Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1181

1181 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne. Art.

1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 126, poz. 138

2) wprowadza się następują ce zmiany:

1) po art. 2 dodaje się art. 2a—2c w brzmieniu: „Art. 2a. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego i obej muje działalność polegającą w szczegól ności na:

1) wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach i hur towniach farmaceutycznych oraz spra wowaniu nadzoru nad ich obrotem, przechowywaniem i wykorzystaniem,

2) sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych,

3) sprawdzaniu jakości i tożsamości le ków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych,

4) udzielaniu informacji i porad odnośnie do działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w apte kach i hurtowniach farmaceutycznych, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9111 — Poz. 1181

5) kierowaniu apteką, działem farmacji szpitalnej lub hurtownią farmaceutycz ną,

6) współuczestniczeniu w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi, w szczególności w zakła dach opieki zdrowotnej,

7) współudziale w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu,

8) współudziale w badaniach nad lekiem, monitorowaniu niepożądanych działań leków i przekazywaniu tych informacji właściwym organom. Art. 2b.

1. Farmaceutą jest osoba, która:

1) ukończyła co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja szkoły wyższej obejmujące co najmniej sze ściomiesięczny staż w aptece i uzy skała tytuł zawodowy magistra,

2) ukończyła pięcioletnie studia na kie runku farmacja szkoły wyższej i uzy skała tytuł zawodowy magistra oraz odbyła roczną praktykę w aptece,

3) ukończyła pięcioletnie studia na kie runku farmacja szkoły wyższej i uzy skała tytuł zawodowy magistra, z za strzeżeniem ust. 2,

4) ukończyła czteroletnie studia na kie runku farmacja szkoły wyższej i uzy skała tytuł zawodowy magistra, z za strzeżeniem ust. 2,

5) ukończyła czteroletnie studia na kie runku farmacja szkoły wyższej, uzy skała tytuł zawodowy magistra i od była roczną praktykę w aptece,

6) posiada dyplom wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, uznany w Rzeczy pospolitej Polskiej, zgodnie z odręb nymi przepisami, za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w kraju, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku farmacja, oraz roczną praktykę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplomu, uznaną za równorzędną z praktyką odbytą w kraju,

7) posiada kwalifikacje potwierdzone dokumentem wymienionym w wy kazie, o którym mowa w ust. 4.

2. Osoba, która ukończyła studia, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, oraz uzy skała tytuł zawodowy magistra, a nie odbyła rocznej praktyki w aptece, może wykonywać zawód z wyłączeniem wy konywania samodzielnie czynności za wodowych w aptece.

3. Jeżeli wynika to z przepisów odręb nych, farmaceuta, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, może być zobowiąza ny w celu wykonywania zawodu farma ceuty na terenie innych państw człon kowskich Unii Europejskiej do przed stawienia zaświadczenia wydanego przez okręgową radę aptekarską, ż e wy konywał na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawód farmaceuty, w tym rów nież w aptece i hurtowni farmaceutycz nej, przez okres co najmniej kolejnych trzech lat w czasie pięciu lat poprzedza jących wydanie zaświadczenia.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospo litej Polskiej «Monitor Polski», wykaz dyplomów, świadectw i innych doku mentów wydanych w państwach człon kowskich Unii Europejskiej, potwier dzających posiadanie formalnych kwa lifikacji do wykonywania w Rzeczypo spolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, uwzględniając w szczególności nazwy dyplomów, świadectw i innych dokumentów oraz oznaczenie podmiotów wydających te dokumenty.

5. Za równoważne z dyplomem, świadec twem lub innym dokumentem potwier dzającym posiadanie formalnych kwa lifikacji, uprawniającym do wykonywa nia w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty, określonym na podstawie ust. 1 pkt 7, uważa się dyplomy, świa dectwa lub inne dokumenty wydane przez państwo członkowskie Unii Euro pejskiej, potwierdzające, że kształcenie zakończone zostało:

1) przed 1985 r. albo

2) po 1985 r., jeżeli rozpoczęło się przed rokiem 1985 — o ile potwierdzone zostanie zaświad czeniem, iż osoba posługująca się do kumentem, przez okres trzech kolej nych lat z pięciu poprzedzających wy danie tego zaświadczenia, wykonywała w państwie członkowskim Unii Euro pejskiej zawód farmaceuty.

6. Koszt rocznej praktyki w aptece, o któ rej mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, pokrywa podmiot, który zawarł umowę z osobą odbywającą praktykę w aptece.

7. Za równoważne z dyplomem, świadec twem lub innym dokumentem potwier dzającym posiadanie formalnych kwa lifikacji, określonym na podstawie ust. 1 pkt 7, uważa się dyplomy, świa dectwa lub inne dokumenty wydane przez państwo członkowskie Unii Euro pejskiej, o ile potwierdzone zostaną za świadczeniem wydanym przez kompe tentne władze lub organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, po twierdzającym zakończenie kształcenia równoważnego z kształceniem, którego potwierdzeniem są dokumenty, o któ rych mowa w ust. 4. Art. 2c.

1. Staż w aptece, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1, odbywany jest w aptece, która uzyskała pozytywną opi nię wojewódzkiego inspektora farma ceutycznego, a także opinię okręgowej rady aptekarskiej, wydaną na wniosek dziekana wydziału farmaceutycznego.

2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powin na uwzględniać ocenę osób nadzorują cych odbywanie przez studenta farma cji stażu w aptece, wyposażenia oraz warunków lokalowych apteki, a także zakresu zadań wykonywanych w tej ap tece pod kątem prowadzonego procesu dydaktycznego.”;

2) skreśla się art. 3;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art.

4.

1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu ty stwierdza okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na miejsce wyko nywania zawodu farmaceuty.

2. Prawo wykonywania zawodu farmaceu ty, z uwzględnieniem art. 2b ust. 2, okrę gowa rada aptekarska stwierdza w od niesieniu do obywatela polskiego, który:

1) posiada: a) tytuł zawodowy magistra, potwier dzony dyplomem wydanym przez polską szkołę wyższą, ukończenia studiów na kierunku farmacja, w systemie obejmującym co naj mniej sześciomiesięczny staż w ap tece, albo b) tytuł zawodowy magistra potwier dzony dyplomem, wydanym przez polską szkołę wyższą, ukończenia studiów na kierunku farmacja w systemie pięcioletnim i roczną praktykę w aptece odbytą po uzy skaniu tego dyplomu, albo c) tytuł zawodowy magistra potwier dzony dyplomem, wydanym przez polską szkołę wyższą, ukończenia studiów na kierunku farmacja w systemie czteroletnim i roczną praktykę w aptece odbytą po uzy skaniu tego dyplomu, albo d) dokument potwierdzający kwalifi kacje niezbędne do wykonywania zawodu farmaceuty, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2b ust. 4, albo e) dyplom wydany przez inne pań stwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej uznany w Rzeczy pospolitej Polskiej za równoważny, zgodnie z odrębnymi przepisami, z dyplomem uzyskiwanym w kraju, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku farmacja, oraz roczną praktykę w aptece odbytą po uzyskaniu tego dyplomu. Wymóg odbycia rocznej praktyki w aptece po uzyskaniu dyplomu nie jest ko nieczny, jeżeli program studiów obejmował staż w aptece w wymia rze co najmniej sześciu miesięcy,

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu potwierdzony orzeczeniem lekarskim,

3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.”;

4) po art. 4 dodaje się art. 4a—4g w brzmieniu: „Art. 4a. Wobec osób, które spełniają wymagania określone w art. 4 ust. 2 oraz posiadają ty tuł zawodowy magistra potwierdzony dy plomem ukończenia studiów na kierunku farmacja w systemie czteroletnim lub pię cioletnim, o którym mowa w art. 2b ust. 1 pkt 3 i 4, okręgowa rada aptekarska stwierdza prawo wykonywania zawodu farmaceuty z wyłączeniem samodzielne go wykonywania czynności zawodowych w aptece. Art. 4b.

1. Prawo wykonywania zawodu farma ceuty okręgowa rada aptekarska stwierdza w odniesieniu do osoby bę dącej obywatelem państwa członkow skiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, która:

1) posiada: a) dyplom, świadectwo lub inny do kument potwierdzający posiada nie formalnych kwalifikacji upraw niających do wykonywania zawo du farmaceuty, wydany przez pań stwo członkowskie Unii Europej skiej, b) dyplom, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. e),

2) spełnia wymagania określone w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3, z zastrzeże niem art. 4c ust. 3,

3) złoży oświadczenie, że posiada zna jomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

2. Jeżeli okręgowa rada aptekarska po weźmie uzasadnione wątpliwości co do autentyczności dokumentów, dyplo mu, świadectwa lub innego dokumen tu potwierdzającego posiadanie for malnych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu farmaceuty, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9112 — Poz. 1181 wydanych przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, lub dokumentów, o których mowa w art. 2b ust. 3 i 4, mo że wystąpić do odpowiednich organów władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej o potwierdzenie ich auten tyczności. Art. 4c.

1. W celu uzyskania dokumentu potwier dzającego prawo wykonywania zawo du farmaceuty należy przedstawić okrę gowej radzie aptekarskiej, na której ob szarze zamierza się wykonywać zawód, dokumenty stwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 4b ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Poza dokumentami, o których mowa w ust. 1, farmaceuta składa oświadcze nie odnoszące się do okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 4b ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W stosunku do farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpo spolita Polska za wystarczające w za kresie spełnienia wymagań, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2, uznaje się dokumenty odnoszące się do stanu zdrowia, wymagane dla wykonywania zawodu farmaceuty w państwie człon kowskim, którego farmaceuta jest oby watelem lub z którego przybywa; jeżeli w państwie tym dokumenty tego ro dzaju nie są wymagane, za wystarcza jące uważa się dokumenty wydane w tym państwie odpowiadające doku mentom wydawanym w Rzeczypospo litej Polskiej.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, mogą być przedstawiane przez okres trzech miesięcy od dnia ich wystawie nia. Art. 4d.

1. Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 4c, okręgowa rada aptekarska podejmuje uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wydaje doku ment «Prawo wykonywania zawodu farmaceuty».

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności nie zbędne dane dotyczące farmaceuty oraz posiadanych przez niego kwalifi kacji, adnotacji potwierdzającej odby cie rocznej praktyki w aptece lub stażu w aptece oraz adnotacji odnoszących się do wykonywania zawodu, a także adnotacji dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 2b ust. 2. Art. 4e.

1. Stwierdzenie prawa wykonywania za wodu farmaceuty lub odmowa stwier dzenia powinna być dokonana przez okręgową radę aptekarską niezwłocz nie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

2. Jeżeli okręgowa rada aptekarska posia da informacje dotyczące ważnych zda rzeń, które wystąpiły przed podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej działalno ści przez obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i które mogą mieć wpływ na stwierdze nie prawa wykonywania zawodu far maceuty, może poinformować o tych zdarzeniach państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego obywatelem jest lub z którego przybywa farmaceu ta, wnosząc o weryfikację tych informa cji oraz o zawiadomienie o wszelkich dalszych działaniach, które zostały pod jęte w odniesieniu do dokumentów wy danych przez to państwo.

3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu w przypadku, gdy okręgowa rada aptekarska skieruje wy stąpienie, o którym mowa w ust. 2, do czasu otrzymania odpowiedzi, nie dłu żej jednak niż na 3 miesiące.

4. Weryfikacja informacji, o których mo wa w ust. 2, musi zostać zakończona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy, licząc od dnia przedstawie nia przez farmaceutę pełnej dokumen tacji.

5. Okręgowa rada aptekarska ma obowią zek dokonania weryfikacji informacji, o które wnosi odpowiedni organ pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, które mogą mieć wpływ na stwierdzenie pra wa wykonywania zawodu farmaceuty w państwach członkowskich Unii Euro pejskiej.

6. Informacje uzyskane w ramach weryfi kacji okręgowa rada aptekarska jest zo bowiązana zachować w tajemnicy. Art. 4f.

1. Prawo wykonywania zawodu farmaceu ty w odniesieniu do cudzoziemca okrę gowa rada aptekarska może stwierdzić, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 4 ust. 2 oraz wykazuje wystarcza jącą znajomość języka polskiego w mo wie i piśmie, potwierdzoną egzaminem zorganizowanym i przeprowadzonym przez Naczelną Radę Aptekarską.

2. Prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, stwierdza okręgowa ra da aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania za wodu. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9113 — Poz. 1181

3. Przepisy art. 4c—4e stosuje się odpo wiednio.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europej skiej.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Ap tekarskiej, określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wy konywania zawodu farmaceuty,

2) sposób i tryb przeprowadzania egza minu, o którym mowa w ust. 1, oraz wysokość opłat za ten egzamin. Art. 4g.

1. Farmaceuta będący obywatelem pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej ma prawo posługiwać się na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem lub stopniem naukowym, bądź ich skrótem, do którego jest uprawniony, uzyskanym w innym niż Rzeczpospoli ta Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, w języku państwa uzyska nia tytułu lub stopnia naukowego. W przypadku gdy tytuł lub stopień na ukowy albo ich skrót jest tożsamy z ty tułem naukowym uzyskanym w Rze czypospolitej Polskiej, dla którego uzy skania wymagane jest dodatkowe szkolenie, którego farmaceuta nie po siada, może on posługiwać się tym ty tułem z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw szkolnictwa wyższego może określić, w drodze rozporządze nia, nazwy tytułów i stopni naukowych, jakich używać może na terytorium Rze czypospolitej Polskiej farmaceuta bę dący obywatelem państwa członkow skiego Unii Europejskiej, jeżeli tytuł lub stopień naukowy przez niego posiada ny jest tożsamy z odmiennym tytułem naukowym używanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

5) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Apte karskiej, określi, w drodze rozporządze nia:

1) szczegółowe warunki i tryb odbywania praktyki, o której mowa w art. 2b ust. 1 pkt 2 i 5, uwzględniając w szczególno ści: a) typy i zadania aptek, w których odby wana jest praktyka, b) czynności, które może wykonywać praktykant, c) wzór zaświadczenia potwierdzające go odbycie praktyki,

2) ramowy program rocznej praktyki w aptece, uwzględniając w szczególno ści zakres wiedzy niezbędny do samo dzielnego wykonywania czynności w aptece,

3) sposób dokumentowania odbywania rocznej praktyki w aptece, w tym pro wadzenie «Dziennika praktyki aptekar skiej».”;

6) w art. 7: a) w ust. 1 w pkt 9 wyrazy „środkami farmaceutycz nymi” zastępuje się wyrazami „produktami lecz niczymi”, b) w ust. 2: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) prowadzenie rejestru farmaceutów,” — skreśla się pkt 3, — w pkt 6 wyrazy „środków farmaceutycznych” zastępuje się wyrazami „produktów leczni czych”, — w pkt 7 wyraz „koncesji” zastępuje się wyra zem „zezwoleń”, — skreśla się pkt 8;

7) art. 8 otrzymuje brzmienie: „Art.

8.

1. Osoba, która uzyska prawo wykonywa nia zawodu farmaceuty, podlega wpiso wi do rejestru farmaceutów prowadzo nego przez właściwą okręgową radę ap tekarską.

2. Rejestr farmaceutów zawiera następują ce dane:

1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodze nia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania,

2) dane dotyczące wykształcenia, w tym: a) numer dyplomu szkoły wyższej, b) nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział, c) rok ukończenia studiów, d) datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece, e) rodzaj i stopień posiadanej specja lizacji, datę jej uzyskania oraz na zwę jednostki szkolącej, f) rodzaj i datę uzyskania stopnia i ty tułu naukowego oraz nazwę jed nostki nadającej ten stopień i tytuł,

3) dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym: a) numer prawa wykonywania zawo du, b) numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu, Dziennik Ustaw Nr 141 — 9114 — Poz. 1181 c) informację o posiadaniu prawa wy konywania zawodu w innym pań stwie, d) informację o ograniczeniach w wy konywaniu zawodu.

3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych obję tych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.

4. Okręgowa izba aptekarska, za pośred nictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej, jest zobowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia przeka zywać informacje objęte rejestrem far maceutów.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, spo sób prowadzenia rejestru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb do konywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.”;

8) w art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie osoby wy konujące zawód farmaceuty na terenie danej izby.”, b) w ust. 3 wyraz „koncesję” zastępuje się wyra zem „zezwolenie”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Osobę wykonującą zawód farmaceuty na te renie więcej niż jednej izby wpisuje się na li stę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania. Osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania, wpi sywana jest na listę członków izby wskazanej przez siebie.”, d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Pol ska wykonujący na obszarze Rzeczypospo litej Polskiej zawód farmaceuty wpisywany jest na listę członków okręgowej izby apte karskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu. Jeżeli farmaceuta wykonuje pracę na obszarze więcej niż jed nej izby, właściwa jest izba wskazana przez niego.”;

9) skreśla się art. 16;

10) art. 17 i 18 otrzymują brzmienie: „Art. 1

7.

1. Farmaceuta, który zamierza podjąć wy konywanie zawodu po upływie 5 lat od uzyskania tytułu zawodowego magi stra na kierunku farmacja, jest obowią zany do odbycia przeszkolenia uzupeł niającego, trwającego nie dłużej niż 3 miesiące.

2. Farmaceuta posiadający prawo wyko nywania zawodu, który nie wykonuje go przez okres dłuższy niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 lat w aptece, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowią zek zawiadomienia o tym właściwą okręgową radę aptekarską i odbycia przeszkolenia uzupełniającego.

3. Nie stanowi przerwy w wykonywaniu zawodu farmaceuty wykonywanie:

1) funkcji z wyboru w organach izb ap tekarskich,

2) pracy w ramach działalności dydak tyczno-naukowej na wydziałach albo w innych jednostkach organizacyj nych szkół wyższych, które prowa dzą studia na kierunku farmacja,

3) pracy w inspekcji farmaceutycznej,

4) pracy w ramach merytorycznej dzia łalności redakcyjnej naukowo-zawo dowych czasopism farmaceutycz nych.

4. Program oraz sposób przeszkolenia uzupełniającego obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne ustala Naczel na Rada Aptekarska. Koszt przeszkole nia teoretycznego ponosi farmaceuta. Warunki odbywania przeszkolenia praktycznego, w tym sposób jego fi nansowania, określa umowa zawarta w celu odbycia szkolenia (umowa o szkolenie), zawarta z podmiotem re alizującym przeszkolenie praktyczne.

5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje się do farmaceuty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europej skiej, który posiada dyplom, świadec two lub inne dokumenty poświadczają ce formalne kwalifikacje wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 2b ust. 4.

6. Przeszkolenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 i 2, w zakresie zajęć teo retycznych prowadzone jest przez wy działy albo inne jednostki organizacyj ne szkół wyższych, które prowadzą stu dia na kierunku farmacja.

7. Przeszkolenie uzupełniające, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być w zakresie szkolenia praktycznego prowadzone wyłącznie w aptekach, o których mowa w art. 2c ust. 1. Art. 1

8.

1. Jeżeli okręgowa rada aptekarska stwierdzi, że istnieje uzasadnione po dejrzenie niezdolności farmaceuty do wykonywania zawodu farmaceuty lub wykonywania ściśle określonych czyn ności ze względu na stan zdrowia, po wołuje komisję złożoną z lekarzy spe cjalistów z odpowiednich dziedzin me dycyny, która wydaje orzeczenie o sta nie zdrowia farmaceuty. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9115 — Poz. 1181

2. Farmaceuta ma obowiązek stawienia się przed komisją, o której mowa w ust. 1, i poddania się niezbędnym badaniom.

3. W przypadku:

1) odmowy przez farmaceutę stawienia się przed komisją,

2) uchylania się przez farmaceutę od wykonywania niezbędnych badań, o których mowa w ust. 2,

3) uznania przez okręgową radę apte karską na podstawie orzeczenia wy danego przez komisję, o której mo wa w ust. 1, że dalsze wykonywanie zawodu farmaceuty lub ściśle okre ślonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla osób, którym udziela on usług farmaceu tycznych — okręgowa rada aptekarska podejmu je uchwałę o zawieszeniu farmaceuty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu okre ślonych czynności do czasu zakończe nia postępowania, o którym mowa w ust. 1.

4. Farmaceuta, którego dotyczy postępo wanie, o którym mowa w ust. 1, jest uprawniony do uczestnictwa w posie dzeniu okręgowej rady aptekarskiej w czasie rozpatrywania sprawy.

5. Farmaceuta, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności, może wystąpić do okręgowej rady aptekarskiej o uchy lenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia.

6. Koszt postępowania związany z działal nością komisji i wykonaniem badań po nosi właściwa okręgowa rada aptekar ska.

7. Przepisy ust. 1—6 nie dotyczą farma ceutów obywateli państw członkow skich Unii Europejskiej innych niż Rzeczpospolita Polska.

8. Za wystarczający do potwierdzenia zdrowia psychicznego i fizycznego do wykonywania zawodu farmaceuty, bę dącego obywatelem państwa człon kowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska, uznaje się doku ment wymagany przez państwo, które go obywatelem jest farmaceuta lub państwo, z którego farmaceuta przyby wa, wydany nie później niż 6 miesięcy przed datą okazania tego dokumentu, stwierdzający zdolność do wykonywa nia zawodu farmaceuty.

9. Jeżeli państwo, którego farmaceuta jest obywatelem lub z którego przyby wa, nie wymaga dokumentów, o któ rych mowa w ust. 8, uznaje się za wy starczający dokument wydany przez odpowiednie władze tego państwa od powiadający stosownym dokumentom wymaganym w tym zakresie od oby wateli polskich.

10. Jeżeli farmaceuta, o którym mowa w ust. 8, uchyla się od obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9, a dalsze wykonywa nie zawodu farmaceuty lub ściśle okre ślonych czynności przez farmaceutę grozi niebezpieczeństwem dla osób, którym udziela on usług farmaceutycz nych, okręgowa rada aptekarska podej muje uchwałę o zawieszeniu farmaceu ty w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu okre ślonych czynności do czasu dostarcze nia dokumentów. 1

1. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, jest poufne. 1

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, skład komisji, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej działania, uwzględniając w szczególności tryb kierowania na ba dania, o których mowa w ust. 2, sposób postępowania przed komisją oraz tryb wydawania orzeczeń o stanie zdro wia.”; 1

1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a.

1. Farmaceuta traci prawo wykonywania zawodu, w razie:

1) utraty obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 2,

2) utraty obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Euro pejskiej,

3) ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego,

4) utraty praw publicznych,

5) pozbawienia prawa wykonywania zawodu.

2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy przy padków utraty obywatelstwa polskie go w związku z przyjęciem obywatel stwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.”; 1

2) art. 19 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

9.

1. Od uchwał okręgowych rad aptekar skich w sprawach, o których mowa w art. 4, 4b, 4f ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 18a, przysługuje odwołanie do Naczelnej Rady Aptekarskiej, która po dejmuje w tej sprawie uchwałę. Dziennik Ustaw Nr 141 — 9116 — Poz. 1181

2. Do uchwał samorządu, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego od noszące się do decyzji administracyj nej.

3. Na uchwałę Naczelnej Rady Aptekar skiej, o której mowa w ust. 1, służy za interesowanemu skarga do sądu admi nistracyjnego.”; 1

3) w art. 39 w ust. 1 w pkt 11 wyrazy „leków i środków farmaceutycznych” zastępuje się wyrazami „pro duktów leczniczych”; 1

4) w art. 46: a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „od sześciu miesięcy” za stępuje się wyrazami „od trzech miesięcy”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego, w przedmiocie odpo wiedzialności zawodowej, przysługuje od wołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie — Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orze czenia wraz z uzasadnieniem.

3. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się prze pisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji.”; 1

5) skreśla się art. 55; 1

6) w art. 60 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Informacji o ukaraniu okręgowa izba aptekar ska jest obowiązana, na wniosek odpowied niego organu, udzielić również właściwym władzom państwa członkowskiego Unii Euro pejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska.”; 1

7) art. 61 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

1. W skład Naczelnego Sądu Aptekarskiego orzekającego w II instancji wchodzą sę dziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie wskazani przez Prezesa tego Sądu.”; 1

8) art. 62 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

2.

1. W sprawach nieuregulowanych w ni niejszej ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za wodowej przed okręgowymi sądami aptekarskimi i Naczelnym Sądem Apte karskim stosuje się odpowiednio prze pisy Kodeksu postępowania karnego.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawie dliwości, po zasięgnięciu opinii Naczel nej Rady Aptekarskiej, określi, w dro dze rozporządzenia, postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawo dowej farmaceutów, uwzględniając właściwość i skład sądów aptekarskich, a także sposób postępowania wyja śniającego, postępowania w I i II in stancji, koszty postępowania oraz spo sób wykonywania prawomocnych orzeczeń sądów aptekarskich.”; 1

9) art. 65 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

5.

1. Izby aptekarskie mogą otrzymywać z budżetu państwa dotacje na pokrycie kosztów czynności:

1) stwierdzania prawa wykonywania zawodu i wydawania dokumentu «Prawo wykonywania zawodu far maceuty»,

2) prowadzenia rejestru farmaceutów,

3) prowadzenia spraw związanych z od powiedzialnością zawodową, wyko nywania czynności rzeczników od powiedzialności zawodowej,

4) wykonywania czynności sądu apte karskiego.

2. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 1, przeznaczone są także na po krycie kosztów czynności samorządu zawodowego w odniesieniu do obywa teli państw członkowskich Unii Euro pejskiej.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, spo sób naliczania wysokości dotacji, o któ rej mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności kryteria naliczania wy sokości dotacji oraz tryb przekazywania dotacji.”;

20) w art. 69 wyrazy „Ministra Zdrowia i Opieki Spo łecznej” zastępuje się wyrazami „ministra właści wego do spraw zdrowia” oraz skreśla się wyrazy „art. 19 ust. 2 i art. 55 ust. 1,”; 2

1) w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 40 użyte w różnych przypadkach wyrazy „Minister Zdrowia i Opieki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowied nich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw zdrowia”. Art.

2. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Pra wo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 98

4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 109 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.”;

2) w art. 114 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) jest farmaceutą w rozumieniu przepisu art. 2b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich,”. Art.

3.

1. Osoby, które posiadają dyplom wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku farmacja w systemie czteroletnim Dziennik Ustaw Nr 141 — 9117 — Poz. 1181 lub pięcioletnim, o których mowa w art. 2b ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są obowiązane wystąpić do okręgo wej rady aptekarskiej właściwej ze względu na miejsce wykonywanej pracy o stwierdzenie prawa wykonywa nia zawodu farmaceuty, nie później niż do dnia 1 stycz nia 2004 r.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą wykony wać zawód farmaceuty do czasu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, z wyłączeniem samodzielnych czynności zawodowych wykonywanych w aptece.

3. Przepis art. 4, 4a, 4c i 4e ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się odpowiednio. Art.

4.

1. Prawo wykonywania zawodu aptekarza wydane na podstawie dotychczasowych przepisów za chowuje moc i staje się prawem wykonywania zawodu farmaceuty, o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Sprawy dotyczące przyznania prawa wykonywa nia zawodu aptekarza, wszczęte, lecz niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się z za stosowaniem przepisów ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

5. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o aptekarzu, oznacza to farmaceutę w rozumie niu art. 2b ustawy wymienionej w art. 1. Art.

6. Jednolity tekst ustawy o izbach aptekarskich zostanie ogłoszony w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. Art.

7. Przepisy art. 2b ust. 1 pkt 7, ust. 2—5 i ust. 7, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. d), art. 4b, art. 4c ust. 3 i 4, art. 4e ust. 2—6, art. 4f ust. 4, art. 4g, art. 15 ust. 4a, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 7—10, art. 18a ust. 2 i art. 60 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Euro pejskiej. Art.

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 2 paździer nika 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski Dziennik Ustaw Nr 141 — 9118 — Poz. 1181

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2002-09-05
Data wydania: 2002-07-27
Data wejścia w życie: 2002-10-02
Data obowiązywania: 2002-10-02
Uwagi: Przepisy art. 2b ust. 1 pkt 7, ust. 2-5 i ust. 7, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. d), art. 4b, art. 4c ust. 3 i 4, art. 4e ust. 2-6, art. 4f ust. 4, art. 4g, art. 15 ust. 4a, art. 17 ust. 5, art. 18 ust. 7-10, art. 18a ust. 2 i art. 60 ust. 2a ustawy ( Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 179), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.; objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2008 r. Nr 136, poz. 856 z dniem 21 lipca 2008 z wyjątkiem: art. 3-5, art. 7 i art. 8
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1181