Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1213

1213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnie nia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 36

5) za rządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002 (Dz. U. Nr 46, poz. 43

7) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 wyrazy „2 360 209 tys. zł” zastępuje się wyrazami „2 343 145 tys. zł”;

2) w § 3 w ust. 1 wyrazy „476 870 tys. zł” zastępuje się wyrazami „492 226 tys. zł”;

3) załączniki nr 1—3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1—3 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia, z mocą od dnia 1 maja 2002 r. Minister Finansów: w z. H. Wasilewska-Trenkner Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi nansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. (poz. 1213) Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 144 — 9257 — Poz. 1213 Dziennik Ustaw Nr 144 — 9258 — Poz. 1213 Dziennik Ustaw Nr 144 — 9259 — Poz. 1213 Dziennik Ustaw Nr 144 — 9260 — Poz. 1213 Z ał ąc zn ik n r 3 Dziennik Ustaw Nr 144 — 9261 — Poz. 1213

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-09
Data wydania: 2002-08-30
Data wejścia w życie: 2002-09-09
Data obowiązywania: 2002-05-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1213