Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1219

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1407 i z 2002 r. Nr 37, poz. 32

9) zarządza się, co następuje:

§1. Określa się graniczne stacje sanitarno-epide miologiczne, które z dniem 1 stycznia 2003 r. przejmu ją następujące portowe stacje sanitarno-epidemiolo giczne:

1) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni przejmuje: a) Portową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, właściwą dla morskich wód we wnętrznych i terytorialnych oraz portów i przy stani w następujących miastach i miejscowo ściach: Gdańsk, Jantar, Jelitkowo, Kąty Rybac kie, Krynica Morska, Piaski, Sopot, Stegna, b) Portową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdyni, właściwą dla morskich wód wewnętrz nych i terytorialnych oraz portów i przystani w następujących miastach i miejscowościach: Chałupy, Chłapowo, Dębki, Gdynia, Hel, Jastar nia, Karwia, Kuźnica, ¸eba, Mechelinki, Obłuże, Oksywie, Orłowo, Osłonino, Puck, Rewa, Rowy, Swarzewo, Ustka, Władysławowo;

2) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w El blągu przejmuje Portową Stację Sanitarno-Epi demiologiczną w Elblągu, właściwą dla morskich wód wewnętrznych i terytorialnych oraz portów i przystani w następujących miastach i miejscowo ściach: Elbląg, Frombork, Kamienica Elbląska, Nadbrzeże, Nowa Pasłęka, Suchacz, Tolkmicko;

3) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie przejmuje Portową Stację Sanitarno -Epidemiologiczną w Szczecinie, właściwą dla morskich wód wewnętrznych i terytorialnych oraz portów i przystani w następujących miastach i miejscowościach: Nowe Warpno, Police, Stepni ca, Szczecin, Trzebież;

4) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Âwinoujściu przejmuje Portową Stację Sanitar no-Epidemiologiczną w Âwinoujściu, właściwą dla morskich wód wewnętrznych i terytorialnych oraz portów i przystani w następujących miastach i miejscowościach: Chłopy, Darłowo, Dziwnów, Dźwirzyno, Dąbki, Jarosławiec, Kamień Pomorski, Karsibór, Kołobrzeg, Lubin, Mielno, Międzyzdroje, Mrzeżyno, Niechorze, Przytór, Rewal, Sierosław, Âwinoujście, Unieście, Ustronie Morskie, Wapnica, Wolin.

§2. Państwowi portowi inspektorzy sanitarni doko nują inwentaryzacji mienia będącego we władaniu portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych we dług stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.

§3.

1. Przekazanie budynków, urządzeń oraz innych składników mienia będącego we władaniu portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych następuje na pod stawie protokołu.

2. W protokole wymienia się:

1) budynki, urządzenia oraz inne składniki mienia, ze wskazaniem dotychczasowego tytułu prawnego władania nimi, w szczególności: własności, użyt kowania, zarządu, dzierżawy, najmu;

2) tytuły prawne powstania zobowiązań i należności, które przejmują graniczne stacje sanitarno-epide miologiczne.

3. Protokół zawiera również w szczególności:

1) wykaz spraw wszczętych i niezakończonych oraz spraw zakończonych;

2) wykaz innych dokumentów związanych z przekazy wanymi zadaniami.

4. Protokół sporządza, według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r., komisja powołana przez właściwe go państwowego portowego inspektora sanitarnego spośród pracowników portowej stacji sanitarno-epide miologicznej.

5. Protokół podpisuje właściwy państwowy porto wy inspektor sanitarny.

§4. Przejęcie mienia portowych stacji sanitarno -epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne potwierdza, w drodze podpisania protokołu, o którym mowa w § 3, właściwy państwowy graniczny inspektor sanitarny w dniu roz poczęcia działalności.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 145 — 9290 — Poz. 1219 1219 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych przejmujących portowe stacje sanitar no-epidemiologiczne, a także kryteriów i warunków przejęcia portowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przez właściwe graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2002-09-10
Data wydania: 2002-08-19
Data wejścia w życie: 2002-09-25
Data obowiązywania: 2002-09-25
Uwagi: Par. 1 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2002 nr 145 poz. 1219