Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1217

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 listo pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 114

5) zarzą dza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje stanowisk w jednostce organizacyjnej, ma jących istotne znaczenie dla zapewnienia bezpie czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; 1217 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być za trudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

2) szczegółowe warunki i tryb nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowi skach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) szczegółowe warunki i tryb nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej;

4) warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowa dzające szkolenie;

5) wymagany zakres szkoleń, z uwzględnieniem pro gramów i form organizowania szkoleń;

6) wzór zaświadczenia o uzyskaniu uprawnień;

7) ramowy zakres obowiązków i uprawnień inspekto ra ochrony radiologicznej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicz nej w pracowniach rentgenowskich stosujących apara ty rentgenowskie o energii promieniowania do 300 keV w celach medycznych.

§2.

1. Warunkiem nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mają cych istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeń stwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jest spełnie nie wymagań dotyczących stanu zdrowia, wykształce nia, stażu pracy, szkolenia i egzaminu.

2. Rodzaje stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz szczegółowe warunki nadawania uprawnień osobom, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, w zakresie wykształcenia, stażu pracy, szkolenia i egzaminu, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wymagania dotyczące stanu zdrowia, o których mowa w ust.1, obejmują brak przeciwwskazań zdro wotnych do pracy na danym stanowisku, w tym brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, stwierdzone orzeczeniem uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 usta wy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe.

4. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o których mowa w ust.1, występuje kierownik jednostki organi zacyjnej, w której ma być zatrudniony pracownik na stanowisku wymagającym uprawnienia lub kierownik jednostki nad nią nadrzędnej.

§3. Szczegółowe warunki nadawania określonego typu uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, ze względu na rodzaj działalności związanej z naraże niem na promieniowanie jonizujące, do której nadzo rowania inspektor uzyskuje uprawnienie w zakresie wykształcenia, stażu pracy, szkolenia i egzaminu, oraz wykaz typów tych uprawnień określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§4.

1. Szkolenia dla osób, które ubiegają się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowi skach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bez pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz dla osób, które ubiegają się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, mogą przeprowadzać jednost ki, które:

1) dysponują kadrą wykładowców, którzy posiadają wyższe wykształcenie, odznaczają się wiedzą i do świadczeniem zawodowym w dziedzinie podstaw technologii jądrowych oraz bezpieczeństwa jądro wego i ochrony radiologicznej, zgodnie z zakresem prowadzonych szkoleń;

2) posiadają obiekty, urządzenia i wyposażenie umoż liwiające prowadzenie ćwiczeń praktycznych obję tych tematyką szkolenia lub zapewniają do nich do stęp;

3) prowadzą dzienniki zajęć oraz rejestr osób, które odbyły szkolenie.

2. Dzienniki zajęć oraz rejestr, o których mowa w ust.1 w pkt 3, przechowuje się co najmniej przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

§5.

1. Zakresy szkoleń dla osób, które ubiegają się o uprawnienia umożliwiające zatrudnienie na stanowi skach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bez pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, okre śla załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Zakresy szkoleń dla osób, które ubiegają się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Przed rozpoczęciem szkolenia jednostka, która je przeprowadza, opracowuje szczegółowy program szkolenia w oparciu o zakresy szkoleń, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Program szkolenia zatwierdza Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, zwany dalej „Prezesem Agencji”.

5. Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń laboratoryjnych lub szkolenia na stanowisku pracy, w zależności od zakre su szkolenia.

6. Osobie, która odbyła szkolenie, kierownik jed nostki przeprowadzającej szkolenie wydaje na jej wnio sek dokument potwierdzający odbycie szkolenia.

7. Szkolenie kończy się egzaminem przed właściwą komisją egzaminacyjną, o której mowa w § 6.

8. Do egzaminu, będącego warunkiem uzyskania uprawnienia, o którym mowa w § 2, mogą przystąpić osoby, które nie odbyły wymaganego szkolenia, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy przed terminem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnio ne na stanowisku mającym istotne znaczenie dla za pewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radio logicznej i ubiegają się o uprawnienie do zatrudnienia na tym samym stanowisku.

9. Do egzaminu, będącego warunkiem uzyskania uprawnienia, o którym mowa w § 3, mogą przystąpić osoby, które nie odbyły wymaganego szkolenia, jeżeli:

1) w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egza minu posiadały ważne uprawnienie inspektora ochrony radiologicznej lub

2) ukończyły studia wyższe na kierunkach zawierają cych w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej, wraz z zajęcia mi praktycznymi w warunkach narażenia, w mini Dziennik Ustaw Nr 145 — 9270 — Poz. 1217 malnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń, poprzedzonych wykładem i ćwiczeniami z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub

3) posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 3-let ni staż pracy w warunkach narażenia.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Prezesa Agencji. Prezes Agencji informuje osobę, któ ra złożyła wniosek, o dopuszczeniu do egzaminu bez odbycia wymaganego szkolenia oraz o terminie i miej scu egzaminu albo o niedopuszczeniu do egzaminu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 1

1. Przed rozpoczęciem szkolenia:

1) osoba, która ubiega się o uprawnienie inspektora ochrony radiologicznej, przedstawia kierownikowi jednostki przeprowadzającej szkolenie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wa runkach narażenia;

2) osoba, która ubiega się o uprawnienie umożliwia jące zatrudnienie na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądro wego i ochrony radiologicznej, przedstawia kie rownikowi jednostki prowadzącej szkolenie orze czenie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§6.

1. Egzaminy przeprowadzają:

1) komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień in spektora ochrony radiologicznej;

2) komisja egzaminacyjna właściwa dla uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bez pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

2. Komisje egzaminacyjne, o których mowa w ust.1, składają się z dziesięciu członków, w tym prze wodniczącego i trzech zastępców.

3. Skład komisji egzaminacyjnych ustala Prezes Agencji spośród wybitnych specjalistów z zakresu bez pieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Dwóch członków komisji Prezes Agencji ustala w poro zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

4. Egzamin może być przeprowadzony w obecności co najmniej trzech członków komisji, w tym przewod niczącego lub jego zastępcy, a jeżeli egzaminowanym jest żołnierz zawodowy, w tym jednego członka komi sji ustalonego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.

5. Komisje egzaminacyjne:

1) przygotowują pytania egzaminacyjne uwzględniają ce zakresy szkoleń, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2;

2) przeprowadzają egzaminy;

3) oceniają pisemną i ustną część egzaminu.

6. Komisja egzaminacyjna podejmuje decyzje zwy kłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

7. Z egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozpo rządzenia.

§7.

1. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia, zgodnie z § 5 ust.1 i 2.

2. Egzamin składa się z części pisemnej, obejmują cej test złożony z 30 pytań i 3 zadania obliczeniowe lub pytania problemowe oraz z części ustnej obejmującej 5 pytań kierowanych bezpośrednio do osoby zdającej przez przeprowadzających egzamin członków komisji egzaminacyjnej.

3. Pisemna część egzaminu trwa 120 minut (test — 60 minut i zadania obliczeniowe lub pytania problemo we — 60 minut).

4. Za pisemną część egzaminu komisja egzamina cyjna przyznaje:

1) 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź na pytanie z te stu;

2) od 0 do 10 pkt za każde zadanie obliczeniowe lub pytanie problemowe.

5. Warunkiem dopuszczenia do części ustnej egza minu jest uzyskanie z pisemnej części egzaminu co naj mniej 30 pkt, w tym co najmniej 15 pkt z zadań oblicze niowych lub pytań problemowych.

6. Za ustną część egzaminu komisja egzaminacyjna przyznaje od 0 do 5 pkt za każde pytanie.

7. Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba zdają ca uzyska co najmniej 15 pkt z egzaminu ustnego.

8. Osoba, która nie zdała egzaminu, może w termi nie 6 miesięcy od dnia egzaminu wystąpić z wnioskiem do Prezesa Agencji o wyznaczenie terminu ponowne go egzaminu.

9. Osobie, która zdała egzamin, komisja egzamina cyjna wydaje dokument stwierdzający zdanie egzami nu.

§8.

1. Wniosek do Prezesa Agencji o nadanie uprawnienia zawiera:

1) dane personalne osoby, która ubiega się o nadanie uprawnienia: imię, nazwisko, datę i miejsce uro dzenia, numer PESEL;

2) informacje o przebiegu jej pracy zawodowej;

3) informację o rodzaju i typie uprawnienia, o które ubiega się ta osoba;

4) adres do korespondencji.

2. Osoba występująca z wnioskiem dołącza do nie go, dotyczące osoby, która ubiega się o nadanie uprawnienia:

1) odpisy dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie;

2) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, a w przypadku uprawnienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, także o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku;

3) dokumenty potwierdzające posiadanie wymagane go stażu pracy w warunkach narażenia;

4) dokument stwierdzający zdanie egzaminu; Dziennik Ustaw Nr 145 — 9271 — Poz. 1217

5) oświadczenie osoby, która ubiega się o nadanie uprawnienia, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Wniosek, o którym mowa w ust.1, składa się w terminie 3 miesięcy od dnia przeprowadzenia egza minu.

§9.

1. Uprawnienia inspektora ochrony radiologicz nej i uprawnienia dla osób, które mogą być zatrudnione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapew nienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz nej, nadaje się na okres 5 lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uprawnienia dla osób, które mogą być zatrud nione na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony ra diologicznej w obiektach jądrowych, nadaje się na okres 3 lat.

3. Wzór zaświadczenia o nadaniu uprawnienia, o którym mowa w § 2, określa załącznik nr 6 do rozpo rządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o nadaniu uprawnienia, o którym mowa w § 3, określa załącznik nr 7 do rozpo rządzenia.

§10.

1. Inspektor ochrony radiologicznej sprawuje wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność odpowiadającą posiadanemu przez niego typowi uprawnienia.

2. Do zakresu obowiązków inspektora ochrony ra diologicznej należy nadzór nad przestrzeganiem przez jednostkę organizacyjną warunków zezwolenia na wy konywanie działalności związanej z narażeniem, w tym:

1) nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działal ności według instrukcji pracy oraz nad prowadze niem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa ją drowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczą cej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wyko rzystaniem promieniowania jonizującego;

2) nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczają cych pracowników do zatrudnienia na danym sta nowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pra cowników na stanowisku pracy w zakresie bezpie czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

3) opracowanie programu pomiarów dozymetrycz nych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewiden cji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyj nej;

4) współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeń stwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi pro gram zapewnienia jakości, służbami przeciwpoża rowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

5) wydawanie opinii w zakresie ochrony przed pro mieniowaniem, stosownie do charakteru działal ności i potrzeb danej jednostki organizacyjnej;

6) występowanie do kierownika jednostki organiza cyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w wa runkach narażenia, gdy są naruszone warunki ze zwolenia lub inne przepisy z zakresu ochrony przed promieniowaniem jonizującym;

7) nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakła dowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarze nie radiacyjne.

3. Do zakresu uprawnień inspektora ochrony radio logicznej należy:

1) występowanie do kierownika jednostki organiza cyjnej z wnioskiem o zmianę warunków pracy pra cowników, w szczególności w sytuacji, gdy wyniki pomiarów dawek indywidualnych uzasadniają taki wniosek;

2) wydawanie opinii, w ramach badania i sprawdza nia urządzeń ochronnych i przyrządów pomiaro wych, w zakresie skuteczności stosowanych środ ków i technik ochrony przed promieniowaniem jo nizującym oraz sprawności i właściwego użytko wania przyrządów pomiarowych;

3) sprawdzanie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicz nej i występowanie z wynikającymi z tego wnioska mi do kierownika jednostki organizacyjnej;

4) występowanie do kierownika jednostki organiza cyjnej z wnioskiem o wprowadzenie zmian w in strukcjach pracy, jeżeli wnioskowane zmiany nie zwiększają limitów użytkowych dawki określonych w zezwoleniu;

5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, infor mowanie organu wydającego zezwolenie o wystą pieniu z wnioskiem. § 1

1.

1. Uprawnienia nadane w trybie określonym w zarządzeniu Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpie czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz wa runków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania (M.P. Nr 27, poz. 215 i z 1997 r. Nr 73, poz. 698), z wyjątkiem uprawnień do zajmowania sta nowisk inspektora ochrony radiologicznej, odpowiada ją uprawnieniom określonym w niniejszym rozporzą dzeniu, zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

2. Uprawnienia do zajmowania stanowisk inspek tora ochrony radiologicznej nadane w trybie określo nym w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wymaga jące szkolenia specjalistycznego:

1) typu C, C.2 — są traktowane na równi z uprawnie niami określonymi w niniejszym rozporządzeniu jako IOR-1;

2) typu B, B.1, B.2 — są traktowane na równi z upraw nieniami określonymi w niniejszym rozporządze niu jako IOR-3. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 145 — 9272 — Poz. 1217 RODZAJE STANOWISK MAJÑCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZE¡STWA JÑDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ ORAZ SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI NADAWANIA UPRAWNIE¡ OSOBOM, KTÓRE MOGÑ BYå ZATRUDNIONE NA TYCH STANOWISKACH Dziennik Ustaw Nr 145 — 9273 — Poz. 1217 Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. (poz. 1217) Załącznik nr 1 Lp. Stanowisko Wykształcenie Staż pracy (w latach) w warunkach narażenia Zakres szkolenia i egzami nu wyższe, specjalność średnie, specjalność 1 2 3 4 5 6 1 Operator reaktora ba dawczego fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne nukleonik, energe tyk, elektryk, elek tronik, elektrome chanik 2 w jednostce eksploatu jącej reaktor R-O 2 Dozymetrysta reaktora badawczego fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne elektronik, chemik, elektromechanik, nukleonik 1 w pracowni lub zakła dzie dozymetrii w jed nostce eksploatującej reaktor R-D 3 Starszy dozymetrysta reaktora badawczego fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne — 2 na stanowisku dozyme trysty reaktora R-D 4 Kierownik zmiany reaktora badawczego fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne energetyk, elektryk, mechanik, elektro mechanik, elektro nik, nukleonik z wyższym wykszt. — 1 ze średnim wykszt. — 3 na stanowisku operato ra reaktora R-OK 5 Kierownik reaktora ba dawczego fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne — 1 na stanowisku kier. zmiany reaktora R-OK 6 Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jed nostce organizacyjnej posiadającej badaw czy reaktor jądrowy fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne — 1 na stanowisku kierow nika reaktora R-OK+ R-D 7 Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych dowolne dowolne 1 w jednostce posiadają cej materiały jądrowe S-E 8 Operator przechowal nika wypalonego pali wa jądrowego fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne elektryk, chemik, mechanik, nukle onik 1 w jednostce eksploatu jącej przechowalnik wy palonego paliwa jądro wego S-O 9 Kierownik składowiska odpadów promienio twórczych fizyk, chemik, elek tryk, elektronik, in formatyk i pokrewne elektryk, chemik, mechanik, nukle onik z wyższym wykszt. — 1 ze średnim wykszt. — 3 w składowisku lub za kładzie unieszkodliwia nia odpadów promie niotwórczych S-O 10 Kierownik zakładuunieszkodliwiania odpadów promienio twórczych fizyk, chemik, elek tryk, mechanik — 3 w składowisku lub za kładzie unieszkodliwia nia odpadów promie niotwórczych S-O Załącznik nr 2 SZCZEGÓ¸OWE WARUNKI NADAWANIA OKREÂLONEGO TYPU UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, ZE WZGL¢DU NA RODZAJ DZIA¸ALNOÂCI ZWIÑZANEJ Z NARA˚ENIEM NA PROMIENIOWANIE JONIZUJÑCE, DO KTÓREJ NADZOROWANIA INSPEKTOR UZYSKUJE UPRAWNIENIE Dziennik Ustaw Nr 145 — 9274 — Poz. 1217 * Dla osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozy metrii i ochrony radiologicznej, wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń, poprzedzonych wykładem i ćwiczeniami z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, wymagany okres stażu pracy w warunkach narażenia skraca się o 1 rok. Poz. Rodzaj działalności związanej z narażeniem Staż pracy w warunkach (w latach) narażenia Zakres szkolenia i egzaminu dla określone go typu uprawnień wykształce nie średnie wykształce nie wyższe* 1 2 3 4 5 1 Wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie, składowanie, transport lub stosowanie materiałów jądrowych, źródeł i odpa dów promieniotwórczych oraz obrót nimi, z wyłączeniem sto sowania źródeł promieniotwórczych w celach medycznych 3 1 IOR-1 2 Przetwarzanie, przechowywanie, składowanie i transport wy palonego paliwa jądrowego 4 2 IOR-2 3 Budowa, rozruch, próbna i stała eksploatacja oraz likwidacja obiektów jądrowych oraz składowisk wypalonego paliwa ją drowego, a także budowa i eksploatacja przechowalników wy palonego paliwa jądrowego 4 2 IOR-2 4 Budowa, eksploatacja, zamknięcie i likwidacja składowisk od padów promieniotwórczych 3 1 IOR-1 5 Produkowanie, instalowanie, stosowanie i obsługa urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urzą dzeniami, z wyłączeniem urządzeń zawierających źródła pro mieniotwórcze stosowane w celach medycznych 3 1 IOR-1 6 Produkowanie, nabywanie, uruchamianie i stosowanie urzą dzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, wraz z uru chamianiem laboratoriów i pracowni, w których mają być one stosowane, w tym pracowni rentgenowskich, w których mają być stosowane aparaty rentgenowskie, z wyłączeniem apara tów stosowanych w celach medycznych 3 1 IOR-1 7 Zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w pro cesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i artyku łów medycznych oraz obrót tymi wyrobami i artykułami 3 1 IOR-1 8 Stosowanie źródeł promieniotwórczych, urządzeń zawierają cych takie źródła oraz urządzeń wytwarzających promieniowa nie jonizujące w celach medycznych, uruchamianie pracowni rentgenowskich, w których mają być stosowane aparaty rent genowskie o energii promieniowania powyżej 300 keV w ce lach medycznych, a także zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celach medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych 4 2 IOR-3 1 2 3 4 5 6 11 Operator akceleratora lub urządzeń do tele radioterapii i brachy terapii ze źródłami promieniotwórczymi fizyk, chemik, biolog, lekarz medycyny, dowolne techniczne elektryk, elektronik, mechanik, medyczne, nukleonik ze średnim wykszt.-1 w pracowni akcelerato rowej lub radioterapeu tycznej ze źródłami promieniotwórczymi S-A

1. Szkolenie typu S-A Tematy wykładów: • Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współ czesnej (min. 1 godzina) • Oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina) • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina) • Zasady fizyki akceleratorów (min. 1 godzina) • Zasady pomiarów promieniowania X i gamma, de tektory, podstawowe wielkości dozymetryczne i jednostki (min. 3 godziny) • Zasady ochrony radiologicznej (min. 1 godzina) • Ustawa — Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej (min. 1 godzina) • System zapewnienia jakości w pracowni rentge nowskiej (min. 1 godzina) • Zasady bezpiecznej pracy w pracowni radiotera peutycznej (min. 2 godziny) • Zasady ochrony radiologicznej pacjentów (min. 2 godziny) • System zapewnienia jakości w pracowni radiotera peutycznej (min. 4 godziny) • Zasady postępowania w sytuacjach incydentów z zagrożeniem radiacyjnym (min. 1 godzina) Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej ak celeratora i źródeł promieniowania jonizującego oraz stosowanych w pracowni procedur, wraz ze szkole niem stanowiskowym.

2. Szkolenie typu S-E Tematy wykładów: • Podstawowe wiadomości z zakresu fizyki współ czesnej (min. 1 godzina) • Oddziaływanie promieniowania z materią (min. 1 godzina) • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego (min. 1 godzina) • Detekcja promieniowania jonizującego (min. 2 go dziny) • Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowa nia jonizującego, jednostki (min. 2 godziny) • Zasady ochrony radiologicznej (min. 4 godziny) • Zagadnienie krytyczności i współczynnika mnoże nia (min. 4 godziny) • Ustawa — Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej (min. 2 godziny) • Konwencje i umowy międzynarodowe w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych (min. 2 godzi ny) • Zasady i metody ewidencji i rachunkowości mate riałów jądrowych (min. 2 godziny) • Zasady i metody ochrony fizycznej obiektów i ma teriałów jądrowych (min. 2 godziny) • èródła zagrożenia radiacyjnego w wypalonych ele mentach paliwowych (min. 1 godzina) • Raporty bezpieczeństwa przechowalników wypa lonego paliwa jądrowego (min. 1 godzina)

3. Szkolenie typu S-O Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz: • Zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi źródłami promieniotwórczymi, urządzeniami zawierającymi takie źródła, otwartymi źródłami promieniotwór czymi, w pracowni i poza pracownią (min. 4 godzi ny) • Zasady postępowania z odpadami promieniotwór czymi — metody przerobu i kondycjonowania, transport, składowanie (min. 4 godziny) • Zasady pomiarów mocy dawki i skażeń promienio twórczych (min. 2 godziny) • Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierowni ka jednostki, inspektora ochrony radiologicznej, pracowników (min. 2 godziny) • Przygotowanie dokumentów w jednostce organi zacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instruk cje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, zakłado wy plan postępowania awaryjnego (min. 2 godzi ny) Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej, łącznie z planami postępowania awaryjnego, składo wiska odpadów lub przechowalnika wypalonego pali wa jądrowego.

4. Szkolenie typu R-O Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz: • Podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 6 go dzin) • Charakterystyki fizyczne i cieplne reaktora (min. 2 godziny) • Detekcja promieniowania jonizującego — uzupeł nienie (min. 2 godziny) • System barier powstrzymujących rozprzestrzenia nie się produktów rozszczepienia (min. 2 godziny) Dziennik Ustaw Nr 145 — 9275 — Poz. 1217 Załącznik nr 3 ZAKRESY SZKOLE¡ DLA OSÓB UBIEGAJÑCYCH SI¢ O UPRAWNIENIA UMO˚LIWIAJÑCE ZATRUDNIENIE NA STANOWISKACH MAJÑCYCH ISTOTNE ZNACZENIE DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZE¡STWA JÑDROWEGO I OCHRONY RADIOLOGICZNEJ • èródła zagrożenia w jądrowym reaktorze badaw czym (min. 2 godziny) • Podstawy zagadnień dozymetrii reaktorowej (min. 4 godziny) • Gospodarka odpadami promieniotwórczymi i pali wem jądrowym (min. 2 godziny) • Awarie w badawczych reaktorach jądrowych (min. 4 godziny) • Zasady zapewnienia jakości w eksploatacji jądro wych reaktorów badawczych (min. 4 godziny) • Wymiana ciepła w reaktorze (min. 4 godziny) • Naświetlanie materiału tarczowego oraz ewiden cja i kontrola ruchu źródeł promieniotwórczych (min. 2 godz.) • Limity operacyjne w reaktorze badawczym (min. 1 godzina) Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej (w tym raportu bezpieczeństwa) reaktora badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tema tów: • Budowa bloku reaktora • Obiegi chłodzenia: pierwotny i wtórny • Awaryjne układy chłodzenia • Układ wentylacji • Układy sterowania, zabezpieczeń i kontroli techno logicznej • Układ zasilania elektrycznego • Standardowe i awaryjne procedury pracy jądro wego reaktora badawczego • Charakterystyka i budowa układów kontroli dozy metrycznej • Napromienianie w reaktorze • Zagadnienia chemiczne • Komory gorące i ekspedycja izotopów • Plany postępowania awaryjnego åwiczenia z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów regulacyjnych, me tody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktyw nościowych, gęstości strumienia neutronów i dawek, kontrolę stanu elementów paliwowych w reaktorze, kontrolę uwolnień z reaktora badawczego. Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze we dług programu indywidualnego przygotowanego przez kierownika jednostki w poszczególnych zespo łach służb eksploatacyjnych i pracowni reaktora.

5. Szkolenie typu R-OK Tematy wykładów jak w szkoleniu typu R-O oraz: • Fizyka reaktorowa — uzupełnienie (min. 4 godziny) • Planowanie awaryjne (min. 5 godzin) • Określanie narażenia radiacyjnego w obiekcie re aktora badawczego (min. 2 godziny) Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej re aktora, szczególnie w zakresie procedur eksploatacyj nych, postępowania awaryjnego i ochrony fizycznej re aktora.

6. Szkolenie typu R-D Tematy wykładów jak w szkoleniu typu S-E oraz: • Podstawy fizyki jądrowej i reaktorowej (min. 4 go dziny) • Charakterystyka i budowa układów kontroli dozy metrycznej (min. 6 godzin) • Układy wentylacji (min. 2 godziny) • Układy sterowania, zabezpieczeń i kontroli techno logicznej (min. 2 godziny) • Komory gorące i ekspedycja izotopów (min. 4 go dziny) • Napromienianie w reaktorze (min. 2 godziny) • Metodyka obliczania osłon dla promieniowania mieszanego neutronów i promieniowania gamma (1 godzina) • Kontrola narażenia indywidualnego od skażeń promieniotwórczych (powierzchniowych i prze strzennych) (min. 1 godzina) Analiza dokumentacji techniczno-technologicznej (w tym raportu bezpieczeństwa) reaktora badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tema tów: • Układ wentylacji • Układy sterowania, zabezpieczeń i kontroli techno logicznej • Standardowe i awaryjne procedury pracy jądro wego reaktora badawczego • Charakterystyka i budowa układów kontroli dozy metrycznej • Napromienianie w reaktorze • Zagadnienia chemiczne • Komory gorące i ekspedycja izotopów • Plany postępowania awaryjnego åwiczenia z zakresu fizyki reaktorowej, obejmujące w szczególności kalibrację prętów regulacyjnych, me tody sterowania reaktorem, pomiary efektów reaktyw nościowych, gęstości strumienia neutronów i dawek, pomiar i ocenę skażeń osobistych. Szkolenie stanowiskowe na pracującym reaktorze, w szczególności w pracowni dozymetrycznej, według programu indywidualnego przygotowanego przez kie rownika jednostki. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9276 — Poz. 1217

1. Typ IOR-1 Tematy wykładów (min. 60 godzin): • Wybrane podstawowe zagadnienia z fizyki atomo wej i jądrowej; rozpady promieniotwórcze, gene racja promieniowania rentgenowskiego • Podstawy fizyki i techniki lamp rentgenowskich i akceleratorów • Oddziaływanie promieniowania z materią • Biologiczne skutki promieniowania jonizującego • Detektory promieniowania jonizującego • Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowa nia jonizującego, jednostki • Przyrządy dozymetryczne • Podstawowe zasady ochrony radiologicznej, w tym uzasadnianie, optymalizacja, ograniczanie narażenia • Ustawa — Prawo atomowe i akty wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe w zakresie bezpie czeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej • Zezwolenia na działalność w warunkach naraże nia, zgłaszanie takiej działalności, wyłączenia, uprawnienia inspektorów dozoru jądrowego • Zasady bezpiecznej pracy z zamkniętymi i otwarty mi źródłami promieniotwórczymi i urządzeniami wytwarzającymi promieniowanie jonizujące, w pracowniach i poza pracowniami • Zasady bezpiecznej pracy w pracowniach rentge nowskich i akceleratorowych • Opisy znanych zdarzeń radiacyjnych przy stosowa niu urządzeń wytwarzających promieniowanie jo nizujące • Pomiary mocy dawki i skażeń promieniotwór czych; skażenia wewnętrzne • Identyfikacja substancji promieniotwórczych i ma teriałów jądrowych • Zasady pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy, wytyczanie granic terenów kontrolowanych i nadzorowanych; dekontaminacja powierzchni ro boczych sprzętu, skażeń osobistych • Kontrola narażenia pracowników i osób z ogółu ludności • Badanie szczelności zamkniętych źródeł promie niotwórczych • Postępowanie z odpadami promieniotwórczymi • Transport źródeł i odpadów promieniotwórczych • Nadzwyczajne zagrożenia radiacyjne • Organizacja ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej, obowiązki i uprawnienia kierowni ka jednostki, inspektora ochrony radiologicznej i pracowników (w tym pracowników zewnętrz nych) • Przygotowanie dokumentów w jednostce organi zacyjnej: regulamin pracy, technologiczne instruk cje pracy, rejestry dawek, rejestry źródeł, instruk cja awaryjna • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy åwiczenia obliczeniowe (min. 12 godzin): obliczanie zmiany aktywności w czasie, obliczanie dawek, oblicza nie osłon, optymalizacja warunków pracy w warun kach narażenia, ocena dawek indywidualnych na pod stawie dozymetrycznych pomiarów w środowisku pra cy, ocena wewnętrznego skażenia organizmu, oszaco wanie dopuszczalnego czasu przebywania w pomiesz czeniu o podwyższonym promieniowaniu åwiczenia laboratoryjne (min. 12 godzin): dobór para metrów przyrządu dozymetrycznego, pomiary widma promieniowania gamma, pomiary strumienia neutro nów, pomiary mocy dawki, wykreślanie izodoz, pomia ry skażeń promieniotwórczych

2. Typ IOR-2 Tematy wykładów: Tematy jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (min. 24 godzi ny): • Podstawy fizyki reakcji rozszczepienia, fizyki reak torowej i wymiany ciepła w reaktorach jądrowych • Elementy fizyki i chemii cyklu paliwa jądrowego • Zasady bezpiecznej gospodarki odpadami promie niotwórczymi i wypalonym paliwem • Składowiska odpadów promieniotwórczych oraz przechowalniki i składowiska wypalonego paliwa jądrowego • èródła zagrożenia w reaktorze jądrowym pocho dzące z rdzenia reaktora, obiegów chłodzenia, układów filtracji wody i powietrza, wypalonego paliwa, materiałów naświetlonych i odpadów pro mieniotwórczych • Zagadnienia dozymetrii reaktorowej • Ocena zagrożenia w obiekcie jądrowym i okolicy (eksploatacja normalna i sytuacje awaryjne) • Potencjalne awarie w obiektach jądrowych (reak torach badawczych i elektrowniach jądrowych) • Plany postępowania awaryjnego w wybranych obiektach jądrowych • Zasady ochrony fizycznej i ewidencji materiałów jądrowych Dziennik Ustaw Nr 145 — 9277 — Poz. 1217 Załącznik nr 4 ZAKRESY SZKOLE¡ DLA OSÓB, KTÓRE UBIEGAJÑ SI¢ O UPRAWNIENIA INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ åwiczenia obliczeniowe jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (min 6 godzin): • Oszacowanie aktywności naświetlanego materiału tarczowego • Oszacowanie współczynnika mnożenia wypalone go paliwa w basenie przechowawczym åwiczenia laboratoryjne jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (min. 4 godziny): • Pomiar gęstości strumienia neutronów • Ustawianie progów ostrzegawczych i awaryjnych w systemie zabezpieczeń • Pomiar i ocena skażeń osobistych • Wyznaczanie map pól promieniowania i skażeń powierzchni w pomieszczeniu technologicznym

3. Typu IOR-3 Tematy wykładów: Tematy jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (min. 12 go dzin): • Podstawy wykorzystania promieniowania jonizu jącego w diagnostyce i terapii medycznej, rodzaje procedur • Podstawowe zasady ochrony radiologicznej pa cjentów • Zadania inspektorów ochrony radiologicznej w placówkach służby zdrowia, zasady współpracy z operatorem urządzeń, fizykiem medycznym i z le karzem • Opis znanych zdarzeń radiacyjnych w postępowa niu medycznym z wykorzystaniem źródeł promie niowania jonizującego åwiczenia obliczeniowe: jak w szkoleniu typu IOR-1 oraz (min. 12 godzin): obliczanie mocy dawki i dawki, w tym od promieniowania rozproszonego, osłon i cza su pracy w typowych pracowniach radioterapeutycz nych, obliczanie aktywności i stężeń izotopów promie niotwórczych w organizmie i w odpadach dla typo wych procedur medycyny nuklearnej åwiczenia laboratoryjne: jak w szkoleniu typu IOR-1 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9278 — Poz. 1217 Załącznik nr 5 WZÓR Komisja Egzaminacyjna (decyzja nr … Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia …………………………..) Protokół egzaminu nr ……….. z dnia ……….. Pan(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko osoby zdającej) urodzony(a) ………………………………………………………………………………………………… nr PESEL ………………………………. (data i miejsce urodzenia osoby zdającej) przystąpił(a) do egzaminu będącego warunkiem uzyskania uprawnienia inspektora ochrony radiologicz nej/uprawnienia dla osoby, która może być zatrudniona na stanowisku mającym istotne znaczenie dla zapew nienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej* Wyniki egzaminu

1. Egzamin pisemny: Test — liczba pkt …………………………… Zadania obliczeniowe/Pytania problemowe: 1 ………………………………………………………………………………………………………………………. liczba pkt ……………………….. 2 ………………………………………………………………………………………………………………………. liczba pkt ……………………….. 3 ………………………………………………………………………………………………………………………. liczba pkt ……………………….. Suma pkt: ………………………… Suma pkt z egzaminu pisemnego: ………………………..

2. Egzamin ustny: Pytanie …………………………………………………………………………………………………………… liczba pkt …………………………… …………………………………………………………………………………………………………… liczba pkt …………………………… …………………………………………………………………………………………………………… liczba pkt …………………………… …………………………………………………………………………………………………………… liczba pkt …………………………… …………………………………………………………………………………………………………… liczba pkt…………………………… Suma pkt z egzaminu ustnego: …………………………. Komisja Egzaminacyjna uznaje egzamin za zdany/niezdany* podpisy: Przewodniczący Komisji ……………………………………………………….. członkowie Komisji: ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. —————————— * Niepotrzebne skreślić. Dziennik Ustaw Nr 145 — 9279 — Poz. 1217 Załącznik nr 6 WZÓR Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ZAÂWIADCZENIE O UZYSKANIU UPRAWNIENIA Nr ………………… / ………………. (rok) Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 z późn. zm.) nadaję: Panu(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) urodzonemu(ej) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (data i miejsce urodzenia) numer PESEL …………………………………………. uprawnienia do pracy na stanowisku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (określenie stanowiska według załącznika nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej — Dz. U. Nr 145, poz. 1217) w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) w okresie do ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (data ważności uprawnienia) (pieczęć okrągła) Warszawa, dnia …………………………. ……………………………………………………… (pieczęć i podpis) Dziennik Ustaw Nr 145 — 9280 — Poz. 1217 Załącznik nr 7 WZÓR Prezes Państwowej Agencji Atomistyki ZAÂWIADCZENIE O UZYSKANIU UPRAWNIENIA Nr ………………… / ………………. (rok) Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18 z późn. zm.) nadaję: Panu(i) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko) urodzonemu(ej) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (data i miejsce urodzenia) numer PESEL …………………………………………. uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (typ uprawnienia)* (określenie typu uprawnienia według załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej — Dz. U. Nr 145, poz. 1217) w okresie do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (data ważności uprawnienia) (pieczęć okrągła) Warszawa, dnia …………………………. ……………………………………………………… (pieczęć i podpis) —————————————— * W przypadku uprawnienia obejmującego więcej niż jeden typ wpisać wszystkie (np. w razie uzyskania uprawnienia typu IOR-3 wpisać: IOR-1, IOR-3). Dziennik Ustaw Nr 145 — 9281 — Poz. 1217 Załącznik nr 8 Dziennik Ustaw Nr 145 — 9282 — Poz. 1217 ZARZÑDZENIE PREZESA PA¡STWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 28 lipca 1987 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz warunków i trybu nadawania uprawnień koniecznych do ich zajmowania ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień dla osób, które mogą być zatrudnione na tych stanowiskach, oraz szczegółowych warunków i trybu nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej 1 2 Kierownik reaktora badawczego i doświadczalnego Kierownik reaktora badawczego Kierownik zmiany reaktora badawczego i doświadczalnego Kierownik zmiany reaktora badawczego Operator reaktora badawczego i doświadczalnego Operator reaktora badawczego Starszy dozymetrysta reaktora badawczego i doświadczalnego Starszy dozymetrysta reaktora badawczego Inspektor bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej mającej badawczy reaktor jądrowy Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy Kierownik zakładu przerobu odpadów promieniotwórczych Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych Kierownik składnicy odpadów promieniotwórczych Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych Operator akceleratora oraz operator urządzeń do teleterapii Operator akceleratora oraz operator urządzeń do teleradioterapii i brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi Operator akceleratora oraz operator urządzeń do teleterapii Operator akceleratora oraz operator urządzeń do teleradioterapii i brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi RODZAJE UPRAWNIE¡ NADANYCH W TRYBIE OKREÂLONYM W ZARZÑDZENIU PREZESA PA¡STWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Z DNIA 28 LIPCA 1987 R. (M.P. NR 27, POZ. 215 ZE ZM.) ORAZ ODPOWIADAJÑCE IM RODZAJE UPRAWNIE¡ OKREÂLONE W NINIEJSZYM ROZPORZÑDZENIU

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2002-09-10
Data wydania: 2002-08-06
Data wejścia w życie: 2002-12-11
Data obowiązywania: 2002-12-11
Data uchylenia: 2005-02-22
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1217