Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1199

Dziennik Ustaw Nr 143 — 9196 — Poz. 1199 Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycz nia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. zawiesza się pobie ranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej za łącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy cel nej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906, Nr 104, poz. 931, Nr 132, poz. 1116 i Nr 141, poz. 1186), w odniesieniu do towarów wymie nionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.

§2. Stawki celne zawieszone stosuje się po udoku mentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymo gami określonymi w odrębnych przepisach.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller 1199 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów. Dziennik Ustaw Nr 143 — 9197 — Poz. 1199 Z ał ąc zn ik

d o

ro zp o rz ąd ze n ia

R ad y M in i st ró w z d n ia 2 7 si er p n ia 2 00 2 r. (p o z. 1 19 9) W Y K A Z T O W A R Ó W , W O D N IE S IE N IU D O K TÓ R Y C H Z A W IE S Z A S I¢ P O B IE R A N IE C E ¸ D O D N IA 3 1 G R U D N IA 2 00 2 R . Dziennik Ustaw Nr 143 — 9198 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9199 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9200 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9201 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9202 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9203 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9204 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9205 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9206 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9207 — Poz. 1199 Dziennik Ustaw Nr 143 — 9208 — Poz. 1199

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-06
Data wydania: 2002-08-27
Data wejścia w życie: 2002-09-06
Data obowiązywania: 2002-09-06
Data uchylenia: 2002-12-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 143 poz. 1199