Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1193

Na podstawie art. 414 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 98

4) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się wynagrodzenie miesięczne człon ków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady, w wysokości jednego przeciętnego miesięczne go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wy płat nagród z zysku w czwartym kwartale roku po przedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski 1193 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej za udział w pracach Rady.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-06
Data wydania: 2002-08-20
Data wejścia w życie: 2002-09-21
Data obowiązywania: 2002-09-21
Data uchylenia: 2005-07-28
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 142 poz. 1193