielono pomocy, oraz o zwrot kwoty stanowiącej równowartość pomocy ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat od dnia otrzymania pomocy. Art. 3

7.

1. Przymusowe ściągnięcie kwoty stano wiącej równowartość pomocy podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami następuje odpowiednio w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji albo w trybie przepisów o sądowym postępowa niu egzekucyjnym.

2. Do czasu zwrotu kwoty stanowiącej równowar tość pomocy wraz z odsetkami przedsiębiorcy zobo wiązanemu do jej zwrotu pomoc nie może zostać po nownie udzielona. Art. 3

8.

1. Przepisów art. 33—35 nie stosuje się do umów poręczeń lub gwarancji zawieranych przez Skarb Państwa z międzynarodowymi instytucjami fi nansowymi, których Rzeczpospolita Polska jest człon kiem lub z którymi zawarła umowy o współpracy.

2. Z dniem uprawomocnienia się wyroku stwier dzającego nieważność innych niż wymienione w ust. 1 umów poręczeń lub gwarancji Skarbu Państwa po wstaje obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równo wartość otrzymanej pomocy obliczonej na dzień udzie lenia pomocy albo — w przypadku realizacji umowy poręczenia lub gwarancji — obowiązek zwrotu kwoty faktycznie wypłaconej przez Skarb Państwa, wraz z od setkami ustawowymi liczonymi od dnia realizacji umo wy poręczenia lub gwarancji oraz innymi kosztami, je żeli łącznie kwoty te przewyższają kwotę stanowiącą równowartość pomocy.

3. Stwierdzenie nieważności umowy poręczenia lub gwarancji Skarbu Państwa nie ogranicza uprawnień Skarbu Państwa do dochodzenia swoich wierzytelności od przedsiębiorcy z tytułu realizacji umowy poręczenia lub gwarancji lub realizacji obowiązku wypłaty odszko dowania na rzecz beneficjenta poręczenia lub gwaran cji po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego nieważność umowy poręczenia lub gwarancji. Art. 3

9.

1. Organy udzielające pomocy są zobowią zane do badania, po zakończeniu roku kalendarzowe go, skuteczności i efektywności pomocy udzielonej w tym roku i przedstawienia wyników badania organo wi nadzorującemu, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy są zobo wiązani do udzielania, na żądanie organu udzielające go pomocy, informacji pozwalających na dokonanie oceny skuteczności i efektywności udzielonej pomocy, w terminie wskazanym w żądaniu, nie krótszym niż 30 dni od dnia jego doręczenia.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, metody badania skuteczności i efektywności udzielonej pomocy, termin przedstawienia jego wyni ków organowi nadzorującemu, zakres informacji udzielanych przez przedsiębiorców oraz wzory formu larzy, na których informacje te są przekazywane, uwzględniając w szczególności formy i przeznaczenie pomocy podlegającej badaniu.

4. Rada Ministrów określa corocznie, w drodze roz porządzenia, obszary pomocy, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu po zakończe niu roku kalendarzowego, oraz zakres podmiotowy lub przedmiotowy tego badania, uwzględniając zakres po mocy udzielonej w danym obszarze. Art. 40.

1. Organy udzielające pomocy są zobowią zane do przedstawiania organowi nadzorującemu i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicz nych sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy, zawierających w szczególności informacje o przedsiębiorcach, którzy otrzymali pomoc, oraz ro dzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca otrzymał po moc wynikającą z przepisów aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji albo zawarcia umowy, do przedstawiania sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane organy, które otrzymały od przedsię biorców deklaracje lub inne dokumenty określające kwoty pomniejszenia świadczeń na rzecz sektora finan sów publicznych.

3. Urzędy i izby skarbowe przekazują sprawozda nia, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem mini stra właściwego do spraw finansów publicznych.

4. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednic twem regionalnych izb obrachunkowych.

5. Organy udzielające pomocy niewymienione w ust. 3 i 4 przekazują sprawozdania, o których mowa w ust. 1, za pośrednictwem organów je nadzorują cych lub właściwych ministrów, a w przypadku braku takich organów — bezpośrednio organowi nadzorują cemu.

6. Organy udzielające pomocy przekazują sprawoz dania, o których mowa w ust. 1, przez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, udo stępnionego przez organ nadzorujący w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9072 — Poz. 1177

7. Organy udzielające pomocy są zobowiązane do przekazywania, na wniosek organu nadzorującego lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, in formacji dotyczących pomocy udzielonej przedsiębior com, w zakresie i terminie wskazanym w tym wniosku. Art. 4

1.

1. Organy udzielające pomocy są zobowią zane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdań o zaległo ściach przedsiębiorców we wpłatach środków publicz nych, w zakresie swojej właściwości.

2. Przepisy art. 40 ust. 4—6 stosuje się odpowied nio. Art. 4

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozpo rządzenia, zakres sprawozdań, o których mowa w art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, sposób ich przekazywa nia, okresy sprawozdawcze, terminy składania spra wozdań oraz wzory formularzy sprawozdań, mając na uwadze zapewnienie skuteczności nadzorowania po mocy. Art. 4

3.

1. Organ nadzorujący na podstawie spra wozdań, o których mowa w art. 40 ust. 1, prowadzi re jestr udzielanej pomocy i opracowuje roczne sprawoz danie dotyczące pomocy udzielanej na obszarze całe go kraju.

2. W celu realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej organ nadzorujący przekazu je roczne sprawozdanie oraz informacje na temat indy widualnych przypadków pomocy.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych przedstawia Radzie Ministrów zbiorczą informa cję o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środ ków publicznych. Art. 4

4.

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do przedstawienia organowi udzielają cemu pomocy informacji o pomocy udzielonej im w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złoże nia wniosku o udzielenie pomocy, niezależnie od jej wartości, podając w szczególności informacje dotyczą ce wartości otrzymanej pomocy, obliczonej zgodnie z art. 5 ust. 1, oraz jej formach i przeznaczeniu. Do cza su przekazania przez przedsiębiorcę tych informacji nie wszczyna się postępowania w sprawie udzielenia po mocy.

2. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy są zobo wiązani do przekazywania organowi nadzorującemu lub organowi udzielającemu pomocy informacji doty czących otrzymanej pomocy — na ich ż ądanie, w zakre sie i terminach określonych przez te organy.

3. Przedsiębiorcy korzystający z pomocy, z za strzeżeniem ust. 4, są zobowiązani do składania orga nowi nadzorującemu lub organowi udzielającemu pomocy okresowych sprawozdań dotyczących otrzy manej pomocy. Przepis art. 40 ust. 6 stosuje się od powiednio.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 3, or gany, którym są składane sprawozdania, okresy spra wozdawcze, termin składania sprawozdań, wzory for mularzy sprawozdań, jak również wzór formularza in formacji, o której mowa w ust. 1, oraz kategorie przed siębiorców zobowiązanych do składania organowi nadzorującemu sprawozdań dotyczących otrzymanej pomocy, uwzględniając w szczególności zapewnienie skuteczności nadzorowania pomocy.

5. Przedsiębiorcy publiczni korzystający z pomocy, z zastrzeżeniem ust. 6, są zobowiązani do:

1) określenia w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zasad rachunko wości, w tym zakładowego planu kont, w sposób zapewniający ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i związanych z nimi kosztów odrębnie w odniesieniu do działalności wspieranej ze środ ków publicznych, a także metod przypisywania kosztów i przychodów do poszczególnych rodza jów prowadzonej działalności oraz

2) przekazywania organowi nadzorującemu informa cji i sprawozdań pozwalających na zapewnienie przejrzystości stosunków finansowych między Skarbem Państwa a przedsiębiorcami publicznymi otrzymującymi pomoc.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, zakres informacji i sprawozdań, o których mowa w ust. 5 pkt 2, okresy sprawozdawcze, terminy składa nia informacji i sprawozdań, wzory formularzy spra wozdań oraz kategorie przedsiębiorców publicznych zobowiązanych do określania zasad i metod, o których mowa w ust. 5 pkt 1, lub do składania informacji i spra wozdań, o których mowa w ust. 5 pkt 2, biorąc pod uwagę w szczególności zakres działalności prowadzo nej przez przedsiębiorcę publicznego oraz jego szcze gólną pozycję na rynku. Art. 4

5.

1. Informacje i materiały, o których mowa w art. 44 ust. 1—3, dotyczące indywidualnych przedsię biorców, z wyjątkiem informacji o wielkości i formie po mocy udzielonej poszczególnym przedsiębiorcom oraz jej przeznaczeniu, są objęte tajemnicą służbową w rozu mieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych lub objęte tajemnicą na podstawie odrębnych ustaw.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy, o której mowa w ust. 1, przekazywanie — na zasadzie wzajemności — informacji dotyczących indywidualnych przypadków pomocy w wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 4

6.

1. Organ nadzorujący, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz nych, do końca października każdego roku składa Ra dzie Ministrów sprawozdanie zawierające wyniki nad zorowania pomocy w roku poprzednim, a w szczegól ności dane dotyczące wielkości, form i przeznaczenia pomocy, oraz ocenę jej skuteczności i efektywności, a także ocenę skutków udzielonej pomocy w sferze konkurencji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów przedstawia Sejmowi do końca roku kalen darzowego. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9073 — Poz. 1177 Rozdział 7 Kary pieniężne Art. 4

7.

1. Za nieudzielenie informacji lub wyja śnień, o których mowa w art. 39 ust. 2 i art. 44 ust. 2 i ust. 5 pkt 2, lub przekazanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym organ nadzorujący może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 20 tys. zł.

2. Za niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 44 ust. 3, lub przekazanie informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 3, niezgodnych ze stanem fak tycznym organ nadzorujący może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 1% wartości udzielonej pomocy. Art. 4

8.

1. Od decyzji organu nadzorującego nakła dającej karę pieniężną przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Antymonopolowe go w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręcze nia.

2. Postępowanie w sprawach odwołań od decyzji organu nadzorującego toczy się według przepisów Ko deksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych.

3. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji organ nadzorujący przekazuje je niezwłocznie, wraz z aktami sprawy, do Sądu Okręgowego w Warszawie — Sądu Antymonopolowego.

4. Jeżeli organ nadzorujący uzna odwołanie za słuszne, może, nie przekazując akt Sądowi Okręgowe mu w Warszawie — Sądowi Antymonopolowemu, uchylić albo zmienić swoją decyzję, o czym bezzwłocz nie powiadamia przedsiębiorcę, przesyłając mu nową decyzję, od której przysługuje odwołanie. Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 4

9. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Naczel nym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Uprawniony do wniesienia skargi jest również organ nadzorujący na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach do puszczalności i nadzorowaniu pomocy publicz nej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177).” Art. 50. W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finan sowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1: a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) ustawie o pomocy publicznej — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowa niu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177), zwaną dalej «usta wą o pomocy publicznej»,

2) pomocy — należy przez to rozumieć pomoc publiczną dla przedsiębiorców w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy publicznej,” b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) nowej inwestycji — należy przez to rozumieć nowe inwestycje, o których mowa w art. 7 pkt 11 ustawy o pomocy publicznej,

6) wielkości pomocy publicznej — należy przez to rozumieć wielkość pomocy, o której mo wa w art. 7 pkt 4 ustawy o pomocy publicz nej,” c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „

8) utworzeniu nowych miejsc pracy związa nych z inwestycją — należy przez to rozu mieć utworzenie nowych miejsc pracy, o któ rym mowa w art. 7 pkt 12 ustawy o pomocy publicznej,” d) pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) dniu udzielenia wsparcia finansowego — należy przez to rozumieć dzień udzielenia pomocy, o którym mowa w art. 7 pkt 2 usta wy o pomocy publicznej.”;

2) w art. 5 w pkt 1 w lit. c) wyrazy „art. 22 ust. 2 i 3 usta wy o pomocy publicznej, w wysokości określonej w art. 22 ust. 4 i 5 tej ustawy” zastępuje się wyra zami „art. 20 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy publicznej, w wysokości określonej w art. 20 ust. 4 i 5 tej usta wy”;

3) w art. 15 w ust. 2 wyrazy „zgodnie z art. 33 ustawy o pomocy publicznej” zastępuje się wyrazami „zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy pu blicznej”. Art. 5

1. Na potrzeby ustawy dane o produkcie kra jowym brutto na jednego mieszkańca na określonym obszarze, o którym mowa w art. 12 ust. 1, będą oblicza ne odpowiednio:

1) do dnia 31 października 2002 r. — jako średnia z danych o produkcie krajowym brutto za lata 1998—1999, według odpowiednich układów tery torialnych utworzonych dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) w okresie od dnia 1 listopada 2002 r. do dnia 31 paź dziernika 2003 r. — jako średnia z danych o produk cie krajowym brutto za lata 1998—2000, według odpowiednich układów terytorialnych utworzo nych dnia 1 stycznia 1999 r. Art. 5

2.

1. Organy administracji publicznej oraz in ne podmioty, o których mowa w art. 11 — działając w ramach swoich ustawowych kompetencji — są zo bowiązane do przedstawienia organowi nadzorujące mu projektów programów pomocowych, dotyczących Dziennik Ustaw Nr 141 — 9074 — Poz. 1177 pomocy udzielanej na zasadach przyjętych przed dniem wejścia w życie ustawy — w terminie 6 miesię cy od dnia jej wejścia w życie — w celu wydania opinii.

2. Do czasu wydania przez organ nadzorujący opi nii o zgodności programu pomocowego, o którym mo wa w ust. 1, organ udzielający pomocy występuje do organu nadzorującego z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie decyzji albo umowy mającej być podstawą udzielenia pomocy, jeżeli wartość tej pomocy, łącznie z pomocą udzieloną w okresie 3 lat poprzedzających dzień tego udzielenia, przekracza równowartość 1 mln euro. Art. 5

3. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz do projektów decyzji albo umów, o których mowa w art. 52 ust. 2, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 5

4. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie ustawy, o której mowa w art. 56, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, o ile nie są z nią sprzeczne, nie dłużej jednak niż przez okres 6 mie sięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 5

5. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy uchylonej przepisem art. 56 albo odsyłają ogólnie do przepisów tej ustawy, stosuje się w tym zakresie właściwe przepisy niniejszej ustawy. Art. 5

6. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704, z 2001 r. Nr 125, poz. 1363 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363). Art. 5

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 141 — 9075 — Poz. 1177

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-05
Data wydania: 2002-07-27
Data wejścia w życie: 2002-10-06
Data obowiązywania: 2002-10-06
Data uchylenia: 2004-05-31
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1177