Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1205

1205 USTAWA z dnia 24 lipca 2002 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową. Art.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekra czających polsko-ukraińską granicę państwową, pod pisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-09
Data wydania: 2002-07-24
Data wejścia w życie: 2002-09-24
Data obowiązywania: 2002-09-24
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1205